Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

10/07/2006

Escoltar

10/07/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6271/2006 de 6 de juliol

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 10.7.2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 10 de juliol de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 26 de juny de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS -Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret de l'Alcaldia pel qual s'acorda la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2006, referent al subministrament de butaques per al Teatre Monumental

4 Modificació del contracte de les obres per a l'execució del projecte bàsic de Centre d'Art Germans Arenas Clavell, adjudicat a favor de Constructora i Rehabilitadora Secla, SA, per un import de 141.863,60 €, IVA. inclòs.

5 Adjudicació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica a través de la PECAP a favor de la mercantil ID Grup, SA, pel que fa el lot núm. 1 (ordinadors personals) per import de 70.000,00.-EUR, IVA, inclòs i Microsistemes, SA, pel que fa el lot núm. 2 (equips perifèrics) per import de 5.000,00.-EUR, IVA, inclòs.

6 Adjudicació del lot núm. 1 (obra civil), del contracte relatiu a les obres del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Nietos de Garcia Cano, SL per l'import de 49.300,00.-EUR, IVA, inclòs.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de recanvis de vehicles per al Departament de Serveis Municipals i Manteniment, i pel Servei de Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, durant dos anys, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 52.000 euros, IVA inclòs.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de mobiliari específic per l'escola bressol del carrer Herrera, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocat licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 54.522,53.-EUR, IVA, inclòs

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del projecte executiu del Centre d'Atenció Primària La Llàntia, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 1.749.185,20 euros, IVA, inclòs

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 Aprovació inicial del Projecte d'aparcament a nivell de carrer, al carrer Terrassa, núm. 7 de Mataró, promogut per l'empresa municipal Gestió Integral de Trànsit. (GINTRA).

11 Encarregar a l'empresa privada municipal Aigües de Mataró SA l'adquisició i instal·lació del mobiliari urbà aprovat per a l'Av. Amèrica, amb ocasió de les obres que executa en el Desviament.

12 Aprovació del Projecte modificat del projecte executiu de la radio municipal de Mataró, Lot 2 .Instal·lació baixa freqüència.

-Servei d'Urbanisme-

13 Aprovació inicial del projecte d'urbanització del Pla de millora urbana de EL RENGLE.

14 Ordre de retirada de rètol a l'av. Gatassa, 83 bxs.

15 Ordre de retirada de rètol al c. Energia, 5 bxs.

16 Ordre de retirada de rètol al c. Energia, 6 bxs.

17 Ordre de retirada de rètol al camí Ral, 452 bxs.

18 Ordre de retirada de rètol al camí Ral, 495, 2n-2ª.

19 Ordre de retirada d'un tub a façana a l'av. Gatassa, 83 bxs.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Participació Ciutadana-

20 Ratificar decret d'alcaldia d'aprovació de conveni amb l'associació de veïns de Rocafonda-Esperança-Ciutat Jardí.

-Institut Municipal d'Educació-

21 Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu en el marc de la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

22 Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i l'Ajuntament de Mataró, per a la compra agregada de terminals de serveis trunking digital tetra.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 14/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 10 DE JULIOL DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el deu de juliol de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència de la senyora PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO, Alcaldessa - presidenta

Hi concorren els Senyors:

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 26 de juny de 2006.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

 

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUAL S'ACORDA LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12 DE JUNY DE 2006, REFERENT AL SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER AL TEATRE MONUMENTAL.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa accidental, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5836/2006, de 22 de juny de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2006, referent al subministrament de butaques per al Teatre Monumental per error material, disposant en el mateix que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 5836/2006, de 22 de juny, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Assumpte: Modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2006, referent al subministrament de butaques per al Teatre Monumental (exp.68/2006).

Antecedents de fet

1.Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2006 es va iniciar el present expedient de contractació del subministrament de butaques per a la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les Administracions públiques, ascendint l'import global de licitació del subministrament a fins a 256.360,00 euros, IVA inclòs.

2. Per Decret de data 22 de juny de 2006, el Servei d'obres ha subsanat l'error material comès a l'hora d'aprovar el "Projecte de millores al Teatre Monumental. Substitució de les butaques de la platea i l'amfiteatre" pel que fa la pressupost del mateix, que figurava amb un import de 256.360,00.-EUR, IVA inclòs. i que una vegada rectificat el nombre de cadires a subministrar i la valoració de les operacions de desmuntatge i muntatge, resulta d'un pressupost d'execució pel contracte de 243.832,00.-EUR, IVA inclòs.

Fonaments de dret

1. Les modificacions introduïdes en el projecte comporten també canvis en el procediment d'adjudicació i en els plecs de clàusules economiques-administratives.

2. Consta informe del Secretari General, de data 22/06/2006, que manifesta l'adequació del nou plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

3. A la partida 40220/45183B/62501 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti la contractació.

4. Consta informe de data 31/05/2006, de l'arquitecte municipal, en el que es posa de manifest la urgència de l'adjudicació del subministrament a fi de poder executar-lo durant el període en el que el teatre romandrà tancat, així com degut a la coordinació del subministrament amb altres contractes d'obres que es preveu executar durant els mesos d'agost i setembre del 2006.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

Primer.- Modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2006, el qual queda redactat de la següent manera:

"Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de butaques per a la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ascendint l'import global de licitació del subministrament fins a 243.832,00 EUR., IVA. inclòs.

Segon.- Autoritzar l'import de 243.832,00 EUR., IVA. inclòs, per atendre les obligacions derivades de l'execució del subministrament. Hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'expressat import a càrrec de la partida núm. 40220/45183B/62501 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2006 (doc. comptable tipus A núm. 26588).

Tercer.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Quart.- Acordar la tramitació urgent del present expedient de contractació, a fi de poder executar les obres durant els mesos d'agost i setembre del 2006, durant els que el teatre romandrà tancat. Cinquè.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 8 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació del anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província".

Sisè.- Ratificar el contingut del present acord en la propera reunió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

4 - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DE CENTRE D'ART GERMANS ARENAS CLAVELL, ADJUDICAT A FAVOR DE CONSTRUCTORA I REHABILITADORA SECLA, SA, PER UN IMPORT DE 141.863,60 €, IVA. INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa accidental, presenta la proposta següent:

"Antecedents de fet

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 d'octubre de 2003, s'adjudicà a Constructora i Rehabilitadora Secla, SA les obres abans esmentades, per un import de 973.336'00 EUR, IVA inclòs.

2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2006 es va aprovar un projecte complementari pel Centre D'Art Germans Arenas Clavell, per donar resposta a les necessitats sorgides en el decurs de les obres. El pressupost d'aquest projecte és de 141.863,60 euros, IVA inclòs, el que representa un augment del 13,91% respecte a l'aprovat inicialment.

3. Consta a l'expedient l'acceptació de la modificació per l'adjudicatari SECLA, SA. i informe favorable de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.

Fonaments de dret

L'art. 101 en relació amb els arts. 146, 149.e) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques manifesta la possibilitat de modificar el contacte per raons d'interès públic, per causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar el contracte de les obres per a l'execució del projecte bàsic de Centre d'Art Germans Arenas Clavell, adjudicat a favor de Constructora i Rehabilitadora Secla, SA, modificació que comporta l'ampliació del contracte en l'import de 141.863,60 euros, IVA. inclòs, degut a l'aprovació d'un projecte complementari, per donar resposta a les necessitats sorgides en el decurs de les obres.

Segon.-

Autoritzar, disposar i reconèixer l'import de 141.863,60 euros, IVA inclòs, a favor de Constructora i Rehabilitadora Secla, SA, despesa la qual s'atendrà a càrrec de la partida núm. 40220/45183B/63200 del pressupost municipal aprovat per l'exercici 2006 (op. tipus AD núm. 200600026139).

Tercer.-

Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 5.674,54 euros, en concepte de garantia addicional per l'ampliació contractual."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

5 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER MICROINFORMÀTICA A TRAVÉS DE LA PECAP A FAVOR DE LA MERCANTIL ID GRUP, SA, PEL QUE FA EL LOT NÚM. 1 (ORDINADORS PERSONALS) PER IMPORT DE 70.000,00.-EUR, IVA, INCLÒS I MICROSISTEMES, SA, PEL QUE FA EL LOT NÚM. 2 (EQUIPS PERIFÈRICS) PER IMPORT DE 5.000,00.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa accidental, presenta la proposta següent:

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de maig de 2006 s'acordà iniciar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, (exp. 40/2006) per un import total de 75.000,00.-EUR, IVA. Inclòs dividit en dos lots.

La forma utilitzada per a la tramitació del subministrament va ser la de procediment negociat sense publicitat, atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació de data 07/01/2006.

L'adjudicació de la contractació es va preveure a favor de l'oferta econòmica més baixa efectuada als proveïdors consultats a través de la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques, PECAP, a fi d'obtenir el preu més avantatjós. Aquest Ajuntament s'adherí a l'ús de la PECAP per a l'obtenció d'ofertes en els procediments de contractació negociats per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

En data 01/06/2006 s'efectuà la subhasta a la PECAP essent el resultat el que consta al DOCUMENT NÚM. 1 annex al present acord. L'oferta econòmica més baixa va ser l'efectuada per la mercantil ID Grup, SA, per import de 70.000,00.-EUR., IVA. Inclòs, pel que fa el lot núm. 1 (ordinadors personals) i Microsistemes, SA, per import de 5.000,00.-EUR, IVA, inclòs pel que fa el lot núm. 2 (equips perifèrics).

Consta formalitzada per les expressades mercantils l'oferta econòmica efectuada en data 01/06/2006 a través de la PECAP, tal i com exigeix el plec econòmic administratiu particular aprovat per aquesta contractació.

Vist l'informe emès per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 29/06/2006, en el que s'acorda la procedència i legalitat de l'adjudicació que ara s'acorda.

Atès el previst als arts. 182.i), 92, 36, 176, 36 i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a l'any en curs existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meriti l'adjudicació del subministrament abans esmentat.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica a favor de la mercantil ID Grup, SA, per import de 70.000,00.-EUR., IVA. Inclòs, pel que fa el lot núm. 1 (ordinadors personals) i Microsistemes, SA, per import de 5.000,00.-EUR, IVA, inclòs, pel que fa el lot núm. 2 (equips perifèrics), atès que de la subhasta efectuada en la data de 01/06/2006 a través de la PECAP aquestes empreses foren les que efectuaren un preu més baix pel subministrament esmentat. El subministrament haurà d'executar-se d'acord amb el previst al plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen el present contracte i d'acord amb l'oferta presentada per a les entitats adjudicatàries.

Segon.-

Disposar l'import de 75.000,00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost aprovat per la present anualitat a favor de ID Grup, SA i Microsistemes, SA, amb els imports següents:

 • Microsistemes, SA: 5.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24749)
 • ID Grup, SA: 70.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24751)

Tercer.-

Requerir als adjudicataris perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 200.-EUR, pel que fa Microsistemes, SA, i 2.800.-EUR, a ID Grup, SA, en concepte de garantia definitiva pel contracte de subministrament adjudicat."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

6 - ADJUDICACIÓ DEL LOT NÚM. 1 (OBRA CIVIL), DEL CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL TEATRE MONUMENTAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, A FAVOR DE L'EMPRESA NIETOS DE GARCIA CANO, SL PER L'IMPORT DE 49.300,00.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa accidental, presenta la proposta següent:

"Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 18/05/2006, en la qual consta la proposta de declaració de desert el lot núm. 1 (obra civil) de l'expedient de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental, a Mataró (exp. 26/2006).

Mitjançant decret núm. 4975/2006 de 30 de maig, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, es va acordar iniciar procediment negociat per l'adjudicació de l'esmentat lot atès l'import del mateix (49.999,91.-EUR, IVA, inclòs). Així mateix s'acorda aprovar un nou plec de condicions administratives particulars , substituint per a l'acreditació de la solvència tècnica la indicació de la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà l'empresari per a l'execució de les obres i la sol·licitud de consulta a tres empreses que reuneixin la solvència tècnica especificada.

Mitjançant informe de data 16/06/2006, el Cap del Servei d'Obres manifesta que s'han demanat ofertes a tres empreses; Bassa Mar, SA, Constraula Enginyeria i Obres, SA i Nietos de García Cano, SL; proposa l'adjudicació a favor d'aquesta última, per l'import de 49.300,00.- EUR, IVA. inclòs, ja que és la única que ha presentat oferta i aquesta reuneix els criteris establerts en els plecs de clàusules.

Atès l'import i la durada de la contractació, la qual es portarà a terme dintre de l'exercici pressupostari del 2006, i d'acord amb el previst als arts. 56 i 121 del R.D.L. 2/2000 de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, pel que respecta als contractes negociats d'obres.

Vist l'informe efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 29/06/2006, sobre la procedència del sol·licitat per la unitat administrativa que promou la contractació.

Tenint en compte que a la partida núm. 40220/45183B/63200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el contracte relatiu al lot núm. 1 (obra civil), del contracte de les obres del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Nietos de García Cano, SL, per l'import de 49.300,00.- EUR, IVA inclòs, obres les quals s'executaran d'acord amb el contingut del projecte d'obres aprovat en el seu dia.

Segon.-

Disposar l'import de fins a 49.300,00 EUR, IVA inclòs, a favor de l'empresa Nietos de García Cano, SL, a càrrec de la partida núm. 40220/45183B/63200 del pressupost municipal aprovat enguany (doc. D núm. 25841).

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la partida esmentada en el punt anterior, per l'import de 699,91.-EUR, IVA, inclòs (doc. A/ núm. 25859).

Quart.-

Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 1.972.- EUR, en concepte de garantia definitiva per les obres adjudicades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE VEHICLES PER AL DEPARTAMENT DE SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT, I PEL SERVEI DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, DURANT DOS ANYS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 52.000 EUROS, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa accidental, presenta la proposta següent:

"Antecedents

1. Per informe del Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de recanvis de vehicles del Departament de Serveis Municipals i Manteniment de l'Ajuntament de Mataró durant un termini de dos anys, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 48.000 euros, IVA inclòs pels dos anys de durada del contracte.

2. Per una altra banda, per informe del sotsinspector de l'Àrea d'Infrastructures del Servei de Policia Local es sol·licita igualment la tramitació de la contractació del subministrament de recanvis de vehicles del Servei de Policia Local durant un termini de dos anys, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 4.000 euros, IVA inclòs pels dos anys de durada del contracte.

3. Consta a l'expedient informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 29/06/2006, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de serveis.

Fonaments de dret

1. Aquesta contractació es regeix pel que disposen els arts. 67.1, 180.2, 172 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

2. Existeix crèdit suficient i adient per atendre les despeses que la present contractació meriti en el present exercici, essent que es preveu consignar al pressupost municipal que s'aprovi per alls exercicis 2007 i 2008 crèdit adequat I suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant aquestes anualitats, en els següents termes:

- 48.000 euros a càrrec de la partida núm. 40513/511170/21400 del Departament de Serveis Municipals i Manteniment, dels qual 12.000 euros corresponen al pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2006, 24.000 euros al pressupost de l'any 2007, i 12.000 euros al pressupost de l'any 2008.

- 4.000 euros a càrrec de la partida 20220/22213/21400 del Departament de Via Pública, dels qual 1.000 euros corresponen al pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2006, 2.000 euros al pressupost de l'any 2007, i 1.000 euros al pressupost de l'any 2008.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de recanvis de vehicles per al Departament de Serveis Municipals I Manteniment, i el Servei de Policia Local de l'Ajuntament de Mataró durant el termini de dos anys a comptar des de l'endemà de la signatura del contracte, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació de fins a 52.000,00 euros, IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 52.000,00 euros, IVA. inclòs, a càrrec de les següents partides:

a) partida núm. 40513/511170/21400 del Departament de Serveis Municipals i Manteniment:

 • 12.000 euros, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2006
 • 24.000 euros, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2007
 • 12.000 euros, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2008

b) partida 20220/22213/21400 del Departament de Via Pública:

 • 1.000 euros, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2006
 • 2.000 euros, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2007
 • 1.000 euros, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2008

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condiciona l'adjudicació del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides municipals dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercici 2007 i 2008, a fi de poder atendre les despeses que es preveu es meriti la present contractació durant aquestes anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI ESPECÍFIC PER L'ESCOLA BRESSOL DEL CARRER HERRERA, DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAT LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 54.522,53.-EUR, IVA, INCLÒS

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa accidental, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe emès pel Cap del Servei d'Obres, de data 26/06/2006, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol del carrer Herrera, mitjançant concurs i procediment obert, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 54.522,53 €, IVA. Inclòs. L'objecte del contracte, es dividirà en els següents lots:

 • lot núm. 1. (mobiliari i complements). El tipus de licitació d'aquest contracte ascendeix a l'import de 44.874,44.-EUR., IVA. Inclòs.
 • lot núm. 2 (cadires). El tipus de licitació d'aquest contracte ascendeix a l'import de 9.648,09.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 03/07/2006, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 40220/42216L/62500 i 40004/422160/20500 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, d'acord amb l'informe efectuat en la data de 03/07/2006 per l'Interventor de Fons Municipal d'aquest Ajuntament.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol del carrer Herrera, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 54.522,53 €, IVA. inclòs, (a raó de 44.874,44.-EUR, IVA, inclòs pel lot núm. 1 i 9.648,09.-EUR, IVA, inclòs pel lot núm. 2). Es justifica així mateix a l'expedient la necessitat de l'adquisició del mobiliari, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 54.522,53 €, IVA. inclòs, a càrrec de les següents partides i imports del pressupost aprovat per la present anualitat.

Partida 40004/422160/20500

Lot 1: 12.027,10.-EUR, IVA, inclòs (Operació A núm. 27550)

Partida 40220/42216L/62500

Lot 1: 32.847,34.-EUR, IVA, inclòs (Operació A núm. 27547)

Lot 2: 9.648,09.-EUR, IVA, inclòs (Operació A núm. 27548)

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

9 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA LA LLÀNTIA, DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 1.749.185,20 EUROS, IVA, INCLÒS

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa accidental, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 15 de juny de 2006, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu del Centre d'Atenció Primària La Llàntia de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.749.185,20 euros, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 03/07/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/41211G/62200 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2006 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat, i es preveu consignar crèdit a l'esmentada partida als pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris del 2007 i 2008, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte executiu del Centre d'Atenció Primària La Llàntia de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.749.185,20 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses projecte executiu del Centre d'Atenció Primària La Llàntia de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 1.749.185,20 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/41211G/62200 d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2006

22.154,81 EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 200500025815)

Any 2007

1.000.000,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 200600025816)

Any 2008

727.030,39 EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 200600025840)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/41211G/62200 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris de les anualitats 2007 i 2008.

Sisè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu del Centre d'Atenció Primària La Llàntia de Mataró, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'APARCAMENT A NIVELL DE CARRER, AL CARRER TERRASSA, NÚM. 7 DE MATARÓ, PROMOGUT PER L'EMPRESA MUNICIPAL GESTIÓ INTEGRAL DE TRÀNSIT. (GINTRA).

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 1 de desembre de 2005 el Ple de l'Ajuntament va aprovar l'Avantprojecte d'aparcament soterrat al carrer Terrassa, redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo, amb un pressupost estimatiu de 1.143.020,00, IVA inclòs, i en el mateix acord s'encarrega l'elaboració del projecte executiu d'obra, l'execució de les obres, la gestió i l'explotació del servei públic a l'empresa municipal Gestió Integral de Trànsit Mataró, S.L. (GINTRA).

El dia 15 de juny de 2006, l'empresa municipal Gestió Integral de Trànsit Mataró, S.L. (GINTRA) ha presentat en el Registre General d'aquest Ajuntament, registre d'entrada núm. 200600022371, un exemplar del projecte executiu de l'aparcament al carrer Terrassa núm 7, redactat per l'enginyer industrial Xavier Brullet Tenas, per a la seva tramitació i posterior aprovació.

El "Projecte d'aparcament a nivell de carrer, al carrer Terrassa núm. 7 de Mataró", redactat per l'enginyer industrial, Xavier Brullet Tenas, té per objecte la construcció d'un edifici soterrat rectangular d'una sola planta, amb capacitat per a uns 82 vehicles soterrat, d'uns 1.706 m2, amb accés directe i a peu pla des del carrer Terrassa, entre les avingudes del Corregiment i del Velòdrom, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.143.975,06 €, IVA inclòs.

La disposició d'una sola línia de pilar permet tenir les places d'estacionament lliures d'obstacles, amb unes mides de 5,00 metres d'amplada amb un passadís de circulació de 5,50 metres.

Es planteja un únic sentit de circulació interior, amb una porta d'accés de 3,00 metres d'amplada enfrontada davant del passadís i una porta de sortida de característiques similars enfrontada davant l'altre passadís.

Al no haver-hi cap graó ni desnivell respecte la vorera del carrer, es garanteix en tot l'edifici la supressió de barreres arquitectòniques.

L'edifici disposarà d'instal·lacions d'enllumenat i força, així com les instal·lacions necessàries d'evacuació d'aigües pluvials, provinents del camp de futbol situat a la coberta.

Es procedirà, també, a la instal·lació de ventilació forçada, amb un conducte d'impulsió a cadascun dels dos murs laterals del garatge i un doble conducte d'extracció central situat als dos costats de la biga despenjada central.

El projecte executiu ha estat informat favorablement en data 20 de juny de 2006 pel cap de la secció de Llicències d'Activitats, pel que respecte al compliment del Reglament d'Activitats de Mataró i la Norma Bàsica d'Edificació de Condicions de Protecció d'Incendis (NBE-CPI-96), determinant que l'aparcament haurà de complir la normativa sectorial que li sigui d'aplicació, així com el Reglament electrotècnic de baixa tensió o el Decret 135/1995 pel qual s'aprova el codi d'accessibilitat de Catalunya.

En data 27 de juny de 2006 el cap del servei d'Obres ha informat favorablement el projecte, una vegada ha verificat que s'ajusta al criteris i prescripcions de l'avantprojecte, el.laborat i aprovat en el seu dia a tal efecte i que s'adequa als requeriments tècnics municipals i recomana la seva aprovació inicial.

No obstant afegeix que abans d'aprovar-se definitivament el projecte i, durant el tràmit de la informació pública, s'han de subsanar les mancances següents:

 • El projecte executiu ha d'anar visat pel col·legi professional corresponent.
 • S'ha d'aportar el full d'assumeix visat per la direcció facultativa de les obres.
 • S'ha d'aportar la notificació del coordinador de seguretat i Salut de les obres.
 • El tancament de façana de l'edifici de l'aparcament, que dona al carrer Terrassa, haurà de tenir mateix disseny que el tancament de façana de poliesportiu del costat.
 • La alineació i l'alçada d'aparcament guardarà la mateixa alineació i alçada que te l'estació transformadora del nou poliesportiu.
 • El gruix de la capa de protecció de la membrana tindrà un gruix mínim de 10 cm

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

El projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte d'aparcament a nivell de carrer, al carrer Terrassa núm 7 de Mataró", redactat per l'enginyer industrial, Xavier Brullet Tenas, que té per objecte la definició d'un edifici rectangular, soterrat, d'uns 1.706 m2per a destinar-lo a aparcament al carrer Terrassa, entre les avingudes del Corregiment i del Velòdrom, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.143.975,06 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents.

Tercer.-

Notificar els anteriors acords a l'empresa municipal Gestió Integral de Trànsit, conjuntament amb els informes emesos respectivament pels serveis tècnics municipals, perquè abans de l'aprovació definitiva del projecte subsani les mancances senyalades.

Quart.-

Comunicar aquests acords als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment, Mobilitat i al Patronat Municipal d'Esports als efectes oportuns."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

11 - ENCARREGAR A L'EMPRESA PRIVADA MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ SA L'ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI URBÀ APROVAT PER A L'AV. AMÈRICA, AMB OCASIÓ DE LES OBRES QUE EXECUTA EN EL DESVIAMENT.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 4 d'abril de 2005 la Junta de Govern Local aprova inicialment el Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament, tram carrer Pasqual d'Aragó-carretera de Mata, promogut per Aigües de Mataró, SA, acordant-se també en la mateixa data autoritzar a AMSA l'execució de les obres.

Igualment, la Junta de Govern Local en data 23 de gener de 2006 aprova inicialment el Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament. Tram carretera de Mata-Riera de Sant Simó, promogut per AMSA, i en la mateixa data l'autoritza per executar les obres.

Amb l'execució de les obres contemplades en els projectes esmentats es pretén solucionar els problemes estructurals de la coberta actual del canal a d'aigües pluvials, anomenat " el desviament", una antiga canalització que recull les aigües de diversos torrents i les condueix cap a la riera de Sant Simó.

Aquestes dues actuacions suposaran una important millora per l'entorn, ja que permet condicionar la zona central de l'av. Amèrica a usos cívics i de lleure i incorporen a més la supressió de les barreres arquitectòniques i la millora de la d'accessibilitat de les cruïlles afectades.

Les obres, adjudicades per AMSA a l'empresa Stachys SA, s'han iniciat primer pel tram compres entre el carrer Pasqual d'Aragó i la carretera de Mata, i pel que fa al tram següent, compres entre la carretera de Mata i la riera de Sant Simó, el consell d'administració d'Aigües de Mataró el passat mes de maig acorda adjudicar-lo a l'empresa Stachys, mitjançant una ampliació del contracte originari.

La companyia municipal Aigües de Mataró, una vegada contractada l'empresa constructora Stachys SA, va començar el passat mes de gener les obres de transformació del desviament i en aquests moments s'està fent el paviment del tram entre la carretera de Mata i l'av. de Perú. Seguidament es farà el tram entre l'av. Perú i passeig Cabanelles.

Segons les previsions es que a primers del proper mes d'agost aquests dos trams estiguin pavimentats.

Això per un costat,

Per altre banda, la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2006 va aprovar el Projecte de subministrament de mobiliari urbà a l'avinguda Amaria, que contempla la instal·lació i anclatge a terra de 5 pèrgoles, 21 jardineres, 63 bancs, 30 papereres, 3 fonts i 31 cadires i altre mobiliari infantil, que complementarà les obres de transformació del desviament i la posterior reurbanització de la superfície.

Donat que les operacions d'anclatges i instal·lacions del mobiliari en la superfície de l'obra estan condicionades les unes per les altres, i donada la impossibilitat de simultanear les actuacions per empreses diferents, s'ha decidit, per l'eficàcia de les dues actuacions ( anclatge i pavimentació), que sigui la mateixa empresa constructora Stachys SA, qui s'encarregui d'executar aquests treballs segons el ritme de l'obra i trams a executar.

Donat que aquest encàrrec es recollirà en el contracte programa 2007 a formalitzar amb l'empresa municipal AMSA.

Es per tot això que, la consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Encarregar, a càrrec del contracte programa 2007, a l'empresa municipal Aigües de Mataró SA l'adquisició i posterior instal·lació dels bens que es relacionen i es valoren en el Projecte de subministrament de mobiliari urbà a l'avinguda Amèrica, aprovat per la Junta de Govern Local en data 12 de juny de 2006 amb un pressupost de 375.951,19 € IVA inclòs, facilitant-li per això un exemplar del projecte aprovat on consten les característiques tècniques de cada uns dels elements a instal·lar i el lloc del seu emplaçament perquè ho executi la constructora Stachys SA.

Segon.-

Indicar a AMSA que una vegada hagi instal·lat el mobiliari descrit en el projecte haurà de presentar la corresponent liquidació tècnica per a la seva tramitació.

Tercer.-

Notificar el anteriors acords als serveis municipals de Gestió Econòmica i Manteniment als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

12 - APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA RADIO MUNICIPAL DE MATARÓ, LOT 2 .INSTAL·LACIÓ BAIXA FREQÜÈNCIA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 9 de gener de 2006, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte executiu de la ràdio municipal de Mataró, redactat per l'arquitecta municipal Dolors Periel Piquer, amb el suport dels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracte de 220.323,57 € IVA inclòs, desglossat pels conceptes i imports següents:

 • Lot núm 1, Distribució, insonorització i climatització, amb un pressupost d'execució de contracte de 123.808, 59 €, IVA inclòs
 • Lot núm 2 Instal·lació de baixa freqüència, amb un pressupost d'execució per contracte de 51.638, 21 €, IVA inclòs
 • Lot núm 3, Instal·lació d'alta freqüència, amb pressupost per execució per contracte de 28.983,88 € I:VA inclòs
 • Lot núm. 4, Mobiliari d'oficina, amb pressupost per execució per contracte d'11.953,28 € IVA inclòs.
 • Lot núm. 5. Material informàtic, amb pressupost per execució per contracte de 3.939,61 € IVA inclòs.

En data 1 de març de 2006, per Decret 1814 de la consellera delegada d'Obres es va aprovar definitivament el projecte, perquè no es varen presentar al·legacions ni reclamacions dins del termini d'informació pública.

En data 23 de gener de 2006 es va convocar l'oportú concurs obert 1/2006 per adjudicar respectivament els lots 1,2 i 3 del projecte executiu de ràdio municipal, mitjançant anunci que es va publicar en el BOP núm 82 de data 6 d'abril de 2006.

En data 29 de maig de 2006, la Junta de Govern Local adjudica les obres del Lot 2 Instal·lació de baixa freqüència a l'empresa Aplicaciones Electrónicas Quasar, SA, per un import de 34.062,22 € IVA inclòs, quantitat que suposa una baixa de 34,04 %.

Amb posterioritat a la redacció del projecte i durant l'execució de les obres els gestors d'aquest servei públic han plantejat la necessitat de dotar a la radio municipal de mes prestacions que millorarien considerablement la diversitat i localització de les emissions.

Per tal d'atendre aquestes demandes, que alteren substancialment el projecte originari, la direcció facultativa ha redactat un nou projecte, que modifica l'anterior i en el qual es descriuen i es valoren les noves necessitats, imputables al Lot 2 Instal·lació de baixa freqüència, que ascendeixen a la quantitat de 16.982,75€ IVA inclòs.

El nou projecte, anomenat "Projecte reformat del projecte executiu de la radio municipal de Mataró Lot 2 Instal·lació de baixa freqüència", redactat per l'arquitecta municipal Dolors Periel Piquer, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que contempla l'execució d' una sèrie d'actuacions, no valorades a l'hora de redactar el projecte de executiu de la radio municipal, que alteren substancialment a aquest, i que consisteixen en:

 • Emissió de qualsevol dels programes de la nova ràdio a través d'internet.
 • Possibilitat d'emetre per la ràdio qualsevol acte que es realitzi a la Sala d'Actes de la planta baixa del Centre Cívic del Pla d'en Boet,Peramàs-Esmadies.
 • Ampliar la memòria de l'equip informàtic fins a 200 GB i incorporar el software necessari pel sistema de gravació de continuïtat i una nova targeta de so, per tal d'adaptar-ho a la normativa aprovada recentment pel Parlament de Catalunya.

El nou projecte reformat té un pressupost d'execució per contracte 68.620,96 € IVA inclòs. (51.638,21 correspon a l'aprovació inicial + 16.982,75 € noves prestacions).

Aquest import representa un augment del 32,89 % respecte a l'aprovat inicialment.

L'article 43 del ROAS i l'article 101 en relació amb l'article 146 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions publiques, estableixen el procediment que s'ha d'observar respectivament, tant per aprovar el projecte reformat com per adjudicar les obres que comprèn.

Atès que el projecte s'ajusta a l'article 24 i següents del ROAS pel que respecta al contingut mínim que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

Atès l'article 146 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre la modificació dels contractes d'obres.

Atès l'article 42 i 45 del ROAS sobre la modificació i revisió del projectes.

La consellera delegada d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el "Projecte reformat del projecte executiu de la radio municipal de Mataró Lot 2 Instal·lació de baixa freqüència -lot 2-", redactat per l'arquitecta municipal Dolors Periel Piquer, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte incorporar les noves prestacions que s'han sol·licitat durant l'execució de les obres del Lot 2 Instal·lació de baixa freqüència, que al provocat alteracions substancials respecte al projecte executiu de ràdio municipal i que són les següents:

 • Emissió de qualsevol dels programes de la nova ràdio a través d'internet
 • Possibilitat d'emetre per la ràdio qualsevol acte que es realitzi a la sala d'actes de la planta baixa del Centre Cívic del pla d'en Boet,Peramàs,Esmadies.
 • Ampliar la memòria de l'equip informàtic fins a 200 GB i incorporar el software necessari pel sistema de gravació de continuïtat i una nova targeta de so, per tal d'adaptar-ho a la normativa aprovada recentment pel parlament de Catalunya.

El pressupost d'execució per contracte ascendeix a la quantitat de 68.620,96 € IVA inclòs.

Segon.-

Facilitar un exemplar del projecte a l'empresa Aplicaciones Electrónicas Quasar, SA, adjudicatària de les obres del "Projecte executiu de la ràdio municipal de Mataró. Lot núm 2 Instal·lació de baixa freqüència, conjuntament amb la notificació de l'anterior acord, perquè en el termini de 10 dies hàbils manifesti el seu interès en l'adjudicació del nou projecte modificat, que suposa un increment de 16.982,75 € respecte al seu contracte actual, que es d'un import de 34.062,22 € IVA inclòs.(34.062,22 € adjudicació inicial + 16.982,75€ noves prestacions).

La direcció facultativa estableix en 9 dies el termini d'execució d'aquests treballs.

Tercer.-

Remetre al Servei de Compres i Contractacions la documentació que sigui necessària per adjudicar les obres de la modificació, segons sigui el resultat de la consulta efectuada a l'empresa Aplicaciones Electrónicas Quasar, SA.

Quart.-

Comunicar els anteriors acords a l'Àrea de Presidència i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Compres i contractacions, Manteniment i Mobilitat als efectes oportuns."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei d'Urbanisme-

13 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DE EL RENGLE.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El 28 d'abril de 2006 l'empresa PUMSA, que té delegada la gestió integral de l'àmbit de el Pla de Millora Urbana de EL RENGLE, ha presentat el Projecte d'urbanització de l'esmentat àmbit.

El projecte presentat es correspon amb les obres d'urbanització internes del Pla de Millora Urbana de El Rengle aprovat definitivament el 30 de març de 2006 i preveu un pressupost d'execució per contracte de la urbanització de l'espai públic d'un milió nou-cents un mil quatre-cents seixanta-nou euros amb noranta-cinc cèntims (1.901.469,95€).

Consta a l'expedient informe del tècnic del Servei d'Urbanisme, informant favorablement l'aprovació inicial d'aquest projecte amb les següents prescripcions:

El projecte defineix la urbanització de tot l'àmbit tan dels sòls públics com dels sòl privats als efectes de garantir una urbanització coherent i de continuïtat. En aquest sentit caldrà fer constar en la memòria que aquest projecte d'urbanització té caràcter vinculant sobre el sòl privat d'ús públic.

Es detecta un error material a l'apartat referent als antecedents de la memòria referents a la legislació vigent i al planejament que s'executa que caldrà corregir.

Caldrà completar el projecte en el sentit de definir els mecanismes o les fases d'execució de l'obra urbanitzadora que garantiran l'execució simultània i en continuïtat del sòl públic i el sòl privat d'ús públic.

En l'esmentat informe també es fa contar :

Que malgrat el planejament vigent admet la realització d'aparcament en el subsòl de determinats espais públics, el projecte presentat no contempla la seva materialització i,

Que en el projecte d'urbanització s'inclou una franja qualificada d'equipaments lliure d'edificació, que s'urbanitza amb continuïtat amb la resta de l'espai lliure.

El servei tècnic del Servei d'Obres informen favorablement el projecte, si bé assenyalen unes altres prescripcions a tenir en compte abans de l'aprovació definitiva d'aquest projecte:

 • Referent als paviments definits al projecte, aquests es consideren correctes.

 • Respecte a la xarxa d'aigua potable, s'hauran d'incorporar les prescripcions de l'informe de l'empresa concessionària del servei de subministrament d'aigua potable, Aigües de Mataró, concretament:

 • "Els preus referents a part d'obra mecànica de les partides del subministrament d'aigua potable no es corresponen amb els preus d'Aigües de Mataró. Aquests haurien de coincidir, ja que aquesta part de l'obra l'haurà d'executar Aigües de Mataró.
 • Referent a la xarxa de reg, s'hauria d'especificar al projecte que haurà d'estar connectada a la xarxa de subministrament de reg existent al passeig del Rengle."

 • Respecte al sanejament, s'hauran d'incorporar les prescripcions de l'informe de l'empresa concessionària del servei de manteniment, Aigües de Mataró, concretament:

 • "Existeixen diferents trams de D500 mm que connecten a un tub de previsió de D315, si el càlcul ho permet es podria instal·lar en tots o alguns d'aquests trams tub de diàmetre 315 mm.
 • Els embornals han d'estar equipats amb reixa de fosa dúctil d'acord amb la norma EN-124 de la classe C-250 i del tipus DELTA 80.(€)
 • Les tapes dels pous de registre han de ser de fosa dúctil normalitzada per a 40 Tn. Del tipus PAMREX, amb marc quadrat de diàmetre 610mm i alçada 100 mm.,(€)
 • No admetrem com a xarxa pública tota aquella xarxa que no pugui ser accessible amb els nostres vehicles de manteniment.
 • Es procedirà a la inspecció amb servei de camera de TV de la xarxa de clavegueram abans de la seva recepció. El cost es repercutirà a la propietat."

 • Respecte a la xarxa elèctrica i telefònica, s'haurà de garantir que l'àmbit de les obres d'urbanització quedin lliures de línies elèctriques i telefòniques aèries, alhora que la infrastructura de la nova xarxa sigui suficient per donar subministrament a les parcel·les.

 • Referent a l'enllumenat públic, els models de lluminària, columnes i projectors adoptats, amb equips de v.s.a.p., es consideren correctes. S'han adjuntat els corresponents estudis luminotècnics, donant uns resultats d'il.luminàncies mitjanes de servei insuficients, que no compleixen les Normes Tècniques i criteris per a la redacció dels projectes d'urbanització en l'espai públic de l'Ajuntament de Mataró, que determinen uns valors de 25 lux i uniformitat de 0,4 per calçades i 15 lux i uniformitat 0,34 per voreres. S'hauran de modificar les interdistàncies, alçades o potències de les lluminàries per complir amb aquests valors.
 • Referent a l'arbrat i els elements de jardineria que s'han definit, s'hauran de validar les espècies proposades, abans de la seva plantació quan es realitzin les obres, per part de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró.

  L'Alcalde té delegada la competència d'aprovació inicial dels projectes d'urbanització a la Junta de Govern Local.

  Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes tècnic i jurídic, i de conformitat amb l'article 70 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, de 26 de juliol de 2005, PROPOSO a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del Pla de millora urbana del RENGLE presentat per la societat municipal PUMSA, amb les prescripcions que consten en els informes tècnics que es transcriuen a la part expositiva de la present proposta i que s'hauran de complir abans de l'aprovació definitiva d'aquest Projecte d'urbanització.

  Segon.-

  Notificar el precedent acord a la societat municipal PUMSA, als propietaris del sector, a la resta d'interessats, i al Servei municipal de Ciutat sostenible (Secció de llicencies d'obres), servei d'Obres, servei de Manteniment i Aigües de Mataró, SA.

  Tercer.-

  Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en un dels diaris de més divulgació a Catalunya.

  Quart.-

  Notificar els acords als redactors del projecte indicant que, abans de l'aprovació definitiva s'haurà de presentar el document en suport informàtic d'acord amb les directrius que s'estableixen en el document annex al present decret de normes de presentació de documents en format digital."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  14 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AV. GATASSA, 83 BXS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 11 de maig de 2006 s'ha incoat a Jagmohan Singh expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable , l'av.Gatassa, 83 bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Jagmohan Singh que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, a l'av.Gatassa, 83 bxs. .

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  15 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. ENERGIA, 5 BXS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 27 d'abril de 2006 s'ha incoat a Txespi Hostaleria, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Energia, 5 bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta al·legacions per escrit.

  El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Txespi Hostaleria, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Energia, 5 bxs. .

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  16 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. ENERGIA, 6 BXS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 27 d'abril de 2006 s'ha incoat a Hispano Toldo, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Energia, 6 bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada ha al·legat que el rètol ja estava en la façana quan van llogar el local en el mes de gener d'aquest any, es tracta d'un plafó metàl·lic que forma part de la façana. La propietat no el va voler treure en el seu moment al·legant que pertanyia a l'empresa que anteriorment ocupava el local. S'han limitat a pintar-lo i posar-hi el seu nom. El rètol porta molts anys col·locat i n'hi d'altres de les mateixes característiques en el polígon, el que comporta un greu comparatiu. Al·lega també dificultats de que sigui ben visible pels conductors de camions i furgonetes que busquen l'empresa si s'ajusten a la normativa, i d'altres dificultats tècniques pel tipus de porta de l'entrada. Com es dediquen a la fabricació de tendals ara estan en la època de major treball, pel que sol·liciten una moratòria per solucionar l'assumpte. Manifesta la seva aspiració a la perfecció quant a tecnologia, adequació de la nau, i producte, pel que han fet una gran inversió, però en aquest moments no es poden permetre reformar la façana que a més no és seva. Sol·licita en prengui en consideració tot el que al·lega i la no imposició de multa.

  Respecte a l'al·legació que el suport del rètol ja existia i únicament ha substituït el contingut publicitari, és precisament l'acte publicitari i la forma en que s'ha de fer el que regula l'Ordenança municipal de publicitat, conseqüentment li es d'aplicació la normativa vigent en el moment que anuncia la seva activitat. Els rètols ja instal·lats, i més sinó compleixen la normativa d'aplicació, no es poden modificar, actualitzar o substituir sense prèvia autorització i adequació a la vigent normativa, d'acord amb l'article 25 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques, per tant el canvi d'activitat, de nom o qualsevol actualització és el moment idoni per una adequació gradual dels rètols fora de normativa.

  Respecte a les al·legacions que no els hi pertoca retirar el plafó per no ser seu, ni reformar la façana, certament la societat interessada respon únicament de la seva infracció, si retira el contingut publicitari €ha acreditat mitjançant aportació de fotografia que el plafó ja existia€ i instal·la correctament un rètol prèvia sol·licitud de llicència, s'ordenarà a la propietat la retirada del plafó per ser un element en façana i correspondre-li el manteniment de la mateixa.

  Respecte a l'al·legació de greuge comparatiu per existència d'altres rètol similars al polígon, resulta que els detectats no ajustats a normativa i no prescrits també són objecte de denuncia i de la tramitació corresponent, a més doctrina reiterada del Tribunal Constitucional relativa al principi d'igualtat garantit per l'article 14 CE, estableix que no hi ha dret a la igualtat en la il·legalitat.

  Respecte a les al·legacions de poca visibilitat i dificultats tècniques no desvirtuen el fet d'infringir la normativa aplicable, més quan aquesta preveu varis tipus de rètols per poder adaptar-se a diferents circumstàncies.

  Respecte a la sol·licitud de moratòria pels fets exposats es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries. El termini habitual de dos mesos que es concedeix en aquests casos, a comptar des de la notificació de la resolució, els permet fer els treballs necessaris per pràcticament passat l'estiu, època de major treball de l'empresa, i estar en millor situació econòmica, sens perjudici que pugui sol·licitar una pròrroga degudament justificada si té impediments de complir dins el termini concedit.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Hispano Toldo, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri la publicitat del rètol adossat a façana, al c. Energia, 6 bxs.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  17 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ RAL, 452 BXS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 9 de maig de 2006 s'ha incoat a Sea Ussuaia, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al camí Ral, 452 bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta al·legacions. El mateix rètol ja l'havia instal·lat i enretirat en exp. 20040068 DIS.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Sea Ussuaia, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, al camí Ral, 452 bxs, amb l'advertència que la reincidència és una agreujant en la responsabilitat als efectes de graduar la multa per infracció urbanística.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  18 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ RAL, 495, 2N-2ª.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 15 de maig de 2006 s'ha incoat a Norte Hispania de Seguros, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al camí Ral, 495, 2n-2a i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada ha sol·licitat ampliació del termini a un mes per poder retirar el rètol.

  Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, i la concessió d'un termini més ampli per retirar el rètol dóna satisfacció a la petició de la persona interessada.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta pis infringeix l'article 20 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que no els permet de fons opac, han de ser de lletres i signes retallats o sobre fons transparents sense sobresortir del pla de la façana i situats dins els orificis de les finestres o d'altres elements arquitectònics.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Norte Hispania de Seguros, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al camí Ral, 495, 2n-2a. .

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  19 - ORDRE DE RETIRADA D'UN TUB A FAÇANA A L'AV. GATASSA, 83 BXS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 11 de maig de 2006 s'ha incoat a Jagmohan Singh expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'un tub il·legalitzable en el pla façana sobre la vorera, a l'av. Gatassa, 83 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

  La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació del tub és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els elements tècnics de les instal·lacions no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 de l'esmentat Pla els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

  En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Jagmohan Singh que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana el tub sobresortint instal·lat sobre la vorera, l'av. Gatassa, 83 bxs, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  CMI SERVEIS PERSONALS

  -Servei de Participació Ciutadana-

  20 - RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE ROCAFONDA-ESPERANÇA-CIUTAT JARDÍ.

  El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

  " Relació de fets

  1. En data 6 de juny de 2006, mitjançant el Decret 5215/2006, l'alcalde va resoldre aprovar el conveni regulador del Pla de desenvolupament comunitari dels barris de Rocafonda i el Palau del Municipi de Mataró i de la subvenció prevista en el pressupost municipal de 2006 a favor de l'Associació de Veïns de Rocafonda, Esperança i Ciutat Jardí amb un pressupost global de 98.984,36 euros.

  2. Per raó de l'import, correspon la seva aprovació a la Junta de Govern Local. En el mateix decret es disposa la ratificació per part de la Junta de Govern Local.

  Per tot això exposat, la sotasignada, consellera delegada de Participació, Cooperació Internacional i Dona, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció de l'acord següent:

  Únic.-

  Ratificar el decret d'Alcaldia número 5215/2006 de 6 de juny, que en la seva part dispositiva diu així:

  "

  1. Aprovar el conveni regulador del Pla de desenvolupament comunitari dels barris de Rocafonda i el Palau del Municipi de Mataró i de la subvenció prevista en el pressupost municipal de 2006 a favor de l'Associació de Veïns de Rocafonda, Esperança i Ciutat Jardí, del qual s'adjunta una còpia literal, amb un pressupost global de 98.984,36 euros, amb el detall següent:

  - Despesa realitzada pel Servei de Participació Ciutadana, amb un import total de 31.299,70 euros, amb càrrec a la partida 10200 463420 22706.

  - Una subvenció a favor de l'Associació de Veïns de Rocafonda, l'Esperança i Ciutat Jardí per un import total de 67.684,66 euros, 2.685,26 euros de la qual condicionats a la subvenció de Benestar i Família de la Generalitat i a la modificació del Pressupost per generació de crèdit.

  2. Autoritzar i disposar la realització de les aportacions econòmiques a favor de l'Associació de Veïns de Rocafonda, l'Esperança, Ciutat Jardí següents:

  - Document AD número 20968, de 26.382,00 (vint-i-sis mil tres-centes vuitanta-dos) euros, amb càrrec a la partida 10200 463420 48901, del Servei de Participació ciutadana

  - Document AD número 18623, de 1.517,40 euros (mil cinc-cents disset euros amb quaranta cèntims, amb càrrec a la partida 60300 462210 48900, del Servei de Dona

  - Document AD número 20587, de 30.000,00 (trenta mil) euros, amb càrrec a la partida 60100 463840 48900, de Nova Ciutadania

  3. Encomanar als serveis implicats en els compromisos continguts en el conveni la realització dels tràmits conduents al seu compliment.

  4. Ratificar aquesta resolució en la pròxima Junta de Govern Local.

  5. Notificar aquest acord a l'Associació de Veïns de Rocafonda, l'Esperança, Ciutat Jardí i a l'Associació de Veïns del Palau i convocar-los per signar el conveni."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  -Institut Municipal d'Educació-

  21 - ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DINS DE L'ÀMBIT EDUCATIU EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I SERVEIS DE XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT.

  El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

  "Relació de fets

  1. La Diputació de Barcelona assisteix i coopera amb els municipis del seu àmbit territorial que necessitin suport per a la realització d'activitats municipals i supramunicipals que li són pròpies, entre elles les educatives.

  2. Entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró es ve col·laborant per afavorir la prestació íntegra i adequada de les competències que tenen assumides en l'àmbit educatiu.

  3. Per acord de Ple de l'Ajuntament de Mataró de 8 de juny de 2000 es va aprovar l'adhesió al Protocol general "Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat", i s'ha desenvolupat amb convenis específics entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per tal de desenvolupar programes d'acció educativa local.

  4. Per al període 2004-2007, la Diputació de Barcelona va tornar a renovar l'aprovació de l'adhesió al Protocol general.

  5. La Diputació de Barcelona va aprovar el dia 26 de gener de 2006 el Catàleg de Programes de Suport a Activitats i Serveis de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat € any 2006, la seva convocatòria pública d'ajuts i les corresponents Bases Reguladores.

  Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

  1. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu en el marc de la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat d'import 51.593,00 Euros (cinquanta-un mil cinc-cents noranta-tres euros).

  2. Aprovar l'aplicació, al pressupost de l'Institut Municipal d'Educació en el concepte d'ingrés número 02300. 42320. 46200 € De la Diputació de Barcelona € de la quantitat de 51.593,00 euros, per a l'any 2006.

  3. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

  4. Donar compte d'aquest acord en el proper Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  CMI VIA PÚBLICA

  -Servei de Policia Local-

  22 - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, PER A LA COMPRA AGREGADA DE TERMINALS DE SERVEIS TRUNKING DIGITAL TETRA.

  El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Vila Pública, presenta la proposta següent:

  "Per Decret número 5723/2006, s'ha acordat aprovar la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i l'Ajuntament de Mataró per a la compra agregada de terminals de serveis de Trunking Digital Tetra (Transeuropean Trunked Radio) compatibles amb la Xarxa RESCAT (Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya); així com aprovar la despesa de 108.982,59 € a càrrec de la partida 20220 22213Z 62330, inversió nova maquinària.

  En el mateix decret es justifica l'aprovació per raó d'urgència i es disposa la ratificació per part de la Junta de Govern de l'Ajuntament. Consta així mateix l'informe de la Secretaria General a l'expedient.

  En conseqüència, el sotasignat conseller delegat de Seguretat i Prevenció, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

  Ratificar el decret 5723/2006, que resol el següent:

  RELACIÓ DE FETS

  1. Es proposa la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i l'Ajuntament de Mataró per a la compra agregada de terminals de serveis de Trunking Digital Tetra (Transeuropean Trunked Radio) compatibles amb la Xarxa RESCAT (Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya)

  L'objecte del conveni és establir les bases i condicions mitjançant les quals l'Ajuntament de Mataró encomana al Consorci Localret la gestió de la compra agregada de terminals de serveis de trunking digital, mitjançant la contractació centralitzada en el Consorci, i junt amb tots aquells municipis que també se n'adhereixin, a fi d'obtenir estalvi econòmic i procedimental.

  2. L'informe tècnic de la Policia Local de data 16 de juny de 2006 assenyala la necessitat de canviar el sistema actual de tipus analògic per el tipus digital que permet un important estalvi en despesa tecnològica, ja que només s'han d'adquirir els terminals que cada policia vulgui fer servir. El sistema digital permet la interconnexió amb el Cos de Mossos d'Esquadra, òbviament necessària per a la coordinació.

  3. Consten a l'expedient informes del intendent major, cap de la Policia Local i del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública.

  FONAMENTS DE DRET

  1. La figura del consorci ve recollida als articles 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis del ens local, on es defineix com una entitat pública de caràcter associatiu, que poden constituir els ens locals amb altres administracions públiques per a finalitats d'interès comú, o amb entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d'interès públic concurrents amb les dels ens locals. Té naturalesa voluntària i personalitat jurídica pròpia i capacitat per crear i gestionar serveis i activitats d'interès local o comú.

  2. LOCALRET és el Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies format, en aquests moments, per 800 ajuntaments de tot el territori català - entre ells el de Mataró- així com per les dues entitats municipalistes catalanes: l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

  El text refós dels Estatuts del Consorci Localret va ser aprovat mitjançant acord de l'Assemblea general del Consorci en sessió ordinària de 31 de gener de 2004, ratificats per les entitats consorciades, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4277 de 10-12-2004. L'article 10 recull les seves funcions entre les quals figuren, pel que aquí interessa, les següents: e) Realitzar la contractació d'obres serveis i subministraments, així con de serveis específics i d'assessorament especial. f) Contractar i/o gestionar la prestació de serveis de telecomunicacions en l'àmbit dels municipis consorciats.

  3. La disposició addicional desena del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques estableix que mitjançant els corresponents acords, les comunitats autònomes i les entitats locals podran adherir-se a sistemes d'adquisició centralitzada d'altres comunitats autònomes i entitats locals.

  4. L'informe tècnic de la Policia Local de data 16 de juny de 2006, una vegada vist el catàleg de terminals TRETA homologats per LOCALRET creu convenient adquirir els terminals de trunking digital a l'empresa BARISTEL per un import de 108.982,59 €.

  5. Existeix crèdit suficient i adient per donar cobertura a la despesa esmentada en el pressupost 2006.

  6. La competència per resoldre sobre la interposició d'aquest recurs correspon a la Junta de Govern, però el termini de què disposa LOCALRET per a poder optar als fons FEDER, imports que després repercutiran en els ajuntaments, fa necessària una decisió de caràcter urgent.

  En virtut de les competències atribuïdes per la legislació vigent en matèria de règim local, RESOLC:

  Primer. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i l'Ajuntament de Mataró per a la compra agregada de terminals de serveis de Trunking Digital Tetra (Transeuropean Trunked Radio) compatibles amb la Xarxa RESCAT (Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya), el text del qual s'acompanya a la present resolució.

  Segon. Aprovar la despesa de 108.982,59 € a càrrec de la partida 20220 22213Z 62330.

  Tercer. Ratificar el present acord en la propera sessió de la Junta de Govern de data 10 de juliol."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  Precs i Preguntes :

  No se'n formulen.

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.