Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Extraordinari. 22/12/2005

Escoltar

Ple Extraordinari. 22/12/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

10041/2005 de 19 de desembre

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Ple extraordinari 22 de desembre de 2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 22 de desembre de 2005, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovació definitiva del Pressupost General de l'exercici 2006 integrat per l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils.

-Servei d'Ingressos-

2 Resolució a les al·legacions presentades i aprovació definitiva modificació ordenances fiscals reguladores impostos i taxes, i preus publics i tarifes 2006.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor