Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

04/09/2006

Escoltar

04/09/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7603/2006 de 31 d'agost

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió 4.9.2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 de setembre de 2006, A DOS QUARTS DE CINC DE LA TARDA, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 24 de juliol de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS -Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 6945/2006 de 21 de juliol pel qual s'acordà adjudicar el contracte relatiu a les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL, per l'import de 151.516,10.-EUR, IVA, inclòs.

4 Aprovació plecs concurs servei suport gestió de les telecomunicacions

5 Adjudicació del contracte del servei de manteniment d'espais naturals existents al municipi de Mataró, durant els anys 2006 i 2007, mitjançant procediment negociat sense publicitat a favor de l'empresa DESBROSSAMENTS FUNUYET, SL, per import de 36.000 euros, IVA inclòs.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de Mataró durant el període 2007-2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 1.643.757,38 EUR., IVA. inclòs

7 Adjudicació del concurs per a la contractació de les obres de renovació de calçades del c. Vitòria, Rosselló, Jaume I i Sant Joan Bosco i obres de millora de la urbanització dels c. Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco, a favor de l'empresa "Construccions Pai, SA" fins 761.431'61 EUR.

8 Adjudicació del concurs per a la contractació de diferent material inclòs en el projecte de subministrament de l'equipament esportiu del poliesportiu de Cirera.

CMI SERVEIS TERRITORIALS -Servei d'Obres-

9 Acceptació de la subvenció atorgada pel Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya d'un import de 344,116,82 EUR destinada al finançament de les obres de rehabilitació i adequació del Teatre Monumental.

-Servei d'Urbanisme-

10 Aprovació inicial del projecte d'urbanització de l'espai lliure de la UA-75 "Café de Mar" i entorns.

11 Aprovació inicial de l'estudi de detall de regularització de la profunditat edificable de la Muralla de la Presó, 21-23 carrer Argentona 26-30.

12 Aprovació inicial dels Estatuts i Bases de la Junta de Compensació de la UA 79 -àmbit de la modificació puntual del PG-96 Passeig Cabanellas - entorn camp de futbol.

-Servei de Manteniment i Serveis-

13 Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MY", que inclou la plaça d'Espanya i el passeig de Carles Padrós.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe, LA SECRETÀRIA Acctal.

 

 

Anna Ramírez Lara

ACTA NÚM. 16/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 4 DE SETEMBRE DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el quatre de setembre de dos mil sis, essent dos quarts de cinc de la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors:

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 24 de juliol de 2006.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 6945/2006 DE 21 DE JULIOL PEL QUAL S'ACORDÀ ADJUDICAR EL CONTRACTE RELATIU A LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL MENJADOR DEL CEIP CAMÍ DEL MIG, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, A FAVOR DE L'EMPRESA CONSTRUCCIONES SANTIAGO RAMÍREZ SANZ, SL, PER L'IMPORT DE 151.516,10.-EUR, IVA, INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 6945/2006, de 21 de juliol de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació de la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig a Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL, disposant en el mateix que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 6945/2006, de 211 de juliol, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 06/07/2006, en la qual consta la proposta de declaració de desert l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig (exp. 63/2006).

Atès el decret núm. 6500/2006 d'11 de juliol de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró en què s'acordà iniciar un procediment negociat per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig així com modificar els plecs de clàusules excloent el requisit de disposar de classificació empresarial.

Mitjançant informe de data 17/07/2006, el Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment manifesta que s'han demanat ofertes a tres empreses; Servicios Y Obras Barcelona, Bassa Mar, SA i Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL; proposa l'adjudicació a favor d'aquesta última, per l'import de 151.516,10.- EUR, IVA. inclòs, ja que és la única que ha presentat oferta i aquesta s'adequa als criteris establerts en els plecs de clàusules.

Atès el previst als arts. 141.g), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Vist l'informe efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 21/07/2006, sobre la procedència del sol·licitat per la unitat administrativa que promou la contractació.

Tenint en compte que a la partida núm. 40543/42251T/63200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

Atès el calendari d'òrgans de govern i la urgència en l'inici de les obres.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Adjudicar el contracte relatiu a les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL, per l'import de 151.516,10.- EUR, IVA inclòs, obres les quals s'executaran d'acord amb el contingut del projecte d'obres aprovat en el seu dia.

Segon.- Disposar l'import de fins a 151.516,10 EUR, IVA inclòs, a favor de l'empresa Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL, a càrrec de la partida núm. 40543/42251T/63200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació D núm. 32904)

Tercer.- Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 6.060,64,.- EUR, en concepte de garantia definitiva per les obres adjudicades.

Quart.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

4 - APROVACIÓ PLECS CONCURS SERVEI SUPORT GESTIÓ DE LES TELECOMUNICACIONS

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 19/06/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de suport a la gestió de les telecomunicacions per un termini de dos anys, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 96.000,00.-EUR., IVA. inclòs., a raó de 12.000.-EUR, IVA, inclòs pel 2006, 48.000.-EUR, IVA, inclòs pel 2007 i 36.000.-EUR, IVA, inclòs pel 2008.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 24/07/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 30630/521120/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2006, essent que es preveu consignar a les esmentades partides crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per el 2007 i 2008, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de suport a la gestió de les telecomunicacions, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 96.000.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 96.000.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida 30630/521120/22706 amb els següents imports i anualitats:

Any 2006: 12.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 25973)

Any 2007: 48.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 27649)

Any 2008: 36.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 27650)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 30630/521120/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007 i 2008, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

5 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ESPAIS NATURALS EXISTENTS AL MUNICIPI DE MATARÓ, DURANT ELS ANYS 2006 I 2007, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT A FAVOR DE L'EMPRESA DESBROSSAMENTS FUNUYET, SL, PER IMPORT DE 36.000 EUROS, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 de març de 2006 s'acordà l'inici de l'expedient esmentat a l'encapçalament del present informe mitjançant procediment obert i forma de concurs, amb un import màxim per a la seva adjudicació de fins a 36.000 euros, IVA inclòs, acordant així mateix l'aprovació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la contractació.

2. Aquest concurs va ser declarat desert en sessió de la Mesa de Contractació de data 13 d'abril de 2006, per la qual cosa, i d'acord amb l'article 210 a) del Reial decret legislatiu 2/2000, s'ha utilitzat el procediment negociat sense publicitat.

3. Mitjançant informe de la cap de la Secció de Jardineria de data 17 de maig de 2006 es sol·licita l'adjudicació de l'assistència a favor de la mercantil DESBROSSAMENTS FUNUYET. SL; atès que de les 3 consultes efectuades € Desbrossament i treballs forestal Xic-MC- Comajoan, SL, Línies Forestals, SL i Desbrossaments Funuyet, SL, aquests últims són els únics que han presentat oferta i aquesta s'adequa als criteris d'adjudicació fixats al plec de clàusules econòmiques i administratives que regeixen el contracte.

4. Consta aportada per l'entitat proposada com a adjudicatària la documentació administrativa sol·licitada al plec.

Fonaments de dret

1. Art. 210.a), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

2. Informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 19/07/2006, sobre la procedència del sol·licitat per la unitat administrativa que promou la contractació.

3. A la partida núm. 40533/445140/221000 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa i es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la mateixa despesa del pressupost que s'aprovi pel 2007.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el contracte relatiu a la contractació del servei de manteniment d'espais naturals existents al municipi de Mataró, durant els anys 2006 i 2007, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa DESBROSSAMENTS FUNUYET. SL, per l'import de 36.000 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Disposar l'import de fins a 36.000 euros, IVA inclòs, a favor de l'empresa DESBROSSAMENTS FUNUYET. SL, a càrrec de la partida núm. 40533/445140/221000 del pressupost municipal amb els següents imports i anualitats:

Any 2006: 18.000 euros, IVA inclòs (operació D núm. 30412)

Any 2007: 18.000 euros, IVA inclòs (operació ADFUT núm. 30414)

Tercer.-

Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 1.440 euros, en concepte de garantia definitiva."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE MATARÓ DURANT EL PERÍODE 2007-2008, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 1.643.757,38 EUR., IVA. INCLÒS

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"El Cap del Servei de Manteniment sol·licita mitjançant informe de data 24 d'agost de 2006 la contractació del servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic de Mataró durant els anys 2007 i 2008, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.643.757,38 euros, IVA, inclòs.

L'informe del Secretari General, de data 29/08/2006, manifesta l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Es preveu que a la partida 40543/433120/21000 dels pressuposts municipals aprovats pels anys 2007 i 2008 existeixi crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que meriti la contractació.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic de Mataró durant els anys 2007 i 2008, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat servei segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ascendint l'import global de licitació del subministrament a fins a 1.643.757,38 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Autoritzar l'import de 1.643.757,38 euros, IVA. inclós, per atendre les obligacions derivades de l'execució del subministrament d'acord amb les següents anualitats i imports:

 • 2007: 821.878,69 euros, IVA inclòs (op. AFUT núm. 200600036978)
 • 2008: 821.878,69 euros, IVA inclòs (op. AFUT. núm. 200600036979)

D'acord amb l'art. 69.4 es condiciona l'adjudicació del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les depeses que es meritin durant aquests exercicis.

Tercer.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 52 dies naturals a comptar a partir del dia en el que es remet l'anunci de licitació al butlletí de la Unió Europea, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

7 - ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE CALÇADES DEL C. VITÒRIA, ROSSELLÓ, JAUME I I SANT JOAN BOSCO I OBRES DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DELS C. SIETE PARTIDAS, MADERN I CLARIANA I GERMÀ FRANCISCO, A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRUCCIONS PAI, SA" FINS 761.431'61 EUR.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució dels projectes de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Jaume I, Rosselló i Sant Bosco €del barri de Cerdanyola- i de millora de la urbanització dels carrers Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco €del barri El Palau-, a Mataró, en tres lots:

 • Lot 1: obres de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Rosselló i Jaume I.
 • Lot 2: obres de renovació de calçades del carrer Sant Joan Bosco.
 • Lot 3: obres de millora de la urbanització dels carrers Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 21 de juliol de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres dels projectes de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Jaume I, Rosselló i Sant Bosco €del barri de Cerdanyola- i de millora de la urbanització dels carrers Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco €del barri El Palau-, a Mataró, , és a dir, els tres lots, a l'empresa "Construccions Pai, SA" fins un import total pels tres lots de 761.431'65 €, IVA inclòs, de la següent manera:

 • Lot 1: 261.436'75 €
 • Lot 2: 145.548'13 €
 • Lot 3: 354.446'94 €.

Tenint en compte que a les previsions de les partides 40543/51112E/61100 i 40543/46345L/60101 dels pressupostos municipals de 2006 i 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa total.

Tenint en compte que a les partides 40543/51112E/61100 i 40543/46345L/60101 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Excloure l'oferta presentada per l'empresa "Infraestructures i Obres Mataró, SL" al concurs per a l'adjudicació de les obres dels projectes de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Jaume I, Rosselló i Sant Bosco €del barri de Cerdanyola- i de millora de la urbanització dels carrers Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco €del barri El Palau-, a Mataró, en no disposar vigent de la classificació de contractista exigida en el plec de condicions que regeixen aquest contracte.

Segon.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres per a l'execució dels projectes de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Jaume I, Rosselló i Sant Bosco €del barri de Cerdanyola- i de millora de la urbanització dels carrers Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco €del barri El Palau-, a Mataró, en tres lots:

Lot 1: obres de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Rosselló i Jaume I.

Lot 2: obres de renovació de calçades del carrer Sant Joan Bosco.

Lot 3: obres de millora de la urbanització dels carrers Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco

a favor de l'empresa "Construccions Pai, SA" fins un import total pels tres lots de 761.431'65 €, IVA inclòs, de la següent manera:

Lot 1: 261.436'75 €

Lot 2: 145.548'13 €

Lot 3: 354.446'94 €.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides 40543/51112E/61100 i 40543/46345L/60101, de la següent manera:

LOT

IMPORT

PARTIDA

DOCUMENT

1

261.436'58 €

40543/51112E/61100

D núm. 36938

2

79.227'05 €

66.321'08 €

40543/51112E/61100

D núm. 33665

ADFUT núm. 34746

Projecte: 5111205002

NIF: A-08429813

3

156.398'97 €

198.047'97 €

40543/46345L/60101

D núm. 34747

ADFUT núm. 34750

Projecte: 5111205002

NIF: A-08429813

Quart.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses, corresponents a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real d'adjudicació, següents:

LOT

IMPORT

PARTIDA

DOCUMENT

1

2.676'27 €

40543/51112E/61100

A/ núm. 36937

2

811'03 €

67.000'00 €

40543/51112E/61100

A/ núm. 33666

AFUT/ núm. 34745

3

1.601'03 €

200.075'35 €

40543/46345L/60101

A/ núm. 34748

AFUT/ núm. 34749

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis pressupostaris de 2007 a 2014, ambdós inclosos, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Sisè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 30.457'27 €, corresponent a l'adjudicació dels tres lots, i pagui l'import de 226'91 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Setè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

8 - ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE DIFERENT MATERIAL INCLÒS EN EL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DEL POLIESPORTIU DE CIRERA.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de l'equipament esportiu del poliesportiu de Cirera, en tres lots:

 • Lot 1: paviment, marcatges i ancoratges.
 • Lot 2: material esportiu.
 • Lot 3: elements de material compacte de resines fenòliques.

Atesos els informes emesos pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de juliol de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament de l'equipament esportiu del poliesportiu de Cirera, de la següent manera:

 • Lot 1: a favor de l'empresa "PL Sports, SL" fins un import de 206.613'89 €
 • Lot 2: a favor de l'empresa "Equipamientos y Materiales Deportivos, SL", fins un import de 104.400'00 €
 • Lot 3: a favor de l'empresa "Decoresport, SA", fins un import de 48.780'04 €.

Tenint en compte que a la partida 40220/45231H/62200 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Excloure de la licitació del lot 1 del subministrament de l'equipament esportiu del poliesportiu de Cirera, l'oferta presentada per l'empresa "Comercial Helvetia Sport, SL", en no haver aportat la documentació que la Mesa de Contractació li va requerir per a completar la seva oferta, consistent en certificats de bona execució de treballs.

Segon.-

Excloure de la licitació del lot 3 del subministrament de l'equipament esportiu del poliesportiu de Cirera, l'oferta presentada per l'empresa "Comercial Helvetia Sport, SL", atès que no va dipositar la fiança provisional que es requeria en el plec de condicions que ha servit de base per a la licitació esmentada.

Tercer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de l'equipament esportiu del poliesportiu de Cirera, en tres lots, de la següent manera:

Lot 1: a favor de l'empresa "PL Sports, SL" fins un import de 206.613'89 €

Lot 2: a favor de l'empresa "Equipamientos y Materiales Deportivos, SL", fins un import de 104.400'00 €

Lot 3: a favor de l'empresa "Decoresport, SA", fins un import de 48.780'04 €.

Quart.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/45231H/62200 del pressupost municipal de 2006, de la següent manera:

Lot 1, document D núm. 34369

Lot 2, document D núm. 34373

Lot 3, document D núm. 34371

Cinquè.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses, corresponents a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real d'adjudicació, següents:

Lot 1, document A/ núm. 34370

Lot 2, document A/ núm. 34374

Lot 3, document A/ núm. 34372

Sisè.-

Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixin a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import equivalent al 4% de l'import d'adjudicació i paguin l'import corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP, de la següent manera:

ADJUDICATARI

IMPORT FIANÇA

IMPORT ANUNCI

Pl Sports, SL

8.264'56 €

695'02 €

Equipamientos y Materiales Deportivos, SL

4.176'00 €

351'19 €

Decoresport, SL

1.951'20 €

164'09 €

Setè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS -Servei d'Obres-

9 - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELLER DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D'UN IMPORT DE 344,116,82 EUR DESTINADA AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TEATRE MONUMENTAL.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissio municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"D'acord amb la convocatòria per a l'accés als programes d'inversions en equipaments culturals en el període 2005-2007 (teatres-auditoris, espais de difusió d'arts visuals i sales polivalents), en data 26 de juny de 2006, mitjançant Resolució del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, notificada el dia 12 de juliol, s'ha concedit a l'Ajuntament de Mataró una subvenció per un import de 402.206,30 €. per al finançament d'un crèdit de 344.116,82 € de l'Institut Català de Finances per a la rehabilitació i adequació del Teatre Monumental a les normatives vigents, a resultes del concurs públic 189 A DG de la convocatòria CLT 2945/2005 10 d'octubre (codi Z47).

Els projectes que són objecte de l'esmentada subvenció són els següents:

 1. Projecte de nou telo tallafocs al Teatre Monumental de Mataró.
 2. Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental.
 3. Projecte de millores a la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental.
 4. Paviment-Enllumenat de senyalització.

 5. Projecte de millores al Teatre Monumental. Substitució de les butaques de la platea i l'amfiteatre.

Les obres es realitzaran durant els mesos d'agost, setembre i octubre de 2006, aprofitant que el teatre no té prevista cap programació per aquestes dades.

D'acord amb les bases de la convocatòria l'import de la subvenció es fiançaran mitjançant una línia de crèdit especifica amb l'Institut Català de Finances, per això l'Ajuntament de Mataró haurà de sol·licitar a l'ICF un crèdit per a la part del finançament a que s'ha compromès la Generalitat de Catalunya, emplenant el formulari que figura adjunt a la comunicació de l'atorgament de la subvenció.

Igualment per gaudir de la subvenció s'haurà de donar compliment a les bases 14 i següents que regulen la manera de justificar la inversió i la resta de les altres obligacions dels beneficiaris.

Vistes les anteriors consideracions la consellera delegada d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acceptar la subvenció atorgada en data 26 de juny de 2006, mitjançant Resolució del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, notificada el dia 12 de juliol, per un import de 402.206,30 € per al finançament d'un crèdit de 344.116,82 € de l'Institut Català de

Finances per a la rehabilitació i adequació del Teatre Monumental a les normatives vigents, a resultes del concurs públic 189 A DG de la convocatòria CLT 2945/2005 10 d'octubre (codi Z47), per a l'accés als programes d'inversions en equipaments culturals en el període 2005-2007.

Segon.-

Acceptar el sistema de finançament proposat mitjançant una línia de crèdit especifica de l'Institut Català de Finances, sol·licitant a l'ICF un crèdit per la part del finançament a que s'ha compromès la Generalitat de Catalunya.

Tercer.-

Declarar expressament que no s'han demant ni s'han rebut altres ajudes per finançar les obres objecte de la present subvenció.

Quart.-

Facultar a la consellera delegada d'Obres per gestionar i tramitar la documentació que sigui necessària en ordre al compliment de la normativa que regula aquest programa.

Cinquè.-

Comunicar els anteriors acords al Patronat Municipal de Cultura i al serveis de Gestió Econòmica i d'Ingressos al efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

 

-Servei d'Urbanisme-

10 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ESPAI LLIURE DE LA UA-75 "CAFÉ DE MAR" I ENTORNS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El 20 de juny de 2006 l'empresa PUMSA, que té delegada la gestió integral de l'àmbit del Pla Especial de Reforma Interior SECTOR CAFÉ DE MAR, ha presentat el Projecte d'urbanització de l'esmentat àmbit.

Es tracta del projecte d'urbanització de l'espai lliure de la Unitat d'Actuació UA-75 "Cafè de mar" i de la resta de l'espai públic inclòs en el PERI Cafè de mar que no fou urbanitzat amb l'àmbit de la nova Escola Pia, que s'executa pel sistema de reparcel·lació modalitat cooperació.

Consten a l'expedient els informes dels serveis tècnics municipals, tots ells favorablesa la tramitació del projecte d'urbanització per bé que amb prescripcions que seguidament s'assenyalen que hauran de ser incorporades al projecte de forma prèvia a la seva aprovació definitiva.

Així, segons l'informe del Servei d'Urbanisme caldrà:

 • Que el projecte acoti el gruix mínim de terres que ha d'existir en les zones verdes on es prevegi la construcció d'un aparcament públic al subsòl (clau V/Ca), des de sobre de l'últim forjat construït al subsòl i fins a la rasant definitiva de l'espai lliure, que segons consta a l'article 251.4 de les NN.UU. del PGOM/96 haurà de ser d'1 mt mínim, tant als plànols de detall, com al de secció.

 • Que el projecte especifiqui on es situen les ventilacions de l'aparcament soterrani i com afecten la zona verda urbanitzada i

 • Que el projecte incorpori detalls estudiant la col·locació de les noves Estacions Transformadores, dels quadres d'enllumenat i comptadors necessaris (enllumenat, aigua, reg...) per tal que s'integrin amb l'edificació i no interfereixin amb l'espai públic

El servei tècnic del Servei d'Obres també informa favorablement el projecte i assenyala unes altres prescripcions a tenir en compte abans de l'aprovació definitiva d'aquest projecte:

 • Respecte als paviments definits es consideren correctes. Cal definir al replanteig les cotes, pendents i nivells dels paviments acabats amb els corresponents perfils longitudinals i seccions transversals.

 • Referent al traçat no es considera adient la rotonda definida a l'encreuament del carrer Balmes amb l'Avinguda del Maresme. S'ha de realitzar unes illetes que disminueixin l'espai destinat al trànsit rodat i l'orientin correctament als moviments permesos: entrada al carrer Balmes des de l'Avinguda del Maresme, venint tant de Girona com Barcelona; i les incorporacions a l'Avinguda del Maresme en els dos sentits.

 • Respecte al sanejament, cal consultar a l'empresa concessionària del servei de manteniment, AMSA, sobre la definició del clavegueram projectat, especialment pel que fa al clavegueram previst al carrer Sant Agustí i Jaume Balmes, substituint l'existent, i al drenatge de les aigües superficials de la plaça, amb els embornals situats al límit del parterre amb l'avinguda del Maresme, que no es consideren correctes, degut a que s'haurien de col·locar també embornals en trams intermitjos per evitar recorreguts d'aigua molt llargs.

 • Respecte a la xarxa de mitja i baixa tensió, es soterrarà la xarxa d'electricitat aèria. Els nous centres transformadors es situaran dins de la nova edificació. S'ha incorporat l'estudi tècnic econòmic de l'empresa subministradora del servei, FECSA-ENDESA pel subministrament de 2.172, 3 KW necessaris, i s'ha dibuixat als plànols la situació dels nous transformadors.

 • Referent a les xarxes de serveis, s'hauran de preveure les escomeses dels diferents serveis (aigua potable, clavegueram, gas, electricitat, telèfons, etc.) a les noves edificacions, amb l'objecte que no afectin a la nova plaça.

 • Referent a l'enllumenat públic, les lluminàries definides (models FO-8, lluminària esfèrica BR-7 i columna PRIM, es consideren correctes). L'estudi luminotècnic adjuntat, amb el càlcul de les il.luminàncies mitjanes de servei, compleixen les Normes Tècniques i criteris per a la redacció dels projectes d'urbanització en l'espai públic de l'Ajuntament de Mataró, que determinen uns valors de 25 lux i uniformitat de 0,4 per calçades i 15 lux i uniformitat 0,34 per voreres.

 • Referent a l'arbrat i els elements de jardineria que s'han definit, s'hauran de validar les espècies proposades, abans de la seva plantació quan es realitzin les obres, per part de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró.

 • Referent a la senyalització horitzontal i vertical, s'haurà de verificar la definida al projecte, per part del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró, abans de la seva col·locació un cop executades les obres.

Amb posterioritat a l'informe del Servei d'obres, la societat municipal Aigües de Mataró, SA ha emes informe que, respecte la xarxa de clavegueram, preveu una sèrie de prescripcions tècniques al projecte que hauran de ser ateses abans de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització. Respecte la xarxa d'aigua potable, a l'esmentat informe de AMSA, es manifesta la conformitat amb la solució adoptada en la modificació de la xarxa proposada al carrer Sant Agustí i recorda que aquesta modificació haurà anar a càrrec de la promotora.

L'Alcalde a través de Decret de 11 de maig de 2004 va delegar la competència d'aprovació inicial dels projectes d'urbanització a la Junta de Govern Local.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes tècnic i jurídic, i de conformitat amb l'article 70 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, de 26 de juliol de 2005, PROPOSO a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de l'espai lliure de la Unitat d'Actuació UA-75 "Cafè de mar" i de la resta de l'espai públic inclòs en el PERI Cafè de mar que no fou urbanitzat amb l'àmbit de la nova Escola Pia, presentat per la societat municipal PUMSA, que preveu un pressupost d'execució per contracte de la urbanització de 1.187.739,75 euros, si bé la seva l'aprovació definitiva està condicionada a que el projecte compleixi les prescripcions que consten en els informes tècnics que es transcriuen a la part expositiva del present acord i a l'informe de la companyia municipal d'aigües, de 18 de juliol de 2006, que s'adjuntarà per còpia a la notificació.

Abans de l'aprovació definitiva s'haurà de presentar el document per triplicat exemplar i en suport informàtic.

Segon.-

Sol·licitar informe al Ministeri de Foment, titular de la carretera N-II, per realitzar-se uns vials a la zona d'influència d'aquesta carretera.

Tercer.-

Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en un dels diaris de més divulgació a Catalunya.

Quart.-

Notificar els precedents acords a la societat municipal PUMSA, als propietaris del sector, a la resta d'interessats, i al Servei municipal de Ciutat sostenible (Secció de llicencies d'obres), servei d'Obres, servei de Manteniment i Aigües de Mataró, SA."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

11 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL DE REGULARITZACIÓ DE LA PROFUNDITAT EDIFICABLE DE LA MURALLA DE LA PRESÓ, 21-23 CARRER ARGENTONA 26-30.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall de regularització de la fondària edificable de les finques situades a la Muralla de la Presó 21-23-27 cantonada amb el carrer Argentona 26-30, com a resultat de l'agrupació de les finques que la formen.

El document objecte d'aprovació inicial, presentat per la societat Maresme Park, 2000, SL i redactat per l'arquitecte Miquel Brullet, es tramita en compliment de l'article 78.4 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96, segons el qual l'ajust de la fondària edificable, quan aquesta sigui possible, requerirà la redacció i tramitació d'un Estudi de Detall.

Consta a l'expedient l'informe favorable de l'arquitecte del Servei Municipal d'Urbanisme en el sentit que el document s'ajusta al que preveu l'article 78.3 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96, en virtut del qual es permet procedir a la regularització de la fondària edificable d'una parcel·la situada en cantonada quan es produeix una modificació de l'estructura de la propietat resultat d'una agrupació de parcel·les. Així es permet l'ajust de la fondària edificable de la parcel·la agrupada fins la que resulti de perllongar les fondàries assenyalades en les edificacions veïnes (que en el cas present oscil·la de 13 a 15 metres a les parcel·les que conformen l'illa), sempre que aquesta modificació no produeixi una disminució en les condicions de gaudiment del pati d'illa a les parcel·les alienes a l'agrupació.

En aquest cas es proposa ajustar la nova fondària edificable respecte la muralla de la Presó fins al fons de parcel·la agrupada.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment l'Estudi de Detall de regularització de la fondària edificable de les finques situades a la Muralla de la Presó 21-23-27 cantonada amb el carrer Argentona 26-30, com a resultat de l'agrupació de les finques que la formen, presentat per la societat Maresme Park, 2000, SL i redactat per l'arquitecte Miquel Brullet.

Segon.-

Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.-

Notificar la present resolució als propietaris de les finques que compren l'estudi de detall, als propietaris de les finques veïnes que consten a l'informe de l'arquitecte municipal i recordar al promotor i al redactor del document que abans de l'aprovació definitiva hauran d'aportar el document en suport informàtic, segons les normes que s'adjuntaran a la notificació.

Quart.-

Comunicar la present resolució al Servei de Ciutat Sostenible - Llicencies d'obres-."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

12 - APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS I BASES DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UA 79 -ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PG-96 PASSEIG CABANELLAS - ENTORN CAMP DE FUTBOL.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El 20 de juliol de 2006 la legal representant de la mercantil AVANTAGE-DISC,S.L., Sra. Trinidad Sáez González, ha presentat el projecte d'Estatuts i Bases d'actuació de la Unitat d'Actuació UA 79 corresponent a la modificació puntual del Pla General al Passatge Cabanellas (entorn camp de futbol), aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 8 de març de 2006.

La Unitat d'Actuació "UA 79 Passeig Cabanellas" inclou les parcel·les situades a l'est de la illa delimitada per la ronda Alfons X el savi, el passeig Cabanellas, els carrers mossèn Andreu i cardenal Pasqual Aragó, i el passeig Carles Padrós, concretament a la cantonada del passeig Cabanellas amb el passatge Cabanellas, ocupant una superfície en total de 1.628 m².

Els objectius que el Pla General fixa per aquesta Unitat d'Actuació son: Ampliar el passatge Cabanellas, garantir la seva cessió i urbanització, i definir una nova ordenació de l'edificació. Pel que fa a les condicions de gestió i execució de la Unitat d'Actuació, el Pla General determina que s'executarà pel sistema de reparcel·lació modalitat compensació bàsica.

La societat AVANTAGE-DISC, S.L. a través de la documentació presentada ha acreditat que és propietària de la finca de superfície 1.179 m² ubicada en la "UA 79 Passeig Cabanellas", i per tant superior al 50% de la superfície del Sector que l'art. 124.3 de la Llei d'Urbanisme exigeix per a la iniciativa de la modalitat de compensació bàsica.

En aquest sector hi ha un altre propietari de sòl, la societat JUAN JORDAN, SL que, de conformitat amb l'art. 171 del reglament de la Llei d'Urbanisme, podrà incorporar-se en qualsevol moment durant el procés d'aprovació de les bases i estatuts, així com també dins el termini d'un mes des de la notificació de l'acord de la constitució de la Junta de Compensació. Si la sol·licitud es formulin amb posterioritat pot ser inadmesa per la Junta.

Consta a l'expedient l'informe jurídic del Servei d'Urbanisme favorable a la tramitació del projecte d'Estatuts i Bases d'actuació de la UA 79 Passeig Cabanellas presentat per AVANTAGE-DISC SL.

En base a tots aquests antecedents, vista la documentació presentada, l'informe jurídic precedent i el que disposen els articles 113.1.b), 124 i ss. del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, DL 1/2005, de 26 de juliol, 21, 22 i 47.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 2/4 i Decret delegació competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local de 11 de maig de 2004, PROPOSO a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment els Estatuts i les Bases d'Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació 79 "Modificació puntual del PGO del Passeig Cabanellas-entorn camp de futbol de Mataró" presentada per la societat AVANTAGE-DISC,S.L.

Abans de l'aprovació definitiva, els promotors del procés hauran d'aportar el document dels Estatuts i Bases en suport informàtic per a la seva publicació.

Segon.-

Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació del precedent acord a través d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en un dels diaris de més divulgació a Catalunya.

Tercer.-

Notificar els presents acords a tots als propietaris del Sector per tal de que puguin presentar les al·legacions que creguin oportunes en el termini d'un mes des de la notificació i, en el seu cas, adherir-se a la Junta."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei de Manteniment i Serveis-

13 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "MY", QUE INCLOU LA PLAÇA D'ESPANYA I EL PASSEIG DE CARLES PADRÓS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissio municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MY"", que inclou la plaça d'Espanya i el passeig de Carles Padrós, redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez i Gassiot, amb un pressupost per contracte de 111.948,73 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MY"", que inclou la plaça d'Espanya i el passeig de Carles Padrós, redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez i Gassiot, amb un pressupost per contracte de 111.948,73 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de cinc de la tarda, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.