Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

03/10/2006

Escoltar

03/10/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta ple Municipal
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 12/2006- SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 3 D'OCTUBRE DE 2006.

====================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia tres d'octubre de dos mil sis, essent les nou hores del matí, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde President.

Hi concorren els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA CONSELLERA DELEGADA (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

ANTONIO SÚNICO BATCHILLERIA REGIDOR (PP)

MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ CONSELLERA DELEGADA (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

També hi assisteixen pel Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicació de l'Ajuntament de Mataró, el Sr. Alex Esplugues, Cap del Servei i el Sr. Xavier Esquerra, Tècnic Especialista.

Excusen la seva assistència els senyors:

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO TINENT D'ALCALDE (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOSEP VICENÇ GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

JOAQUIM ESPERALBA I IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARÍA JOSÉ RECODER I SELLARÉS REGIDORA (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT CONSELLER DELEGAT (ERC)

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde President, obre la sessió, explicant que aquest Ple extraordinari s'ha convocat d'acord amb el que disposa l'art. 26.1 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General que atribueix al Ple de l'Ajuntament la competència per realitzar el sorteig per a la formació de les Meses Electorals que han d'actuar en les pròximes eleccions a diputats del Parlament de Catalunya que ha de tenir lloc el proper 1 de novembre.

Explica que el sorteig de les persones que formaran les Meses Electorals es realitzarà en aquest mateix acte a través d'un programa informàtic de combinacions aleatòries.

Aquest sorteig es farà sobre el cens dels electors que tenen la titulació adequada per ser Presidents de Mesa i Vocals i es projectarà el resultat del sorteig sobre una pantalla gran que està situada al mateix Saló de Sessions de la Casa Consistorial. L'operativa consistirà en polsar la tecla corresponent que genera la combinació de números aleatoris i en el moment que es determini, es torna a polsar per aturar la combinació moment en el que sortiran a la pantalla els números definitius de sorteig, els quals s'aplicaran pel propi programa informàtic a totes les Meses per determinar les persones que formaran part d'elles.

Els números obtinguts per sorteig seran quatre:

  • El primer és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a President de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l'1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.
  • El segon és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a 1r Vocal de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l'1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.
  • El tercer és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a 2n Vocal de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l'1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.
  • El quart número és el de l'interval que ha d'haver entre un candidat i el següent, prenent l'ordre correlatiu del número de candidats obtingut a partir del cens electoral de cada Mesa. Aquest número serà igual per a tots els tres casos anteriors.

A continuació l'Alcalde dóna començament al procés de generació de la combinació de números aleatoris i al cap d'uns segons determina que s'aturi aquesta generació, amb la qual cosa queda realitzat el sorteig. La numeració obtinguda és la següent:

  • Presidents de Mesa : 227
  • Vocals 1er : 266
  • Vocals 2n : 164
  • L'interval per tots tres números anteriors és el de 225

El programa informàtic connectat amb el cens electoral elabora immediatament el llistat definitiu de membres de Mesa d'acord amb les instruccions numèriques anteriors. Els dos suplents de President, de Vocal 1er i de Vocal 2n s'obtindran aplicant al número sortejat de cada categoria l'interval de 225 persones segons l'ordre establert al cens electoral de cada Mesa, entre les persones que tenen la titulació adequada per ser Presidents de Mesa o Vocals.

El llistat definitiu de Membres de Meses Electorals i suplents figurarà a l'expedient com a annex diligenciat pel Secretari de la Corporació i en aquest sentit es lliurarà en el dia d'avui certificació d'aquest acord plenari i de la llista de les persones triades per configurar les Meses Electorals a la Junta Electoral de Zona de Mataró, d'acord amb el que disposa l'article 26 de la LOREG.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les nou hores i quinze minuts del matí, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.