Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari 02/06/2005

Escoltar

Ple Municipal ordinari 02/06/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4813/2005 de 30 de maig

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari 2 de juny de 2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de juny de 2005, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

2 Presa de possessió de la Sra. Maria Rosa Cuscó i Alberó com a nova regidora de l'Ajuntament de Mataró.

3 Donar compte dels canvis organitzatius en el govern municipal.

4 Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals.

5 Designació de representants de l'Ajuntament de Mataró en altres entitats.

6 Modificació quadre de retribucions als regidors.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

7 Moció que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA sobre la Laïcitat.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

8 Expedients de modificació de crèdit del pressupost del 2005 de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms: Institut Municipal d'Educació i Institut Municipal de Promoció Econòmica

-Servei d'Ingressos-

9 Concertació d'operacions de préstec per un import de 4.751.214,16 euros per finançar programa d'inversions de l'exercici 2005

10 Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d'import 441.888,00 euros per subsidiar el tipus d'interès del préstec concertat amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya.

-Servei de Compres i Contractacions-

11 Ratificació del decret núm. 4263/2005 de 13 de maig, acordat per l'Alcalde, pel que s'autoritza l'operació de préstec amb garantia hipotecària sol·licitada per NUSCAMPS, SL., per gravar la concessió per a la construcció, gestió i explotació del servei públic de la zona esportiva municipal "El Sorrall", ascendint l'operació de préstec a un import de 1.305.700'00.-EUR., amb una amortització de capital de 15 anys.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

12 Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall Torrent de la Polvora- Andalús.

13 Designar administració actuant a PUMSA en el desenvolupament de la Unitat d'actuació UA 53 EL VERDET i assignar-li el sòl de cessió gratuïta per 10% de l'aprofitament del sector.

14 Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General (PGOU- 1996), que afecta a l'ús d'aparcament en el subsòl de zones verdes: Parc de Cerdanyola /Av. Jaume Recoder /Rda. Rafael Estrany.

15 Ratificar Decret 2707/2005 de l'1/4/05 s/tramitació de l'estudi de detall de l'equipament educatiu de la plaça de l'Havana.

16 Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General (PGOU- 1996), en l'àmbit de "Can Gassol".

-Servei d'Obres-

17 Aprovació inicial del Projecte executiu de Centre d'Educació Infantil i Primària i Escola Bressol als entorns de la Via Europa.

-Servei d'Habitatge-

18 Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge relatiu a l'Oficina d'Habitatge.

-Ciutat Sostenible-

19 Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de captació d'energia solar en edificis i construccions.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Participació Ciutadana-

20 Dissolució del Consell del Pla Integral de Rocafonda - el Palau.

21 Donar compte del decret d'Alcaldia 3749/2005 de 28 d'abril, de nomenament dels membres del Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda - el Palau.

22 Donar compte del decret d'Alcaldia 3612/2005 de 27 d'abril, de nomenament dels membres del Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola.

23 Donar compte del decret d'Alcaldia 4011/2005 de 6 de maig, de nomenament dels membres del Consell de Ciutat.

-Servei de Nova Ciutadania-

24 Ratificació de la dissolució del Consorci de Recursos i Documentació per a l'autonomia personal, CRID.

25 Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania, promoguda per la Diputació de Barcelona.

-Patronat Municipal de Cultura-

26 Inclusió de nous carrers al Nomenclàtor Viari de Mataró.

27 Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 30-5-2005 relatiu a l'aprovació del Pla d'Equipaments Culturals de la ciutat de Mataró.

CMI DE VIA PÚBLICA

-Protecció Civil-

28 Aprovació del manual d€actuació municipal davant riscos de nevades.

29 Aprovació del manual d€actuació municipal davant dels riscos de sismes.

JUNTA DE PORTAVEUS

30 Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Joan López Alegre a l'Acta de Regidor d'aquest Ajuntament.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

31 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular per la construcció d'habitatge social.

32 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular perquè el Parc de les Aus s'instal·li a Mataró.

PRECS I PREGUNTES

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'aniversari de la mort de Damià Campeny.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el funcionament dels Consells de Participació Ciutadana.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'aplicació de la "Fase III, Programa d'Actuació i cartera de productes del Pla d'Actuació per a la Promoció de la Ciutat" (PAPC).

36 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular per la proliferació de "Graffitty's" als comerços del centre.

37 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'estacionament de vehicles a la Ronda Cervantes.

38 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre decrets que afecten a la Policia Local.

39 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la Fira del Mar.

40 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els resultats de l'activitat de l'empresa municipal PROHABITATGE.

41 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència al concurs públic per la transmissió dels locals comercial del Camí Ral, 245-255.

42 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les pilones del carrer Sant Josep i la mobilitat al centre.

43 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els canvis de sentit en la circulació als carrers Sant Sebastià i Berguedà.

44 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la intenció del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya de tancament d'aules de dos IES de la ciutat.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor