Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari 07/04/2005

Escoltar

Ple Municipal Ordinari 07/04/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET 

2732/2005 de 4 d'abril

Assumpte:Ordre del dia Ple ordinari 7 d'abril 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005  - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 d'abril de 2005, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 13 de gener de 2005.

2. DESPATX OFICIAL

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en contra del nou tram del cànon de l'aigua.

DICTAMENS

ALCALDIA

4. Donar compte del Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró.

5. Modificació de composició de la CMI de Serveis Centrals.

6. Donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2731/2005 de 4 d'abril, d'acceptació de la dimissió presentada pel Sr. Jaume Llansó Torras com a director de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

7. Donar compte de la liquidació presssupostària de l'exercici 2004 de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

8. Arrendament del pis situat al carrer Madoz, 28-30, escala B, 2n pis porta D, de Mataró, a la Sra. Mercedes Molina, prèvia la seva desafectació per passar a qualificar-se de bé patrimonial.

-Servei d'Ingressos-

9. Aprovació tarifes servei esportiu d'El Sorrall.

-Servei de Compres i Contractacions-

10. Adjudicació de la gestió de l'alberg municipal "Can Soleret".

-Servei de Recursos Humans-

11. Declaració de compatibilitat a uns empleats municipals.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

12. Aprovació inicial (2ª) de la modificació del Pla General  que afecta l'àmbit "Pla Especial Rda. Barceló - Illa fàbrica Fàbregas i de Caralt".

13. Aprovació inicial modificació  Pla general d'ordenació municipal àmbit CAN GASSOL, entre carrers Floridablanca-Prat de la Riba-Pacheco i designar a PUMSA administració actuant.

14. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal, relativa a l'ús d'aparcament al subsòl de zones verdes : Parc de Cerdanyola/Avda. Jaume Recoder/Rda. R. Estrany.

-Servei d'Obres-

15. Aprovació del  Projecte d'intervenció integral de Cerdanyola  i presentar-lo davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques dins de la convocatòria PTO  488/2005 per l'atorgament d'ajust que estableix  la Llei 2/2004 de 4 de juny de millora de Barris.

16. Aprovació inicial  del Projecte de conservació i adequació de l'immoble i la parcel·la d'equipament pel desenvolupament de la UA-74 "Lepanto-Gravina"  i encarregar l'execució de les obres a l'empresa  pública municipal  Promocions Urbanístiques de Mataró. SA.

-Servei de Ciutat Sostenible-

17. Adhesió de l'Ajuntament de Mataró als compromisos d'Alborg.

18. Modificació del Pla d'Acció Ambiental i Pla de seguiment de l'Agenda 21 de Mataró.

19. Proposta d'aprovació de suspensió de l'atorgament de llicències per a instal·lacions i ampliacions d'estacions base de radiocomunicació.

-Serveis Municipals i Manteniment-

20. Conveni entre l'Ajuntament de Mataró i Auna Telecomunicaciones, SA Unipersonal de regularització d'infraestructures de telecomunicacions.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

21. Donar compte del Pla jove x Mataró 2004-2008.

-Patronat Municipal d'Esports-

22. Modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball del Patronat Municipal d'Esports per a l'any 2005, motivat pel canvi de grup en el lloc de treball de conserge recepcionista.

CMI DE VIA PÚBLICA

-Servei de Mobilitat-

23. Aprovació inicial del Reglament del Consell de Mobilitat.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

24. Proposta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'amuntegament a les vivendes.

25. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular perquè la pàgina Web de l'Ajuntament de Mataró sigui trilingüe.

26. Proposta que presenta el grup municipal del Partit Popular demanant el cessament del Sr. Sergi Penedès a l'empresa municipal Prohabitatge.

27. Proposta que presenta el grup municipal del Partit Popular per la dimissió del Sr. Jaume Llansó com a director de l'IMPEM.

28. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el capteniment del President de l'IMPEM i el cessament del director d'aquest Institut.

PRECS I PREGUNTES

29. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'entrada en funcionament d'una antena de telefonia mòbil a La Llàntia.

30. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte les pilones fixes del carrer Sant Josep.

31. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el procés d'atorgament de subvencions.

32. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Dia Internacional de la Dona treballadora.

33. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la informació, per part de l'Ajuntament de Mataró, de les modificacions en el cànon de l'aigua.

34. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre zonificació escolar a Mataró.

35. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els Plans Educatius d'Entorn.

36. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'informe fet pel Consell de Medi Ambient.

37. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a l'informe emès pel Consell de Medi Ambient el qual critica la política urbanística del govern municipal.

38. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència al futur del pavelló esportiu Josep Mora.

39. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el procés per el nomenament dels membres dels Consells Territorials i de Ciutat, i la seva constitució.

40. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la necessitat de noves línies de P3.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor