Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

09/01/2006

Escoltar

09/01/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

10/2006 de 3 de gener

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 9 de gener de 2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de gener de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 19 de desembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificar el decret d'Alcaldia 10386/2005 de 30 de desembre, s/la modificació per ampliació del contracte de servei de mediació intercultural i comunitària, adjudicat a favor de l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS), per l'import de 36.833'00.-EUR., IVA inclòs

4 Ratificar el decret d'Alcaldia 10385/2005 de 30 de desembre, s/l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte executiu d'adequació del local per a joves al c/ Teià, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Ratificar el decret d'Alcaldia 10384/2005 de 30 de desembre, s/l'adjudicació del subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l'Ajuntament de Mataró durants els anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Combustibles d'Ara, SL" fins un import de 147.928,00 EUR, IVA inclòs.

6 Ratificar el decret d'Alcaldia 10400/2005 de 30 de desembre, s/l'aprovació del plec de condicions econòmic-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de manteniment, modalitat Or, del software TAO, mijantçant procediment negociat sense publicitat i adjudicar-ho a l'empresa TAO-Tècnics en Automiatizació d'Oficines, SA per un import de 37.007,31 EUR, IVA inclòs.

7 Ratificar el decret d'Alcaldia 10402/2005 de 30 de desembre, s/l'aprovació del plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de manteniment de solars municipals durant l'any 2006, mitjançant concurs i procediment obert i convocar licitació.

8 Ratificar el decret d'Alcaldia 10401/2005 de 30 de desembre, s/l'aprovació del plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran el subministrament de recanvis de reg i eines per jardineria durant els anys 2006 i 2007, mitjançant concurs i procediment obert i convocar licitació.

9 Ratificar el decret d'Alcaldia 10389/2005 de 30 de desembre, s/l'aprovació de l'inici d'un nou procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació de la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada i aprovar un nou plec de condicions administratives particulars.

10 Ratificar el decret d'Alcaldia 10408/2005 de 30 de desembre, s/aprovar la caducitat de l'expedient administratiu per a l'homologació de gestors i transportistes dels residus recollits a les deixalleries de Mataró.

11 Ratificar el decret d'Alcaldia 10307/2005 de 28 de desembre, s/l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Don Magí de Villalonga i de Na Pau i a la Plaça Beat Salvador, a favor de la senyora Vanessa Muñoz Rufo fins un import de 71.013,50 EUR, IVA inclòs.

12 Ratificar el decret d'Alcaldia 10308/2005 de 28 de desembre, s/l'adjudicació del servei de conservació i manteniment de solars municipals utilitats com a estacionaments d'us públic per als anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Áridos Serrano, SL" fins un import de 36.400,00 EUR, IVA inclòs, pels dos anys de durada del servei.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 Aprovar inicialment el Projecte executiu de la ràdio municipal de Mataró al carrer Juan Sebastian Elcano.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

14 Ratificació del decret 9754/2005 de 2 de desembre d'aprovació de signatura de l'annex 10 al conveni de cooperació interadministrativa amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials per a l'any 2005.

CMI VIA PÚBLICA

- Servei de Mobilitat-

15 Aprovació inicial del projecte de regulació semafòrica de la cruïlla del carrer Berguedà amb el carrer Sant Josep de Calassanç i de la contractació d'aquest projecte d'obra.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

M. Pau Ortillés Cadena

 

ACTA NÚM. 1/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 9 DE GENER DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el nou de gener de dos mil sis, essent les nou hores del matí, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència el senyors:

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el 19 de desembre de 2005.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 10386/2005 DE 30 DE DESEMBRE, S/LA MODIFICACIÓ PER AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL I COMUNITÀRIA, ADJUDICAT A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS), PER L'IMPORT DE 36.833'00.-EUR., IVA INCLÒS

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10386/2005, de 30 de desembre, L'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró va acordar la modificació del contracte de servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró per una ampliació del mateix i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 10386/2005, de 30 de desembre, de l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Vist el contingut del contracte del servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", per decret núm. 9268/2004 de 2 de desembre de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, posteriorment ratificat per la Junta de Govern Local de data 13/12/2004, per un import de 278.392,68.-EUR., IVA. exclòs, pels dos anys de durada del contracte. Atès l'informe emes pel Cap del Servei de Participació Ciutadana, de data 7/12/2005, en el que es proposa l'ampliació del contracte esmentat en el punt anterior per un import de 36.833,00.- EUR., IVA. inclòs, degut a l'ampliació del servei a tota la ciutat i a la subvenció acordada per la llei de millora dels barris concedida per la Generalitat de Catalunya a la zona nord de Cerdanyola, de la que l'import de 3.000'00.-EUR. es destinarà a donar cobertura a les necessitats del servei durant el 2005.

Aquest augment juntament amb l'acordat en la data de 05/10/2005 comporta un augment del 20'05 % respecte del preu primitiu del contracte.

Vist l'escrit efectuat pel legal representant de l'empresa adjudicatària de data 30/11/2005, en el que es manifesta l'acceptació a l'ampliació del contracte sol·licitat pel servei que promou la contractació.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 21 de desembre de 2005, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

Atès el previst als arts. 101, 212 i 214.c) del R.D.L 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida núm. 10200/463510/22706 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació i es preveu consignar crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi pel 2006 a càrrec de la mateixa partida.

Atès el calendari d'òrgans de govern.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Aprovar l'ampliació del contracte del servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", modificació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 36.833,00.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'ampliació del servei a tota la ciutat i a la subvenció acordada per la llei de millora dels barris concedida per la Generalitat de Catalunya a la zona nord de Cerdanyola, de la que l'import de 3.000'00.-EUR. es destinarà a donar cobertura a les necessitats d'aquest servei durant el 2005.

Segon.- Autoritzar i disposar l'import de 36.833,00.-EUR., IVA. inclòs, a favor "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", import el qual anirà a càrrec de la partida núm. 10200/463510/22706 del pressupost municipal d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2005:

6.000,00.-EUR (núm. d'operació ADC 63372)

Any 2006:

30.833,00.-EUR (núm. d'operació ADFUT 63373)

Tercer.- D'acord amb el previst a l'art 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmet l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 10200/463510/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'anualitat del 2006.

Quart.- Requerir a l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament una garantia addicional per l'import de 1.473,32.-EUR.

Cinquè.- Ratificar el present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local".

"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

4 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 10385/2005 DE 30 DE DESEMBRE, S/L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DEL LOCAL PER A JOVES AL C/ TEIÀ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10385/2005, de 30 de desembre, L'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres del projecte executiu d'adequació del local per a joves del carrer Teià així com l'aprovació dels plecs de clàusules i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el Decret 10385/2005, de 30 de desembre, de l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres de data 22 de novembre de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del projecte executiu d'adequació del local per a joves al carrer Teià, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 480.369,39.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 12/12/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46214I/63200 del pressupost municipal que s'aprovi pel 2006 per atendre les despeses que meriti el contracte en aquesta anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès el calendari d'òrgans de govern.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte executiu d'adequació del local per a joves al carrer Teià, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 480.369,39.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte executiu d'adequació del local per a joves al carrer Teià, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 480.369,39.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/462141/63200 del pressupost municipal que s'aprovi pel 2006 (doc. AFUT núm. 63427)Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de com a mínim 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/31333A/63200 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006.

Sisè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu d'adequació del local per a joves al carrer Teià, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2005, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Setè.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local".

"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

5 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 10384/2005 DE 30 DE DESEMBRE, S/L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE GASOLINA I GASOIL PER A VEHICLES I CALEFACCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ DURANTS ELS ANYS 2006 I 2007, A FAVOR DE L'EMPRESA "COMBUSTIBLES D'ARA, SL" FINS UN IMPORT DE 147.928,00 EUR, IVA INCLÒS.La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10384/2005, de 30 de desembre, l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l'Ajuntament de Mataró i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el Decret 10384/2005, de 30 de desembre, de l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2006 i 2007.

Atès l'informe emès per la Coordinadora de Compres del Servei de Compres i Contractacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 23 de desembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Combustibles d'Ara, SL" fins un import de 147.928,00.-EUR, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que a les partides 30401/12181/22103, 30401/22213/22103 i 30401/51115/22103 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als anys 2006 i 2007 es preveu consignar crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que meritarà el contracte en dites anualitats igual que a les partides del pressupost dels organismes autònoms que s'especifiquen en el punt segon de la part resolutiva de la present proposta.

Atès el resultat de la Mesa de Contractació celebrada el dia 29/12/2005.

Atès el calendari d'òrgans de govern.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Combustibles d'Ara, SL" fins un import de 147.928,00.-EUR, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les següents partides tant del pressupost muncipal que aprovi l'Ajuntament com dels organismes autònoms, d'acord amb els imports i anualitats que igualment s'assenyalen:

Ajuntament de Mataró

Partida 30401/121810/22103

Any 2006: 7.464,00.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm.66431)Any 2007: 7.464,00.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm.66434)

Partida 30401/222130/22103

Any 2006: 31.000.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm. 66432)Any 2007: 31.000.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm.66435)

Partida 30401/511150/22103

Any 2006: 27.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm.66433)Any 2007: 27.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació DFUT núm.66436)

Patronat Municipal D'Esports

Partida F0100/452310/22103

Any 2006: 2.500.-EUR, IVA, inclòs Any 2007: 2.500.-EUR, IVA, inclòs

Escola Universitària Politècnica

Partida EUPMT/422400/22103

Any 2006: 6.000.-EUR, IVA, inclòs Any 2007: 6.000.-EUR, IVA, inclòs

Tercer.- Pel que fa als exercicis pressupostaris de 2006 i 2007, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que s'aprovin per l'Ajuntament de Mataró i pels organismes autònoms.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 5.917,12.-EUR i pagui l'import de 312,43.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local.

"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

6 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 10400/2005 DE 30 DE DESEMBRE, S/L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, MODALITAT OR, DEL SOFTWARE TAO, MIJANTÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I ADJUDICAR-HO A L'EMPRESA TAO-TÈCNICS EN AUTOMATIZACIÓ D'OFICINES, SA PER UN IMPORT DE 37.007,31 EUR, IVA INCLÒS.La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10400/2005, de 30 de desembre, L'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del servei de manteniment, modalitat Or, del software TAO a favor de l'empresa TAO-Tècnics en Automatització d'Oficines, SA i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 10400/2005, de 30 de desembre, de l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Vist l'escrit emès per el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions d'aquesta Corporació, de data 2/11/2005, sol·licitant la contractació del servei de manteniment, modalitat Or, del software TAO, mitjançant procediment negociat sense publicitat, proposant així mateix la seva adjudicació a favor de TAO-Tècnics en Automatització d'Oficines, SA, per l'import global de 37.007,31.-EUR., IVA. inclòs, degut a que per motius tècnics és l'única empresa que pot prestar el servei.

Atès el que disposa l'art. 210.b) del RDL 2/2000 de 16 de juny, pel que s'aprovà el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès l'informe del Secretari General d'aquest Ajuntament, de data 30/12/2005, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars a la legalitat vigent així com respecte del procediment de contractació del servei.

Tenint en compte que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de les partides 30610/611410/21600, 30610/121310/21600, 30610/611310/21600, 30610/551120/21600 i 30610/611210/21600 del pressupost municipal que s'aprovi pel 2006.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i del tancament del pressupost municipal en la data de 31/12/2005, per la qual cosa convé aprovar el contingut del present acord l'abans possible a fi de poder iniciar el contracte dintre del termini sol·licitat.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

1.- Iniciar l'expedient de contractació del manteniment, modalitat Or, del software TAO, d'acord amb el previst a l'art 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la llei de contractes de les Administracions Públiques, amb un import fixat com a màxim per a la prestació de l'assistència tècnica de fins a 37.007,31- EUR, IVA inclòs, i adjudicar el present contracte a favor de TAO-Tècnics en Automatització d'Oficines, SA, en tant que aquesta és l'única empresa amb els coneixements i recursos necessaris per a la prestació del servei.

2.- Aprovar el plec de condicions econòmic-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt anterior, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

3.- Atendre la despesa per import de 37.007,31.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de les següents partides del pressupost que s'aprovi pel 2006:

- Partida 30610/121310/21600: 3.058,27.-EUR, IVA, inclòs (doc. comptable ADFUT núm. 55970)

- Partida 30610/611310/21600: 14.417,41.-EUR, IVA, inclòs (doc. comptable ADFUT núm. 55972)

- Partida 30610/551120/21600: 5.164,10.-.EUR, IVA, inclòs (doc. comptable ADFUT núm. 55974)

- Partida 30610/611210/21600: 12.731,79.-EUR, IVA, inclòs (doc. comptable ADFUT núm. 55975)

- Partida 30610/611410/21600: 1.635,74.-EUR, IVA, inclòs (doc. comptable ADFUT núm. 55969)

4.- Requerir a l'adjudicatària perquè en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà al de la rebuda de la comunicació del present acord dipositi a la Tresoreria Municipal de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 1.480,29.-EUR., en concepte de garantia definitiva per l'adjudicació efectuada.

5.- Condicionar els efectes del present acord a la condició suspensiva d'aprovació del pressupost per a l'anualitat del 2006, en el que caldrà preveure a les partides anomenades en el tercer punt de la part resolutiva d'aquest acord destinar crèdit suficient per atendre les despeses que meriti la present contractació durant l'expressada anualitat, segons preveu l'art 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny.

6.- Ratificar el contingut del present acord a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Municipal".

"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

7 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 10402/2005 DE 30 DE DESEMBRE, S/L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE SOLARS MUNICIPALS DURANT L'ANY 2006, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10402/2005, de 30 de desembre, L'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació del servei de manteniment de solars municipals durant l'any 2006 així com l'aprovació dels plecs de clàusules i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el Decret 10402/2005, de 30 de desembre, de l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"El cap del Servei de Manteniment sol·licita mitjançant informe de data 2 de desembre de 2005 la contractació del servei de manteniment de solars municipals durant l'any 2006, per un import de 50.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

A aquests efectes acredita la manca de mitjans propis per a l'execució del servei i acompanya el corresponent plec tècnic particular amb els requeriments per a la prestació del servei.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 28/12/2005, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal per als servei.

Tenint en compte que a la partida 40533/511170/21001 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006 es preveu consignar crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que meritarà la contractació del subministrament en dita anualitat.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i del tancament del pressupost municipal en la data de 31/12/2005, per la qual cosa convé aprovar el present acord abans de l'expressada data.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment de solars municipals durant l'any 2006, degut a l'interès públic en la prestació de l'expressat servei, segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El servei tindrà un tipus de licitació de fins a 50.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 208.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.- Autoritzar l'import de 50.000'00.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de la partida núm. 40533/511170/21001 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006 (doc. comptable ADFUT núm. op. 63019).

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40533/511170/21001 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Cinquè.- Ratificar el contingut del present acord a la propera reunió que celebri la Junta de Govern Local".

"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

8 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 10401/2005 DE 30 DE DESEMBRE, S/L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN EL SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE REG I EINES PER JARDINERIA DURANT ELS ANYS 2006 I 2007, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

Per Decret 10401/2005, de 30 de desembre, L'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de recanvis de reg i eines per jardineria durant el 2006 i 2007 i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el Decret 10401/2005, de 30 de desembre, de l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"El cap del Servei de Manteniment sol·licita mitjançant informe de data 2 de desembre de 2005 la contractació del subministrament de recanvis de reg i eines per jardineria durant el 2006 i 2007, per un import anual previst de 24.040'48.-EUR., IVA. inclòs, i total de 42.070'84.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 28/12/2005, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal per als subministraments.

Tenint en compte que a la partida 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per els anys 2006 i 2007 es preveu consignar crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que meritarà la contractació del subministrament en dites anualitats.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern, del termini previst per a l'inici de la contractació del subministrament i del tancament del pressupost municipal en la data de 31/12/2005, per la qual cosa convé aprovar el present acord abans de l'expressada data.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de recanvis de reg i eines per jardineria durant els anys 2006 i 2007, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 42.070'84.-EUR., IVA. inclòs pel subministrament durant el 2006 i 2007

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.- Autoritzar l'import de 42.070'84.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de la partida núm. 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per els anys 2006 i 2007, segons els següents imports i anualitats:

Any 2006:18.030'36.-EUR., IVA. inclòs (operació AFUT núm. 200500065741).

Any 2007:24.040'48.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 200500063021).

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per els anys 2006 i 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Cinquè.- Ratificar el contingut del present acord a la propera reunió que celebri la Junta de Govern Local".

"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

9 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 10389/2005 DE 30 DE DESEMBRE, S/L'APROVACIÓ DE L'INICI D'UN NOU PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MUR DE FORMIGÓ ARMAT EN ELS PATIS DELS CEIPS TOMÀS VIÑAS I JOSEP MONTSERRAT CUADRADA I APROVAR UN NOU PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10389/2005, de 30 de desembre, L'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici d'un nou procediment negociat per a l'adjudicació de la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el Decret 10389/2005, de 30 de desembre, de l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Per decret 6601/2005, de 2 d'agost, l'Alcaldessa accidental de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

Aquest decret va ser ratificat per la Junta de Govern Local en la data de 05/09/2005.

La Mesa de Contractació celebrada en la data de 22/09/2005 acordà declarar desert el procediment obert iniciat per a la licitació a les esmentades obres, per manca de licitadors.

L'art. 25 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques preveu que per al cas de que no concorri cap empresa classificada al procediment d'adjudicació, l'òrgan de contractació podrà excloure el requisit de classificació prèvia al següent procediment que per a l'adjudicació del mateix contracte es convoqui, amb precisió al plec de clàusules administratives particulars dels critreris de selecció en funció dels mitjans d'acreditació especificats als art. 16 a 19 d'aquesta Llei.

Vist el contingut del Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment, de data 19/12/2005, en el que es sol·licita substituir al procediment negociat que per a l'adjudicació de les obres es convoqui la classificació per una relació de les obres efectuades durant els 5 últims anys, acompanya de certificats de correcta execució per a les més importants, manifestant que la qualificació aprovada no s'ajusta a la complexitat de les obres a executar.

Es posa de manifest així mateix les consultes efectuades a 5 empreses essent que dues de les que s'ajusten al pressupost previst al contracte no tenen la classificació exigida al plec.

Vist el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat de començar les obres el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Iniciar un nou procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació de la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada.

Segon.- Aprovar un nou plec de condicions administratives particulars, substituint per a l'acreditació de la solvència tècnica la classificació per una relació d'obres efectuades durant els 5 últims anys, acompanyada de certificats de correcta execució per a les més importants.

Tercer.- Mantenir inalterat la resta del plec de clàusules ratificades per la Junta de Govern Local de data 05/09/2005, i efectuar consulta a 3 empreses que reuneixin la solvència tècnica especificada en el punt anterior.

Quart.- Ratificar el contingut del present acord a la propera reunió que celebri la Junta de Govern Local"

."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

10 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 10408/2005 DE 30 DE DESEMBRE, S/APROVAR LA CADUCITAT DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A L'HOMOLOGACIÓ DE GESTORS I TRANSPORTISTES DELS RESIDUS RECOLLITS A LES DEIXALLERIES DE MATARÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10408/2005, de 30 de desembre, L'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró va acordar la caducitat de l'expedient relatiu a l'homologació de gestors i transportistes dels residus recollits a les deixalleries de Mataró i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el Decret 10408/2005, de 30 de desembre, de l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Per acord de data 02/05/2005 la Junta de Govern Local aprovà iniciar l'expedient administratiu per a l'homologació de gestors i transportistes dels residus recollits a les deixalleries de Mataró, mitjançant la forma de concurs, amb una durada de dos anys a comptar des del 01/06/2005 al 30/05/2007, essent la previsió de despesa global pels dos anys de durada la de fins a 239.252,32.-EUR, IVA, inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 70.343,32.-EUR, pel lot núm. 1, corresponent a transportistes autoritzats, i 168.909,00.-EUR, IVA, inclòs, per al lot núm. 2, corresponent a gestors de residus autoritzats.

Mitjançant sessió de la Mesa de Contractació celebrada en la data de 02/05/2005 es van obrir les pliques dels licitadors interessats en l'homologació.

En la data de 30/11/2005 el Cap de Residus i Neteja Viària del Servei de Serveis Municipals sol·licita es declari la caducitat de l'expedient en tant que ha transcorregut més de 3 mesos des de l'obertura de les pliques per procedir a l'homologació dels gestors i transportistes homologats, termini màxim previst al plec econòmic administratiu particular (clàusula vuitena). Es manifesta així mateix la conveniència de no procedir a l'homologació en base a les ofertes presentades en tant que els preus oferts superen els preus abonats a l'actualitat per aquest mateix servei, o bé degut a que la gestió del residu proposada no és l'òptima (transport fins a gestors molt allunyats que fan augmentar el cost de la gestió). Així mateix es destaca la manca de transportistes a homologar, el que, amb l'anterior, fa que la finalitat perseguida amb l'inici de la tramitació d'aquest expedient, disposar de gestors i transportistes per aconseguir la forma de gestió dels residus més eficaç, no s'aconsegueixi .

D'acord amb el previst a l'art. 92, 42, 44 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i del tancament del pressupost municipal en la data de 31/12/2005, per la qual cosa convé aprovar el contingut del present acord l'abans possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

1.- Acordar la caducitat de l'expedient administratiu per a l'homologació de gestors i transportistes dels residus recollits a les deixalleries de Mataró, mitjançant la forma de concurs, amb una durada de dos anys a comptar des del 01/06/2005 al 30/05/2007, degut a la manca d'acord de la homologació dintre del temrini màxim prevists a aquests efectes.-

2.- Aprovar els documents comptables A/ amb els núms. d'operació 63031 a 63038, amdós inclosos, i els documents comptables AFUT/ amb les núms. d'operació 63039 a 63046 i 63047 a 63054, ambdós inclosos, d'acord amb els imports i a càrrec de les partides i anualitats que s'esmenten als mateixos.

3.- Atorgar als interessats un termini 15 dies per a l'acreditació, en el seu cas, dels danys i perjudicis que l'adopció del present acord els hi pugui causar, amb justificació en el seu cas dels imports reclamats.

4.- Ratificar el contingut del present acord a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local"

."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

11 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 10307/2005 DE 28 DE DESEMBRE, S/L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA ALS CARRERS DON MAGÍ DE VILLALONGA I DE NA PAU I A LA PLAÇA BEAT SALVADOR, A FAVOR DE LA SENYORA VANESSA MUÑOZ RUFO FINS UN IMPORT DE 71.013,50 EUR, IVA INCLÒS.La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10307/2005, de 28 de desembre, L'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Don Magí de Villalonga i de Na Pau i a la Plaça Beat Salvador a favor de la Sra. Vanessa Muñoz Rufo i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el Decret 10307/2005, de 28 de desembre, de l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Don Magí de Villalonga i de Na Pau i a la plaça Beat Salvador.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 24 de novembre de 2005, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a la Sra. Vanessa Muñoz Rufo fins un import de 71.013,50.-EUR, IVA inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 9 de desembre de 2005, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

Tenint en compte que a la partida 40220/51111A/60100 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Atès el calendari d'òrgans de govern i la urgència en l'inici de les obres.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Don Magí de Villalonga i de Na Pau i a la plaça Beat Salvador, a favor de la Sra. Vanessa Muñoz Rufo fins un import de 71.013,50.-EUR, IVA inclòs.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/51111A/60100 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 64058).

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa de 6.175,09.-EUR (doc. compt. A/ núm. 64059), corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real d'adjudicació.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.840,54.-EUR i pagui l'import de 347,66.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Sisè.- Supeditar la present adjudicació a què la Sra. Vanessa Muñoz Rufo aporti el certificat positiu de no tenir deutes amb la seguretat social.

Setè.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local"

."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

12 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 10308/2005 DE 28 DE DESEMBRE, S/L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE SOLARS MUNICIPALS UTILITATS COM A ESTACIONAMENTS D'US PÚBLIC PER ALS ANYS 2006 I 2007, A FAVOR DE L'EMPRESA "ÁRIDOS SERRANO, SL" FINS UN IMPORT DE 36.400,00 EUR, IVA INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA DEL SERVEI.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10308/2005, de 28 de desembre, L'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del servei de conservació i manteniment de solars municipals utilitzats com a estacionaments d'ús públic per als anys 2006 i 2007 a favor de l'empresa Áridos Serrano, SL i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el Decret 10308/2005, de 28 de desembre, de l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, del servei de conservació i manteniment de solars municipals utilitzats com a estacionaments d'ús públic per als anys 2006 i 2007.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 15 de desembre de 2005, en la qual consta la proposta d'adjudicació del servei esmentat a favor de l'empresa "Áridos Serrano, SL" fins un import de 36.400.-EUR, IVA inclòs, pels dos anys de durada del servei, a raó de 18.200.-EUR, IVA, inclòs anuals.

Atès l'informe emès per l'Enginyer del Servei de Mobilitat i pel Cap del mateix Servei, de data 15 de desembre de 2005, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació. Tenint en compte que a la partida 20100/513210/21001 del pressupost municipal que s'aprovi pel 2006 i pel 2007 es preveu consignar crèdit adequat i suficient per atendre la despesa.

Atès el calendari d'òrgans de govern i la urgència en l'inici de la prestació del servei.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació del servei de conservació i manteniment de solars municipals utilitzats com a estacionaments d'ús públic per als anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Áridos Serrano, SL" fins un import de 36.400.-EUR, IVA inclòs, pels dos anys de durada del servei.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 20100/513210/21001 de la següent manera:

Any 2006:

18.200.-EUR, IVA, inclòs (doc. comptable DFUT núm. 65381)

Any 2007:

18.200.-EUR, IVA, inclòs (doc. comptable DFUT núm. 65383)

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.456.-EUR, i pagui l'import de 156,22.-EUR, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit a la partida núm. 20100/513210/21001 del pressupost municipal que s'aprovi per al 2006 i 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu es meriti durant l'expressat exercici pressupostari.

Setè.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local". "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 - APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE MATARÓ AL CARRER JUAN SEBASTIAN ELCANO.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte executiu de la radio municipal de Mataró", redactat per l'arquitecta municipal Dolors Periel Piquer, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres que s'han d'executar al primer pis del centre cívic del Pla d'en Boet, Peramàs-Esmandies per posar en funcionament aquest tipus d'instal·lació, amb un pressupost d'execució per contracte de 220.323,57 €, IVA inclòs.

La superfície afectada total que preveu el projecte és de 112 m2.

El projecte de la radio descriu i valora conceptes clarament diferenciats, cada un d'ells correspon a feines o subministraments molt específics que realitzen empreses de diferents sectors. Per aquesta raó s'ha dividit el projecte en quatre lots perquè, donada l'especialitat que s'exigeix per a aquests tipus d'instal·lacions, puguin adjudicar-se els treballs a diferents empreses especialitzades.

El document tècnic, per tant, apareix redactat segons els lots següents:

1.- Distribució, insonorització i climatització, que inclou els tancaments, sostres i terres de l'espai de la radio, la climatització i la instal·lació en general de l'espai, no específica del servei radio.

2.- Instal·lació de baixa freqüència que es refereix a l'equipament específic de ràdio dins del recinte interior, com mobiliari específic de ràdio, cablejats i connexions de baixa freqüència per emissores d'aquest tipus.

3.- Instal·lació d'alta freqüència, que inclou tota la instal·lació d'antenes i aparells necessaris per enllaçar i emetre la programació amb freqüència adjudicada.

4.- Mobiliari d'oficina.

5.- Material informàtic no específic de radio.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219.2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte executiu de la ràdio municipal de Mataró", redactat per l'arquitecta municipal Dolors Periel Piquer, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que defineix els treballs que s'han de realitzar per adequar un local de 112 m2, ubicat al primer pis del centre cívic del Pla d'en Boet, Peramàs-Esmandies, per acollir les instal·lacions de la radio municipal de Mataró, amb un pressupost d'execució per contracte de 220.323,57 € IVA inclòs, que apareix desglossat pels conceptes i imports següents:

Lot núm.1, Distribució, insonorització i climatització amb un pressupost d'execució per contracte de 123.808,59 € IVA inclòs.

Lot núm.2, Instal.lació de baixa freqüència, amb un pressupost d'execució per contracte de 51.638,21 €. IVA inclòs.

Lot núm.3, Instal·lació d'alta freqüència, amb un pressupost d'execució per contracte de 28.983,88 € IVA inclòs.

Lot núm.4.- Mobiliari d'oficina amb un pressupost d'execució per contracte d'11.953,28 € IVA inclòs.

Lot núm.5.- Material informàtic no específic de ràdio amb un pressupost d'execució per contracte de 3.939,61 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87 de 15 d'abril de règim local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords al Servei municipal de Compres i Contractacions als efectes de convocar el pertinent concurs en base a les especialitzacions que requereix aquest tipus de instal·lacions.

Quart.-

Igualment, donar trasllat d'aquests acords a l'Àrea de Presidència, i al serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

14 - RATIFICACIÓ DEL DECRET 9754/2005 DE 2 DE DESEMBRE D'APROVACIÓ DE SIGNATURA DE L'ANNEX 10 AL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS PER A L'ANY 2005.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Per decret número 9754/2005 de data 2 de desembre, el conseller delegat de Benestar Social va resoldre aprovar la signatura de l'annex 10 del programa d'atenció a les persones en situació de dependències del conveni de cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, per l'any 2005.

En el mateix decret es justificaven les raons que van portar a adoptar l'acord, encara que la matèria en qüestió fos de competència originalment de la Junta de Govern Local, i es disposava que seria ratificat per aquest òrgan de govern.

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 9754/2005 , de data 2 de desembre, que en la seva part resolutiva disposa el següent:

"1.- Aprovar la signatura de l'annex 10 del programa d'atenció a les persones en situació de dependències del conveni de cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, per l'any 2005.

2.- Facultar l'alcalde de l'Ajuntament de Mataró per a la signatura de l'annex 10 del conveni.

3.- Acceptar l'aportació que consta a l'annex 10 del conveni següent:

  • annex 10 Atenció a les persones en situació de dependències

(programa PRODEP). Quantitat màxima €€€€€€€€€€. 40.000 euros

4.- Ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local, per raó del calendari programat de convocatòria dels òrgans de govern de Ajuntament de Mataró.

5.- Notificar aquesta resolució al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la signatura del citat annex al conveni marc"

."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI VIA PÚBLICA

- Servei de Mobilitat-

15 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA DE LA CRUÏLLA DEL CARRER BERGUEDÀ AMB EL CARRER SANT JOSEP DE CALASSANÇ I DE LA CONTRACTACIÓ D'AQUEST PROJECTE D'OBRA.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut del projecte d'obra de regulació semafòrica de les cruïlles del carrer Berguedà amb el carrer St. Josep de Calassanç

Vistos els articles 54 i 55 del RD 500/90 de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol sisè de la Llei 39/88, que regulen l'autorització de la despesa i estableix que les bases d'execució del pressupost de cada exercici recollirà les delegacions que en autorització de despeses s'hagi realitzat.

Vist l'article 17 de les bases d'execució del pressupost 2005 que diu que la Comissió de Govern és competent per l'aprovació de l'autorització en raó de la quantia .

Vist l'informe tècnic del Servei de Mobilitat de data 12 de desembre de 2005 sobre el projecte esmentat.

Qui subscriu, Conseller Delegat de Mobilitat, PROPOSA a la Junta Local de Govern l'acord següent:

Primer.-

Aprovar inicialment el projecte d'obra de regulació semafòrica de les cruïlles del carrer Berguedà amb el carrer St. Josep de Calassanç .

Segon.-

Iniciar el procés de contractació de les obres d'instal·lació de la regulació semafòrica esmentada, condicionant l'eficàcia de l'adjudicació de la licitació a la millor oferta, a la inexistència d'al·legacions o suggeriments que alterin substancialment el projecte definitivament aprovat respecte l'inicial."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.