Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari 08/09/2005

Escoltar

Ple Municipal ordinari 08/09/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7056/2005 de 5 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Ple ordinari 8 de setembre de 2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de setembre de 2005, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinària del dia 3 de març de 2005 i extraordinària del 30 de juny de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Donar compte Decret Alcaldia 6340/2005 de 21 de juliol, de delegació de la Presidència de la Fundació Privada Unió de Cooperadors de Mataró.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

4 Proposta de Resolució del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa sobre la Laïcitat.

5 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular per millorar el finançament local.

6 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de suport a l'aplicació de polítiques per a la gent gran.

7 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA, ERC, CIU i PP, d'adhesió a la Declaració dels Governs Locals pels objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides.

8 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la restitució de la memòria històrica de Manuel Carrasco i Formiguera i a l'anul·lació del seu Consell de Guerra.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

9 Avalar al Centre de Formació i Prevenció per a la renovació d'una pòlissa de crèdit per import de 150.000,00 euros davant l'entitat financera de la Caixa d'estalvis i Pensions de Barcelona.

10 Ratificació Decret d'Alcaldia de regularització de l'ocupació del pis de propietat municipal situat a l'Av. Amèrica, 154-156, 2n 4a, de Mataró.

11 Desafectació del pis 1r D, escala B, del carrer Madoz, 28-30, de Mataró.

12 Arrendament del pis 1r D, escala B, del carrer Madoz, 28-30, de Mataró.

13 Extinció del dret a l'ocupació de la vivenda de mestres situada al carrer Madoz, 28-30, escala A, 4t D, ocupada pel Sr. Segura Calduch.

14 Extinció del dret a l'ocupació de la vivenda de mestres situada al carrer Madoz, 28-30, 3r. B. Escala A de Mataró ocupada per Miguel Martínez Villén.

15 Extinció del dret a l'ocupació de la vivenda de mestres situada al carrer Madoz, 28-30, 4art. B escala A de Mataró ocupada per Demetrio Melcón Arias.

16 Extinció del dret a l'ocupació de la vivenda de mestres situada al carrer Madoz, 28-30, àtic B escala B de Mataró ocupada per Manuel Alvarez González.

17 Ratificació Decrets d'Alcaldia d'extinció llicència d'ús de terrenys a la Riera Sant Simó.

-Servei d'Ingressos-

18 Desestimació reclamacions formulades pel Partit Popular en relació al tipus de gravamen de l'IBI i aprovació definitiva del tipus de gravamen.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARO

19 Nomenament de nou vocal representant del personal al Consell Rector del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

20 Aprovació provisional del Pla especial d'assignació d'usos de diversos equipaments.

21 Aprovació dels treballs preparatoris per a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, relatiu al sector discontinu Riera de Cirera / Rocafonda.

-Servei d'Obres-

22 Aprovar i incorporar el traçat definitiu de la canonada al seu pas pel sector de Can Quirze al Conveni d'autorització administrativa de pas subterrani de conducció d'aigua per l'abastament de poblacions, formalitzat el 19/1/05 entre l'Ajuntament de Mataró i Aigües Ter Llobregat.

23 Acceptació de l'ajut atorgat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya previst en la Llei 2/2004 de 4 de juny de Millora de Barris per finançar el projecte d'intervenció integral de Cerdanyola.

-Ciutat Sostenible-

24 Aprovació inicial del nou Reglament d'Activitats de Mataró.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Participació Ciutadana-

25 Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 11-7-2005 d'aprovació del Pla Integral Centre - Eixample - Havana.

26 Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 11-7-2005 d'aprovació del Pla Integral de Cerdanyola.

-Institut Municipal d'Educació-

27 Nomenament de vocals del Consell Escolar Municipal de Mataró en representació del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

28 Nomenament de vocal del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació en representació del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

29 Ratificació Decret d'Alcaldia 6339/2005 de 21 de juliol, d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de l'IME de l'exercici 2005.

-Patronat Municipal de Cultura-

30 Modificació de la Plantilla de personal i relació de llocs de treball del Patronat Municipal de Cultura.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

31 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent als ajuts i actuacions per a promoure la instal·lació d'ascensors als pisos antics de Mataró.

32 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la convocatòria d'un concurs públic pel cartell de Les Santes.

33 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la celebració d'una mostra d'entitats.

34 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la retolació en català als establiments comercials.

35 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular perquè es rehabiliti la Basílica de Santa Maria.

36 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la rehabilitació de la Basílica de Santa Maria de Mataró.

37 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular per a fomentar l'estalvi d'aigua a Mataró.

PRECS I PREGUNTES

38 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre els motius de convertir el Passatge Mas de Sant Jordi (peatonal) en un carrer apte per a la circulació.

39 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'ocupació per un grup de joves d'una antiga fàbrica tèxtil a Rocafonda.

40 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la concessió d'ajuts en el marc de la Llei de Barris per Cerdanyola.

41 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre un telèfon del civisme.

42 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la construcció d'un edifici als terrenys de Can Gassol.

43 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular perquè el cartell de Santes sigui escollit mitjançant concurs obert.

44 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la política de fires del govern municipal.

45 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a les queixes expressades per un ampli grup de veïns de les Santes-Escorxador pel projecte urbanístic de "Can Gassol".

46 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els canvis de sentit en la circulació als carrers Sant Sebastià, Berguedà i Passatge Mas Sant Jordi.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor