Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

01/12/2005

Escoltar

01/12/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Ple Municipal
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 15/2005- SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2005.

====================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia u de desembre de dos mil cinc, essent les set hores de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde President.

Hi concorren els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO TINENT D'ALCALDE (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA CONSELLERA DELEGADA (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

MARIA JOSÉ RECODER I SELLARES REGIDORA (CIU)

JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

ANTONIO SÚNICO BATXILLERIA REGIDOR (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ CONSELLERA DELEGADA (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

Hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

No assisteixen a la sessió el Sr. Joaquim Esperalba i Iglesias, president del grup municipal de Convergència i Unió, i el Sr. José Manuel López González, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1 - APROVACIÓ SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DELS DIES 7 DE JULIOL DE 2005 I EL 8 DE SETEMBRE DE 2005 I EXTRAORDINÀRIA 27 D'OCTUBRE DE 2005.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

2 - DESPATX OFICIAL

El Sr. Alcalde dóna compte de les converses mantingudes arrel de la Moció conjunta aprovada per tots els grups municipals sobre la rehabilitació de la Basílica de Santa Maria.

DICTAMENS

ALCALDIA

3 - MODIFICACIÓ EN LA COMPOSICIÓ COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ I EN LA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

"En data 10 de novembre de 2005 el grup municipal del Partit Popular de Catalunya ha presentat una proposta de modificació de membres en la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals i Planificació i en la Comissió Informativa Municipal de Serveis Personals. El Sr. Carlos Súnico Batchilleria substituirà el regidor Sr. David Rovira i Suñé en la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals i Planificació. De la mateixa manera, el Sr. David Rovira i Suñé substituirà a la regidora Sra. Adela Rodríguez González a la Comissió Informativa Municipal de Serveis Personals.

Com sigui que per acord plenari de 13 de maig de 2004 es va aprovar la composició de les Comissions Municipals Informatives, que ara és necessari modificar.

Per tot això aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords :

Primer.-

Modificar la composició de la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals i Planificació en el sentit de substituir la vocalia del Sr. David Rovira i Suñé pel Sr. Carlos Súnico Batchilleria, ambdós regidors dels grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Segon.-

Modificar la composició de la Comissió Informativa Municipal de Serveis Personals en el sentit de substituir a la Sra. Adela Rodríguez González pel Sr. David Rovira i Suñé, ambdós regidors dels grup municipal del Partit Popular de Catalunya."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

4 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER A L'ADHESIÓ A LA XARXA D'ALCALDES PER LA PAU "MAYORS FOR PEACE".

La senyora Maria José Recoder, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta de resolució següent:

"Mayors for Peace" és una xarxa d'alcaldes, liderada pels alcaldes d'Hiroshima i Nagasaki, que va nèixer el 1982 amb l'objectiu de promoure la solidaritat entre ciutats per promoure l'abolició de les armes nuclears.

Més de 700 municipis de 100 països del món ja formen part d'aquesta xarxa d'alcaldes, i estan contribuint a la conscienciació de la ciutadania sobre l'amenaça de les armes nuclears. Actualment, la Xarxa d'Alcaldes per la pau està treballant actualment en la proposta "Visio 2020" que pretén arribar al desarmament nuclear en aquesta data.

Els sotasignants proposem al Ple l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.-

Acordar l'adhesió d'aquest Ajuntament a la Xarxa d'Alcaldes per la Pau "Mayors for peace" i prendre en consideració les seves propostes d'acció.

Segon.-

Contribuir a la conscienciació de la ciutadania d'aquest municipi sobre l'amenaça de les armes nuclears.

Tercer.-

Comunicar aquesta adhesió al secretariat internacional de "Mayors for peace", a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

5 - MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PERQUÈ L'AJUNTAMENT DE MATARÓ S'ADHEREIXI A LA DECLARACIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.

La senyora Maria Rosa Cuscó, regidora del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la Moció següent :

"Atès que el passat 25 de novembre es va commemorar el dia mundial contra la violència envers les dones. La Generalitat de Catalunya, i les organitzacions municipalistes de Catalunya, van elaborar una declaració institucional per tal d'unir esforços per aconseguir excloure la violència de gènere de la societat catalana.

Atès que les entitats del consell per la igualtat d'oportunitats de la ciutat de Mataró van elaborar i llegir el passat 25 de novembre un manifest contra la violència de gènere on es demanava que les administracions col·laboressin per sensibilitzar a la ciutadania, assegurar l'efectivitat i l'eficàcia d la llei integral contra la violència de gènere, la justícia ràpida i eficaç per a les víctimes de maltractaments, l'especialització dels recursos i formació dels professionals segons l'especificitat social i cultural de les dones, l'atenció a totes les dones immigrants, i l'educació i socialització preventiva de la violència de gènere.

Atès que la violència de gènere constitueix una lacra de caràcter mundial. Un atemptat contra els drets humans i la dignitat de les persones, que impedeix a la nostra societat continuar avançant pel camí del benestar i del progrés que tots desitgem.

El Ple de l'Ajuntament pren el següents acords:

 1. Adherir-se a la Declaració amb motiu del dia mundial contra la violència envers les dones. El contingut de la qual és:
 2. Declaració 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones, 2005.

  La violència contra les dones és una greu vulneració dels drets humans més elementals, el primer dels quals és el dret a la vida. Avui, Dia Internacional contra la violència envers les dones, les institucions públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat i els ajuntaments, volem expressar el nostre condol per la mort de,

  Maria Isabel, Carmen, Petronela, Aisha, Nelly, M.Mercè, M.Antònia, Carme, Dimita,

  Soledad, Maria del Carmen, Maureen, Consol i Yang

  víctimes de la violència masclista a Catalunya durant aquest 2005. Les administracions catalanes hem de reconèixer que, malgrat els esforços realitzats en la prevenció d'aquesta violència, el degoteig de dones mortes a causa de la violència masclista es segueix manifestant com un fenomen persistent.

  Davant aquesta evidència, les administracions públiques catalanes hem d'apel·lar a la necessitat d'unir esforços per incrementar l'eficàcia dels nostres compromisos vers un canvi de mentalitats que faci possible que les dones puguin gaudir plenament del seu estatus de ciutadanes.

  En conseqüència, al costat de la nostra intervenció per pal·liar els efectes que aquesta violència té sobre les dones i el seu entorn, tenim també el compromís d'implicar-nos en la sensibilització social necessària per propiciar una transformació cultural que contribueixi a un nou pacte social entre dones i homes. Un nou pacte basat en relacions lliures de violència, que posi en el centre la vida humana i la llibertat de les persones, sense distinció de sexes.

  Ara, al costat de totes les mesures, els recursos i les experiències pioneres dutes a terme pel moviment de dones, pels ens locals i també gràcies a les pròpies dones que han passat per situacions de violència, seguim treballant per a la creació de nous instruments que allunyin cada cop més la violència masclista de la nostra realitat i del nostre imaginari social. Un d'ells és el foment de la coordinació interinstitucional i un altre és l'avantprojecte de la Llei dels drets de les dones per a l'eradicació de la violència masclista, elaborat pel Govern de la Generalitat i que en aquests moments està en procés de participació pública. Aquesta Llei no és un punt final, sinó un punt de partida, una part del procés que s'haurà de completar amb les pràctiques de tots els àmbits implicats.

  Les administracions públiques catalanes volem manifestar, doncs, el nostre compromís polític en la definició de noves estratègies i el desplegament dels recursos necessaris que vagin minvant els efectes que aquesta violència té sobre les dones en particular i, al capdavall, sobre tota la ciutadania del nostre país. I volem expressar alhora, en el marc simbòlic del Dia Internacional contra la violència envers les dones, que és viable, i per tant necessari, avançar cap a escenaris que ens ajudin a configurar una Catalunya lliure de violència masclista.

 3. Treballar des de l'administració local en la línia que apunta la declaració, i donar suport a les administracions competents per el desenvolupament de polítiques encaminades a la tolerància zero als maltractaments.
 4. Notificar aquests acords a les entitats del consell per a la igualtat d'oportunitats de Mataró. Als grups del Parlament de Catalunya, i als grups del Congrés del Diputats. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

6 - MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2005 DE: L'AJUNTAMENT, L'INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Relació de fets

El pressupost del 2005 es va confeccionar amb les premisses conegudes en aquell moment i des d'aleshores s'han produït fets i necessitats diferents als previstos segons informes presentats pels serveis gestors, el que implica la necessitat de dotar de crèdit pressupostari determinades partides segons les necessitats exposades. El seu finançament prové de baixes de crèdits que s'estimen reductibles o anul·lables sense pertorbació del servei d'acord amb l'article 11è de les bases d'execució del pressupost.

D'acord amb els informes presentats pels diferents serveis i analitzades les necessitats de crèdit per actuacions específiques a realitzar en l'exercici 2005, el Govern Municipal ha decidit que s'incoï el present expedient de modificació de crèdit del pressupost de 2005.

Fonaments de dret

 1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.
 2. Articles 34 a 38 de l'R.D. 500/1990
 3. Bases d'execució del pressupost municipal.
 4. Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 5. RDL 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 6. DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 7. En virtut de tot això, la sotasignant proposa al Ple que adopti el següent acord:

  1. Ratificar els Decrets 6067/2005, de 14 de juliol i 9159/2205, de 15 de novembre.
  2. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit en els termes que es detallen a continuació:
   1. Crèdit extraordinari:

  Partides a augmentar:

  Org.

  Func.

  Econ.

  Descripció partida

  Import

  40110

  432000

  13100

  Altre personal gestió urbanística

  9.600,00

  40110

  432000

  16001

  Altre personal gestió urbanística

  3.300,00

  30821

  611000

  20200

  Lloguer local Plaça Catalunya

  9.000,00

  30801

  611000

  21200

  Adequació local Plaça Catalunya

  11.000,00

  30000

  451820

  48901

  Patronat Sagrada Familia

  2.075,40

  40110

  43231D

  60100

  Compra de terrenys

  20.000,00

  40543

  43415N

  60500

  Inversió plaques Parc Central

  11.000,00

  40220

  22213N

  62310

  Inversió nova instal.lacions edifici Via Pública

  43.372,43

  40220

  46371B

  63200

  Inversió reposició local ràdio

  210.000,00

  40543

  31331K

  63200

  Inversió rep.Casal d'Avis c/Colòmbia

  120.000,00

  TOTAL

  439.347,83

   

  Baixes per anul.lació

  Org.

  Func.

  Econ.

  Descripció partida

  Import

  40004

  432320

  22706

  Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres

  11.240,00

  30201

  011110

  31001

  Interesssos préstecs de l'interior

  78.207,83

  40220

  44312S

  62200

  Inversió nova cementiris

  66.751,95

  40220

  46321B

  62500

  Mobiliari centre civic Pla d'en Boet

  73.148,05

  10000

  46371F

  63200

  Inversió rep. Local Ràdio

  90.000,00

  30821

  31331K

  63200

  Inversió rep.Casal d'Avis c/Colòmbia

  120.000,00

  TOTAL

  439.347,83

   1. Suplement de crèdit:

  Partides a augmentar:

  Org.

  Func.

  Econ.

  Descripció partida

  Import

  30821

  611000

  13100

  Altre personal patrimoni

  8.800,00

  30921

  611000

  13100

  Altre personal secció Gestió Tributària

  3.500,00

  30821

  611000

  16001

  Altre personal patrimoni

  2.970,00

  30921

  611000

  16001

  Altre personal secció Gestió Tributària

  1.200,00

  40513

  511170

  21000

  Conservació via pública

  30.000,00

  20200

  222130

  21400

  Reparació i conservació vehicles policia local

  5.000,00

  30610

  463740

  21600

  Manteniment aplicacions informatiques

  3.000,00

  30610

  611310

  21600

  Manteniment aplicacions informatiques control pressup, i comptab.

  1.084,00

  30401

  222130

  22100

  Consum eléctric policia local

  26.966,12

  30401

  511150

  22103

  Combustible obres i serveis

  3.600,00

  30401

  121610

  22108

  Subministrament material neteja serv.generals

  1.518,67

  30401

  121610

  22201

  Tramesa de correspondència

  189.600,00

  10120

  121610

  22602

  Divulgació programes serveis general

  2.800,00

  10120

  121910

  22602

  Actes protocol.laris divulgació imatge ciutat

  17.700,00

  10120

  222150

  22602

  Divulgació porgrames via pública

  3.062,55

  30401

  313210

  22700

  Neteja formació d'adults Can Torner

  8.213,45

  30640

  432220

  22706

  Serveis i estudis per informació de base

  4.150,00

  30101

  463420

  22706

  Estudis i treballs tècnics Pla Integral Rocafonda

  6.612,00

  30941

  611210

  22708

  Contractació serveis recaptació

  170.000,00

  60000

  800110

  41001

  Aportació PM Cultura

  125.000,00

  40004

  432320

  46600

  Conveni ciutat arc metropolità

  1.980,00

  10010

  451950

  46700

  Aportació al Consorci de Normalització Ling.

  16.286,39

  60540

  313330

  48000

  Ajuts individualitzats

  4.978,11

  30500

  121210

  48900

  Fundació Motivació RH

  213,86

  31002

  622440

  48900

  Aportació Fundació Privada Unió de Cooperadors

  17.040,00

  30500

  121210

  48901

  Aportació conveni UGT-CCOO

  362,60

  10020

  460110

  49000

  Aportació a paisos subdesenvolupats

  848,03

  20100

  51311Z

  60500

  Inv.nova circulació i senyalització

  1.800,00

  30401

  46325Z

  62500

  Mobiliari centres cívics

  5.201,00

  30401

  121610

  62510

  Equips oficina serveis generals

  118.000,00

  30620

  12132Z

  62600

  Inversions en maquinari de sistemes

  12.000,00

  30620

  12132Z

  62600

  Inversions en maquinari de sistemes

  30.000,00

  30620

  12132Z

  62600

  Inversions en maquinari de sistemes

  1.461,60

  40543

  46325Z

  63300

  Inversió reposició centres cívics, casals i altres

  20.000,00

  30610

  46373Z

  64000

  Inversions programari per e-administració

  9.000,00

  30201

  011110

  91300

  Amortització préstecs ens fora s.public

  100.000,00

  TOTAL

  953.948,38

   

  Baixes per anul.lació

  Org.

  Func.

  Econ.

  Descripció partida

  Import

  40513

  121810

  21200

  Manteniment edificis municipals

  30.000,00

  30610

  121310

  21600

  Manteniment aplicacions informàtiques

  5.234,00

  40004

  511150

  22000

  Material d'oficina no inventariable obres i serveis

  1.451,89

  30401

  433130

  22100

  Consum enllumenat públic

  2.000,00

  30401

  121810

  22100

  Consum elèctric serveis generals

  10.000,00

  30401

  121810

  22200

  Consum telefonia serveis generals

  27.000,00

  10020

  463920

  22300

  Transports agermanaments

  1.357,09

  10120

  622210

  22602

  Presèncis institucional a fires

  6.062,55

  10120

  313610

  22602

  Dovulgació porgrames acció social

  2.100,00

  10130

  463730

  22602

  Divulgació web

  15.400,00

  10200

  463290

  22607

  Programa d'animació sociocultural p.ciutadana

  5.201,00

  30500

  121210

  22609

  Despeses diverses Recursos Humans

  576,46

  30821

  432310

  22609

  Despeses diverses edifici de vidre

  11.770,00

  40004

  511150

  22609

  Altres despeses serveis territorials

  66,78

  20100

  513210

  22609

  Despeses diverses mobilitat

  3.000,00

  30401

  422500

  22700

  Neteja centres escolars

  77.779,57

  30401

  121810

  22700

  Neteja edificis municipals

  40.000,00

  10200

  463110

  22706

  Contractes empreses participació ciutadana

  21.000,00

  10200

  463410

  22706

  Contractes empreses participació ciutadana

  8.000,00

  31002

  622440

  22706

  Unió de Cooperadors

  17.040,00

  10010

  451950

  22706

  Empreses externes de política lingüística

  8.929,30

  10020

  460110

  22706

  Contractació de serveis

  848,03

  30901

  611210

  22706

  Estudis i treballs tècnics servei d'ingressos

  4.700,00

  20100

  513210

  22706

  Estudis i projectes mobilitat

  2.000,00

  10020

  460210

  22707

  Formació educació cívica

  6.000,00

  30201

  011110

  31001

  Interesssos préstecs de l'interior

  546.170,11

  30610

  463740

  46200

  Conveni Ajuntament de Reus

  3.000,00

  20100

  51321N

  60500

  Inv.nova circ.semàfors i senyalització

  1.461,60

  30610

  43221Z

  64000

  Inversió programari aplic.corporatives cartografia

  30.000,00

  30640

  43221Z

  64000

  Inversió programari GIS

  12.000,00

  60000

  80011Z

  71001

  Transferència PM Cultura

  52.000,00

  20100

  513130

  77001

  Aport.Unió Comarcal Mataró Sindicat taxi Catalunya

  1.800,00

  TOTAL

  953.948,38

  1. Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost 2005:

  Article 24è.- Tramitació d'aportacions i subvencions

  Ajuntament:

  • Incloure la subvenció nominativa a L'Institut d'Estudis Metropolitans per import de 20.000,00 €, partida 31002 121120 46701.

  • Incloure la subvenció nominativa a l'Associació de Veïns de l'Havana (vocalia gent gran) per import de 3.065,16 €, partida 60540 313310 48900.

  • Incloure la subvenció nominativa al Consorci Sanitari del Maresme per import de 86.000,00€, partida 60540 313330 48000.

  • Incloure la subvenció nominativa a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena per import de 6.000,00 €, partida 60300 462210 48900.

  • Incrementar la subvenció nominativa a l'Associació de Veïns de Rocafonda € Esperança € Ciutat Jardí en 35.088,00 €, partida 10200 463420 48901. Aquest increment queda condicionat a la subvenció del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

  • Incrementar la subvenció nominativa a la Fundació Privada el Maresme en 3.157,11 €, partida 60550 313410 48900.

  • Incrementar la subvenció nominativa a la Fundació Sant Jaume i Santa Magdalena en 15.000,00 €, partida 60540 313330 48900.

  • Incrementar la subvenció nominativa al Grup d'Esplai Rabadà en 4.158,85 €, partida 60300 313120 48900.

  • Incrementar la subvenció nominativa a l'Associació de gent gran Jaume Terradas en 1.771,41 €, partida 60540 313310 48900.

  • Incrementar la subvenció nominativa a l'Associació de gent gran de la Gatassa en 1.713,91 €, partida 60540 313310 48900.

  • Incrementar la subvenció nominativa al Consell Comarcal del Maresme en 2.530,95 €, partida 60550 313410 46500.

  • Excloure la subvenció nominativa a la Llar Santa Maria Assumpta per import de 3.157,11 €, partida 60550 313410 48900.

  • Excloure la subvenció nominativa a AMIC per import de 16.017,00 €, partida 60100 463810 48900.

  • Excloure la subvenció nominativa a CITE per import de 16.017,00 €, partida 60100 463810 48900.

  Institut Municipal de Promoció Econòmica:

  • Incorporar la subvenció nominativa al Consorci Promoció Turística Costa del Maresme per import de 1.500,00 €, partida IMPEM 622310 46700.

  Patronat Municipal d'Esports:

  • Incrementar la subvenció nominativa al Club Esportiu Mataró (Futbol) avançament 2006 en 80.100,00 €, partida F0100 452210 48901.

  • Incrementar la subvenció nominativa a l'U.D. Palau en 900,00 €, partida F0100 452320 48905."

  "Relació de fets

  Proposta d'acord al Consell de l'IMPEM, en relació a la modificació del pressupost per a l'exercici 2005.

  Fonaments de dret

  1. Article 177 RDL 2/2004, de 5 de març.
  2. Articles 34 a 38 de l'R.D. 500/1990
  3. Bases d'execució del pressupost municipal.
  4. Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
  5. RDL 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

  Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord:

  1. Aprovar l'expedient de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul.lació per import de 44.231,60 € amb el detall següent:
  2. Partides que s'incrementen :

   121550

   13000

   Laboral fix administrac.

   11.270,92

   322310

   13000

   Laboral fix ocupació

   874,46

   322320

   13000

   Laboral fix ocupació

   2.766,92

   322410

   13000

   Laboral fix ocupació

   2.158,01

   322420

   13000

   Laboral fix ocupació

   2.158,01

   322430

   13000

   Laboral fix ocupació

   2.158,00

   322110

   14100

   Laboral temp. ocupació

   1.445,48

   322320

   14100

   Laboral temp. Ocupació

   218,47

   322510

   14100

   Laboral temp. Ocupació

   2.208,99

   121550

   16000

   SS administració

   382,34

   322110

   16002

   SS ocupació

   793,33

   322120

   16002

   SS ocupació

   326,59

   322130

   16002

   SS ocupació

   326,58

   322140

   16002

   SS ocupació

   326,58

   322210

   16002

   SS ocupació

   422,76

   322220

   16002

   SS ocupació

   422,76

   322230

   16002

   SS ocupació

   422,77

   322310

   16002

   SS ocupació

   615,12

   322320

   16002

   SS ocupació

   685,66

   322410

   16002

   SS ocupació

   422,76

   322420

   16002

   SS ocupació

   422,77

   322430

   16002

   SS ocupació

   422,78

   322510

   16002

   SS ocupació

   713,28

   722110

   16006

   SS empresa

   459,20

   722120

   16006

   SS empresa

   402,53

   722210

   16006

   SS empresa

   347,68

   722220

   16006

   SS empresa

   124,66

   722230

   16006

   SS empresa

   958,25

   722240

   16006

   SS empresa

   124,66

   722250

   16006

   SS empresa

   124,64

   722260

   16006

   SS empresa

   124,64

   121840

   21300

   Manteniment maquinària

   1.600,00

   121550

   22201

   Serveis postals

   3.500,00

   121550

   22706

   Treballs altres emprese

   4.500,00

   Total

   44.231,60

   Finançament:

   Baixes per anul.lació

   622220

   20300

   Lloguer maqui.promoció

   44.231,60

   Total

   44.231,60

  3. Aprovar l'expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul.lació per import de 29.404,24 € amb el detall següent:

  Partides que s'incrementen

  322510

  48901

  Subvenció UGT

  12.020,24

  322510

  48902

  Subvenció CC.OO.

  12.020,24

  722250

  48900

  Sub. Unió Cooperadors

  5.363,76

  Total

  29.404,24

  Finançament:

  Baixes per anul.lació

  622220

  20300

  Lloguer maqui.promoció

  1.040,48

  622220

  22602

  Difusió promoció

  23.000,00

  622220

  22706

  Treballs fets altres emp.

  5.363,76

  Total

  29.404,24

  Procedir a l'exposició pública d'aquest expedient anunciant-se en el B.O.P., segons estableix l'article 150 de la Llei 30/1988. De no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva."

  "Relació de fets

  Proposta d'acord a la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en relació a la modificació del pressupost per a l'exercici 2005.

   

  Fonaments de dret

  1. Article 177 RDL 2/2004, de 5 de març.
  2. Articles 34 a 38 de l'R.D. 500/1990
  3. Bases d'execució del pressupost municipal.
  4. Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
  5. RDL 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

  Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord:

  Aprovar l'expedient de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul.lació, amb el detall següent:

  Partides a incrementar:

  Func.

  Econ.

  Descripció partida

  Import €

  451230

  22703

  Contractes amb empreses

  3.000,00

  451130

  22706

  Estudis i treballs tècnics

  52.000,00

  TOTAL

  55.000,00

  Baixes per anul.lació:

  Func.

  Econ.

  Descripció partida

  Import €

  011110

  31002

  Interessos

  1.800,00

  011110

  34900

  Altres despeses financeres

  750,00

  611810

  31100

  Despeses de formalització i cancel.lació

  450,00

  451830

  62700

  Pla d'equipaments culturals. Avantprojecte

  52.000,00

  TOTAL

  55.000,00

  Procedir a l'exposició pública d'aquest expedient anunciant-se en el B.O.P., segons estableix l'article 150 de la Llei 30/1988. De no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva."

  El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, explica que, per coherència amb el vot del seu partit en el pressupost del 2005, no hi votaran a favor, perquè aquesta és una modificació del pressupost del Govern i no pas del de CiU. No obstant això, la modificació que s'està portant a aprovació és un reajustament a fi de fer noves actuacions, que seria acceptable, tret d'una partida que representa la inversió per a les obres al local de la Ràdio Municipal.

  CiU no s'ha oposat frontalment al fet d'incrementar la informació que l'Administració local ha de donar als ciutadans però davant l'embranzida que està adoptant el Pla de Comunicació hi ha molta distància. Encara hi ha molt camí per recórrer, se n'han de discutir els continguts i se n'ha d'estudiar la urgència perquè hi ha d'altres necessitats municipals més prioritàries. En menys d'un any, es preveu la posada en marxa del Butlletí Municipal, la Ràdio Municipal, Web modificada, etc., i creu que aquesta velocitat no és adequada.

  Per tant, el vot de CiU és negatiu.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, se suma a les paraules del Sr. Fernàndez tot dient que, per coherència amb la votació anterior, ells també hi votaran en contra.

  Destaca el posicionament del PP contrari a la inversió que es pretén fer en les obres de la Ràdio Municipal.

  El senyor Esteve Terrades, regidor de Presidència, explica que la partida destinada a la Ràdio pretén complementar la dotació inicial per poder realitzar les obres a l'edifici del centre cívic de l'ATS per a ubicar-hi, en un futur, l'emissora municipal. Aquest projecte està passat per la Comissió Informativa de Serveis Territorials i s'està pendent d'unes converses amb CiU per acabar de tancar alguns acords.

  En definitiva, el crèdit és el necessari per a dur a terme aquestes obres i, en tot cas, els mitjans públics de l'Ajuntament no es presenten a cap elecció municipal.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: 9, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

  Abstencions: Cap.

  7 - CESSIÓ D'ÚS A PRECARI DELS PISOS 4T A I 4T B, DE L'ESCALA B, DE L'EDIFICI DEL CARRER MADOZ, 28-30, DE MATARÓ, A L'ASSOCIACIÓ "BETÀNIA, FOGAR D'ESPERANÇA JUBILEU 2000", PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE REINSERCIÓ DE PRESOS "CASA D'ACOLLIDA BETÀNIA".

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

  "1r.- L'associació Betània, fogar d'esperança, Jubileu 2000, és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre municipal d'entitats amb el núm. 353, amb la finalitat de donar suport i completar el treball de les associacions de l'arxiprestat que es dediquen a l'ajuda de les persones que estan empresonades i de llurs familiars, com també de les persones que es troben amb problemes de drogaadicció.

  2n.- Des del Servei de Benestar Social s'ha proposat cedir l'ús de dues vivendes del carrer Pascual Madoz, 28-30, de Mataró (els habitatges 4t A i 4t B, de l'escala B), per tal que desenvolupi el projecte "Casa d'acollida Betània", amb la finalitat d'ajudar les persones que surten dels centres penitenciaris a aconseguir una reinserció social i laboral, oferint-los una llar temporal i un acompanyament personal en el seu procés de promoció social.

  3r.- Aquest projecte és d'interès per a la ciutat, en tant que és totalment coherent amb la política social d'afavorir la promoció social de les persones que es troben en la franja de vulnerabilitat i/o exclusió social. També s'ha valorat que no hi ha cap centre d'aquestes característiques a aquesta ciutat; per tot l'anterior, s'ha considerat oportú posar a la seva disposició els espais proposats.

  4t.- L'expedient de cessió s'ha sotmès a informació pública. Aquest tràmit fineix el dia 22 de novembre, per tant, la present proposta, ha de quedar condicionada que durant el termini d'exposició pública no s'hagin presentat al·legacions o reclamacions.

  5è.- Resulten d'aplicació els articles 1750 del Codi Civil, l'article 221 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 72 a 77 del Decret 336/1988, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya.

  Per tot l'anterior, proposo al Ple, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

  PRIMER.- Cedir a precari, a favor de l'associació Betània, fogar d'esperança, Jubileu 2000, amb NIF G62871447, l'ús dels pisos porta A i porta B, de la quarta planta, escala B, de l'edifici situat al carrer Madoz, 28-30, d'aquesta ciutat, que són béns patrimonials de propietat municipal, per tal de destinar-los al desenvolupament del projecte "Casa d'acollida Betània", que te per objecte ajudar les persones que surten dels centres penitenciaris a aconseguir una reinserció social i laboral, oferint-los una llar temporal i un acompanyament personal en el seu procés de promoció social. Aquesta cessió es fa per un període que s'estendrà com a màxim fins el 31 de desembre de 2006 i en les condicions del contracte que s'aprova a continuació. El present acord és provisional i resta condicionat a l'absència d'al·legacions o reclamacions, durant el període d'exposició pública. De no formular-se al·legacions o reclamacions durant el tràmit d'informació pública, aquesta cessió es considerarà atorgada definitivament en els termes del contracte que aquí s'aprova.

  SEGON.- Aprovar la minuta de contracte que s'adjunta al present acord, com el seu annex, que regula les condicions amb què es regirà l'esmentada cessió d'ús.

  TERCER.- Notificar aquest acord als interessats, i convocar a les parts per a la signatura del document que s'aprova al punt segon d'aquesta resolució. "

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  8 - AUTORITZAR A LA SOCIETAT MERCANTIL PUMSA, A LA CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT DE PER IMPORT MÀXIM DE 4.746.000,00 EUROS, DAVANT L'ENTITAT FINANCERA DEL BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AL CARRER VALLVERICH, 83-93.

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

  "Vist l'expedient tramitat en relació a la sol·licitud de la societat Pumsa, d'una operació de préstec a llarg termini pel finançament de les obres de construcció d'un edifici industrial al carrer Vallverich, 83-93, en virtut del que estableix l'article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (BOE 9/3/04).

  PROPOSO:

  Primer.- Autoritzar a la societat mercantil PUMSA, a la concertació d'una operació de crèdit de per import màxim de 4.746.000,00 euros, davant l'entitat financera del Banc Santander Central Hispano SA, per al finançament de la construcció d'un edifici industrial al carrer Vallverich, 83-93, amb les següents condicions financeres:

  Import màxim

  4.746.000,00 euros

  Interès

  Euribor trimestral + diferencial del 0,19

  Termini

  15 anys d'amortització + màxim 2 anys de carència

  Període de revisió

  anual i liquidació trimestral

  Garanties

  Hipotecària

  Destí

  Finançar la construcció d'un edifici industrial al C/ Vallverich

  Segon.- Comunicar el present acord a la societat mercantil Pumsa."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 9, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

  9 - APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEFINITIVA DELS PREUS APLICABLES DURANT L'ANY 2004 AL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS DE MERCATS, I DE LA NETEJA DE PLATGES, ADJUDICAT MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA A FAVOR DE LA MERCANTIL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., I APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE, DE LA RECOLLIDA DE BROSSA COMERCIAL I DE LA RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS PER AL PRIMER SEMESTRE DEL 2006.

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

  "Vist l'expedient de la contractació del servei de neteja viària, recollida de la brossa domiciliària, de recollida i tractament de brossa de mercats, i de la neteja de platges, adjudicat en règim de concessió a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA. (FCC, SA.).

  Mitjançant informe de data 08/11/2005 el Cap de Residus i Neteja Viària manifesta la procedència d'acordar la revisió definitiva dels preus aplicables al contracte abans esmentat, durant l'anualitat 2004, segons el sol·licitat per FCC, SA., mitjançant escrit de data 24/10/2005, el qual va tenir entrada pel registre general en la data de 02/11/2005.

  Mitjançant informe de data 10/11/2005 el Cap de Residus i Neteja Viària sol·licita així mateix la pròrroga del contracte abans esmentat i de la recollida de la brossa comercial per al primer semestre del 2006, sol·licitant així mateix la prestació durant el mateix període de temps de la recollida de voluminosos, adjudicada inicialment a FCC, SA., en tant que es confeccionen els nous plecs i es procedeix a la licitació del servei públic comprensiu de tots els serveis abans esmentats.

  Es proposa com a preus del contracte durant la pròrroga sol·licitada el següent imports:

  • 1.322.680'82.-EUR., IVA inclòs; en concepte de prestació del servei de neteja viària.
  • 1.195.213'00.-EUR., IVA. inclòs per la recollida de brossa.
  • 52.728'00.-EUR., IVA. inclòs per la recollida de mercats.
  • 80.000'00.-EUR., IVA. inclòs per la neteja de platges.

  Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a les partides núm. 40613/442210/22700, 40613/442110/22700, 40613/445110/22700 i 40613/442250/22700 del pressupost municipal aprovat per enguany, i es preveu destinar crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentades del pressupost municipal que s'aprovi per al 2006.

  Qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a l'Excm. Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

  Primer.- Aprovar la revisió definitiva dels preus aplicables durant l'any 2004 al contracte de servei de neteja viària, recollida de la brossa domiciliària, de recollida i tractament de brossa de mercats, i de la neteja, adjudicat mitjançant concessió administrativa a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA., la qual cosa comporta l'aprovació a favor de l'entitat concessionària dels següents imports:

  • 102.131'77.-EUR., IVA inclòs pel servei de recollida de residus sòlids urbans;
  • 155.483'45.-EUR., IVA. inclòs pel servei de neteja viària;
  • 10.184'56.-EUR., IVA. inclòs pel servei de neteja de platges;
  • 16.794'67.-EUR., IVA. inclòs, pel servei de recollida de mercats.

  Segon.- Autoritzar i disposar a favor de FCC, SA., els imports següents, a càrrec de les partides que igualment s'assenyalen del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2005:

  • l'import de 102.131'77.-EUR., IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40613/442210/22700 (op. ADC núm. 58965).
  • l'import de 155.483'45.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40613/442110/22700 (op. ADC núm. 58966).
  • l'import de 10.184'56.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40613/445110/22700 (op. ADC núm. 58967).

  • l'import de 16.794'67.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40613/442250/22700 (op. ADC núm. 58968).

  Tercer.- Aprovar la pròrroga del contracte de neteja viària, recollida de la brossa domiciliària i comercial, de recollida i tractament de brossa de mercats, i de la recollida de voluminosos, adjudicat a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA, durant el primer semestre del 2006, termini durant el qual es preveu confeccionar, aprovar i licitar el nou servei públic per a la prestació de tots els serveis descrits anteriorment.

  Quart.- Aprovar les despeses que a continuació s'esmenten, en concepte de preu per la prestació dels serveis esmentats en el punt anterior, durant el primer semestre del 2006:

  • 1.322.680'82.-EUR., IVA inclòs; en concepte de prestació del sewrvei de neteja viària.
  • 1.195.213'00.-EUR., IVA. inclòs per la recollida de brossa.
  • 52.728'00.-EUR., IVA. inclòs per la recollida de mercats.
  • 80.000'00.-EUR., IVA. inclòs per la neteja de platges.

  Cinquè.- Autoritzar i disposar a favor de FCC, SA., els imports següents, a càrrec de les partides que igualment s'assenyalen del pressupost municipal que s'aprovi per a l'anualitat 2006:

  • l'import de 1.322.680'82.-EUR., IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40613/442110/22700 (op. ADFUT núm. 59744).
  • l'import de 1.195.213'00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40613/442210/22700 (op. ADFUT núm. 59745).
  • l'import de 52.728'00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40613/442250/22700 (op. ADFUT núm. 59746).

  • l'import de 50.000'00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40613/445110/22700 (op. ADFUT núm. 59747).

  Sisè.- Condicionar els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides esmentades a l'apartat anterior del pressupost municipal que s'aprovi per a l'anualitat del 2006, a fi de poder atendre les despeses que el present contracte meriti durant l'esmentada anualitat, d'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, explica que el seu partit s'abstindrà en la votació.

  L'abstenció ve motivada perquè darrerament, els membres de CiU han estat molt crítics pel que fa a la neteja de la ciutat atès que creuen que Mataró està bruta, especialment determinades zones, com ara Cerdanyola o part del Centre-Eixample, entre d'altres. Així doncs, davant d'aquesta situació i del desacord pel que fa als temes de neteja viària, concretament, aquest grup s'hi abstindrà.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, constata que el seu grup també s'hi abstindrà. El PP tampoc està satisfet amb la neteja a la ciutat, el Sr. Rovira ho exposarà amb més detall quan arribi el torn de precs i preguntes.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 9, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

  10 - APROVACIÓ DE LA PREVISIÓ DEL PREU AL QUE ASCENDIRÀ LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER, CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS, DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA I COMERCIAL, ADJUDICAT A FAVOR DE RECUPERACIONS MASNOU, SL., DURANT LES ANUALITATS DEL 2006 I 2007, I APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS APLICABLES DURANT EL 2004.

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

  "Vist l'expedient relatiu al servei de recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos lleugers, en el terme municipal de Mataró, adjudicat en règim de concessió a favor de la mercantil "Recuperacions Masnou, SL".

  Atès l'informe del Cap de residus i Neteja Viària de data 15/11/2005 sol·licitant la revisió de preus del contracte per aplicació de l'IPC a contar des de gener de 2004 a gener de 2005 tal i com es va acordar en el Ple Municipal de data 15 de gener de 2003.

  S'ha aplicat el 3,1 % en concepte de percentatge de revisió del preus sobre les quantitats recollides durant l'any 2004, en tant que a l'actualitat encara no es disposen de les xifres corresponents al 2005, pel que caldria aprovar a favor de l'entitat adjudicatària els imports següents:

  • 5.273'35.-EUR. en concepte de revisió de preus per la recollida selectiva de paper;

  • 5.066'78.-EUR. en concepte de revisió de preus per la recollida selectiva d'envasos;
  • 929'37.-EUR.- per la revisió de preus de recollida selectiva de vidre.

  Vist l'escrit efectuat pel Cap de la Secció de Residus i Neteja Viària i el Cap del Servei de Serveis Municipals, de data 14/11/2005, en el que es sol·licita la modificació del preu del contracte de recollida selectiva de residus, a fi d'incrementar-lo per tal d'incloure la despesa que es produirà durant el 2006 i 2007 per la inclusió de la brossa comercial, fixant el preu del contracte en els següents imports anuals previstos:

  111.068'27.-EUR./any, IVA. inclòs, per la recollida selectiva de paper i cartró domiciliari;

  150.329'33.-EUR./any, IVA. inclòs, per la recollida selectiva d'envasos domiciliària;

  27.172'43.-EUR./any, IVA. inclòs, per la recollida selectiva de vidre domiciliari;

  398.984'73.-EUR./any, IVA. inclòs per la recollida selectiva de paper i cartró comercial;

  38.970'17.-EUR/any., IVA: inclòs, per la recollida selectiva d'envasos comercials;

  7.045'48.-EUR./any, IVA. inclòs, per la recollida selectiva de vidre comercial;

  Atès que existeix crèdit adequat i suficient a la partida núm. 40613/442240/22700 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2005 per atendre la despesa produïda amb l'aprovació de la revisió de preus de la concessió respecte de l'exercici 2004, essent que es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient a l'expressada partida per als pressupostos municipals que s'aprovin per al 2006 i 2007, als mateixos efectes abans esmentats.

  D'acord amb el previst als arts. 101 en relació amb l'art. 163 i concordants del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

  Qui subscriu, Consellera Delegada de Servei Centrals, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a l'Excm. Ple de l'Ajuntament de Mataró, l'adopció dels següents acords:

  1. Aprovar la revisió dels preus aplicables durant l'any 2004 al contracte de servei de recollida selectiva de paper i cartró, vidre i envasos lleugers, en el terme municipal de Mataró, adjudicat mitjançant concessió administrativa a favor de la mercantil Recuperacions Masnou, SL, revisió la qual ascendeix a l'import de 11.269'5.-EUR., IVA. inclòs sobre la base de càlcul del servei prestat durant el 2004 ja que no es disposen de les xifres definitives per al 2005.
  2. Autoritzar i disposar els imports a favor de la concessionària del servei, Recuperacions Masnou, SL, a càrrec de la partida 40613/442240/22700 del pressupost municipal aprovat per a les anualitats 2005 de l'import de 11.269'5.-EUR., IVA. inclòs, segons l'acordat en el punt anterior.
  3. Modificar el preu del contracte de recollida selectiva de residus, a fi d'incrementar-lo per tal d'incloure la despesa que es produirà durant el 2006 i 2007 per la inclusió de la brossa comercial, fixant el preu del contracte en els següents imports anuals previstos:

  • 111.068'27.-EUR./any, IVA. inclòs, per la recollida selectiva de paper i cartró domiciliari;

  • 150.329'33.-EUR./any, IVA. inclòs, per la recollida selectiva d'envasos domiciliària;

  • 27.172'43.-EUR./any, IVA. inclòs, per la recollida selectiva de vidre domiciliari;

  • 398.984'73.-EUR./any, IVA. inclòs per la recollida selectiva de paper i cartró comercial;

  • 38.970'17.-EUR/any., IVA: inclòs, per la recollida selectiva d'envasos comercials;

  • 7.045'48.-EUR./any, IVA. inclòs, per la recollida selectiva de vidre comercial;

  1. Autoritzar i disposar a favor de RECUPERACIONS MASNOU, SL., els imports que a continuació s'esmenten, a càrrec de la partida núm.-40613/442240/22700 del pressupost municipal corresponent a l'anualitat que igualment s'esmenta:

  2006:

  • 111.068'27.-EUR. (ADFUT num. 59754)
  • 150.329'33.-EUR. (ADFUT num. 59758)
  • 27.172'43.-EUR. (ADFUT num. 59760)
  • 398.984'73.-EUR.( ADFUT num. 59762)
  • 38.970'17.-EUR. (ADFUT num. 59764)
  • 7.045'48.-EUR.( ADFUT num. 59766)
  • 12.123'21.-EUR. ( ADFUT num. 59768)

  2007:

  • 111.068'27.-EUR.( ADFUT num. 59757)
  • 150.329'33.-EUR.( ADFUT num. 59759)
  • 27.172'43.-EUR..( ADFUT num. 59761)
  • 398.984'73.-EUR. ( ADFUT num. 59763)
  • 38.970'17.-EUR ( ADFUT num. 59765)
  • 7.045'48.-EUR. ( ADFUT num. 59767)
  • 12.123'21.-EUR. ( ADFUT num. 59769)

  Cinquè.-

  Autoritzar les anotacions comptable inverses següents, a càrrec de les partides i anualitats del pressupost municipal que igualment s'esmenten:

  ADFUT/-2 núm. 59749, d'import 357.580'42.-EUR. a càrrec de la partida núm. 52000/442/22700 del pressupost municipal que s'aprovi per al 2006.

  ADFUT/-2, núm. 59750, d'import 357.580'42.-EUR. a càrrec de la partida núm. 52000/442/22700 del pressupost municipal que s'aprovi per al 2007.

  ADFUT/-1, núm. 59751, d'import 33.445'67.-eur. a càrrec de la partida núm. 46101/442000/22700 del pressupost municipal aprovat per al 2006.

  ADFUT/-1, NÚM. 59752, d'import 33.445'67.-eur. a càrrec de la partida núm. 46101/442000/22700 del pressupost municipal aprovat per al 2007.

  Sisè

  - Condicionar els efectes del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a les partides descrites en els punts anterior, del pressupost municipal que s'aprovi per a les anualitats 2006 i 2007."

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, comença dient que en aquesta qüestió donaran un vot de confiança al Govern.

  Des de CiU reconeixen que s'ha fet un avanç important amb la inclusió de la recollida comercial però també són conscients que aquesta té determinats defectes, especialment quant a les taxes, sobretot pel que fa a la fracció del paper, cartró, vidre i envasos.

  De tota manera, amb el vot positiu volen premiar l'esforç del Govern.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu que el seu grup s'hi abstindrà.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

  11 - APROVACIÓ DE LES ALTES, BAIXES I MODIFICACIONS DELS FITXERS MUNICIPALS QUE CONTENEN DADES PERSONALS, I INSCRIURE ELS FITXERS EN EL REGISTRE GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE CATALUNYA.

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

  "Per decret de l'Alcaldia de data 13/01/95, núm. 95/0147, s'inicià el procediment d'inscripció de diversos fitxers en el Registre General de Protecció de Dades de Catalunya.

  Atès l'escrit de data 05/10/2005, efectuat pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions i pel Coordinador d'Informació de Base i Control de Projectes d'aquesta Corporació, en el que es posa de manifest la identificació dels arxius de dades personals que hi ha actualment a l'Ajuntament així com la necessitat d'adequar-los als que ja consten registrats a l'Agència de Protecció de Dades, a la vista del resultat de l'auditoria efectuada.

  Atès l'informe del Secretari General d'aquesta Corporació, de data 20/10/2005, en el que s'informa favorablement sobre la declaració d'alta, baixa i modificació de diferents arxius municipals, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, així com del procediment per fer efectiu l'anterior.

  Atès el previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i del previst al R.D. 994/99, de 11 de juny, sobre mesures de seguretat pels fitxers automatitzats de caràcter personal i demès legislació aplicable a l'efecte.

  Qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a l'Excm. Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

  Primer.- Donar de baixa en el Registre General de Protecció de Dades els fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Mataró i de l'Institut Institut Municipal d'Educació (IME), amb dades de caràcter personal que es relacionen a l'annex núm. 1.

  Segon.- Crear els fitxers automatitzats amb dades personals que conten als annexos II a VI, ambdós inclosos, relatius a dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Mataró, Institut Municipal d'Educació (IME), Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Patronat Municipal de Cultura ( PMC) i Patronat Municipal d'Esports (PME).

  Tercer.- Modificar els fitxer automatitzats propietat de l'Ajuntament de Mataró amb dades de caràcter personal que es relacionen a l'annex VII.

  Quart.- Aprovar el procediment d'exercici de drets d'accés, rectificació i cancel·lació que poden exercir els ciutadans, reconeguts a la LOPD i demés legislació aplicable, així com els models normalitzats que s'inclouen a l'expedient coma a annex VIII.

  Cinquè.- Sotmetre a informació pública, mitjançant publicació al BOP de Barcelona, la baixa, creació i modificació dels esmentats fitxers.

  Sisè.- Demanar la inscripció al registre General de Protecció de Dades de Catalunya dels fitxers esmentats en els punts primer, segon i tercer.-

  Setè.- Trametre aquest acord i els annexos a l'Agència Catalana de Protecció de Dades així com la seva posterior comunicació a la Agencia Española de Protección de Datos."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

  - Servei d'Obres-

  12 - APROVACIÓ DE L'AVANTPROJECTE D'APARCAMENT SOTERRAT AL CARRER TERRASSA, ENTRE LES AVINGUDES DEL CORREGIMENT I DEL VELÒDROM I ENCARREGAR A L'EMPRESA MUNICIPAL GINTRA LA SEVA GESTIÓ

  El senyor Fermín Manchado, conseller delegat de Mobilitat, presenta la proposta següent:

  "Examinat l'Avantprojecte d'aparcament soterrat al carrer Terrassa, redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la definició d'un edifici soterrat d'uns 1.706 m2per a destinar-lo a aparcament al carrer Terrassa, entre les avingudes del Corregiment i del Velòdrom.

  En concret, el document tècnic descriu dues actuacions:

  Aparcament soterrat

  Es proposa la construcció d'un edifici rectangular de 52,80 metres de longitud i de 32,30 metres d'amplada, d'una sola planta, amb capacitat per a uns 82 vehicles, amb accés directe i a peu pla des del carrer Terrassa, amb un pressupost estimatiu de 1.143.020,00 € IVA inclòs.

  La disposició d'una sola línia de pilars permet tenir les places d'estacionament lliures d'obstacles, amb unes mides de 5,00 per 2,35 metres i un passadís de circulació de 5,50 metres.

  Coberta d'aparcament soterrat

  A la coberta de l'aparcament, i aprofitant els desnivells topogràfics existent, s'hi construirà un camp de saulò de Futbol-7 de 50,00 metres de llargària i de 35,00 metres d'amplada, formant part dels diferents equipaments esportius del sector, que serà objecte d'un projecte executiu posterior.

  Aquestes bases tècniques, una vegada aprovades, serviran de criteri per elaborar el projecte executiu d'obra pertinent de l'aparcament, tasques que en aquests moments s'encarreguen a l'empresa municipal Gestió Integral de Trànsit (GINTRA), filial de Promocions Urbanístiques de Mataró SA, PUMSA, així com l'execució de les obres, la gestió i la explotació del servei públic d'aparcament.

  Vistos els articles 21, 22 i 23 del ROAS, que regulen l'aprovació i tramitació dels avantprojectes i bases tècniques d'obres locals ordinàries.

  Vistos els articles 37 i següents de l'anterior reglament i l'article 219.2 d) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries

  Vist l'article 2n. dels estatuts fundacionals de PUMSA sobre les competències d'aquesta societat així com la formalitat que s'ha d'observar a l'hora de formular-li encàrrecs d'àmbit municipal.

  La consellera d'Obres proposa al Ple municipal, si s'escau, l'adopció dels següents

  ACORDS:

  Primer.-

  Aprovar l'Avantprojecte d'aparcament soterrat al carrer Terrassa, redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la construcció al carrer Terrassa d'un edifici soterrat, d'una sola planta, per destinar-lo a aparcament amb capacitat per 82 places, amb un pressupost estimatiu de 1.143.020,00 €, IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat document tècnic amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, editant el corresponent anunci per a la seva inserció en el BOP, durant el qual es podrà examinar i presentar les suggerències i reclamacions que es considerin pertinents.

  Tercer .-

  Notificar els anteriors acords a l'empresa municipal GINTRA, Gestió Integral de Trànsit, adjuntant-li un exemplar de l'Avantprojecte d'aparcament soterrat al carrer Terrassa i al mateix temps encarregar-li l'elaboració del projecte executiu d'obra de l'aparcament en base als criteris recollits en aquest document tècnic, l'execució de les obres, la gestió, així com la l'explotació del servei públic, d'acord amb l'article 2n. dels estatuts fundacionals de la societat municipal PUMSA.

  Quart.-

  Comunicar aquests acords al serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica-Patrimoni i al Patronat Municipal d'Esports."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  - Servei d'Urbanisme-

  13 - APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL, ÀMBIT "PLA ESPECIAL RDA. BARCELÓ/ILLA FÀBREGAS I DE CARALT.

  El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

  "Per acord de 15 d'abril de 2005 el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació als àmbits de la Ronda Barceló i la Illa Fàbregas de Caralt.

  En el període d'informació pública obert després de l'aprovació inicial s'han presentat vint-i-un escrits d'al·legacions i suggeriments respecte diferents qüestions que es tracten en el document de la proposta, concretament a l'apartat 1.4 de la Memòria del document on es tracta i analitza a cada cas, els aspectes estimats i no estimats de les al·legacions presentades.

  També, en el decurs de l'exposició pública, i en relació a la notificació efectuada a municipis limítrofes, organismes i entitats que podien resultar interessades en la modificació, consten a l'expedient els seus informes, tots ells favorables, a destacar per la seva transcendència en la tramitació de la present modificació, el de la Secretaria per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, respecte l'aspecte de mobilitat derivada de la transformació urbanística de l'àmbit i el de la Direcció General de Comerç del Departament de Comerç Turisme i Consum de la Generalitat, en relació a la modificació i concretament a la previsió d'un centre comercial en format de grans magatzems a l'àmbit de l'illa de Fàbregas i de Caralt.

  Per altra banda, la complexitat de implantació d'un centre comercial d'aquestes característiques, així com la de l'edifici singular previst a la Ronda Barceló € Avinguda Maresme, aconsellen que les determinacions específiques de l'ordenació resultant en aquests indrets quedin definides i concretades, amb major detall, pel planejament derivat que ja preveu la pròpia modificació puntual. En aquest sentit, el nou redactat contempla que les directrius d'ordenació d'aquestes peces urbanes singulars les fixi el posterior Pla de Millora Urbana.

  El document objecte de l'aprovació provisional recull el programa de participació ciutadana seguit en el procés, des del concurs de la Ronda Barceló l'any 1998, l'avanç de planejament l'any 2001 i amb les posteriors informacions públiques durant l'evolució de la proposta que ha donat resposta als objectius que la justifiquen: la necessària transformació dels usos, la creació d'un eix cívic potent de relació amb el port i el front marítim i la dinamització comercial del centre, de conformitat amb el Pla d'Orientació d'Equipaments Comercials, amb la correcta implantació d'uns grans magatzems a l'àmbit de la ronda i el carrer Biada, que permet una ubicació idònia per aquesta finalitat, tal i com queda justificat de forma específica en l'extensa Memòria del Document.

  Les prescripcions urbanístiques de la present proposta d'aprovació provisional no difereix de la inicialment aprovada per acord de Ple de 7 d'abril passat, llevat en determinats aspectes puntuals, de caràcter no substantiu que queden recollits en la Memòria del Document.

  Finalment recordar que el present Document recull l'obligació legal de la reserva del 20% del sostre residencial per a habitatge protegit i el 10% del sostre residencial per a habitatge en règim de preu concertat, a banda de la cessió del 10% de l'aprofitament general que es cedirà a l'administració actuant. Aquestes obligacions venen justificades i concretades en l'apartat específic de la Memòria del Document relatiu a la Memòria Social i Habitatge Protegit en relació a la modificació de planejament tramitada.

  Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic previ, considerats els suggeriments i atès el que disposen els articles 57,58,59 i 83 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents

  A C O R D S :

  PRIMER:

  Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996 en els àmbits Ronda Barceló i la Illa de la Fàbrica Fàbregas de Caralt.

  SEGON:

  Resoldre les al·legacions i suggeriments presentats en el període d'informació pública corresponent a l'aprovació inicial de 7 d'abril de 2005, en el sentit que es desprèn de l'apartat 1.4. de la Memòria del document.

  TERCER:

  Ratificar el decret 3998, de 5 de maig de 2005, de rectificació d'error material de l'acord d'aprovació inicial, a petició de l'interessat, referit al numero d'una parcel·la cadastral que l'acord va excloure del sector de la Ronda Barceló, essent el numero de referència cadastral correcte el 358548-02 en lloc del numero 38458-2 .

  QUART:

  Donar trasllat dels precedents acords als interessats i als Serveis municipals, especialment a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica a fi i efecte del seguiment dels acords compresos en el POEC.

  CINQUÈ:

  Trametre a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: tres exemplars del document tècnic, fotocòpia de l'expedient administratiu i un document tècnic en suport informàtic."

  El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, afirma que, tot i que es tracta d'una aprovació provisional, reconeix el caràcter de ciutat del tema de la façana marítima en qüestió i la voluntat d'assolir acords. No obstant això, aclareix el següent:

  En primer lloc, el Sr. Rovira esmenta que algun dia, quan es recordi aquest moment, a les futures generacions els semblarà estrany que Mataró hagués optat durant tants anys per donar-li l'esquena al mar. Recorda que Joan López, ara fa 8 anys, ja va fer aquesta denúncia i es mostra satisfet pel fet que ara s'intenti esmenar aquest error.

  D'altra banda, insisteix en què el grup del PP no ha cessat mai de demanar que s'abordés la façana marítima de manera global €especialment la zona en direcció ponent€, però sembla que no se n'ha fet mai gaire cas.

  Si s'hagués realitzat un nou Pla General, a través de la llei, el debat hauria estat molt més enriquidor que no pas l'actual, a banda del fet que no constitueix un exercici de coherència ser participatiu només per a determinades qüestions. Des del PP, doncs, continuaran reclamant aquest debat que consideren no s'ha produït al nivell que exigia un tema tan crucial. El Sr. Rovira reclama que s'endegui un consell de participació en matèria d'urbanisme o bé s'ofereixi una explicació oberta a la ciutadania amb expositors públics, entre d'altres.

  Ara bé, el projecte a debat constitueix una oportunitat per a Mataró, que no es pot deixar perdre, que implica creació de treball per a molta gent i esdevindrà un pol d'atracció molt significatiu, per tant, cal buscar el consens. Creu, però, que el Govern, atesa la importància de la façana marítima, no ha fet tot el que calia per a assolir un consens real de totes les forces polítiques.

  Pel que fa al projecte en concret, el Sr. Rovira fa referència a algunes qüestions que preocupen el seu grup, com ara la mobilitat definitiva de la zona i l'ordenació dels edificis o quin impacte tindrà el sector discontinu (diferència visual entre allò nou i allò antic) i, fins i tot, la nova ubicació del Corte Inglés, que no convenç massa ningú. Més enllà d'això, recorda que el PP veia amb més bons ulls el primer projecte presentat però reconeix que es va quedar en un no-res en fallar justament l'esmentat centre comercial. I, després d'això, o bé no s'ha estat prou diligent o prou bon negociador o hi ha hagut una manca de transparència. Tanmateix, el regidor del PP acaba dient que és la vinguda de El Corte Inglés aquella que genera la modificació.

  En definitiva, atesa la importància de la façana marítima per a la ciutat i del fet que s'ha d'anar reconstruint i vinculant la ciutat des de la Rda. Barceló fins a la banda de Llevant (Havana, Can Xammar, etc.), el PP s'abstindrà en la votació a fi de no obstaculitzar l'aprovació. Però el Sr. Rovira insisteix en què cal vetllar perquè el Corte Inglés compleixi la seva funció de creació de llocs de treball, pel comerç del centre i per l'habitatge protegit i en què el projecte no s'ha dut a terme de la millor manera possible, en la manca de debat i en els terminis massa extensos de gestió del pla.

  El senyor Antoni Valls, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, confirma que el seu partit votarà a favor de l'aprovació provisional perquè, ja en el seu moment, van votar a favor de l'aprovació inicial.

  Tot i així, el seu grup ha sospesat els canvis que s'han introduït respecte el pla inicial i creu necessari destacar-ne alguns punts, susceptibles de crítica.

  Convergència i Unió considera molt bé allò que està projectat a la illa de la fàbrica Fàbregas de Caralt i c/Miquel Biada, perquè s'adiu amb alguna proposta mateixa del partit, però, d'altra banda, no veu tan clara la solució adoptada en la zona de la Rda. Barceló.

  D'una banda, la zona creix en benefici d'un ús residencial de l'àrea però queda mancada d'equipaments €escassament n'hi ha dos€. Caldria garantir un teixit continu comercial que aglutini les necessitats de tota l'àrea que s'estén des de la Rda. Barceló fins al c/Miquel Biada. I, de l'altra, la torre emblemàtica de tantes plantes segueix sent motiu de disconformitat.

  No obstant això, el Sr. Antoni Valls conclou que sospesant els pros i els contres, els beneficis que es preveuen de la posada en marxa del Pla, així com les possibilitats de connexió de zones de la nova ubicació del Corte Inglés, pesen més i, per tant, CiU hi votarà a favor.

  Finalment, en la línia del Sr. Rovira, reitera la necessitat de crear un nou debat per al seguiment del Programa d'Orientació d'Equipaments Comercials (POEC).

  El senyor Arcadi Vilert comenta, en referència a les intervencions del Sr. Rovira i el Sr. Valls, que hi ha un tema subjacent que cal explicar i és la qüestió de quina era la millor ubicació possible per a la locomotora comercial.

  El Sr. Vilert creu que 20.000 m2de sostre comercial allà on n'hi ha 18.000 no són necessaris perquè no aporten una millora en termes de potencialitat. En canvi, sí que poden afegir problemes respecte a la mobilitat: concentrar redundantment diversos centres d'interès en poc espai és, sens dubte, una aposta pel col·lapse tant pel que fa a la mobilitat rodada com per a la dels vianants.

  Per tant, no semblaria una bona idea aglutinar molts centres d'interès al preu de desertitzar-ne l'entorn; és molt millor redistribuir equidistantment al llarg del territori els diferents punts d'interès.

  Tanmateix, el Sr. Vilert recorda que quan es va portar a l'aprovació inicial la ubicació a la Rda. Barceló de la locomotora no s'havia concretat encara la qüestió del sector Iveco-Renfe. Ara, amb l'esmentat sector que compta amb més de 30.000 m2de sostre comercial, l'únic que s'aconseguiria és afegir encara més problemes de mobilitat.

  En definitiva, el fet que aflori la gran operació de façana de mar de l'antiga Jorsa justificaria la idea equivocada de col·locar una superfície de més de 20.000 m2enmig d'on ja n'hi ha 18.000.

  A més, en la cruïlla del c/Biada amb la Rda. Alfons XII, s'aporten noves millores, com ara la il·luminació d'una zona fosca, ofereix una millor comunicació, lliga espais comercials molt importants com la plaça de Cuba amb el camí de la Geganta o la Via Europa i la Gran Botiga de la Rda. O'Donnell, proposa un fluxe de comunicació de vianants important entre Miquel Biada i avinguda Gatassa, entre d'altres.

  Per tant, la nova ubicació sembla la millor alternativa possible.

  Pel que fa a la intervenció del Sr. Rovira i, concretament, la seva denúncia sobre que s'hi està arribant massa tard, el Sr. Vilert discrepa dient que per a una millora sempre s'hi és a temps.

  En relació amb les paraules del Sr. Valls, el conseller delegat d'urbanisme coincideix amb el fet de la importància que tindrà per a Mataró aquest Pla. No és una simple remodelació urbanística sinó que s'estan marcant criteris pel que fa a la connectivitat i el perfil urbà de la ciutat.

  Pel que fa a la discontinuïtat, el Sr. Vilert creu que és opinable però garanteix que si no s'hagués optat per la discontinuïtat, la gestió urbanística d'aquesta zona hagués estat molt més complexa, a nivell de drets (s'hagués hagut d'incórrer en termes d'expropiacions).

  Respecte al creixement en termes d'habitatge i, alhora, mancança d'equipaments, el Sr. Vilert explica que s'espera la construcció d'uns 70-75-80 habitatges en una zona en què s'han guanyat 1.800 m2quadrats respecte el Pla inicial i, per tant, la proporció és clarament favorable. És obvi que 1.800 m2d'equipaments per a tota la Rda. Barceló són pocs però, en qualsevol cas, són més que els previstos originàriament.

  En relació amb el tram Alfons XII-Fleming-Biada encara hi ha la incògnita de quin impacte tindrà, però el Sr. Vilert té confiança en el resultat final de l'operació.

  Finalment, la torre, com a edifici singular, contribuirà a donar personalitat al perfil urbanístic de la ciutat, adient en els temps de modernitat que corren.

  El senyor Rovira no nega la potencialitat que pot tenir la nova ubicació de la locomotora comercial perquè, de ben segur, contribuirà a fomentar el moviment comercial i d'interès dels punts urbans de l'entorn. Però la reflexió del Sr. Rovira anava més encaminada al fet que si, en un bon principi i fruit d'una anàlisi global, s'havia considerat com a adient la ubicació originària de la locomotora, no entén perquè ara sembla que tot afavoreix la ubicació alternativa que s'hi ha donat.

  Tanmateix, respecte la singularitat de la torre, el PP no és que s'hi vulgui oposar sistemàticament, sinó allò que produeix sorpresa és l'absència a l'hora de presentar l'impacte final de la façana marítima.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

  14 - APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL, ÀMBIT PASSATGE CABANELLAS.

  El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

  "L'Ajuntament Ple de 3 de març de 2005 va aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal en l'àmbit del Passeig Cabanellas, entorn camp de futbol UA-79.

  Per Resolució de 29 de juliol de 2005 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va resoldre suspendre l'aprovació definitiva del document fins que, mitjançant un Text Refós s'incorporissin les prescripcions contingudes en la seva resolució.

  Els Serveis tècnics municipals van elaborat un Text refós adaptant el document aprovat provisionalment a les prescripcions de la Resolució del Conseller de Política territorial i Obres Públiques de la Generalitat, amb modificacions que alhora permetien el següents canvis:

  1. Es redueix l'àmbit d'intervenció de 2.449 m² a 1628 m² de superfície total, incloent només dues parcel·les, excloent la porció de finca corresponent al pati d'illa.

  2. Es fixa una nova ordenació volumètrica ajustada al nou àmbit, que permet assolir els objectius fixats a la modificació.

  Els propietaris del sector i l'Ajuntament de Mataró van signar en data 24 d'octubre de 2005 un conveni de col·laboració urbanística mitjançant el qual donen conformitat a les modificacions introduïdes pel Text refós.

  Atès que el document del Text refós comportava canvis substancials respecte del document aprovat provisionalment, el Conseller delegat d'urbanisme va resoldre per Decret de 24 d'octubre de 2005, obrir un període d'informació pública, d'un mes, del referit document acompanyat del conveni de col·laboració, abans de procedir a la seva aprovació pel Ple municipal.

  L'anunci de la informació pública ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 26 d'octubre de 2005 i en un dels diaris de més divulgació a Catalunya.

  Igualment es va notificar a tots els propietaris del sector i de l'entorn, així com als municipis limítrofes.

  Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa el Text Refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com els arts. 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local pel que fa a la competència de l'òrgan municipal que ha d'aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents,

  ACORDS

  Primer.-Aprovar el document del Text Refós de la modificació puntual del Pla General en l'àmbit del Passeig Cabanellas - entorn camp de futbol - UA 79, redactat pels serveis tècnics municipals d'Urbanisme, el qual incorpora les prescripcions requerides per la Resolució de 29 de juliol de 2005 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

  Segon:

  Aprovar el conveni de col·laboració urbanística signat el 24 d'octubre de 2005 pel Conseller delegat d'urbanisme i per tots els propietaris del sector objecte de modificació amb el Text refós de la UA-079. Aquest conveni forma part de la documentació del Text refós de la modificació puntual del Pla general en l'esmentat àmbit.

  Tercer:

  Trametre tres exemplars i suport informàtic del Text Refós de la modificació puntual del Pla General en l'àmbit del Passeig Cabanellas - entorn camp de futbol - UA 79, per la seva aprovació definitiva, a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, junt amb la fotocòpia de l'expedient administratiu.

  Quart:

  Notificar aquest acord als propietaris del sector i als Serveis municipals corresponents."

  El senyor Antoni Valls, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, confirma l'abstenció del seu partit per motius de coherència amb allò que sempre han dit. El desig de CiU sempre ha estat que, per a aquest àmbit, es busqués una solució conjunta amb el camp de futbol. Atès que la mesura que es presenta soluciona el tractament d'aquesta àrea de manera parcial, el seu grup opta per abstenir-s'hi.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, subscriu allò dit prèviament pel seu partit en aquesta qüestió i part del discurs presentat pel Sr. Rovira en el punt anterior. Critica que el Govern sigui reincident en temes de política urbanística pel que fa a les formes i les actituds.

  Tot i que el Sr. Mojedano considera que el resultat d'aquest àmbit no és dolent del tot perquè probablement sigui millor per als futurs habitatges i la remodelació paisatgística, hagués estat més correcte que el Govern hagués presentat d'entrada la seva visió global del sector. Reitera que, en referència al camp de futbol, la qüestió ha quedat parcialment solucionada.

  En definitiva, la política urbanística no segueix un pla estratègic global sinó que sembla que es faci mitjançant la improvisació contínua en funció de les necessitats que van sorgint i la manca de transparència.

  El senyor Arcadi Vilert només afegeix que el tema del passatge de Cabanelles s'ha desenvolupat a dos ritmes diferents (el passatge en si mateix, d'una banda, i la zona Carles Padrós/camp de futbol, de l'altra), degut a la suspensió de llicències dictaminada perquè n'hi havia que responien a l'ordenació antiga.

  De tota manera, el Sr. Vilert afirma que sigui quin sigui el tractament final de la segona peça, allò que és evident és que s'hi fa necessària la construcció d'un carrer ample amb vocació d'espai obert que interconnecti no només el passatge Carles Padrós sinó també el passeig Cabanelles a través del passatge Cabanelles.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 9, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

  -Servei d'Habitatge-

  15 - APROVACIÓ DE LA RETIRADA DE LA SIMBOLOGIA DE RÈGIM FRANQUISTA EN ELS HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

  El senyor Genís Bargalló, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent :

  "El 13 d'octubre de 2004 el Parlament de Catalunya va prendre l'acord pel qual el Departament de Medi Ambient i Habitatge posarà en marxa una campanya per a la substitució de tota la simbologia de règim franquista en els habitatges de protecció oficial.

  El Departament de Medi Ambient i Habitatge a través de l'empresa pública Adigsa ha tramès un escrit a aquest Ajuntament on s'informa que la campanya esmentada ja s'ha dut a terme en tots els habitatges que administra directament la Generalitat de Catalunya.

  Donat que existeixen alguns habitatges de protecció oficial privada construïts en el període de la dictadura que mantenen encara plaques amb aquesta simbologia, també ens comuniquen la possibilitat de substitució d'aquestes plaques relacionades amb l'antic Règim, quin cost de finançament serà a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

  Vist que la línia de l'Ajuntament de Mataró és plenament concordant amb els objectius de la campanya duta a terme pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, el sotasignant proposa al Ple de l'Ajuntament de Mataró l'adopció del següent acord:

  Primer.- L'Ajuntament de Mataró aprova la retirada de les plaques de l'antic Règim existents en els habitatges de protecció oficial de Mataró d'aquest terme municipal.

  Segon.- Comunicar l'adopció del present acord a l'empresa pública Adigsa i al Servei de Manteniment"

  El senyor Antoni Valls, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, confirma que el seu partit hi votarà a favor i espera que tots els propietaris n'acceptin de bon grat la retirada.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, també subscriu l'acord sempre que s'accepti la decisió final del propietari.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  -Serveis i Manteniment-

  16 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS.

  El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

  "Vist el decret de data 15 de setembre de 2005 on s'aprovava l'avantprojecte de la Ordenança reguladora de la prestació de serveis funeraris de l'Ajuntament de Mataró.

  Vist que a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials del dia 22 de novembre de 2005 els grups municipals no han presentat cap esmena a l'avantprojecte de la modificació de la Ordenança.

  El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa al PLE MUNICIPAL l'adopció dels següents,

  ACORDS:

  Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança reguladora de la prestació de serveis funeraris de l'Ajuntament de Mataró.

  Segon.- Obrir un termini d'informació pública des de la seva publicació en el BOP, per un període de trenta dies, perquè els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments.

  Tercer.- Considerar aprovada definitivament la modificació de la Ordenança reguladora de la prestació de serveis funeraris de l'Ajuntament de Mataró si no es produeixen reclamacions en el termini indicat.

  Quart.- Publicar el text íntegre de la Ordenança reguladora de la prestació de serveis funeraris de l'Ajuntament de Mataró, inclosa la modificació aprovada, al BOP.

  Cinquè.- Notificar el present acord a l'administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya."

  El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, comença deixant constància, en relació amb el punt 17, del prec fet per CiU en la Comissió Informativa, que en el procés fins l'aprovació definitiva de la modificació d'aquest reglament s'intenti que hi quedin reflectits els efectes econòmics per a cadascuna de les situacions de concessió, pròrroga i a precari que apareixen en altres articles per a evitar futurs malentesos.

  El vot de CiU serà contrari pel que fa al punt 16 i d'abstenció al 17, atès que sí que hi ha acord respecte a la part de les modificacions fetes per aclarir situacions passades viscudes en la sala de plens, però no aquella que reflecteix la proposta d'incorporació de l'ordenança reguladora de la prestació de serveis funeraris i que es tradueix en la impossibilitat de posar forns crematoris en llocs amb sòl que no sigui de propietat municipal.

  La posició de CiU no és tant una qüestió de fons com d'oportunitat, tant pel que fa al moment com a la forma en què s'està portant a votació. És ben sabut per tothom que l'empresa que gestiona el crematori de la ciutat ha demanat llicència per a instal·lar-hi forns crematoris. El procés va començar durant el passat mes de març tot demanant un certificat de compatibilitat urbanística i va continuar amb la demanda de la llicència corresponent.

  Convergència i Unió pensa que aquest procés encara no ha acabat perquè hi ha possibilitat de recursos en el contenciós administratiu i, d'altra banda, perquè quan es va iniciar tot el procés s'estava en plena tramitació de l'esmentada sol·licitud. Hauria calgut separar una qüestió de l'altra, aquesta s'hauria d'haver denegat amb uns motius més consistents i, en tot cas, si el Govern preveia fer modificacions pel que fa a la gestió dels cementiris municipals respecte properes concessions o plecs de condicions, caldria haver començat justament per aquí. Ha mancat el fet de compartir d'entrada aquesta informació.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, anuncia l'abstenció del seu partit. El PP presentarà al·legacions perquè manté discrepàncies en tres punts del reglament referents als articles 6, 13 b i 13 d.

  El senyor Francesc Melero respon, en relació als efectes econòmics esmentats pel Sr. Fernàndez, que a la mateixa Comissió Informativa es va dir que els aspectes econòmics quedaven reflectits en les ordenances que, per motius de vigència, és on han de constar. En qualsevol cas, aquest és el moment de l'aprovació inicial i encara hi ha temps per al debat així com per presentar al·legacions per part de l'empresa de serveis funeraris Cabré Junqueres. La possibilitat de presentar recurs a la denegació que l'Ajuntament va fer davant la sol·licitud d'instal·lar un forn crematori a les instal·lacions de l'empresa es va acabar el passat 15 de novembre, però hi ha altres vies jurídiques a les quals es pot recórrer si s'escau.

  Alhora, el fet de portar el canvi de reglament i d'ordenança és per reforçar la voluntat del Govern de manifestar que el forn crematori ha de ser de domini públic.

  En relació a les paraules del Sr. Mojedano, el Sr. Melero manifesta el seu acord total i ja se'n debatran les objeccions.

  El senyor Fernàndez aclareix que l'únic que es demana no és que hi figurin els imports sinó els conceptes econòmics. Reitera el fet que la seva crítica anava encaminada més aviat a defensar un procés de debat més obert i enriquidor amb la ciutadania i amb l'oposició.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

  17 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS DE MATARÓ.

  El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

  "Vist el decret de data 15 de setembre de 2005 on s'aprovava l'avantprojecte de la modificació del Reglament dels Cementiris Municipals de l'Ajuntament de Mataró.

  Vist que a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials del dia 22 de novembre de 2005 els grups municipals no han presentat cap esmena a l'avantprojecte de la modificació del Reglament.

  El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa al PLE MUNICIPAL l'adopció dels següents,

  ACORDS:

  Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament dels Cementiris Municipals de l'Ajuntament de Mataró.

  Segon.- Obrir un termini d'informació pública des de la seva publicació en el BOP, per un període de trenta dies, perquè els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments.

  Tercer.- Considerar aprovada definitivament la modificació del Reglament dels Cementiris Municipals de l'Ajuntament de Mataró si no es produeixen reclamacions en el termini indicat.

  Quart.- Notificar el present acord a l'administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 9, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

  CMI DE SERVEIS PERSONALS

  -Patronat Municipal de Cultura-

  18 - INCLUSIÓ AL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT DE NOUS VIALS.

  El senyor Jaume Graupera, president del Patronat Municipal de Cultura, presenta la proposta següent :

  "Vistes les acte 3/2005 i 4/2005 de la Comissió Municipal del Nomenclàtor, corresponents a les reunions ordinàries celebrades el dia 28 de setembre i 2 de novembre del 2005, sobre nous vials a denominar de la ciutat de Mataró.

  Aquest Conseller-Delegat eleva a l'Ajuntament Ple l'aprovació de la següent

  P R O P O S T A

  1. Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat el nou vial que ha desenvolupat el Pla Parcial de Can Gener, previst en el Pla General d'Ordenació Urbana de 1996 en els terrenys de la finca de Can Gener (vial que dóna accés a 25 parcel·les), d'acord amb el plànol que s'adjunta (número 1), amb el següent codi numèric i nom:
  2. 5264 CARRER DEL RIU BESÒS

  3. Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat el nom de les dues rieres que s'utilitzen per accedir a Can Gener, d'acord amb el plànol que s'adjunta (número 1), amb els següents codis numèrics i noms:

  4267 RIERA DE CA L'AMETLLER

  2152 RIERA DE CAN GENER

  3. Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat el nom del vial inaugurat el juliol del 2003 com a resultat del PEMU 07, d'acord amb el plànol que s'adjunta (número 2), amb el següent codi numèric i nom:

   1237 PLAÇA DE CAN XAMMAR

  4. Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat els nous vials que ha desenvolupat el PEMU 07 i UA 26 (Can Xammar), d'acord amb el plànol que s'adjunta (número 2), amb els següents codis numèrics i noms:

  1238 PASSATGE DEL POU D'AVALL

  1239 PLAÇA DE LA MURALLA

  5. Notificar la present resolució al servei de sistemes d'informació i telecomunicacions per tal que procedeixi la corresponent comunicació als serveis municipals que correspongui i notificar la present resolució als membres de la comissió."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

  19 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A LA DELIMITACIÓ D'UN TERRITORI D'ESPECIAL PROTECCIÓ PER A FOMENTAR UN ESPAI NATURAL I UN "CORREDOR BIOLÒGIC" A LA PART NORD I NORD-EST DEL TERRITORI MUNICIPAL DE MATARÓ.

  El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta una Proposta de Resolució consensuada amb els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya referent a la instauració i protecció del sistema de corredors biològics i rutes paisatgístiques a l'àmbit de les "Cinc Sènies" i connexió amb el parc natural Corredor Montnegre.

  "El grup municipal de Convergència i Unió presentà el passat mes de juliol una proposta de resolució que tractava la necessitat d'instaurar un sistema de delimitació i protecció dels corredors biològics a l'àmbit que va des del litoral, les Cinc Sènies, resta de la zona del municipi afectada pel Pla Director Costaner fins la seva connexió a la zona de sòl forestal de la banda nord, fins enllaçar amb l'àmbit del Parc Forestal Montnegre-Corredor, tot aprofitant la protecció medi-ambiental que ofereix el Pla Director Costaner.

  Aquesta proposta de resolució quedà sobre la taula a fi i a efecte de que fos valorada per la comissió tècnica corresponent del Pla Director Costaner, la qual introduiria les modificacions que la fessin possible.

  Per altra banda, per part de la regidoria d'Urbanisme s'han encarregat estudis geogràfics que permetin recuperar viaranys per tot l'àmbit esmentat a fi d'establir uns recorreguts d'interès paisatgístic i cultural per a promoure el coneixement de les espècies animals i botàniques pròpies de la zona, fomentant un sostenible contacte amb la natura, i que alhora puguin ésser compatibles amb els corredors biològics naturals com rieres, torrents, camins, etc...

  Entenent que aquesta idea de fer compatible el coneixement de la Natura i el respecte i protecció d'aquells elements naturals que fan possible el normal desenvolupament de les espècies animals i botàniques, comportaria un valor molt important per a la ciutat de Mataró, en una zona que, ara per ara, té una connexió directa des del litoral fins la serralada del Corredor i el Montnegre, els sotasignants proposen al Ple Municipal l'adopció del següent,

  ACORDS:

  1.- Realitzar els estudis científics i tècnics necessaris a fi de promoure la protecció i instauració de corredors biològics i la creació d'un mapa de rutes d'interès cultural i paisatgístic, per tot el territori comprensiu entre el litoral, Cinc Sènies, passant per la zona de sol forestal existent a banda nord del municipi fins a connectar amb el Parc natural Montnegre-Corredor, i amb la finalitat d'establir les actuacions concretes que s'hauran de dur a terme per a fer possible aquest projecte.

  2.- Incorporar aquesta acció en el PAM del 2006, en el moment de la seva aprovació definitiva."

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, explica que el fet d'endegar el corredor biològic no sembla malament al seu partit però que, de moment, s'hi abstindran.

  Tot i que és cert que la proposta ha de servir per a incloure al PAM que es facin els estudis necessaris per a la instauració del corredor, la zona en qüestió està afectada prèviament per un Pla Director Costaner sobre el qual el PP ja n'ha expressat la disconformitat, perquè és massa intervencionista.

  En definitiva, el desenvolupament urbanístic d'aquest sector de la ciutat ha de ser fruit d'un debat més profund.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

  20 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA AMB MOTIU DEL DIA EUROPEU DE LA DISCAPACITAT.

  El senyor Carlos Súnico, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la proposta següent :

  "El Programa d'acció mundial per a persones amb disminució, aprovat per la Resolució 37/52, de 1982, a l'Assemblea General de les Nacions Unides, té per objectiu promoure mesures per la prevenció, la rehabilitació i la participació plena en el desenvolupament social.

  Aquesta resolució expressa que "el principi de la igualtat de drets entre persones amb disminució i sense ella significa que les necessitats de tot individu són de la mateixa importància" i per això "totes les polítiques relatives a la disminució han de garantida l'accés de les persones amb disminució a tots els serveis de la comunitat"

  Durant els últims anys s'han produït nombrosos avanços en la integració social de les persones amb discapacitat, que representen prop del 10% de la població espanyola.

  La Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat declara que la no accessibilitat dels entorns, productes i serveis constitueix, sens dubte, una forma subtil però molt eficaç de discriminació.

  El Govern establirà les condicions bàsiques d'accessibilitat i seran els Ajuntaments els encarregats d'executar-la. La integració social dels discapacitats està present en tots els plantejaments polítics i socials, resultant imprescindible contar amb els Ajuntaments, como entitats administratives més properes al ciutadà.

  Els Ajuntaments, per la proximitat nombrada anteriorment, han de donar resposta immediata a les demandes de la societat, cobrint les despeses que els ciutadans no poden assumir. Per això és necessari, que els Ajuntaments es comprometin a dur a terme una política més pragmàtica d'eliminació de tot tipus de barreres, que impedeixin la plena integració de les persones amb discapacitat a la nostra societat.

  D'altra banda, el Govern que ha retardat per tercer cop l'aprovació de la Llei d'autonomia personal per les persones dependents, prevista ara pel primer semestre de 2006, ha de destinar una partida pressupostària perquè els Ajuntaments facin front a la dependència.

  És per això que el Grup Municipal del PPC a l'Ajuntament de Mataró declara la necessitat que el Govern de la nació destini la suficient quantia perquè els Ajuntaments facin front a les necessitats derivades de la dependència.

  Amb motiu del dia 3 de desembre, dia europeu de la discapacitat, el Grup Municipal del PPC de l'Ajuntament de Mataró presenta la següent moció i es sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents punts:

  1. L'Ajuntament de Mataró assumirà el compromís d'eliminar les barreres arquitectòniques en base a allò disposat en la Llei 51/2003 de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i des del Govern de la nació se li destini la suficient partida pressupostària.
  2. L'Ajuntament de Mataró insta al Govern de la nació a que li destini la convenient partida pressupostària per fer front als problemes derivats de la dependència d'acord amb les Comunitats Autònomes.
  3. L'Ajuntament de Mataró insta el Govern a presentar el més aviat possible en el Congrés dels Diputats el Projecte de llei d'Autonomia Personal i Protecció de les Persones Dependents, en base al qual s'estableixi un Sistema Nacional d'atenció als qui pateixen aquest tipus de situació, i estigui garantida la participació de Corporacions Locals amb el recolzament del Govern de la Nació i les Comunitats Autònomes."

  El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Benestar Social, presenta una proposta alternativa dels altres grups municipals.

  "Atès que el proper dia 3 de desembre es commemora el dia europeu i internacional de les persones amb discapacitat. És evident que en els darrers anys i de forma generalitzada s'ha millorat en els serveis i l'atenció cap a les persones amb discapacitat, així com també ha millorat l'espai públic, amb la supressió de barreres arquitectòniques i amb la progressiva interiorització del concepte "disseny per a tothom" alhora de fer projectes. Tot i així, i en el marc d'aquesta commemoració, no podem conformar-nos amb la feina feta i cal continuar amb l'avenç social que suposen les polítiques socials fins arribar a la plena igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat.

  La Llei 13/1982 de 7 d'abril, Llei d'Integració Social dels Minusvàlids, coneguda com la LISMI, i la llei 51/2003 de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat es fonamenten en els drets que l'art. 49 de la Constitució i reconeix, atesa la dignitat que els és pròpia, als disminuïts en llurs capacitats físiques, psíquiques o sensorials per a seva completa realització personal i llur total integració social.

  També reivindiquem el dret que tenen les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials a ésser diferents i a rebre les atencions i els serveis que els hi són necessaris per a una millor qualitat de vida i major integració o inclusió en la societat.

  Enguany els reptes més importants que tenim a Catalunya i a Espanya són la llei de serveis socials i la llei de suport a l'autonomia personal i l'atenció a les situacions de dependències, respectivament. Així, a curt i mig termini, els canvis d'escenaris socials que ens poden portar aquestes lleis són molt importants i molt esperats des de fa molts anys pel món local. Amb aquestes lleis es consolida el sistema de serveis socials com la quarta pota de l'estat del benestar, com un sistema completament regulat conjuntament amb el de salut, l'educació i les pensions.

  Atès que aquest any 2005 el dia internacional i europeu de les persones amb discapacitat es celebrarà amb el lema "Participació inclusiva de les persones amb discapacitat en la comunitat que pertanyen" remarcant doncs, la importància de la proximitat i la capacitat de resposta quan es parla de les situacions de discapacitat, i en aquest sentit cal assenyalar la importància de tenir bones estratègies locals, que propiciïn escenaris de inclusió social a les persones amb discapacitat, en els seus entorns més immediats.

  La ciutat de Mataró es troba en un bon moment per aprofitar les oportunitats que generaran aquestes novetats legislatives, per una banda La Generalitat ha escollit Mataró com un dels territoris de Catalunya on desenvolupar el programa de suport a l'autonomia personal i l'atenció a la dependència, per a la creació de la futura agència catalana de la dependència; i d'altra banda els acords signats amb la Diputació de Barcelona per a la creació del pla d'accessibilitat universal, com a instrument que afavoreixi la plena integració social, i l'eliminació de les barreres de comunicació, socials i arquitectòniques.

  Atès que l'Ajuntament de Mataró, amb acord de ple el dia 24 d'abril de 1995 va signar la Declaració internacional "Les ciutats i les persones amb disminució" i que alguns d'aquests municipis signants han impulsat un Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom, amb l'objectiu de dinamitzar polítiques municipal vers les persones amb discapacitat i de conèixer, avaluar i informar sobre indicadors i bones pràctiques locals, així com afavorir intercanvis d'experiències.

  Per tots aquests motius i, en el marc del dia europeu i internacional de les persones amb discapaciat, els grups municipals sotasignants proposen que el ple acordi:

  1. Iniciar els treballs perquè l'Ajuntament de Mataró s'adhereixi al Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom
  2. Reiterar el compromís de l'Ajuntament de Mataró de treballar la plena integració social de les persones amb discapacitat mitjançant el Pla d'Accessibilitat Universal.
  3. Comunicar al Ministeri de treball i afers socials, així com al departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya aquesta moció de l'Ajuntament de Mataró, per tal que en tinguin coneixement pel proper procés legislatiu en els àmbits de la discapacitat i la dependència."

  El senyor Carlos Súnico accepta la proposta alternativa de tots els grups municipals amb una petita modificació, i fa decaure la presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

  El senyor Vicent Garcia Caurín, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, manifesta la seva satisfacció per la proposta acceptada i que representa un gran avenç pel que fa a la integració social de les persones amb discapacitats.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  21 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PREFECTURA LOCAL DE TRÀFIC.

  La senyora Adela Rodríguez, regidora del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la proposta següent :

  "En els últims anys, Mataró està experimentant un creixement demogràfic que ens ha portat a situar-nos actualment amb mes de 117.000 habitants; és a dir, amb una tercera part del total dels habitants de la comarca del Maresme.

  Aquest creixement comporta, inevitablement, que els serveis que presten les administracions públiques i més en concret, les locals hagin de renovar-se constantment per poder oferir un servei de qualitat als seus ciutadans/es.

  Donades aquestes circumstàncies, el Grup Municipal del PPC considera oportú i necessari que Mataró disposi d'una Prefectura Local de Tràfic per tal de poder resoldre totes aquelles gestions relacionades amb els turismes sense que ni els mataronins/es ni la resta d'habitants de la comarca hagin de desplaçar-se a Sabadell o Barcelona, com passa actualment.

  Val a dir que les dades de matriculació de turismes a la nostra ciutat no presenten substancialment cap diferència important amb les mitjanes enregistrades a d'altres ciutats similars de Catalunya o Espanya.

  Amb la construcció d'un Prefectura Local de Tràfic a Mataró, s'optimitzaria el temps de tots/es els propietaris de vehicles de la comarca així com s'evitaria llargs desplaçaments a persones que tot i conduir, pateixen algun tipus de discapacitat.

  Per tot lo exposat, el Grup Municipal del PPC proposa al Ple l'aprovació dels següents

  ACORDS

  1. El Govern Municipal donarà a conèixer a la Direcció General de Tràfic i al Ministeri de l'Interior la seva voluntat perquè es construeixi una Prefectura Local de Tràfic a Mataró i iniciarà els tràmits oportuns a tal efecte.
  2. El següent acord es traslladarà a tos els Ajuntaments del Maresme, al Consell Comarcal, al Parlament de Catalunya i al Govern Central. "

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta una proposta alternativa a la Moció del grup Popular sobre la construcció d'una prefectura local de trànsit a la nostra ciutat.

  "Analitzant la moció presentada pel Grup Popular, el govern municipal considera:

  Instal·lar una delegació de la Prefectura provincial de trànsit és una decisió que pertoca prendre a l'ents gestor d'aquest organisme, i que es pren en base a criteris de viabilitat de la inversió segons nombre de ciutadans que poden resultar afavorits.

  A data d'avui, no ens ha estat comunicada la voluntat d'instal·lar aquesta prefectura a la nostra ciutat, per tant, seria l'Ajuntament qui hauria d'incidir en aquesta petició, fet que podria comportar un increment del cost per l'administració municipal per haver d'assumir els costos de cessió i organització de l'espai; tanmateix, es voluntat del govern municipal facilitar les gestions que els nostres ciutadans poden fer a la nostra ciutat.

  Per aquest motiu, ja l'any 1999 l'ajuntament va actuar com a intermediari entre els ciutadans de la nostra ciutat i la Direcció General de Trànsit per facilitar les gestions de rematriculació dels més de 7.000 velomotors que hi havia a la nostra ciutat.

  Aquest tràmit realitzat l'any 1999 va comportar per una banda, una millora important per als nostres ciutadans, tant d'estalvi de temps com de costos; però a l'hora, va repercutir en un major cost per la nostra administració.

  Malgrat això, aquesta via iniciada, s'ha anat consolidant a través del temps en temes com els tràmits per la llei d'estrangeria, les oficines mixtes de rehabilitació, o com els convenis del punt d'informació cadastral entre d'altres.

  Però és ben evident que qualsevol decisió d'increment de serveis per part del nostre Ajuntament, ha d'anar acompanyat d'un estudi que posi de manifest tant el nombre de ciutadans als que va adreçat, i que en poden resultar beneficiats, com de la possibilitat d'assumir aquest cost pel nostre ajuntament, en relació a la resta de serveis prestats.

  Es per això que farem un estudi de viabilitat dels serveis que actualment es donen des de les Prefectures de Trànsit, de quins son els tràmits que comporten per als nostres ciutadans, i de quins d'ells son delegables a l'Ajuntament; analitzant tant les càrregues de feina que suposaria assumir-los, i quins beneficis poden representar per a la nostra ciutat.

  PROPOSEM DONCS :

  Primer: Iniciar un estudi per analitzar la possibilitat d'assumir els tràmits delegables a través de convenis de finestreta única , valorant els recursos necessaris i els procediments a implantar.

  Segon: Iniciar converses amb la Prefectura Provincial de Trànsit per analitzar tant la possibilitat d'oferir serveis telemàtics als nostres ciutadans a través e la nostre web, com de la seva voluntat d'expansió d'oficines."

  El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, comparteix la preocupació expressada pel PP i n'hi reconeixen el mèrit a l'hora de portar-la al Ple.

  Tot i així, les iniciatives presentades per l'esmentat grup, segons CiU, són massa complexes i llargues en el temps, mentre que la proposta presentada per la Sra. González recull aquesta mateixa preocupació a més d'un interès per a treballar en la línia plantejada.

  Així doncs, Convergència i Unió votaria afirmativament a la segona proposta i s'abstindria en cas que es mantingués la iniciativa presentada per la Sra. Rodríguez.

  La senyora Adela Rodríguez accepta la proposta alternativa presentada pel govern municipal i fa decaure la Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  22 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES SITUACIONS D'AMUNTEGAMENT ALS HABITATGES DE LA NOSTRA CIUTAT.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la proposta següent:

  "El mes d'abril d'enguany, el Grup Municipal del PPC va presentar una pregunta i una proposta de resolució davant d'aquest Ple Municipal demanant al govern el nombre d'habitatges a la nostra ciutat en les que hi hagués residint mes de deu persones. Tanmateix, vàrem demanar també que s'estudiés l'elaboració d'una Ordenança que permetés regular i evitar els casos d'empadronament d'un nombre elevat de persones en un mateix habitatge creant situacions d'amuntegament.

  En aquell moment, en quan a la possibilitat d'elaborar una Ordenança, s'ens va demanar de deixar la proposta damunt la taula pendent d'un informe jurídic que havia d'elaborar el Secretari General. Informe que ens va ser enviat l'1 de Juny.

  En quant a les dades demanades del nombre d'habitatges en que resideixen mes de vuit persones, s'ens va facilitar un informe en que es deia que en el primer trimestre d'aquest any hi havia a la nostra ciutat 286 habitatges en que residien mes de 10 persones i s'ens donava també el detall per zones. Això ens pot portar a concloure que mes de 3000 persones a la nostra ciutat viuen en condicions d'amuntegament amb el risc que això suposa per la convivència i unes condicions de vida dignes.

  Aquestes darreres dades son explicatives de que a la nostra ciutat hi ha situacions d'amuntegament prou importants com perquè l'Ajuntament les prengui en compte. Molt probablement, a aquestes alçades de l'any la situació haurà empitjorat. I probablement també, entre aquests habitatges hi deu haver casos en que el nombre de residents sigui de molt mes de deu persones.

  L'informe del Secretari General, de forma resumida, ens diu que si be els Ajuntaments no tenen capacitat normativa per introduir limitacions a l'empadronament mes enllà del disposat a la legislació de l'Estat. No obstant això, l'informe diu també que l'Ajuntament te una capacitat inspectora en matèria de conservació, ús i condicions d'habitabilitat dels habitatges per vetllar pel compliment de les condicions legals establertes.

  La legislació sanitària dona als Ajuntaments un paper en matèria de control sanitari en edificis i habitatges que permet també incoar expedients per incompliment de dita normativa.

  Des de el Grup Popular creiem necessàries reformes legals que permetin als ajuntaments actuar legalment i procedir contra aquestes situacions. I entenem que els Ajuntaments han de començar a prendre part activa per evitar situacions de risc derivades d'aquest fenomen.

  ACORDS

  1. El govern municipal procedirà a fer una revisió actualitzada del padró municipal per detectar tots els habitatges de la nostra ciutat a on visquin vuit o mes persones.

  2. El govern municipal procedirà també a elaborar un protocol d'actuació per aquestes situacions d'amuntegament que, entre altres coses i sempre dintre de les capacitats que la llei atorga als ajuntaments, contempli la verificació de dades, l'estudi de cèdules d'habitabilitat, la vigilància de les estructures dels edificis, i la tramitació de denuncies de ciutadans. Tanmateix, es portaran a terme inspeccions per elaborar informes dels serveis socials, amb l'objectiu de poder resoldre situacions que infringeixin la normativa higiènico-sanitària, alterin la convivència entre veïns, creïn inseguretat, o suposin situacions de misèria i degradació per les persones que pateixin aquestes situacions."

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, comença dient que comparteix la preocupació del PP però que es tracta d'un tema complex.

  En relació a la primera proposta plantejada, la Sra. González explica que des del Govern la revisió ja està feta i, en tot cas, faran arribar al Sr. Mojedano les dades d'aquest últim padró de finals de novembre, a fi que les pugui examinar.

  En relació a la segona proposta, la consellera delegada insta el Sr. Mojedano a deixar-la sobre la taula especialment perquè és un tema complicat, que requereix molta sensibilitat i precaució per a no caure en la il·legalitat. Com que aquesta és una preocupació compartida per molts ajuntaments, la Diputació, a través del CRID, ha encarregat un estudi a tècnics i juristes per veure com s'hi pot actuar. Per tant, la Sra. González aposta per deixar la qüestió sobre la taula fins a rebre les primeres conclusions de l'estudi, que es preveuen per a aquest mes de desembre.

  D'altra banda, la nova Llei d'Habitatge també contempla l'amuntegament i, doncs, aportarà més llum a la qüestió.

  El senyor Paulí Mojedano confirma que no té cap inconvenient a deixar el tema sobre la taula novament. Tot i així, deixa clar que de l'informe del Secretari es dedueix que es tracta d'una qüestió que limita amb la legalitat, però també que el Govern té capacitat per a dur a terme inspeccions d'aquesta mena. Creu, doncs, que fóra convenient endegar tots aquests processos com més aviat millor i aconsella que el Sr. Alcalde lideri i impulsi la recerca de solucions amb la resta d'alcaldes de Catalunya a fi de regular tota aquesta situació.

  El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, se suma a la preocupació en base a l'al·legació presentada pel seu partit en el PAM 2006, en l'objectiu 3.6.1, que expressa que cal estar atents, a través del padró municipal, al nombre de persones que viuen en un mateix habitatge a fi de garantir les condicions humanes i sanitàries mínimes dels ciutadans de Mataró. A més, demana que les dades de l'últim padró també es facin arribar als membres de CiU.

  El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, conclou que efectivament faran arribar als grups municipals la informació sobre el padró i, en referència als mecanismes d'actuació davant dels casos d'amuntegament, afegeix que en l'àmbit de la Diputació de Barcelona s'hi està treballant. Ja s'ha elaborat una agenda de treball en què el 12 de desembre hi ha prevista una reunió on es lliurarà l'estudi especialitzat esmentat per la Sra. González. El Sr. Alcalde confirma que, així que disposi d'aquesta informació sobre les eines i el marc legal d'actuació en aquest tema, en donarà compte ja sigui a través de la Junta de Portaveus o bé en la Comissió Informativa de Serveis Personals. De moment, doncs, l'assumpte queda sobre la taula.

  PRECS I PREGUNTES

  23 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL POSICIONAMENT DEL GOVERN MUNICIPAL VERS LA LLAR CABANELLAS.

  El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:

  "El 19 d'abril passat es va presentar la Plataforma Ciutadana Salvem Cabanellas. La Plataforma es va constituir, segons els seus promotors, amb l'objectiu que la Llar Cabanellas no sigui víctima de l'especulació i es converteixi en un equipament que realment compleixi el testament del seu propietari: que sigui per als pobres de Mataró. Els membres d'aquest col·lectiu, han demanat reunions al govern municipal i a la Fundació Cabanellas, preocupats pel fet de que l'equipament fa cinc anys que està tancat, i deteriorant-se.

  La Plataforma la formen gent a títol individual i les Associacions de Veïns de l'entorn, així com també la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró. A més, el col·lectiu ha editat un llibret en què s'explica la història de la Llar i els motius pels quals es vol conservar.

  El dilluns, 14 de novembre, la Plataforma va dipositar a l'Ajuntament al voltant de 3.500 signatures que acompanyaven el lliurament del manifest "Salvem Cabanellas!". En el text expressava el seu malestar pel futur incert de la Llar Cabanelles i que aquesta hagi deixat d'oferir el seu servei als sectors més pobres de la ciutat. El manifest fa tres peticions essencials: que s'aturi el procés de degradació de la Llar Cabanellas arranjant l'edifici de forma immediata, que es mantingui la qualificació de l'equipament i els terrenys com un equipament comunitari sanitari-assistencial i que s'emprenguin les actuacions necessàries perquè la finalitat de la Llar Cabanellas continuï sent el tenir cura dels sectors més desafavorits de Mataró.

  La Fundació Cabanellas, propietària de la Llar, va manifestar, abans de l'estiu, la intenció de rehabilitar completament aquest espai i convertir-lo en una residència d'avis gestionada per una entitat privada els beneficis de la qual anirien a parar a mans dels més necessitats. Aquesta és la proposta que tenen sobre la taula els serveis de l'Ajuntament, que són els que hi han de donar el vistiplau definitiu. Anteriorment s'havia parlat d'instal·lar-hi un centre psiquiàtric, un hotel d'entitats, un complex lúdic i una zona d'habitatges, possibilitats que s'han desestimat per diferents motius.

  Per altra banda, el document "Una Nova Estratègia Urbana" presentat l'any passat pel govern municipal, diu textualment:

  "D'altra banda, la Llar Cabanelles, avui sense activitat, ocupa un edifici de notable valor arquitectònic situat sobre uns terrenys qualificats igualment d'equipament i que, amb els del camp de futbol, formen un conjunt que per la seva situació i característiques poden oferir un potencial de transformació molt considerable.

  La operació, que hauria de permetre el trasllat dels equipaments esportius i el manteniment d'un equipament juvenil de característiques similars a l'existent, tindria com a objectius, en aquest cas, reforçar el tram superior de la Riera des del conjunt de la Presó i la Sala Cabanyes fins al Parc Central, amb un potent centre d'atracció i activitats tant comercials, com culturals o residencials, i l'obtenció per cessió de l'edifici actual de la Llar Cabanelles."

  És per això que aquest grup municipal presenta les següents,

  PREGUNTES:

  Primer.- Quin ha estat el contingut de les converses i compromisos adquirits, per part del govern municipal, amb la Plataforma Ciutadana Salvem Cabanellas ?

  Segon.- Quin ha estat el contingut de les converses i compromisos adquirits, per part del govern municipal, amb la Fundació Cabanellas ?

  Tercer.- Quina és la proposta del govern referent a l'espai que ocupa l'edifici de la Llar Cabanelles?"

  En aquest punt de l'ordre del dia ha demanat la paraula el Sr. José S.López, en representació de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, que intervé vers el posicionament de la Llar Cabanellas. El Sr. López comença el seu discurs explicant la història de l'edifici, que sempre ha tingut una funció social, com a equipament sanitari i d'ús assistencial, durant més de 130 anys. Emplaça la Fundació Cabanelles i l'Ajuntament de Mataró a aturar el procés de degradació de la Llar, mantenir la qualificació d'equipament sanitari de què gaudeix actualment i a assolir acords a fi que l'edifici se segueixi destinant a l'acolliment dels sectors més febles de la població.

  El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, expressa que la voluntat de l'Ajuntament és mantenir aquest equipament amb la qualificació actual del Pla d'Equipaments de Mataró Nord que diu: "és un equipament sociosanitari". No s'instarà a cap modificació en aquest sentit així com tampoc en referència al Pla Especial del Patrimoni.

  Respecte els compromisos, tant amb la Plataforma com amb la Fundació Cabanelles, refermen la intencionalitat de garantir que l'espai continuï sent un espai sociosanitari. S'han mantingut contactes amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya així com amb el Departament de Benestar i Família. En aquests moments, s'està treballant des de l'Administració de la Generalitat per a buscar una sortida en aquesta línia plantejada.

  El Sr. Alcalde, per tant, demana una mica de paciència mentre s'estudien les diferents possibilitats que hi ha sobre la taula. Alhora, es compromet a informar tothom de la reunió del proper dia 7 amb l'Ajuntament, la Fundació i la Plataforma Llar Cabanellas.

  24 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE LA TDT AL MARESME.

  La senyora Maria José Recoder, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

  "Sembla ser que la Generalitat de Catalunya autoritza a la comarca del Maresme a tenir dos canals públics i dos de privats en el marc de la nova Televisió Digital Terrestre (TDT). Segons hem pogut llegir a la premsa, i hem estat informats des de Presidència de l'Ajuntament de Mataró, el cost econòmic que suposa la implantació d'un canal de TDT és molt elevat, i sembla que pot ser difícil d'assumir per part dels ajuntaments, i per les empreses privades que no tinguin un coixí patrimonial molt important al darrera.

  La comarca del Maresme, a més, sembla dividida entre els alcaldes de l'Alt Maresme (d'Arenys a Tordera), que estarien intentant crear un dels canals amb la participació de 12 ajuntaments; i els del Baix Maresme (entre Caldes d'Estrac i Montgat), liderats per l'alcalde de Mataró, que ja s'han reunit també per estudiar la viabilitat d'assumir la gestió d'un dels dos canals públics.

  Es per això que el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta la següent

  PREGUNTA

  :

  1. Quin és el cost que se suposa que pot tenir la implantació d'un canal de TDT?
  2. Quines recomanacions apareixen en l'informe de l'empresa Lavinia, encarregat per la Fundació Tecnocampus sobre la TDT al Maresme i que es puguin assumir d'entrada?
  3. Pensen obrir una via de negociació entre els alcaldes dels dos grups per intentar la creació €si es considera necessari- d'un únic canal públic de TDT?
  4. Per quina raó s'encarrega al despatx "Jiménez de Parga, abogados", la proposta d'estatuts del consorci del canal 3?
  5. De quina manera l'Ajuntament de Mataró pot combinar, des d'un punt de vista de la despesa econòmica, el lideratge de la proposta de canal públic de TDT al Maresme, amb el conveni amb la Televisió de Mataró, que suposa una forta injecció de capital a una altra televisió que competirà pel mateix espai televisiu."

  El senyor Esteve Terradas, regidor de Presidència, comença reconeixent que els plans del Govern de Catalunya atorguen, a la comarca del Maresme, 4 canals (dos de públics, ja adjudicats, i dos de privats, que adjudicarà la mateixa Generalitat).

  El Sr. Terradas, en resposta a la quarta pregunta, comenta que s'ha escollit el despatx Jiménez de Parga perquè no ha costat cap recurs la realització dels informes jurídics, gràcies a un acord existent entre Local Red i el despatx.

  Abans de respondre les altres preguntes, el regidor de Presidència fa una prèvia per aclarir que es tracta d'un tema viu i en evolució, com demostra també el recent tancament al Parlament de Catalunya de la Llei Audiovisual o l'Assemblea General de LOCALRET del passat dissabte a Barcelona.

  En qualsevol cas, l'estudi Lavinia, entre d'altres, indica que el cost d'implantació de la TDT en el nostre àmbit Canal 3, dels ajuntaments que van des de Montgat fins a Caldes d'Estrac€ és d'1.300.000 euros a distribuir entre 18 municipis. El Canal 4 planteja unes xifres similars i tots dos signifiquen una inversió d'uns 300.000 euros, 900.000 euros de continguts i, possiblement, 50.000 euros de despesa de la gestió del cost de la senyal. Són quantitats desorbitades i difícils de gestionar perquè es tracta de 24 multiplex i 96 canals.

  Tot aquest volum econòmic i de gestió està provocant que tothom es bellugui a fi de buscar vies de subvenció. Per exemple, en la passada assemblea de LOCALRET es va acordar una aliança entre la xarxa de televisions locals, la societat Comunicàlia i LOCALRET per a constituir l'empresa TDT.com, que ha d'ajudar els ajuntaments a gestionar tota aquesta qüestió.

  En referència a les recomanacions recollides als informes, el Sr. Terradas explica que, pel que fa al Canal 3 Maresme TDT, tots els alcaldes dels municipis implicats s'han reunit en dues sessions de treball, el 6 de setembre i el 9 de novembre, respectivament. En la darrera reunió ja va haver-hi ocasió d'examinar l'informe conjunt entre l'empresa Lavinia i Tecnocampus, que va ser remès a tots els grups municipals i en què s'instava a la cooperació i col·laboració entre tots els ajuntaments no només pel que fa als 2 canals públics sinó també als 2 canals privats. Es pretén aconseguir l'estalvi de la gestió de la televisió digital a la comarca i vetllar per la qualitat dels continguts.

  Com a fórmula de col·laboració plantejada des de l'Ajuntament de Mataró, el Sr. Terradas apunta dirigir-se a un únic model de gestió: la convivència de dos consorcis i una única empresa pública que gestioni els programes d'aquests dos consorcis. A més, es pretén trobar entre tots una solució per a les televisions locals municipals o privades, que n'hi ha 7 a la comarca.

  En relació a la tercera pregunta, el Sr. Terradas afirma que sí que hi ha possibilitats de negociació atès que el Canal 3 compta amb una comissió de treball formada per l'Alcalde de Premià de Mar, Llavaneres, Vilassar de Dalt, Alella i el mateix Sr. Terradas, i que s'ha dotat com a grup de treball i interlocutor del Canal 3. Dimarts, en seu del Consell Comarcal del Maresme, ja va haver-hi una segona reunió de treball amb els membres del Canal 4, que va servir per refermar la voluntat de parlar al més aviat possible per assolir l'esmentada cooperació. Per tant, des de l'Ajuntament de Mataró, es farà tot allò que sigui necessari.

  En resposta a la darrera pregunta, el Sr. Terradas confirma que la Televisió de Mataró és un patrimoni de la ciutat i, com a tal, no es pot deixar perdre. Amb el nou escenari, Televisió de Mataró o bé opta a la televisió digital o bé desapareix. Cal saber fer compatible el projecte propi de l'Ajuntament i la seva participació al Canal 3 amb el suport a l'empresa local Televisió de Mataró. En aquesta línia, s'ha acordat per unanimitat un conveni de suport a Televisió de Mataró a fi d'ajudar-la a posicionar-se davant del repte de la televisió digital. L'esmentat conveni s'anirà perfilant al llarg dels pròxims dos anys, fins a finals del 2007.

  En la darrera reunió de seguiment d'aquest conveni, Televisió de Mataró va anunciar que està tramitant tots els passos necessaris per a concursar a un dels canals privats del multiplex Mataró.

  La senyora Maria José Recoder agraeix la resposta del Sr. Terradas. Continua dient que el tema de la comunicació és apassionant, també des del punt de vista del ciutadà, perquè, a llarg termini, es podrà gaudir d'una televisió a la carta.

  Evidentment, davant d'aquesta nova realitat, tot allò que han estat els fluxos habituals de finançament de les televisions locals, com ara la publicitat, també experimentaran una gran transformació. Finalment, tant els canals públics com els privats tindran els mateixos possibles receptors, el mateix mercat publicitari, les mateixes fonts de finançament o similar.

  En relació a les xifres del cost de la televisió digital, la Sra. Recoder es mostra convençuda de la necessitat d'arribar a pactes i no entén perquè el Maresme ha de tenir 2 canals públics. Per tant, la regidora de CiU demana molta prudència perquè hi ha altres prioritats a la ciutat.

  El senyor Esteve Terradas explica que el Director General en aquesta qüestió, sempre el convenç del fet que tenir 2 canals és molt positiu a l'hora de posicionar el món local en aquesta nova dimensió digital. Es preveu un canvi de tot el panorama televisiu en general i cal, doncs, que els ajuntaments també s'apuntin al carro de la interactivitat si volen fer-hi front. Finalment, el Sr. Terradas es compromet a informar tothom de tots els moviments que es vagin fent.

  En aquests moments el Sr. Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, marxa definitivament de la sessió.

  25 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA CANDIDATURA DE MATARÓ COM A CIUTAT PUBILLA DE LA SARDANA.

  La senyora Maria José Recoder, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

  "El passat diumenge 20 de novembre al Teatre Monumental es va celebrar un acte d'homenatge al compositor Honorat Vilamanyà, i es lliurà el premi de la SGAE a la millor Sardana del 2005. En les paraules de cloenda, l'alcalde de la ciutat va sorprendre gratament a tots els reunits, indicant que es començarien les gestions perquè Mataró esdevingués ciutat pubilla de la Sardana.

  El Grup Municipal de Convergència i Unió s'adhereix sense reserves a aquesta proposta, ja que la ciutat compta amb un bon número d'entitats que treballen en favor de la sardana i de la tradició folklòrica, i no hi ha dubte que, gràcies a la seva col·laboració, la ciutat podria fer un paper excel·lent en aquest repte cultural.

  Per això, el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta la següent

  PREGUNTA

  :

  1. Quines actuacions s'han iniciat per proposar la candidatura de la ciutat de Mataró com a ciutat pubilla de la sardana?
  2. En quin any es preveu que la ciutat pugui esdevenir ciutat pubilla de la sardana?"

  El senyor Jaume Graupera, president del Patronat Municipal de Cultura, comparteix l'optimisme mostrat per la Sra. Recoder i que es reflecteix en la tradició sardanística de la ciutat.

  La primera actuació que s'ha iniciat i que ha estat la de proposar que Mataró esdevingués ciutat pubilla de la sardana es va dur a terme el 20 de novembre, en l'acte organitzat per l'Ajuntament amb la col·laboració de totes les entitats ciutadanes relacionades amb la dansa. El compromís adoptat des de l'Ajuntament amb les esmentades entitats és que l'ens municipal anirà posant els elements necessaris que possibilitin, en primer lloc, la unió de tots aquests grups i, en segon lloc, el disseny de la proposta de la candidatura de Mataró.

  En relació a la segona pregunta, el Sr. Graupera opina que, a mesura que es vagin tancant acords i es perfili la candidatura de la ciutat -incloent-hi la preparació de la memòria de presentació del projecte així com el projecte que es durà a terme durant el mateix any del pubillatge-, s'aniran tenint més clares les dates.

  Les entitats que varen participar en l'acte del 20 de novembre són l'Agrupació Sardanista Santa Anna, l'Esbart Dansaire Iluro, La Colla Sardanista Repuntejat, la Colla Daurada, l'Associació Cultural Els Planells i l'Agrupació Musical del Maresme, principalment.

  En definitiva, es tracta d'un punt de partida amb un horitzó ben definit.

  La senyora Maria José Recoder denuncia, d'una banda, el fet que moltes d'aquestes entitats no tinguin local on guardar el seu patrimoni documental i, de l'altra, recorda que altres poblacions del Maresme ja han estat ciutats pubilles de la sardana, com ara Premià i Calella, fet que mostra que Mataró, tenint més potencial, hauria de ser capaç de tirar endavant la seva candidatura.

  Finalment, la Sra. Recoder espera que el Govern no es faci enrere en aquesta proposta.

  El senyor Jaume Graupera matisa que s'està treballant des de fa temps amb el conjunt de les entitats a fi, també, d'aconseguir una seu estable que els permeti treballar conjuntament i desenvolupar les tasques d'emmagatzematge, reunions, entre d'altres. El Sr. Graupera garanteix que no renunciarà a aquest projecte sempre que compti amb el recolzament i l'empenta de les entitats participadores.

  El senyor Alcalde reitera el compromís ferm de l'Ajuntament de tirar endavant la candidatura de Mataró com a ciutat pubilla de la sardana amb el suport de les entitats. És una aposta decidida de l'Ajuntament, del Patronat de Cultura i d'ell mateix, qui es mostra convençut que la ciutat se'n sortirà.

  El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l'ordre del dia núm. 26 i 31 per venir referits a temàtiques coincidents.

  26 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA PUBLICITAT QQUE CONTRACTA L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

  El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:

  "Recentment hem pogut veure publicitat d'aquest Ajuntament, concretament de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica, en un fulletó comercial d'un establiment situat al recinte de Can Xammar, concretament al Camí Ral número 254.

  Atès que aquesta publicitat correspon a un establiment concret, no pas a cap agrupació o col·lectiu de comerciants, gremi o associació professional, ni a cap mercat municipal.

  El grup municipal de convergència i Unió presenta les següents,

  PREGUNTES:

  Primer.-

  Quin ha estat el cost d'aquesta publicitat ? Quins criteris s'han seguit per incloure la publicitat institucional en aquest fulletó?

  Segon.-

  Quins precedents hi ha en que l'ajuntament col·labori, contractant-hi publicitat, en l'edició de fulletons publicitaris d'altres establiments ?

  Tercer.-

  D'ara en endavant, col·laborarà, l'ajuntament, en l'edició de fulletons o altre tipus de publicitat amb tots aquells establiments que ho sol·licitin?"

  31 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE UN ANUNCI PUBLICITARI DE L'IMPEM.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la pregunta següent:

  "En data recent, han estat repartits pels domicilis de la ciutat els catàlegs de la campanya d'hivern d'una llibreria de la nostra ciutat, com fan també molts altres negocis, botigues, supermercats o grans superfícies comercials de Mataró que ofereixen els seus productes i ofertes.

  Ens ha cridat l'atenció el fet que en el catàleg esmentat hi figuri un anunci de l'Ajuntament de Mataró, concretament de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.

  PREGUNTA

  1. Quin ha estat el cost econòmic de dit anunci?
  2. Quins han estat els criteris pels quals s'ha decidit la inserció de l'anunci?
  3. No creu el Govern Municipal que aquest fet pot suposar un greuge per altres negocis de la ciutat que no reben cap tipus d'ajut ni suport publicitari per part de l'administració local alhora de fer els seus catàlegs promocionals?"

  La senyora Alícia Romero, consellera delegada de Promoció Econòmica, comença responent les preguntes plantejades per CiU.

  El cost econòmic de l'anunci ha estat de 1.200 euros i els criteris de decisió, quatre. L'anunci es pretenia adreçar a un públic general, bàsicament pares i mares, mitjançant el repartiment, per bustiada, de 20.000 exemplars entre Mataró i poblacions veïnes de la comarca. A més, es buscava que la promoció fos de bona qualitat i, finalment, que aquest aparegués publicat a l'interior de la contraportada del catàleg en qüestió i a l'entorn de les dates actuals. L'objectiu de l'anunci era buscar el posicionament com a ciutat.

  En relació als procediments de l'Ajuntament per a col·laborar amb aquest tipus de publicitat, la Sra. Romero reconeix que és cert que no hi ha precedents i que evidentment, d'ara endavant, aquest tipus d'accions no esdevindran una constant. Se n'estudiaran els quatre criteris esmentats cada vegada que es plantegi emprendre una actuació d'aquest tipus.

  Finalment, pel que fa a la preguntada formulada pel PP, la Sra. Romero afegeix que l'Institut de Promoció Econòmica està obert a rebre propostes de publicitat d'altres empreses perquè l'IMPEM, com a organisme autònom, dóna suport a les empreses de maneres molt diferents.

  El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, deixa constància que allò important d'aquesta acció en són els objectius. A propòsit d'aquests, el portaveu de CiU aconsella, irònic, que fóra bo que s'hagués produït la situació a l'inrevés i que, potser, hagués estat la llibreria qui s'hagués anunciat al Butlletí Municipal i així hagués contribuït als recursos de l'Ajuntament. D'altra banda, el Sr. Fernàndez creu que, òbviament, l'IMPEM ha d'ajudar les empreses però fer constar el segell de l'Ajuntament en una publicació privada suposa un tipus de suport molt públic i notori. Espera, doncs, que d'altres empreses, que compleixen amb les ordenances locals, també se'n puguin beneficiar, d'aquest tipus d'ajuda municipal.

  27 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL BUTLLETÍ MUNICIPAL.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la pregunta següent:

  "Un mitjà de comunicació de la ciutat ha informat en els darrers dies d'una enquesta feta a ciutadans de la nostra ciutat en la que es valorava, no gaire positivament, el nou butlletí municipal.

  Donat que en aquest nou mitjà de comunicació municipal s'hi ha abocat força recursos, es obligació del govern fer-se ressò de les opinions ciutadanes per millorar en lo possible aquest producte.

  PREGUNTA

  1.- Quina valoració fa el Govern del nou butlletí municipal fins ara?

  2.- S'ha polsat d'alguna manera l'opinió dels mataronins sobre el butlletí?"

  El senyor Paulí Mojedano acorda deixar aquesta pregunta sobre la taula per a un proper Ple municipal.

  28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ROBATORIS AMB VIOLÈNCIA A LA CIUTAT.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la pregunta següent:

  "Per les informacions que tenim, sembla que s'han produït darrerament a la nostra ciutat algunes actuacions delictives contra persones amb un component de forta violència que creiem preocupant.

  Cada vegada que es parla de seguretat, el Govern Municipal esgrimeix dades molt optimistes sobre l'evolució dels delictes. Aquest Grup Municipal no té cap intenció de debatre sobre aquesta visió de la seguretat de la ciutat. Però les informacions a les que ens hem referit al principi no són percepcions sinó realitats. I realitats prou inquietants com perquè es comencin a prendre mesures de previsió abans de que el problema es converteixi en més greu.

  El nostre Grup Municipal fa temps que ve manifestant la insuficient dotació que té la Policia Local per exercir les seves funcions en determinats dies i hores de la setmana. Concretament en les franges horàries fora del servei de policia de barri. En aquest sentit, el Grup Municipal del PPC ha presentat una vegada més una esmena als Pressupostos Municipals demanant un increment de la plantilla de la Policia Local.

  PREGUNTA

  1.- Pot informar el govern municipal sobre si s'han produït en els darrers tres mesos delictes contra les persones amb un component de forta violència i característiques diferencials als habituals?.

  2.- Quina valoració en fa el govern municipal d'aquests fets? Quines mesures es prendran?"

  El senyor Ramon Bassas, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, explica que en aquest darrer trimestre €i comparat amb mesos anteriors o el darrer trimestre de l'any passat€, l'increment de la mitjana ha estat de 5 robatoris. Aquest trimestre té un component estacional molt important degut a què en els mesos posteriors a l'estiu solen augmentar aquest tipus de delictes.

  Tot i així, el Sr. Bassas creu que aquest augment no és significatiu del trencament de la tendència a la baixa d'aquests delictes atès que, de gener a novembre de 2005, s'han produït 209 robatoris amb intimidació, que suposen una reducció del 9,1% respecte el mateix període de l'any anterior. No considera, per tant, que la situació sigui alarmant.

  De tota manera, aquest és un tema delicat i preocupant, del qual cal fer el seguiment pertinent i és per això que s'han emprès accions conjuntes entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Local. Per exemple, durant el passat cap de setmana, es van produir tres detencions o, ahir mateix, dues més. Finalment, el Sr. Bassas opina que posar èmfasi en les detencions és la millor manera d'evitar reincidències futures.

  El senyor Paulí Mojedano creu que no s'ha expressat bé perquè allò que preguntava al Sr. Bassas era quina informació té sobre un tipus de delicte que qualitativament és significatiu i no tant que li repetís una sèrie de dades ja aportades en altres ocasions. El portaveu del PP creu que s'estan produint a la ciutat un tipus de robatoris amb violència sense precedents i cal posar tots els mitjans necessaris per a controlar-los. No entén perquè des del Govern es neguen a acceptar la proposta del PP d'incrementar la plantilla de la Policia Local, sense oblidar el fet que s'ha demostrat que la policia de barri és insuficient en determinades franges horàries.

  En definitiva, el Sr. Mojedano prega al Sr. Bassas que respongui a la pregunta de si té coneixement d'aquest tipus específic de robatori i com s'hi pensa enfrontar.

  El senyor Ramon Bassas aclareix que la resposta donada anteriorment justament feia referència als delictes amb violència. Per tant, la informació i dades aportades són pel que fa a aquest tipus de robatoris i no en general.

  En la propera Comissió Informativa s'acabaran d'avaluar totes aquestes dades, que encara no han estat publicades.

  El senyor Paulí Mojedano creu que el Sr. Bassas no li contesta la pregunta o no li vol donar la informació. Proposa trobar-se amb ell en privat per a comentar-li i documentar els casos que li han arribat sobre agressions greus sense precedents a Mataró.

  El senyor Ramon Bassas reitera les dades aportades i demana al Sr. Mojedano que si disposa de més informació sobre aquesta qüestió, li faci arribar, i afegeix que si el Sr. Mojedano coneix alguns casos concrets sobre els que vol parlar, no té inconvenient en fer-ho.

  El senyor Alcalde recorda que el proper 15 de desembre tindrà lloc la Junta per a debatre la situació actual d'aquest tipus de delictes amb totes les forces de seguretat i les possibles mesures que cal emprendre.

  29 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L'INCOMPLIMENT DE LA DATA DE REINICI DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA NAU GAUDÍ.

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

  "El passat ple municipal celebrat el dia 3 de novembre, arrel d'un prec presentat per aquest grup municipal per debatre els usos de la Nau Gaudí, es va parlar de la situació i del calendari per acabar les obres d'aquest futur equipament municipal. Es va anunciar categòricament que les obres de reinici de la rehabilitació s'iniciarien el dilluns dia 7 de novembre. Aquest anunci es va fer responent a la interpel·lació de CiU respecte de la raó per la qual no s'havia millorat la protecció dels 4 arcs ja instal·lats.

  A finals del mes d'agost i, posteriorment, tres setmanes abans del mateix ple de novembre, el regidor sotasignant es va posar en contacte amb la regidora d'obres per a demanar-li la protecció dels arcs de la nau ja instal·lats, donat que aquesta s'havia malmès i la neteja dels entorns.

  En aquests moments, els arcs continuen desprotegits, bruts i rovellats, l'entorn de les obres continua en un estat deplorable, i el que és més descoratjador, les obres encara no s'han reiniciat.

  Sobta veure com es malmet el patrimoni municipal i de la Humanitat, tal com està catalogada tota l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí, i sorprèn el mal capteniment en que es mou el Govern municipal respecte d'aquest afer.

  Donat a més, que fa tres setmanes que s'haurien d'haver reiniciat les obres, és per això que el grup municipal de Convergència i Unió presenta la següent

  PREGUNTA

  Primer.- Perquè no s'han reiniciat les obres el dilluns dia 7 de novembre, tal com es va anunciar ?.

  Segon.- Perquè no s'han protegit els arcs actualment instal·lats, si s'ha demanat de forma reiterada ?. Perquè no es va fer, quan es va comprovar que no s'iniciaven les obres en la data prevista ?.

  Tercer.- Està en condicions el Govern municipal d'establir una data fiable de reinici de les obres de rehabilitació, i una data fiable d'acabament de les obres ?. "

  La senyora Montserat López, consellera delegada d'Obres, explica que el reinici de les obres s'ha retardat tres setmanes perquè el coordinador de seguretat i salut encara no havia donat el seu vist-i-plau al Pla de Seguretat i Salut presentat per la constructora. En aquest cas concret, el dia 7 de novembre, es preveia que l'empresa constructora presentés l'esmentat Pla però, atès que encara s'estava treballant en la correcció del mateix, no es va poder autoritzar l'inici de les obres.

  Finalment, el dijous 17 de novembre es va signar l'acta d'inici d'obres establerta en el dilluns 21 de novembre i amb una durada prevista d'11 mesos, fins al 21 d'octubre de 2006. Un cop començades les obres, s'ha procedit a la neteja del solar i a la protecció dels arcs instal·lats.

  La Sra. López acaba explicant que és habitual que passin unes setmanes fins que externament es pugui visualitzar l'inici d'unes obres, degut a què sempre s'han de dur a terme unes tasques prèvies de planificació, contractació i coordinació.

  El senyor Josep Lluís Martí pensa que hi ha hagut una errada tècnica amb la data d'inici de les obres i afegeix que és preocupant que es donin aquest tipus de situacions.

  De fet, l'inici de les obres tampoc s'ha produït el 21 de novembre sinó el 29 de novembre, tal com demostren els moviments que s'han pogut observar entorn a la nau.

  A més, el Sr. Martí afegeix que hi ha un problema addicional que molt probablement retardarà també la data d'acabament de les obres i és que les arcades s'han malmès un cop ja havien estat arreglades perquè el sistema de protecció que s'hi va posar ha causat l'empitjorament del seu estat. Els plàstics, doncs, de la manera en què es van col·locar, han provocat el rovellament dels cargols i l'embrutiment de la fusta dels arcs. Els tècnics ja apunten que serà gairebé inevitable endarrerir encara més l'acabament de les obres per aquest motiu.

  El dia 30 de novembre els treballadors condicionen l'espai perquè pràcticament no s'hi pot fer res més i avui preparen una rasa paral·lela a la banda de l'av. Jaume Recoder perquè hi passi l'aigua acumulada a l'interior durant les últimes pluges. Per tant, hi ha hagut una mancança de professionalitat tècnica a l'hora d'afrontar aquestes obres.

  D'altra banda, el Sr. Martí aprofita per reiterar que cal obrir el debat dels usos definitius de la nau enlloc d'obligar les forces polítiques a consensuar una ampliació dels mateixos a partir d'una decisió unilateral; no s'ha de deixar que la utilització final d'aquest patrimoni de la ciutat quedi desdibuixada. Tanmateix, deixa constància del malestar palès entre els veïns per l'estat de les obres i la manca de participació en l'esmentat debat. Tampoc s'hi ha enderrocat el mur €entre la plaça i el c/Cooperativa€ que es va dir que s'enderrocaria.

  Finalment, el Sr. Martí expressa el seu desig que el Govern no actuï amb cofoisme quan se'n produeixi la inauguració atès que serà molt propera a les eleccions de l'any 2007.

  La senyora Montserrat López insisteix en la preocupació que sempre ha mantingut aquest Govern en aquesta qüestió. Com a exemple, recorda que l'espai ha estat netejat en diverses ocasions i que, en qualsevol cas, els instruments de protecció dels arcs són els que, en el seu moment, els tècnics van creure oportuns. Reitera que l'inici d'obres es va produir el dia 21 de novembre juntament amb les tasques prèvies ja esmentades.

  Pel que fa al mur, la Sra. López recorda que, com a aportació del Sr. Martí, va ser aprovada i incorporada.

  En relació al debat sobre els usos definitius de la nau, el Govern creu que sí que s'ha dut a terme i la consellera delegada explica que durant el Ple de novembre es va reiterar que aquest continuava obert, així com el fet que hi ha hagut una reunió amb els veïns. A més, s'ha constituït un grup de treball amb 6 persones d'aquest àmbit per abordar tots aquests usos i en el qual ha quedat palès que la funció social per als joves és una idea satisfactòria. De tota manera, seguiran oberts a parlar-ne tant com calgui.

  30 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L'OFICINA D'INFORMACIÓ CADASTRAL.

  El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la pregunta següent :

  "El ministeri d'Economia i Hisenda i l'Ajuntament de Mataró van inaugurar el passat 27 de setembre una oficina d'informació amb l'objectiu de resoldre els dubtes dels ciutadans sobre la revisió cadastral que s'ha dut a terme a la ciutat. L'oficina oferirà els seus serveis fins l'1 de desembre, data en què tancarà les seves portes.

  Qualsevol mataroní que es dirigeixi a l'oficina podrà informar-se personalment, resoldre dubtes o consultar aspectes específics de la revisió cadastral que s'ha dut a terme a la ciutat des de l'any 2003, i que s'aplicarà a nivell tributari a partir de l'any que ve.

  PREGUNTA

  1. Quin seguiment s'ha fet des de l'Ajuntament de l' oficina d'informació de la revisió cadastral?

  2. Pot informar el Govern Municipal de quantes consultes s'han fet per part dels mataronins/es de les mesures preses?  

  3. Sota el parer de l'Equip de Govern es considera que s'ha donat una informació suficient als ciutadans/es?

  4. Quin impacte, si és el cas, tindrà la revisió cadastral sobre les vivendes protegides? I si fos el cas, quines mesures correctores es prendrien per a que els titulars d'aquest tipus de vivendes no tinguin impacte a l'IBI?"

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, en resposta a la primera pregunta, recorda que l'oficina que es va crear és mixta i compta amb la presència de 5 persones de l'equip municipal coordinats pel Cap de Gestió Tributària. Setmanalment s'ha anat elaborant un informe sobre el dia a dia de les persones ateses.

  A data de 23 de novembre, s'han fet un total de 2.475 consultes €1.908 al matí i 565 a la tarda€ sobre 74.539 notificacions.

  Per tant, la valoració de l'Ajuntament és positiva, sense oblidar el fet que tant la Gerència de Barcelona com la de Madrid, posen Mataró com a exemple a l'hora d'organitzar una revisió cadastral.

  Pel que fa a la pregunta sobre els habitatges protegits, cal dir que la revisió cadastral s'ha fet sobre tots els habitatges, protegits o no, i que els primers gaudeixen d'una bonificació del 50% durant els primers 5 anys. Per tant, l'impacte de la quota final ve determinat per l'aplicació conjunta d'aquesta bonificació. Són 5 anys per voluntat del Govern perquè, per llei, n'hi ha estipulats només 3 anys.

  El senyor David Rovira aclareix que, en relació a les mesures, es referia a si s'està pensant en mesures addicionals a la bonificació del 50%.

  La senyora Pilar González explica que no han rebut cap demanda respecte aquest tema que hagi motivat plantejar-se'n d'altres.

  31 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE UN ANUNCI PUBLICITARI DE L'IMPEM.

  Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm.26 de l'ordre del dia.

  32 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE CONTROLS ALS ARTICLES D'IMPORTACIÓ.

  El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:

  "Aquesta Setmana hem sabut que l'Agència Catalana del Consum (ACC) ha immobilitzat 524.100 peces de roba i sabates d'importació que no eren prou segures per als consumidors El 70% dels productes immobilitzats havien estat fabricats en països asiàtics -sobretot a la Xina i al Pakistan- i la resta a l'est d'Europa. Les irregularitats que s'han detectat són que no s'identifica l'empresa d'origen, no hi consten els materials utilitzats, l'etiqueta està escrita únicament en xinès o en anglès o bé que, en el cas de la roba infantil, hi ha peces metàl·liques i botons que es desenganxen fàcilment i que poden representar un perill per a la criatura.

  Les inspeccions s'han fet en el sector majorista de roba i sabates que provenen de l'Àsia i de l'Europa de l'Est instal·lades a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat. La conclusió de la primera campanya de control que s'ha fet és que el grau d'incompliment de la normativa de consum és molt alt.

  L'increment de productes que arriben a Catalunya procedents de tercers països s'ha incrementat des de la liberalització del comerç tèxtil acordada per la Organització Mundial del Comerç. És responsabilitat de l'administració garantir que "tothom jugui amb les mateixes regles del joc", segons les paraules del mateix director de l'ACC, Sr. Enric Alcoy. Però, més important encara és la seguretat de les persones, especialment dels més petits.

  Atès que cada dia són més els basars i botigues que venen articles d'importació que provenen dels països d'on procedien els articles immobilitzats.

  Atès que aquesta era la primera campanya d'aquestes característiques i que es va fer només en establiments majoristes, el que voldria dir que molts productes ja han estat distribuïts per a la venda al detall.

  El Grup Municipal de CiU presenta les següents,

  PREGUNTES:

  Primer.-

  Es realitzen, a la nostra ciutat, campanyes de control i inspeccions destinades a detectar possibles irregularitats en el compliment de la normativa vigent

  Segon.-

  En cas de que es realitzin aquests controls, en quina periodicitat es fan? I, quins han estat els resultats fins aquests moments?

  Tercer.-

  Estem en condicions, davant d'un campanya de vendes, com és la de Nadal i Reis, de garantir la seguretat en tots els productes, especialment els destinats als infants?"

  El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Benestar Social, comença fent unes consideracions jurídiques aclaridores.

  La Llei Reguladora de Bases de Règim Local estableix, en l'article 25, que la defensa dels usuaris i consumidors és una competència local no obligatòria. Tanmateix, la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya regula competències mínimes dels ajuntaments amb temes relacionats amb la salut, com ara la distribució del subministrament sanitari dels aliments, begudes i altres productes relacionats amb l'ús del consum humà. I, finalment, la Llei de Creació de l'Agència Catalana de Consum, de desembre de 2004, estableix els objectius i competències de la mateixa.

  Així doncs, les competències assignades a l'Agència Catalana del Consum són totes les que corresponen a la Generalitat en matèria de consum pel que fa a la informació, formació, educació, assessorament, mediació, arbitratge i la inspecció i el control dels mercats. També és la de vetllar perquè els productes i serveis a l'abast dels usuaris incorporin la informació pertinent i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles, així com cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de consum, potencial desplegament de les oficines de consum, tasques d'assessorament i subscriure-hi convenis de col·laboració. A més, compartir competències d'inspecció i sanció d'acord amb la normativa vigent.

  Feta aquesta prèvia, el Sr. Batista continua dient que la realitat del dia a dia des del Servei de Consum es divideix en tres grans àrees:

  En primer lloc, la informació i defensa del consumidor mitjançant les oficines municipals d'informació al consumidor, Juntes arbitrals i campanyes informatives. En segon lloc, la col·laboració en casos d'alerta generada des de la pròpia Agència Catalana de Consum €aquest any 2005 hi ha hagut 7 alertes, que no inclouen els fets denunciats pel Sr. Fernàndez€. I, en tercer lloc, la inspecció, control i sanció que sempre es fan sota l'empara de la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona.

  A Mataró, doncs, es realitzen campanyes d'inspeccions, com ara les dutes a terme en els darrers 12 mesos pel que fa a joguines, tallers de reparació d'automòbils i establiments d'alimentació. També es fan controls preceptius en relació a aliments, begudes i productes de consum que puguin afectar la salut de les persones.

  Aquests controls no es fan amb una periodicitat concreta sinó depenent del funcionament de l'organisme que en doni suport.

  En referència a aquest Nadal, l'Ajuntament té previst, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, endegar una campanya de control.

  Finalment, per al 2006, la Diputació ofereix fer una campanya a tots els establiments en general de Rocafonda, El Palau i Cerdanyola a fi de garantir que els productes de tots els comerços tinguin els nivells de seguretat establerts i exerceixin la seva tasca en condicions d'igualtat.

  33 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PERQUÈ DES DEL GOVERN ES COMPROMETI A SOLUCIONAR L'ESTAT DE BRUTÍCIA DE LA CIUTAT.

  El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta el prec següent :

  "Aquest Grup Municipal ha mostrat mitjançant diverses iniciatives a Ple, la seva preocupació per l'estat de deixadesa i brutícia que presenta la ciutat en general.

  Des del Grup Popular pensem que l'aspecte que presenta la ciutat no es correspon amb la seva importància com a capital de comarca. I no estem parlant d'un problema nou, sinó que és una qüestió que s'arrossega de fa temps.

  Si volem fer de Mataró una ciutat de referència, important i atractiva no ens podem permetre tenir una ciutat bruta perquè no és bo per la nostra projecció exterior ni pel benestar dels nostres ciutadans/es.

  PREC

  1. L'equip de Govern es compromet a estudiar solucions per a millorar la neteja de la Ciutat. L'estudi serà presentat i plantejat a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Central en un plaç màxim de 3 mesos."

  El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Serveis i Manteniment, es mostra en desacord amb l'exposició feta pel Sr. Rovira en referència al fet que, ja sigui respecte a anys enrere com a mesos enrere, Mataró estigui més bruta ara i amb la manera tan categòrica d'afirmar-ho. Recorda que hi ha uns plans de neteja amb uns circuits establerts i unes freqüències.

  D'altra banda, el conseller delegat reconeix que hi ha punts negres detectats que s'estan abordant, problemes nous i de vells, situacions millorables però també solucions i oportunitats que cal aprofitar.

  Una de les oportunitats és el punt en el qual es portava a pròrroga el contracte actual, a fi de poder acabar tota la tramitació administrativa per fer un nou contracte de neteja i recollida de la brossa. També, a la Comissió Informativa de Serveis Territorials d'abans de l'estiu, es va presentar, com a eina d'actuació, la col·laboració amb l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per fer els estudis previs a un nou plec de condicions per a la contractació del nou contracte de recollida de brosses i neteja viària.

  En relació al prec, el Sr. Melero explica que no el pot acceptar perquè aquesta feina ja s'ha dut a terme. En aquesta línia, confirma que pròximament, abans de 3 mesos, serà posada sobre la taula.

  Finalment, el conseller delegat recorda que el Govern ja s'hi va comprometre l'any 2004 amb la inclusió d'una nova línia de treball per al present exercici i que s'ha posat en pràctica al llarg de l'any, així com la inclusió tant al PAM com al Pressupost €amb la corresponent partida€ per al 2006.

  El senyor David Rovira entén que el que ha dit el Sr. Melero és que allò que ell ha demanat en el prec, el Govern ja ho està fent i, per tant, el considerat acceptat.

  El senyor Alcalde afegeix que, tot i que es pot coincidir amb el fet que la ciutat no està tan neta com fóra desitjable, quan es fan aquest tipus de reclamacions, cal remarcar també la necessitat de fer una crida a fi que els ciutadans embrutin menys mentre, òbviament, l'Ajuntament aplica totes les eines que garanteixin la neteja de Mataró.

  El senyor Rovira coincideix amb el Sr. Alcalde i matisa el fet que, afortunadament, amb el pas dels anys els ciutadans també són més curosos amb la netedat de la ciutat.

  El senyor Alcalde hi accedeix. La ciutat està més neta que mai tot i que no tan neta com es voldria.

  S'absenten de la sessió el Sr. Josep Lluís Martí, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, i el Sr. Jaume Graupera, conseller delegat de Cultura,

  FORA DE CONVOCATÒRIA

  Conclòs l'ordre del dia del Ple, el Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s'han presentat una proposta d'aprovació catàleg i valoració llocs de treball de l'Institut Municipal d'Educació, que per tràmit d'urgència, convindria tractar en aquesta sessió plenària :

  La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (22).

  APROVACIÓ DEL CATÀLEG I DE LA VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ.

  El senyor Josep Comas, president de l'Institut Municipal d'Educació, presenta la proposta següent :

  "El 31 d'octubre de 2003, s'adreçà al President delegat de l'Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona instància per sol·licitar al Servei d'Assistència Local en Recursos Humans assistència tècnica en l'àmbit organitzatiu per tal de confeccionar un catàleg de llocs de treball del personal no docent d'aquest organisme.

  La Consultora OPS NEO va ser l'empresa designada pel Servei d'Assistència Local en Recursos Humans de la Diputació de Barcelona per realitzar el treball tècnic.

  En data 23 de març de 2004, es va exposar a la Junta Executiva de l'Institut Municipal d'Educació (IME) de la metodologia a seguir per la realització de la descripció dels llocs i de l'organigrama de l'IME. En aquesta mateixa data, el president de l'IME s'informa al Consell Plenari de l'IME de l'inici del procés per l'elaboració del catàleg de llocs de treball i organigrama de l'IME, així com de la necessitat de disposar del catàleg de llocs com a eina complementària de la plantilla i la relació de llocs de treball.

  El 25 de març de 2004, la direcció de l'IME va comunicar al comitè d'empresa de l'IME l'inici d'aquest procés i el protocol del mateix.

  Durant els mesos d'abril a juny de 2004, es van dur a terme totes les gestions per dur a terme aquest procés (complimentar i revisar els qüestionaris lliurats al personal, entrevistes, €)

  El 10 de gener de 2005, el Servei d'Assistència Local en Recursos Humans i la Consultora OPS NEO van presentar a la direcció de l'IME la versió definitiva del manual de funcions, de l'anàlisi dels llocs de treball i de les propostes de millora organitzativa de l'IME.

  L'article 26 € conceptes retributius del conveni vigent estableix l'equivalència per al personal que desenvolupa les serves funcions en la unitat administrativa central i conserges d'escola amb el personal de l'Ajuntament de Mataró.

  Per tal de realitzar la valoració dels llocs de treball objecte de l'estudi es sol·licita al Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament de Mataró suport tècnic per valorar les funcions d'aquests llocs de treball amb els mateix sistema que s'ha utilitzat a l'Ajuntament per valorar els seus llocs de treball.

  El 27 d'octubre de 2005, es va constituir el nou comitè d'empresa de l'IME.

  El 16 de novembre de 2005, el Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament de Mataró emet un informe sobre l'adequació de les retribucions del llocs de treball de l'IME d'acord amb la política salarial de l'Ajuntament.

  El 17 de novembre de 2005, es lliura al comitè d'empresa la proposta retributiva, el catàleg de llocs de treball i l'organigrama.

  El 24 de novembre de 2005, el comitè d'empresa informa sobre la proposta i emet un seguit de consideracions al respecte.

  La direcció de l'IME ha valorat les suggeriments fets per part del comitè d'empresa a la proposta inicial.

  D'acord amb el disposat en l'article 6, j) dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació (IME), el Consell Plenari aprovarà inicialment la relació de llocs de treball, €, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques, €, així com l'organigrama de funcionament de l'IME, sotmentent-lo al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació.

  Per tot això, elevo a la consideració de l'Excm. Ajuntament en Ple l'adopció dels següents,

  A C O R D S

  Primer.- Aprovar l'organigrama de funcionament de l'IME.

  Segon.- Aprovar el catàleg de llocs de treball de l'IME.

  Tercer.- Modificar la Relació de llocs de treball de l'IME d'acord amb la valoració de llocs feta, i en el seu cas, crear, modificar o ratificar el complements específics que tenen assignat que figuren a l'annex 3, i aplicar els efectes econòmics des de l'1 de juliol de 2004, condicionat a la prèvia aprovació del corresponent expedient de modificació del pressupost.

  Quart.- Elevar la present proposta a l'aprovació definitiva del Ple Municipal.

  Cinquè.: Notificar la present resolució a les persones interessades.

  Sisè.- Publicar-ho juntament amb l'annex de la Relació de Llocs de Treball al BOP i al DOGC i trametre'n còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (22).

  I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos quarts de deu de la nit, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.