Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari 01/12/2005

Escoltar

Ple ordinari 01/12/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9646/2005 de 28 de novembre

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Ple ordinari 1-12-2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 1 de desembre de 2005, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries dels dies 7 de juliol de 2005 i 8 de setembre de 2005 i extraordinària 27 d'octubre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Modificació en la composició Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals i Planificació i en la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

4 Proposta de resolució que presenten tots els grups municipals per a l'adhesió a la xarxa d'alcaldes per la pau "Mayors For Peace".

5 Moció que presenten tots els grups municipals perquè l'Ajuntament de Mataró s'adhereixi a la Declaració amb motiu del Dia Internacional contra la violència envers les dones.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

6 Modificació del pressupost del 2005 de: L'Ajuntament, l'Institut Municipal de Promoció Econòmica i del Patronat Municipal de Cultura.

7 Cessió d'ús a precari dels pisos 4t A i 4t B, de l'escala B, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30, de Mataró, a l'associació "Betània, fogar d'esperança Jubileu 2000", per al desenvolupament del projecte de reinserció de presos "Casa d'acollida Betània".

8 Autoritzar a la societat mercantil PUMSA, a la concertació d'una operació de crèdit de per import màxim de 4.746.000,00 euros, davant l'entitat financera del Banc Santander Central Hispano SA, per al finançament de la construcció d'un edifici industrial al carrer Vallverich, 83-93.

9 Aprovació de la revisió definitiva dels preus aplicables durant l'any 2004 al contracte de servei de neteja viària, recollida de residus sòlids urbans, de recollida i tractament de residus de mercats, i de la neteja de platges, adjudicat mitjançant concessió administrativa a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA., i aprovació de la pròrroga del contracte, de la recollida de brossa comercial i de la recollida de voluminosos per al primer semestre del 2006.

10 Aprovació de la previsió del preu al que ascendirà la prestació del servei de recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos lleugers, de recollida domiciliària i comercial, adjudicat a favor de Recuperacions Masnou, SL., durant les anualitats del 2006 i 2007, i aprovació de la revisió de preus aplicables durant el 2004.

11 Aprovació de les altes, baixes i modificacions dels fitxers municipals que contenen dades personals, i inscriure els fitxers en el Registre General de Protecció de Dades de Catalunya.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 Aprovació de l'Avantprojecte d'aparcament soterrat al carrer Terrassa, entre les avingudes del Corregiment i del Velòdrom i encarregar a l'empresa municipal GINTRA la seva gestió.

-Servei d'Urbanisme-

13 Aprovació provisional modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal, àmbit "Pla Especial Rda. Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt.

14 Aprovació del Text Refós de la modificació puntual del Pla General, àmbit Passatge Cabanellas.

-Servei d'Habitatge-

15 Aprovació de la retirada de la simbologia de règim franquista en els habitatges de protecció oficial

-Serveis i Manteniment-

16 Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança reguladora de la prestació dels Serveis Funeraris.

17 Aprovació inicial de la modificació del Reglament dels Cementiris Municipals de Mataró.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal Cultura-

18 Inclusió al nomenclàtor de la ciutat de nous vials.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la delimitació d'un territori d'especial protecció per a fomentar un espai natural i un "corredor biològic" a la part Nord i Nord-Est del territori municipal de Mataró.

20 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya amb motiu del Dia Europeu de la Discapacitat.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la construcció d'una Prefectura Local de Tràfic.

22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les situacions d'amuntegament als habitatges de la nostra ciutat.

PRECS I PREGUNTES

23 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el posicionament del govern municipal vers la Llar Cabanellas.

24 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la implantació de la TDT al Maresme.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la candidatura de Mataró com a ciutat pubilla de la sardana.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la publicitat qque contracta l'Ajuntament de Mataró.

27 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Butlletí Municipal.

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre robatoris amb violència a la ciutat.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'incompliment de la data de reinici de les obres de rehabilitació de la nau Gaudí.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'Oficina d'Informació Cadastral.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre un anunci publicitari de l'IMPEM.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre controls als articles d'importació.

33 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè des del govern es comprometi a solucionar l'estat de brutícia de la ciutat.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor