Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

12/06/2006

Escoltar

12/06/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

 

DECRET

5228/2006 de 8 de juny

 

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 12.6.2006

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 12 de juny de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 29 de maig de 2006.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 1493, de data 16 de desembre de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 926/2000, interposat pel Sr. Juan Uroz Zapata, (Expedient: AGC67/99)

4 Donar-se per assabentada de la Sentència número 170/2005, de data 10 de febrer de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Quarta, recaiguda en el Recurs número 661/2002, interposat pel Sr. Miguel Florido Gómez; Sra. Laura Baguet Gutiérrez i Sr. Manuel Florido Pons, (Expedient: AGC59/01)

5 Donar-se per assabentat de la Sentència número 150, de data 9 de febrer de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 1069/2000, interposat per la Sra. Núria Roure Álvarez, (Expedient: AGC60/99)

 

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de butaques de la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de sis escúters per a la Policia Local, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de quatre motocicletes per a la Policia Local, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de dos turismes per a la Policia Local, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució dels projectes de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Rosselló, Jaume I i St. Joan Bosco del barri de Cerdanyola i de la millora de la urbanització dels carrers Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco del barri del Palau, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

11 Adjudicació a favor de la mercantil "Cobra Instalaciones y Servicios, SA," del lot núm. 2, corresponent al centre de mesura, dels dos lots en els que es composa la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma d'instal·lació elèctrica del Teatre Monumental, per l'import de 61.304,04 EUR, IVA inclòs.

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del camí Ral, entre Alcalde Josep Abril i ronda Barceló, promogut per PUMSA

13 Aprovació del Projecte Complementari del Centre D'Art Germans Arenas Clavell.

14 Aprovació del Projecte de subministre de mobiliari urbà a l'avinguda Amèrica.

15 Aprovació inicial del projecte d'instal·lació d'un nou ascensor a l'edifici de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica. (IMPEM).

 

-Servei d'Urbanisme-

16 Ordre de retirada de rètol al c. València, 64 bxs.

17 Ordre de retirada de rètols al c. Argentona, 86 bxs.

18 Ordre de retirada de rètol a la Muralla de Sant Llorenç, 26 bxs.

19 Ordre de retirada de rètols a la rda. President Irla, 28 bxs.

20 Ordre de retirada de rètol al c. Pablo Picasso, 39 bxs.

21 Ordre de retirada d'antena parabòlica al c. Velázquez, 95, 3r 1a.

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

22 Ratificar el decret número 4493/2006 de 17 de maig, d'atorgament de subvencions per a casals d'estiu. (convocatòria núm. 11/06)

 

 

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

 

 

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 12/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 12 DE JUNY DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dotze de juny de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala de Reunions de l'Edifici de Vidre a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors:

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 29 de maig de 2006.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

 

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 - DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 1493, DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2005, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ SEGONA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 926/2000, INTERPOSAT PEL SR. JUAN UROZ ZAPATA, (EXPEDIENT: AGC67/99)

La senyora Pilar González Agápito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 4 d'abril de 2006 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 1493, de data 16 de desembre de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, en el Recurs número 926/00 interposat pel Sr. Juan Uroz Zapata.

El recurs es va interposar contra el Decret 7411/2000, de 21 de desembre, del Conseller Delegat de Serveis Centrals pel que es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública al creuar el pas de vianants del c/ Sant Josep de Calassanç de Mataró, el dia 18 de gener de 1999. El reclamant va quantificar el dany en via administrativa en 3.461.858 PTAS.

El Decret 7411/2000, de 21 de desembre, va desestimar la reclamació perquè no queda constància en el present cas que la causa de la caiguda hagi estat provocada per la deficiència en la conservació del paviment, com manifestava en el seu escrit.

La sentència desestima el recurs contenciós administratiu perquè afirma que no ha quedat acreditat un deficient o anormal funcionament dels serveis de neteja i conservació de la via pública per part de l'Ajuntament de Mataró, sense pronunciament especial respecte les costes causades en el procediment.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 1493, de data 16 de desembre de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 926/2000, interposat pel Sr. Juan Uroz Zapata, contra el Decret 7411/2000, de 21 de desembre, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC67/99)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,, Sala contenciosa administrativa, Secció segona, de Barcelona."

 

Es donen per assabentats

 

4 - DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 170/2005, DE DATA 10 DE FEBRER DE 2006, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ QUARTA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 661/2002, INTERPOSAT PEL SR. MIGUEL FLORIDO GÓMEZ; SRA. LAURA BAGUET GUTIÉRREZ I SR. MANUEL FLORIDO PONS, (EXPEDIENT: AGC59/01)

La senyora Pilar González Agápito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 30 de març de 2006 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 170/2005, de 10 de febrer de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Quarta, en el Recurs número 661/2002 interposat per Miguel Florido Gómez, Laura Baget Gutiérrez y Manuel Florido Pons.

El recurs es va interposar contra el Decret 7328/2002, de 18 de novembre, del Conseller Delegat de Serveis Centrals pel que es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per danys patits quan van caure a la Nacional II (Ronda Barceló) el dia 27 d'agost de 2001, al derrapar la motocicleta amb la que viatjaven la Sra. Baget i el Sr. Florido per haver-hi una taca d'oli al terra. L'import total reclamant era de 5.303 euros.

El decret va desestimar la reclamació perquè l'Ajuntament va considerar que no hi havia nexe causal entre el dany produït i el funcionament del servei públic perquè no havia tingut coneixement amb antelació de l'existència de la taca d'oli en aquesta via. A més va quedar acreditat que el lloc on es produeix l'accident es neteja habitualment i la Nacional II no és de titularitat municipal sinó del Ministerio de Obres Públicas y Urbanismo.

La sentència desestima el recurs contenciós € administratiu interposat pels recurrents perquè "No existe relación causal entre el accidente producido, como consecuencia de la existencia de una mancha de aceite en la calzada, encontrada de forma imprevista y sin autor conocido, con la imputación de responsabilidad a la Administración Pública.(€). Desgraciadamente el vertido de aceite se produjo de forma inesperada, sin que la Administración Publica hubiese podido intervenir para impedirlo, o una vez producido el vertido, para neutralizarlo".

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentat de la Sentència número 170/2005, de data 10 de febrer de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Quarta, recaiguda en el Recurs número 661/2002, interposat pel Sr. Miguel Florido Gómez; Sra. Laura Baguet Gutiérrez i Sr. Manuel Florido Pons, contra el Decret 7328/2002, de 18 de novembre, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 59/01)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta."

 

Es donen per assabentats

 

 

5 - DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 150, DE DATA 9 DE FEBRER DE 2006, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 1069/2000, INTERPOSAT PER LA SRA. NÚRIA ROURE ÁLVAREZ, (EXPEDIENT: AGC60/99)

La senyora Pilar González Agápito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 28 d'abril de 2006 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 150, de 9 de febrer de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el Recurs número 1069/2000 interposat per la Sra. Núria Roura Álvarez.

El recurs es va interposar contra el Decret 660/2001, del dia 1 de febrer, del Conseller Delegat de Serveis Centrals pel que es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial que es fonamentava en els danys i perjudicis causats en el negoci de l'Hotel Colon, situat al carrer Colon núm. 6-8, per raó dels sorolls i molèsties durant les festes de Sant Joan, organitzades per l'Associació de Veïns del Centre i els veïns del c/ San Joan (confluència amb el c/ Colon), els dies 23 a 27 de juny de 1999. La quantia reclamada era de 1.540.452 PTA (9.259 euros)

El decret va desestimar la reclamació perquè:

 • L'Ajuntament de Mataró concedia autorització per a la realització de la Festa de Sant Joan exigint el compliment de condicions de seguretat i de mesures per evitar molèsties als veïns i als usuaris de l'Hotel Colon.
 • La tramitació de l'expedient no ha acreditat que la festa es perllongui més enllà de l'horari permès per l'autorització municipal que es circumscriu a la revetlla de Sant Joan.
 • La prova testifical proposada per la reclamant i practicada són manifestacions molt contradictòries o amb cap coneixement directe dels fets.
 • No queda acreditat la realitat dels danys efectius patits als efectes de la reclamació de responsabilitat patrimonial.

La sentència desestima el recurs contenciós € administratiu interposat per la Sra. Núria Roure Álvarez al considerar que "en este caso la recurrente se limita a aportar un informe elaborado por un economista, el cual, con el solo examen de los libros de contabilidad correspondientes al año 1999 concluye que la pérdida de imagen del establecimiento como consecuencia de los festejos celebrados es cuantificable en la suma que reclama la demanda, suma que obtiene de utilizar un coeficiente de reducción del 30% de la facturación. Resulta evidente que dicha conclusión carece totalmente de rigor científico además de base objetiva alguna. La recurrente no ha acreditado ni la disminución de clientela, carga probatoria que le corresponde y que no debería presentarle dificultad alguna, ni que de ser real tal disminución, se deba precisamente a la celebración de la fiesta en cuestión".

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentat de la Sentència número 150, de data 9 de febrer de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 1069/2000, interposat per la Sra. Núria Roure Álvarez, contra el Decret 660/2001, del dia 1 de febrer, de Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 60/99)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona."

Es donen per assabentats

 

-Servei de Compres i Contractacions-

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES DE LA PLATEA I L'AMFITEATRE DEL TEATRE MONUMENTAL, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agápito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Cap del Servei d'Obres sol·licita mitjançant informe de data 23 de maig de 2006 el subministrament de butaques per a la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 256.360,00.-EUR, IVA, inclòs.

L'informe del Secretari General, de data 30/05/2006, manifesta l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

A la partida 40220/45183B/62501 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti la contractació.

Consta informe de data 31/05/2006, de l'arquitecte municipal, en el que es posa de manifest la urgència de l'adjudicació del subministrament a fi de poder executar-lo durant el període en el que el teatre romandrà tancat, així com degut a la coordinació del subministrament amb altres contractes d'obres que es preveu executar durant els mesos d'agost i setembre del 2006.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de butaques per a la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ascendint l'import global de licitació del subministrament a fins a 256.360,00.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Autoritzar l'import de 256.360'00.-EUR., IVA. inclòs, per atendre les obligacions derivades de l'execució del subministrament. Hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'expressat import a càrrec de la partida núm. 40220/45183B/62501 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2006 (doc. comptable tipus A núm. 21907).

Tercer.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Quart.-

Acordar la tramitació urgent del present expedient de contractació, a fi de poder executar les obres durant els mesos d'agost i setembre del 2006, durant els que el teatre romandrà tancat.

Cinquè.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del dia en el que es remet l'anunci de licitació al butlletí de la Unió Europea, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SIS ESCÚTERS PER A LA POLICIA LOCAL, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agápito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe emès per l'Intendent major, Cap de la Policia Local, de data 30/05/2006, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de sis escúters per a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 42.200 €, IVA. inclòs, dels que un mínim de 1.822.-EUR., millorables a l'alça pels licitadors, s'abonaran a l'empresa adjudicatària en espècie, amb el lliurament de sis escúters vells, essent que la resta de l'import, fins a un màxim de 40.378,00.-EUR., s'hauran d'abonar en metàl·lic pel subministrament dels vehicles.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 01/06/2006, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, d'acord amb l'informe efectuat en la data de 01/06/2006 per l'Interventor de Fons Municipal d'aquest Ajuntament.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de sis escúters per a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 42.200,00 €, IVA. inclòs, dels que un mínim de 1.822'00.-EUR., millorables a l'alça pels licitadors, s'abonaran a l'empresa adjudicatària en espècie, per la recompra de sis escúters vells, essent que la resta de l'import, 40.378,00.-EUR., s'hauran d'abonar en metàl·lic pel subministrament dels escúters. Es justifica així mateix a l'expedient la necessitat de l'adquisició dels vehicles, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Els vehicles que es transmetran són sis escúters marca Piaggio, model Skipper LXT, amb matrícules B-7986-VY, B-7990-VY, B-7988-VY, B-7989-VY, B-4593-WV i B-4594-WV. L'adjudicatari haurà d'acceptar aquest pagament en espècie i comunicar i efectuar els tràmits corresponents a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 40.378,00 €, IVA. inclòs, a càrrec de la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat per al present any 2006 (operació tipus A núm. 200600021979).

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE QUATRE MOTOCICLETES PER A LA POLICIA LOCAL, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agápito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe emès per l'Intendent major, Cap de la Policia Local, de data 30/05/2006, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de quatre motocicletes per a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 48.200,00 €, IVA. inclòs, dels que un mínim de 1.497.-EUR., millorables a l'alça pels licitadors, s'abonaran a l'empresa adjudicatària en espècie, amb el lliurament de tres motocicletes velles, essent que la resta de l'import, fins a un màxim de 46.703,00.-EUR., s'hauran d'abonar en metàl·lic pel subministrament dels vehicles.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 01/06/2006, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, d'acord amb l'informe efectuat en la data de 01/06/2006 per l'Interventor de Fons Municipal d'aquest Ajuntament.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de quatre motocicletes per a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 48.200,00 €, IVA. inclòs, dels que un mínim de 1.497'00.-EUR., millorables a l'alça pels licitadors, s'abonaran a l'empresa adjudicatària en espècie, per la recompra de tres motocicletes velles, essent que la resta de l'import, 46.703,00.-EUR., s'hauran d'abonar en metàl·lic pel subministrament dels vehicles. Es justifica així mateix a l'expedient la necessitat de l'adquisició dels vehicles, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Els vehicles que es transmetran són tres motocicletes marca Yamaha, model XJ600S, amb matrícules B-6807-TU, B-6808-TU i B-6809-TU. L'adjudicatari haurà d'acceptar aquest pagament en espècie i comunicar i efectuar els tràmits corresponents a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 46.703,00 €, IVA. inclòs, a càrrec de la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat per al present any 2006 (operació tipus A núm. 200600021978), en la que existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'expressat import.

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

9 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS TURISMES PER A LA POLICIA LOCAL, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agápito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe emès per l'Intendent major, Cap de la Policia Local, de data 30/05/2006, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de dos turismes per a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 45.800 €, IVA. inclòs, dels que un mínim de 3.220.-EUR., millorables a l'alça pels licitadors, s'abonaran a l'empresa adjudicatària en espècie, amb el lliurament de dos turismes vells, essent que la resta de l'import, fins a un màxim de 42.580,00.-EUR., s'abonaran en metàl·lic pel subministrament dels vehicles.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 01/06/2006, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, d'acord amb l'informe efectuat en la data de 01/06/2006 per l'Interventor de Fons Municipal d'aquest Ajuntament.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de dos turismes per a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 45.800,00 €, IVA. inclòs, dels que un mínim de 3.220.-EUR., millorables a l'alça pels licitadors, s'abonaran a l'empresa adjudicatària en espècie, per la recompra de dos turismes vells, essent que la resta de l'import, 42.580,00.-EUR., s'abonaran en metàl·lic pel subministrament dels turismes. Es justifica així mateix a l'expedient la necessitat de l'adquisició dels vehicles, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Els vehicles que es transmetran són dos turismes. El primer és un Seat León amb matrícula 7643-BLM i el segon un Daewoo Nexia amb matrícula B-2053-SP. L'adjudicatari haurà d'acceptar aquest pagament en espècie i comunicar i efectuar els tràmits corresponents a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 42.580,00 €, IVA. inclòs, a càrrec de la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat per al present any 2006 (operació tipus A núm. 200600021980).

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

10 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE RENOVACIÓ DE CALÇADES DELS CARRERS VITÒRIA, ROSSELLÓ, JAUME I I ST. JOAN BOSCO DEL BARRI DE CERDANYOLA I DE LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS SIETE PARTIDAS, MADERN I CLARIANA I GERMÀ FRANCISCO DEL BARRI DEL PALAU, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agápito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 02/05/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució dels obres per a l'execució dels projectes de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Rosselló, Jaume I i St. Joan Bosco del barri de Cerdanyola i de la millora de la urbanització dels carrers Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco del barri del Palau, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 769.226,28.-EUR., IVA. inclòs. L'objecte del contracte es dividirà en els següents lots:

 • lot núm. 1, corresponent a les obres de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Rosselló i Jaume I, amb un tipus de licitació de 264.112,85.-EUR., IVA. inclòs.
 • lot núm. 2, corresponent a les obres de renovació de calçades del carrer St. Joan Bosco, amb un tipus de licitació de 147.038,08.-EUR., IVA. inclòs.
 • lot núm. 3, corresponent a les obres de millora de la urbanització dels carrers Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco, amb un tipus de licitació de 358.075,35.-EUR, IVA, inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 06/06/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de les partides núm. 40543/51112E/61100 i 40543/51112L/61100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat i es preveu consignar crèdit adequat i suficient a les mateixes partides abans esmentades en el pressupost muncipal que s'aprovi pel 2007.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució dels projectes de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Rosselló, Jaume I i St. Joan Bosco del barri de Cerdanyola i de la millora de la urbanització dels carrers Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco del barri del Palau, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 769.226,28.-EUR., IVA. inclòs. L'objecte del contracte es dividirà en els següents lots:

 • lot núm. 1, corresponent a les obres de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Rosselló i Jaume I, amb un tipus de licitació de 264.112,85.-EUR., IVA. inclòs.
 • lot núm. 2, corresponent a les obres de renovació de calçades del carrer St. Joan Bosco, amb un tipus de licitació de 147.038,08.-EUR., IVA. inclòs.
 • lot núm. 3, corresponent a les obres de millora de la urbanització dels carrers Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco, amb un tipus de licitació de 358.075,35.-EUR, IVA, inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució dels projectes de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Rosselló, Jaume I i St. Joan Bosco del barri de Cerdanyola i de la millora de la urbanització dels carrers Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco del barri del Palau, mitjançant la forma de concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 769.226,28.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de les partides que a continuació s'esmenten, amb els imports i anualitats següents:

Lot 1:

Any 2006

Partida 40543/51112E/61100: 264.112,85.-EUR, IVA, inclòs.

Lot 2:

Partida 40543/51112E/61100

Any 2006: 80.038,08.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 19107)

Any 2007: 67.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 19108)

 

Lot 3:

Partida 40543/51112L/61100

Any 2006: 158.000,00.-EUR, IVA, inclòs.

Any 2007: 200.075,35.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 19471)

Quart.-

Convocar licitació amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació dels tres lots dels que es composa l'objecte del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a les partides núm. 40543/51112E/61100 i 40543/51112L/61100del pressupost municipal que s'aprovi per a l'anualitat del 2007, a fi de poder atendre les obligacions que meriti l'execució d'aquest contracte durant l'expressada anualitat."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

11 - ADJUDICACIÓ A FAVOR DE LA MERCANTIL "COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA," DEL LOT NÚM. 2, CORRESPONENT AL CENTRE DE MESURA, DELS DOS LOTS EN ELS QUE ES COMPOSA LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL TEATRE MONUMENTAL, PER L'IMPORT DE 61.304,04 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agápito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal.lació elèctrica del Teatre Monumental, de Mataró.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 18 de maig de 2006, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Cobra Instalaciones y Servicios, SA"", fins un import de 61.304'04 €, IVA inclòs, i hi consta també l'exclusió de l'empresa "Nietos de Garcia Cano, SL", en no disposar de la solvència tècnica exigida en els plecs de condicions que regeixen la subhasta esmentada.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 24 de maig de 2006, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

Tenint en compte que a la partida 40220/45183B/62310 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Excloure de la licitació l'empresa "Nietos de Garcia Cano, SL", en no disposar de la solvència tècnica exigida en els plecs de condicions que regeixen l'adjudicació de la subhasta de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal.lació elèctrica del Teatre Monumental, de Mataró.

Segon.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal.lació elèctrica del Teatre Monumental, de Mataró a favor de l'empresa "Cobra Instalaciones y Servicios, SA"", fins un import de 61.304'04 €, IVA inclòs.

Tercer.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti, en el termini de tres dies, document que l'acrediti d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i còpia del rebut de pagament de la corrent anualitat de la pòlissa de responsabilitat civil.

Quart.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/45183B/62310del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 20448).

Cinquè.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 20449, de 17.100'24 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real d'adjudicació.

Sisè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.452'16 € i pagui l'import de 209'95 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Setè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CAMÍ RAL, ENTRE ALCALDE JOSEP ABRIL I RONDA BARCELÓ, PROMOGUT PER PUMSA

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 7 d'abril de 2005, el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, en l'àmbit discontinu dels àmbits de ronda Barceló i l'Illa de la fàbrica Fàbregas i de Caralt, en substitució del document aprovat inicialment per acord plenari de data 12 de febrer 2004.

En el mateix acord, es va reiterar el nomenament a favor de l'empresa municipal PUMSA com a administració actuant en l'àmbit de la modificació puntual del pla general de la ronda Barceló i l'Illa Fàbrica Fàbregas i de Caralt, reservant-se l'Ajuntament les competències en la tramitació i aprovació dels instruments de planejament i de gestió.

Aquest nomenament comprèn també les facultats de la societat municipal per a l'execució de les obres i el cobrament de les quotes urbanístiques als propietaris d'aquest àmbit, així com l'obtenció del sòl de cessió obligatòria i gratuïta que correspon a l'Ajuntament de Mataró.

A més en data 22 de maig de 2006, el conseller delegat d'Urbanisme acorda, dins de marc de les obres d'urbanització del sector " Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt", i de la designació com administració actuant, que PUMSA tramiti davant de l'Ajuntament el projecte d'urbanització del Camí Ral, tram compres entre el carrer Alcalde Josep Abril i la ronda Barceló, davant els números 563 i 559, costat mar, donat el perill existents pels vianants degut al considerable estrenyiment de la vorera, que en moltes ocasions es veuen obligats a baixar-se de la mateixa i situar-se a la calçada destinada a la circulació rodada.

A tal efecte s'ha redactat el corresponent projecte tècnic.

Examinat el "Projecte d'urbanització del Camí Ral, entre el carrer Alcalde Josep Abril i ronda Barceló", redactat per l'enginyer de camins Jordi San Millán i Filbà, promogut per Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, que té per objecte definir i valorar les obres d'urbanització de la façana, costat mar, del Camí Ral, entre el carrer Josep Alcalde Abril i ronda Barceló, concretament davant els números 559 i 563, lloc que coincideix en el punt on es produeix l'estrament del vial, amb un pressupost d'execució per contracte de 120.549,21 € IVA inclòs.

L'àmbit del projecte es refereix a una antiga finca, quines edificacions provoquen un important estretament del vial i que està afectat pel planejament urbanístic per tal de poder donar la mateixa amplada en tot aquest tram de carrer del Camí Ral.

L'amplada del vial a la zona del projecte és de 20 m, que és la prevista al pla general, i actualment a l'alçada d'aquestes finques, l'amplada del vial és de 13,50 m, i en longitud aproximada de 26 m.

El treballs contemplats en el projecte consistiran en:

 • Desplaçament provisional del serveis afectats
 • Demolició de diverses edificacions
 • Construcció del mur de contenció del vial i rampa d'accés a la finca
 • Implantació dels serveis urbans en el traçat soterrat
 • Pavimentacions i acabats.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals sobre l'examen previ dels projectes d'obres quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

En concret, l'enginyer municipal en data 4 de maig de 2006 ha informat favorablement el contingut del projecte i recomana la seva aprovació inicial, però estableix que durant l'execució de les obres s'hauran de tenir en compte les següents prescripcions:

 • Referent a la rampa del gual a fer, s'hauran de tenir en compte el desviament dels serveis existents (aigua potable i gas) de la façana del número 557 del Camí Ral.
 • Referent als paviments, el bordó del tram final de vorera estreta, més a prop de la Ronda Barceló, haurà de ser del tipus T-5, tal com existeix ara.
 • Referent a les actuacions sobre la xarxa de clavegueram i aigua potable, s'hauran de seguir les prescripcions de la Companyia subministradora del servei, Aigües de Mataró.
 • Referent als serveis d'electricitat i telefonia, aquests hauran de quedar soterrats dins de la vorera, tal com es preveu al projecte.
 • Referent a la jardineria, els nous arbres a plantar hauran de ser de les mateixes característiques i mides dels existents en aquesta vorera del Camí Ral.

Vist que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Vist l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

Vist l'acord adoptat ple municipal en data 7 d'abril de 2004, relatiu al nomenament a favor de PUMSA com administració actuant en l'àmbit de la ronda Barceló/Illa Fabrica Fàbregas i de Caralt.

Vist l'article 2on. e) dels estatuts fundacionals de PUMSA que assenyala com objecte de la societat, entre d'altres, la competència per redactar projectes i executar obres, relacionades amb el planejament urbanístic que gestioni per encàrrec de l'Ajuntament.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte d'urbanització del Camí Ral entre el carrer Alcalde Josep Abril i ronda Barceló, redactat per l'enginyer de camins Jordi San Millán i Filbà, promogut per Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, que té per objecte la definició de les obres d'urbanització que son necessàries executar per tal donar l'amplada que requereix aquest tram, passant d'una amplada actual de 13,50 m. a 20 m. ,amb un pressupost d'execució per contracte de 120.549,21 € IVA inclòs.

En el moment d'executar les obres s'hauran de tenir en compte les prescripcions establertes en l'informe de l'enginyer municipal emès en data 4 de maig de 2006.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Encarregar l'execució de les obres contemplades en el projecte a l'empresa pública municipal PUMSA, en base a l'acord del ple de data 7 d'abril de 2004, prèvia obtenció del sol privat afectat per l'ampliació del vial, que es podrà optar per la fórmula de que el propietari del sòl faci la cessió de la part de la finca afectada pel vial a l'Ajuntament , qui posteriorment autoritzarà a PUMSA perquè realitzi les obres.

Aquestes obres, que són un avançament de les corresponents a l'àmbit de planejament "Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt" , aniran a càrrec del sector i estaran incloses en el projecte d'urbanització global del mateix.

Quart

.- Facultar a la consellera delegada d'Obres per signar la documentació que sigui necessària en ordre a l'execució de les obres.

Cinquè -

Comunicar els anteriors acords a l'empresa municipal PUMSA, al gerent d'Aigües Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Gestió Econòmica i Urbanisme i al propietari del sòl afectat."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

13 - APROVACIÓ DEL PROJECTE COMPLEMENTARI DEL CENTRE D'ART GERMANS ARENAS CLAVELL.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 3 de març de 2003, la Comissió de Govern va aprovar inicialment el "Projecte bàsic de Centre d'Art Germans Arenas Clavell", redactat per l'arquitecta municipal, Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.019.200,00 € IVA inclòs.

En data 25 de juny de 2003, per Decret 4927 de l'Alcalde-President es va aprovar definitivament el projecte, perquè no es varen presentar al·legacions ni reclamacions..

En data 27 de juny de 2003 es va convocar l'oportú concurs obert per adjudicar les obres compreses en el projecte, mitjançant anunci que es va publicar en el BOP núm 153 de data 27 de juny de 2003.

En data 6 d'Octubre de 2003, la Comissió de Govern adjudica les obres a l'empresa Constructora i Rehabilitadora SECLA,SA (SECLASA), per un import de 973.336,00 € IVA inclòs, quantitat que suposa una baixa de 4,5 %.

Durant l'execució d'aquestes obres s'ha estimat la conveniència d'arranjar el pati de l'edifici així com la rehabilitació integral del cobert del xup, incorporant al projecte original els treballs de recuperació d'aquests espais per a destinar-lo a activitats estacionals com concerts, recitals i altres actes culturals i acadèmics.

Per a donar resposta a aquestes necessitats; la direcció facultativa ha redactat un nou projecte complementari.

El nou projecte, anomenat "Projecte complementari: Centre d'Art Germans Arenas Clavell", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, contempla les anteriors actuacions, les quals no estaven previstes en el Projecte executiu de Centre d'Art Germans Arenas Clavell, aprovat en el seu dia i actualment en fase d'execució.

El nou projecte complementari té un pressupost d'execució per contracte 141.863,60 €. IVA inclòs.

Aquest import representa un augment del 13,2927 % respecte a l'aprovat inicialment.

L'objecte d'aquesta actuació és l'arranjament del pati de l'edifici del Centre d'Art Germans Arenas Clavell i la rehabilitació integral del cobert del xup.

Els treballs d'arranjament del pati consisteixen en :

 • El rebaix del terreny
 • L'arrebossat de murets, col·locació de marxapeus, treballs diversos de ram de paleta
 • El paviment del pati serà de grava
 • Pintura general de murets
 • La instal·lació d'enllumenat
 • La instal·lació d'una presa d'aigua

Els treballs de rehabilitació integral del cobert del xup consisteixen en:

 • El reforç de la façana existent, degudament apuntalada
 • L'enrajolat del safareig
 • La pavimentació de les dues plantes
 • La construcció de dues parets per a la creació de dos magatzems annexes
 • La instal·lació de dues portes correderes i treballs diversos de serralleria
 • L'arrebossat de murs, treballs diversos de ram de paleta
 • Pintura general de parets i sostres
 • La instal·lació de la bomba del xup
 • La instal·lació elèctrica i d'enllumenat

L'article 43 del ROAS i l'article 101 en relació amb l'article 146 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions publiques, estableixen el procediment que s'ha d'observar respectivament, tant per aprovar el projecte complementari com per adjudicar les obres que comprèn.

Atès que el projecte s'ajusta a l'article 24 i següents del ROAS pel que respecta al contingut mínim que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

La consellera delegada d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el "Projecte complementari: Centre d'Art Germans Arenas Clavell", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que contempla l'arranjament del pati i la rehabilitació integral del cobert de " xup", actuacions que no estaven previstes en el Projecte executiu de Centre d'Art Germans Arenas Clavell", aprovat definitivament en data 25 de juny de 2003, actualment en fase d'execució.

L'objecte de l'actuació dona resposta a les necessitats sorgides en el decurs de les obres, que una vegada executada es recuperen uns nous espais que podran ser utilitzats per la celebració d'actes culturals i acadèmics.

El pressupost d'execució de contracte ascendeix a la quantitat de 141.863,60 €. IVA inclòs.

Segon .-

Facilitar un exemplar del projecte a l'empresa Constructora i Rehabilitadora SECLA, SA, adjudicatària de les obres del Projecte executiu de Centre d'Art Germans Arenas Clavell, conjuntament amb la notificació de l'anterior acord, perquè en el termini de 10 dies hàbils manifesti el seu interès per l'adjudicació del nou projecte complementari, i en les mateixes condicions que les establertes en el contracte administratiu d'obres 34/2003, formalitzat amb Ernest Molluna Pena.

Segons la direcció facultativa el termini d'execució d'quests treballs és de 1 mes.

Tercer.-

Remetre al Servei de Compres i Contractacions la documentació que sigui necessària per adjudicar les obres del projecte complementari, segons sigui el resultat de la consulta efectúada a l'empresa onstructora i Rehabilitadora SECLA, SA.

Quart .-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment i al Patronat Municipal de Cultura i al Consell Municipal de Patrimoni Arquitectonic i Ambiental."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

14 - APROVACIÓ DEL PROJECTE DE SUBMINISTRE DE MOBILIARI URBÀ A L'AVINGUDA AMÈRICA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Des del mes de gener de 2006, Aigües de Mataró S.A, està portant a terme les obres d'arranjament de la canalització del Desviament. Tram carretera de Mata-Riera de Sant Simó Mataró. Està previst que aquesta fase d'obra finalitzi el mes de setembre de 2006.

Properament començaran, també, les obres corresponents al tram de l'Avinguda d'Amèrica entre la carretera de Mata i la Ronda de Miguel de Cervantes.

En total la zona d'intervenció d'aquestes obres té una superfície aproximada de 7.000 m2, repartits en tres trams de longituds entre 200 i 260 metres lineals.

Examinat el "Projecte de subministre de mobiliari urbà a l'Avinguda Amèrica", redactat per l'arquitecta municipal Anna Llop Rius, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte subministrar diversos elements de mobiliari urbà que complementin les obres de reurbanització de l'avinguda Amèrica que actualment està executant Aigües de Mataró S.A., amb un pressupost d'execució per contracte de 375.951,19 €, IVA inclòs.

Els elements mobiliaris que s'han de col·locar en la superfície de 7.000 m2abans esmentats són els següents:

 • Pèrgoles
 • Bancs i cadires
 • Jardineres per a la plantació d'arbrat i plantes arbustives
 • Jocs infantils
 • Fonts
 • Papereres

Atès el que disposen els articles 67.1, 171, 180 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/200 de 16 de juny pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el "Projecte de subministre de mobiliari urbà a l'avinguda Amèrica", redactat per l'arquitecta municipal Anna Llop Rius, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte subministrar diversos elements de mobiliari urbà que complementin les obres de reurbanització de l'avinguda Amèrica que actualment està executant Aigües de Mataró S.A., amb un pressupost d'execució per contracte de 375.951,19 €, IVA inclòs.

Segon.-

Facilitar al servei de Compres i Contractacions la documentació necessària per iniciar el corresponent expedient de contractació per al subministrament de l'equipament previst en l'anterior projecte.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords a aigües de Mataró, S.A. i als serveis municipals de Gestió Econòmica i Manteniment als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

15 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN NOU ASCENSOR A L'EDIFICI DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. (IMPEM).

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte d'instal·lació de nou ascensor a l'IMPEM", redactat per l'arquitecte municipal Ramon Ma Esquerra, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la instal·lació d'un altre ascensor en el vestíbul de l'edifici de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM), amb un pressupost d'execució per contracte de 99.352,74 €, IVA inclòs.

Aquesta actuació consisteix en instal·lar un ascensor a les escales d'accés a l'edifici de l'IMPEM, situat al carrer de Francisco Herrera número 70.

S'enderrocarà part de la llosa de l'escala i el seu corresponent graonat.

Es formalitzarà l'entrada i sortida de l'ascensor mitjançant un paviment antilliscant, per tal de facilitar la mobilitat a persones amb disminució física.

La formalització de l'espai es resol mitjançant una caixa de vidre que conté els elements de la cabina, també transparent per tal de minimitzar l'impacte visual i, també, per a facilitar al màxim l'entrada de llum cap a l'interior.

El projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el " Projecte d'instal·lació de nou ascensor a l'IMPEM", redactat per l'arquitecte municipal Ramon Ma Esquerra, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la instal·lació d'un altre ascensor en el vestíbul de l'edifici de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM), amb un pressupost d'execució per contracte de 99.352,74 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica i als serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica i Manteniment als efectes oportuns."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Urbanisme-

16 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. VALÈNCIA, 64 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 18 d'abril de 2006 s'ha incoat a Abdenbi Hani i Mohamed el Haddad expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. València, 64 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat no compleix amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Abdenbi Hani i Mohamed el Haddad que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. València, 64 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

17 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. ARGENTONA, 86 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 22 de març de 2006 s'ha incoat a Kasonux Systems, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació de rètols il·legalitzables, al c. Argentona, 86 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La llicència havia estat sol·licitada i denegada per decret de 5 de gener de 2006, en exp. 20051910 RET.

La persona interessada ha al·legat que la façana del local té una composició singular, amb una sèrie de columnes que sobresurten i marquen els forats arquitectònics; dels sis cartells instal·lats els tres considerats fora de normativa estan col·locats a la cantonada de l'edifici i confrontant amb el veí, pel que per un cantó no queden amagats lateralment; la solució de baixar els tres rètols trencarà totalment l'estètica de l'edifici, quedaran uns rètols més amunt i uns altres més a sota; i sol·licita informe de la Comissió municipal de publicitat.

La Comissió municipal de publicitat el 22 de maig de 2006 ha informat desfavorablement els tres rètols dels extrems de les façanes que no estan entre columnes.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Kasonux Systems, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els tres rètol adossats dels extrems de les façanes, al c. Argentona, 86 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

18 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA MURALLA DE SANT LLORENÇ, 26 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 5 d'abril de 2006 s'ha incoat a Marc a Mida, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per reincident en la instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a la Muralla de Sant Llorenç, 26 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions. El mateix rètol ja l'havia instal·lat i enretirat per ordre de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2003 (exp. 20030537 DIS).

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Marc a Mida, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, a la Muralla de Sant Llorenç, 26 bxs, amb l'advertència que la reincidència és una agreujant en la responsabilitat als efectes de graduar la multa per infracció urbanística.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

19 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A LA RDA. PRESIDENT IRLA, 28 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 20 d'abril de 2006 s'ha incoat a Barrancas del Salado, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, a la rda. President Irla, 28 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els quatre rètols pintats o adherits a façana no compleix amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

Tampoc compleixen amb els articles 18 i 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que prohibeixen més d'un tipus de rètol per activitat i els de planta baixa enquadrats en fons opac o transparents en reflexos. Les lletres, signes o logotips retallats poden ocupar com a màxim el 30% del fragment de façana que suporta el rectangle definit per la prolongació de les arestes de les obertures o elements de relleu de la façana més propera.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Barrancas del Salado, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els quatre rètol pintats o adherits a façana, a la rda. President Irla, 28 bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

20 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. PABLO PICASSO, 39 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 27 d'abril de 2006 s'ha incoat a Eleuterio Aparicio Latorre expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Pablo Picasso, 39 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat no compleix amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

 

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.-

Ordenar a Eleuterio Aparicio Latorre que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Pablo Picasso, 39 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

21 - ORDRE DE RETIRADA D'ANTENA PARABÒLICA AL C. VELÁZQUEZ, 95, 3R 1A.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 18 d'abril de 2006 s'ha incoat a Eloisa Sanz Marín expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'antena parabòlica il·legalitzable, al c. Velàzquez, 95, 3r 1a, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'antena parabòlica és il·legalitzable per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa no podrà volar respecte el pla de façana i justificarà la seva integració en el conjunt de la façana.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.-

Ordenar a Eloisa Sanz Marín que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'antena parabòlica, al c. Velàzquez, 95, 3r 1a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

22 - RATIFICAR EL DECRET NÚMERO 4493/2006 DE 17 DE MAIG, D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A CASALS D'ESTIU. (CONVOCATÒRIA NÚM. 11/06)

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

"Per decret número 4493/2006 de 17 de maig, el conseller delegat de Joventut i Esports va resoldre per urgència aprovar l'atorgament de subvencions de la convocatòria 11/06 per a casals d'estiu, per un import total concedit de 107.232,62 euros.

En el mateix decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a l'acord, encara que la matèria en qüestió fos competència de la Junta de Govern Local, i es disposava que seria ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2006.

 

En conseqüència aquest conseller delegat proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 4493/2006 de 17 de maig que en la seva part resolutiva estableix el següent:

"1. Acordar l'atorgament de subvencions, dins el marc de les bases particulars reguladores de la convocatòria núm. 11/06 de subvencions per a casals d'estiu, a les següents entitats i per les quantitats que es detallen:

- Agrupament Escolta Arrels, per un import de 6.440,40 euros (sis mil quatre-cents quaranta euros amb quaranta cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Menéndez y Pelayo, per un import de 2.576,16 euros (dos mil cinc-cents setanta-sis euros amb setze cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Camí del Mig (jul-set), per un import de 13.202,81 euros (tretze mil dos-cents dos euros amb vuitanta-un cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Àngela Bransuela, per un import de 5.957,37 euros (cinc mil nou-cents cinquanta-set euros amb trenta-set cèntims d'euro)

- Centre Jove Sant Jordi - Grup d'Esplai L'Olla de Grills (jul-set), per un import de 6.279,39 euros (sis mil dos-cents setanta-nou euros amb trenta-nou cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Angeleta Ferrer, per un import de 4.830,30 euros (quatre mil vuit-cents trenta euros amb trenta cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Germanes Bertomeu, per un import de 5.152,32 euros (cinc mil cent cinquanta-dos euros amb trenta-dos cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Rocafonda, per un import de 10.143,62 euros (deu mil cent quaranta-tres euros amb seixanta-dos cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Vista Alegre (jul-set), per un import de 5.957,37 euros (cinc mil nou-cents cinquanta-set euros amb trenta-set cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Tomàs Viñas, per un import de 6.923,43 euros (sis mil nou-cents vint-i-tres euros amb quaranta-tres cèntims d'euro)

- Salesians Sant Jordi, per un import de 4.991,31 euros (quatre mil nou-cents noranta-un euros amb trenta-un cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Peramàs, per un import de 5.313,33 euros (cinc mil tres-cents tretze euros amb trenta-tres cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Torre Llauder, per un import de 3.864,24 euros (tres mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Cirera, per un import de 7.567,46 euros (set mil cinc-cents seixanta-set euros amb quaranta-sis cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Anxaneta (jul-set), per un import de 12.075,74 euros (dotze mil setanta-cinc euros amb setanta-quatre cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Josep Monserrat, per un import de 5.957,37 euros (cinc mil nou-cents cinquanta-set euros amb trenta-set cèntims d'euro)

2. Acceptar les renúncies de l'AMPA CEIP Mataró i de l'Associació Juvenil Grup d'Esplai La Tribu a l'atorgament de subvenció per a casal d'estiu.

3. Denegar la sol·licitud de subvenció presentada per la Fundació Privada Grups Escoles Mataró per no ajustar-se a la condició establerta a l'apartat b) del punt tercer de les clàusules específiques d'aquesta convocatòria, la qual estableix que la quota fixada que s'haurà d'abonar per participar al casal infantil i/o juvenil no excedirà els 113 euros per persona per a un casal de 4 setmanes o 28,25 euros per persona/setmana (tot inclòs).

4. Denegar la sol·licitud de subvenció presentada per l'AMPA CEIP La Llàntia per haver-se presentat fora del termini establert.

5. Acordar el pagament avançat del 50% de l'import total de cadascuna de les subvencions atorgades, i el 50 % restant, un cop s'hagi justificat la totalitat de la subvenció, d'acord amb el que estableixen les clàusules específiques per a la concessió de subvencions per a casals d'estiu i les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions 2006 de l'Ajuntament de Mataró en els àmbits de benestar social, salut, sostenibilitat, participació ciutadana, nova ciutadania, joventut, dona, esports, educació i cultura.

6. Carregar aquestes despeses a la partida 60300.313120.48900 de convenis i subvencions de lleure infantil del pressupost ordinari del Servei de Joventut de l'exercici 2006.

7. Notificar aquest acord a les persones interessades.

8. Comunicar a les persones interessades l'obligació de justificar la subvenció en els terminis i amb els requisits assenyalats en el punt V de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions 2006 de l'Ajuntament de Mataró en els àmbits de benestar social, salut, sostenibilitat, participació ciutadana, nova ciutadania, joventut, dona, esports, educació i cultura.

9. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes :

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Via Pública, informa que aquest matí s'ha dut a terme el desallotjament judicial de les finques ocupades del carrer Santa Maria. En el moment del desallotjament només es trobaven en l'interior dues persones que han abandonat la finca. No han hagut més incidents.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.