Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Extraordinari. 27/10/2005

Escoltar

Ple Municipal Extraordinari. 27/10/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8566/2005 de 24 d'octubre

Assumpte:

Ordre del dia Ple extraordinari 27 d'octubre de 2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 27 d'octubre de 2005, a les 18 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovació inicial del Pressupost Municipal 2006 integrat per l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils.

2 Aprovació de les actuacions dels contractes-programes amb PUMSA, GINTRA i Aigües de Mataró, SA.

-Servei d'Ingressos-

3 Aprovació provisional modificacions ordenances fiscals i aprovació preus públics i tarifes 2006.

-Servei de Recursos Humans-

4 Aprovació de la plantilla del personal de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2006.

5 Aprovació plantilla personal Patronat Escola Universitària Politècnica de Mataró, 2006.

6 Aprovació plantilla personal Institut Municipal d'Educació, 2006.

7 Aprovació plantilla personal Institut Municipal Promoció Econòmica, 2006.

8 Aprovació plantilla personal Patronat Municipal d'Esports, 2006.

9 Aprovació plantilla personal Patronat Municipal de Cultura, 2006.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor