Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

13/11/2006

Escoltar

13/11/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 21/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 13 DE NOVEMBRE DE 2006.

================================================================

A la ciutat de Mataró, el tretze de novembre de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 13 de novembre de 2006.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA VIDEOCÀMERA PER VIGILÀNCIA DE TRÀNSIT A LA PLAÇA GRANOLLERS DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA)", FINS UN IMPORT DE 38.244'25 €, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcade-president de l'Ajuntament, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i instal·lació d'una videocàmera per vigilar el trànsit a la Plaça Granollers de Mataró.

Atès l'informe emès conjuntament pel tècnic de Mobilitat i pel Cap del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant el qual proposen l'adjudicació del subministrament i instal·lació esmentats a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA)", fins un import de 38.244'25 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la consignació de la partida 20100/51321Z/60500 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa per al present any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

 1. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament i instal·lació d'una videocàmera per vigilar el trànsit a la Plaça Granollers de Mataró a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA)", fins un import de 38.244'25 €, IVA inclòs.
 2. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 20100/51321Z/60500 del pressupost municipal de 2006 (doc. D núm. 47569)
 3. Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 47572, de 1.593'51 € corresponent a la diferència entre la previsió inicial de la licitació i l'import real de l'adjudicació.
 4. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.529'77 € i pagui l'import de 151'47 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

4 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN NOU SISTEMA D'EMMAGATZEMAMENT (STORAGE AREA NETWORK) PELS SISTEMES D'INFORMACIÓ CORPORATIU DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "ID-GRUP, SA", FINS UN IMPORT DE 119.993'45 €, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcade-president de l'Ajuntament, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i instal·lació d'un nou sistema d'emmagatzemament (storage area network) pels sistemes d'informació corporatiu de l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès conjuntament pel coordinador de sistemes i helpdesk i pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, mitjançant el qual proposen l'adjudicació del subministrament i instal·lació esmentats a favor de l'empresa "ID-Grup, SA", fins un import de 119.993'45 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la previsió de la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal per a l'any 2006 i 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la previsió de la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa per al present any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

 1. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament i instal·lació d'un nou sistema d'emmagatzemament (storage area network) pels sistemes d'informació corporatiu de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "ID-Grup, SA", fins un import de 119.993'45 €, IVA inclòs.
 2. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 30620/12132Z/62600, de la següent manera:

  • Any 2006 65.000'00 € (doc. compt. D núm. 48093)
  • Any 2007 54.993'45 € (doc. compt ADFUT núm. 48095) (Projecte 1213206004) (NIF A-59367458)

 1. Condicionar els efectes de la present adjudicació, d'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.
 2. Autoritzar l'anotació comptable inversa AFUT/ núm. 48094, de 55.000'00 € corresponent a la diferència entre la previsió inicial de la licitació i l'import real de l'adjudicació.
 3. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.799'74 € i pagui l'import de 159'65 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

5 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENT DE LA CUINA DEL NOU CEIP ANXANETA, DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "ENGINYERIA, MUNTATGE I EQUIPAMENT, SL (EME)", FINS UN IMPORT DE 45.692'27 €, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcade-president de l'Ajuntament, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de l'equipament de la cuina del nou CEIP Anxaneta, de Mataró.

Atès l'informe emès conjuntament pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat a favor de l'empresa "Enginyeria, Muntatge i Equipament, SL (EME)", fins un import de 45.692'27 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la consignació de la partida 40220/42251C/62200 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa per al present any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

 1. Excloure de la licitació l'oferta presentada per l'empresa "Equiptel 2006, SL" atès que no disposa de la solvència tècnica requerida en el plec de condicions que ha servit de base en el cocurs celebrat per al subministrament de l'equipament de la cuina del nou CEIP Anxaneta, de Mataró €tres anys-, en haver estat creada l'any 2006.
 2. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de l'equipament de la cuina del nou CEIP Anxaneta, de Mataró a favor de l'empresa "Enginyeria, Muntatge i Equipament, SL (EME)", fins un import de 45.692'27 €, IVA inclòs.
 3. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40220/42251C/62200 del pressupost municipal de 2006 (doc. D núm. 47605)
 4. Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 47606, de 9.435'74 € corresponent a la diferència entre la previsió inicial de la licitació i l'import real de l'adjudicació.
 5. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 45.692'27 € i pagui l'import de 331'06 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

6 - ADJUDICACIÓ DEL TREBALLS DE PINTURA PER L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ "CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ", FINS UN IMPORT DE 95.530'58 €, IVA INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcade-president de l'Ajuntament, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, dels treballs de pintura per l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès conjuntament pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 4 de setembre de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació dels treballs esmentats a favor de l'associació "Centre de Formació i Prevenció", fins un import de 95.530'58 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que a la previsió de les partides 40512/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/445110/21000, 40513/511170/21000 i 40533/434140/21000 dels pressupostos municipals per als anys 2006, 2007 i 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la consignació de la partida 40512/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/445110/21000, 40513/511170/21000 i 40533/434140/21000 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa per al present any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

 1. Modificar la clàusula cinquena del plec de condicions administratives particulars que han servit de base per a l'adjudicació del concurs dels treballs de pintura per l'Ajuntament de Mataró, en el sentit de mantenir la durada de dos anys prevista per al contracte però canviant-ne la periodificació: el contracte s'iniciarà el dia 1 de desembre de 2006 i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2008, ambdós inclosos.
 2. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació dels treballs de pintura per l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'associació "Centre de Formació i Prevenció", fins un import de 95.530'58 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.
 3. Atendre la despesa que es proposa de la següent manera:
 4. Any 2006

  Partida Import Operació

  40513/121810/21200 1.377'32 € D núm. 52449

  40513/422500/21200 1.502'53 € D núm. 52453

  40513/445110/21000 100'17 € D núm. 52456

  40513/511170/21000 250'42 € D núm. 52459

  40533/434140/21000 750'00 € D núm. 52461

  Any 2007

  Partida Import Operació

  40513/121810/21200 16.527'83 € DFUT núm. 45242 (projecte 1218105001) (NIF G-08668733)

  40513/422500/21200 18.030'36 € DFUT núm. 45243 (projecte 4225005001) (NIF G-08668733)

  40513/445110/21000 1.202'03 € DFUT núm. 45244 (projecte 4451105001) (NIF G-08668733)

  40513/511170/21000 3.005'07 € DFUT núm. 45245 (projecte 5111705001) (NIF G-08668733)

  40533/434140/21000 9.000'00 € DFUT núm. 45246 (projecte 4341405001) (NIF G-08668733)

  Any 2008

  Partida Import Operació

  40513/121810/21200 15.150'51 € ADFUT núm. 52406 (projecte 1218105001) (NIF G-08668733)

  40513/422500/21200 16.527'83 € ADFUT núm. 52407 (projecte 4225005001) (NIF G-08668733)

  40513/445110/21000 1.101'86 € ADFUT núm. 52409 (projecte 4451105001) (NIF G-08668733)

  40513/511170/21000 2.754'65 € ADFUT núm. 52410 (projecte 5111705001) (NIF G-08668733)

  40533/434140/21000 8.250'00 € ADFUT núm. 52411 (projecte 4341405001) (NIF G-08668733)

 5. Condicionar els efectes de la present adjudicació, d'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides anteriorment esmentades del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis dels anys 2007 i 2008, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.
 6. Autoritzar les anotacions comptables inverses, corresponents al canvi de periodificació del contracte, següents:
 7. Any 2006

  Partida Import Operació

  40513/121810/21200 2.754'64 € A/ núm. 52430

  40513/422500/21200 3.005'06 € A/ núm. 52434

  40513/445110/21000 200'34 € A/ núm. 52437

  40513/511170/21000 500'85 € A/ núm. 52441

  40533/434140/21000 1.500'00 € A/ núm. 52442

  Any 2008

  Partida Import Operació

  40513/121810/21200 12.395'87 € AFUT/ núm. 45263

  40513/422500/21200 13.522'77 € AFUT/ núm. 45265

  40513/445110/21000 901'52 € AFUT/ núm. 45267

  40513/511170/21000 2.253'80 € AFUT/ núm. 45268

  40533/434140/21000 6.750'00 € AFUT/ núm. 45269

 8. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.821'22 € i pagui l'import de 145'62 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.
 9. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

7 - ACORDAR LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU FORMALITZAT AMB MONTSERRAT CRUZATE DE PALAU, ADJUDICATÀRIA DELS LOTS 2 I 3 DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'HOMOLOGACIÓ D'IMPRESOS, SOBRES, CARTELLS, FOLLETS, BOSSES I PUBLICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, I DE DESIGNACIÓ DE PROVEÏDORS, A CONSEQÜÈNCIA DEL CESSAMENT DEFINITIU DE L'EMPRESA EN LA SEVA ACTIVITAT.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcade-president de l'Ajuntament, presenta la proposta següent:

"1. Fets

1. La Junta de Govern Local, en data 3 de maig de 2004, acordà l'homologació d'impresos, sobres, cartells, follets, bosses i publicacions de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i va designar proveïdors, entre els quals es troba Montserrat Cruzate de Palau, respecte als lots 2 i 3.

2. Mitjançant escrit de data 3 de juliol, amb entrada en aquest Ajuntament en data 10 de juliol, Montserrat Cruzate de Palau comunica el tancament definitiu de l'empresa.

2. Fonaments de Dret.

L'article 111a) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, recull com una de les causes de resolució dels contractes la mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Únic

. Acordar la resolució del contracte administratiu formalitzat amb Montserrat Cruzate de Palau, adjudicatària dels lots 2 i 3 de l'expedient de contractació per a l'homologació d'impresos, sobres, cartells, follets, bosses i publicacions de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i de designació de proveïdors, a conseqüència del cessament definitiu de l'empresa en la seva activitat."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

8 - APROVACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER MICROINFORMÀTICA PEL QUE FA EL LOT NÚM. 1 (ORDENADORS PERSONALS), ADJUDICAT A FAVOR DE L'EMPRESA ID GRUP, SA, PER UN IMPORT DE FINS A 20.000,00 EUROS, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcade-president de l'Ajuntament, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut del contracte de subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, adjudicat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró de data 10 de juliol de 2006, a favor de l'empresa ID GRUP, SA pel que fa el lot núm. 1 (ordinadors personals) per import de 70.000,00.-EUR, IVA, inclòs i el lot núm. 2 (equips perifèrics), a favor de l'empresa Microsistemes, SA, per import de 5.000,00.-EUR, IVA, inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions i el Coordinador de suport informàtic del mateix servei, amb data 6/11/2006, en el que sol·liciten l'ampliació del contracte esmentat en el punt anterior pel que fa el lot núm. 1 (ordinadors personals), per un import de 20.000,00.-EUR., per tal de cobrir noves necessitats (ordinadors pel Servei de Manteniment, Nova Ciutadania, Benestar Social, Gestió econòmica i altres).

La modificació proposada suposa un increment del 28,57 % respecte del preu inicial del contracte per la qual cosa és necessària l'acceptació per part de l'adjudicatari.

Consta aquest escrit amb data 16 d'octubre de 2006 amb entrada al registre en data 18 d'octubre de 2006.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 6 de novembre de 2006, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

Atès el previst als arts. 101, 189, 192.c), 42 i concordants del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'ampliació del contracte de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil ID GRUP, SA, pel que fa el lot núm. 1 (ordinadors personals)., ampliació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 20.000,00.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.- Autoritzar i disposar l'import de 20.000,00.-EUR., IVA. inclòs, a favor de ID GRUP, SA., import el qual anirà a càrrec de la partida núm. 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. tipus ADC núm. 46859).

Tercer.- Requerir a l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 800.-EUR."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

9 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 9550/2006 DE 3 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S'ACORDÀ L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ TÈCNICA I LA GESTIÓ DE LES FIRES DE L'INFANT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 38.547,32.-EUR, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcade-president de l'Ajuntament, presenta la proposta següent:

"Per Decret 9550/2006, de 3 de novembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació de l'organització tècnica i gestió de les Fires de l'Infant de Mataró i aprovació dels plecs de clàusules disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 9550/2006, de 3 de novembre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Vist l'informe emes per la Cap del Servei de Joventut, de data 26/10/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació de l'organització tècnica i la gestió de les Fires de l'Infant de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 38.547,32 euros, IVA inclòs.Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 30/10/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 60300/313120/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant la present anualitat i es preveu consignar crèdit suficient del pressupost que s'aprovi pel 2007.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que en l'informe de la Cap del Servei de Joventut de data 26/10/2006 es declara la urgència de la contractació, donat hi ha un sobrant econòmic de casals d'estiu que s'ha decidit passar a les Fires de l'Infant. Aquest increment comporta un augment del preu del contracte que passa de ser un procediment negociat a un concurs. Els terminis per un concurs ordinari són justos ja que les pròpies fires necessiten que el concurs s'adjudiqui amb l'antelació necessària per poder realitzar el disseny i l'organització que necessiten.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar la licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació de l'organització tècnica i la gestió de les Fires de l'Infant de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 38.547,32 euros, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 38.547,32 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 60300/313120/22706 amb els imports i anualitats següents:

Any 2006: 35.547,32.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 49320).Any 2007: 3.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 49327).

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 60300/313120/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de l'anualitat del 2007..

QUART: Acordar la tramitació urgent del present expedient de contractació, donat que l'organització de les Fires de l'Infant requereix un temps d'organització i disseny de les mateixes força alt.

CINQUÈ: Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 8 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

SISÈ: Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

10 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 9510/2006 DE 2 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S'ACORDÀ L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LA INFRASTRUCTURA DE TELEFONIA IP, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 60.000,00.-EUR, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcade-president de l'Ajuntament, presenta la proposta següent:

"Per Decret 9510/2006, de 2 de novembre, L'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de l'infrastructura de telefonia IP i aprovació dels plecs de clàusules i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 9510/2006, de 2 de novembre, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Mitjançant informe emès pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 6/10/2006, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de l'infrastructura de telefonia IP, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 60.000,00.-EUR, IVA. Inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 25/10/2006, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 30630/52112Z/62600 i 30630/52112Z/64000 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, durant aquesta anualitat.

Es justifica així mateix a l'expedient la necessitat del subministrament, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès el calendari d'òrgans de govern i la necessitat d'adjudicar el subministrament el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de l'infrastructura de telefonia IP, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 60.000,00 €, IVA. Inclòs.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 60.000,00.-EUR, IVA. inclòs, a càrrec de les següents partides i imports del pressupost aprovat per la present anualitat.

Partida 30630/52112Z/62600: 40.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 46042)

Partida 30630/52112Z/64000: 20.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 46043)

QUART: Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

CINQUÈ: Ratificar el present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

11 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA, PEL QUAL S'ACORDÀ L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS MULTIFUNCIONALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 130.700,00.-EUR, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcade-president de l'Ajuntament, presenta la proposta següent:

"Per Decret 9550/2006, de 3 de novembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació de l'organització tècnica i gestió de les Fires de l'Infant de Mataró i aprovació dels plecs de clàusules disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 9550/2006, de 3 de novembre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Vist l'informe emes per la Cap del Servei de Joventut, de data 26/10/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació de l'organització tècnica i la gestió de les Fires de l'Infant de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 38.547,32 euros, IVA inclòs.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 30/10/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 60300/313120/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant la present anualitat i es preveu consignar crèdit suficient del pressupost que s'aprovi pel 2007.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que en l'informe de la Cap del Servei de Joventut de data 26/10/2006 es declara la urgència de la contractació, donat hi ha un sobrant econòmic de casals d'estiu que s'ha decidit passar a les Fires de l'Infant. Aquest increment comporta un augment del preu del contracte que passa de ser un procediment negociat a un concurs. Els terminis per un concurs ordinari són justos ja que les pròpies fires necessiten que el concurs s'adjudiqui amb l'antelació necessària per poder realitzar el disseny i l'organització que necessiten.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar la licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació de l'organització tècnica i la gestió de les Fires de l'Infant de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 38.547,32 euros, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 38.547,32 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 60300/313120/22706 amb els imports i anualitats següents:

Any 2006: 35.547,32.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 49320).

Any 2007: 3.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 49327).

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 60300/313120/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de l'anualitat del 2007..

QUART: Acordar la tramitació urgent del present expedient de contractació, donat que l'organització de les Fires de l'Infant requereix un temps d'organització i disseny de les mateixes força alt.

CINQUÈ: Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 8 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

SISÈ: Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

 1. - APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D'ESBORRANY DE CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR PROPERAMENT AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, RELATIU A L'ATORGAMENT D'UN AJUT ECONÒMIC DE 439.000,00 € , DESTINAT A ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ESPAI I LA VIA PÚBLICA.

El senyor Arcaci Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinada l'anterior proposta de Conveni específic de col·laboració, a formalitzar properament entre l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona per a la realització de l'actuació "Actuacions de la millora de l'espai i la via pública", que ens ha estat facilitat per l'Oficina Tècnica de Cooperació de l'Àrea d'Infrastructures, Urbanisme i Habitatge, dins del marc del Protocol General Xarxa Barcelona- Municipi de Qualitat 2004-2007 per a la seva aprovació.

El conveni te per objecte regular les relacions de les dues administracions en ordre al foment de la qualitat de vida a les ciutats i pobles amb la creació d'espais públics de qualitat.

Mitjançant aquest Conveni la Diputació de Barcelona col·labora amb una aportació econòmica de 439.000,00 €, que l'Ajuntament destinarà a les obres de reurbanització dels carrers Nàpols, Sicília i Mallorca i també a la renovació de les calçades dels carrers Victoria, Jaume I i Rosselló.

Per gaudir de l'esmentat import s'han d'observar els pactes que es recullen en l'esmentat conveni.

Vistos els articles 6 i 8 de la Llei 30/ 92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú emparen la formalització de convenis administratius de col·laboració en general.

Vist l'article 55 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local contempla les relacions interadministratives.

Vist l' article 303 i següents del ROAS regula els convenis de col·laboració entre els ens locals i altres administracions públiques.

Vistos els anteriors informes jurídics i econòmics.

La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció del següents

A C O R D S :

Primer.-

Aprovar total i íntegrament l'anterior proposta de Conveni específic de col·laboració, a formalitzar properament entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, relatiu a l' actuació "Actuacions de millora de l'espai i la via pública ", a la que figuren adscrites les obres de:

 • Reurbanització dels carrers Nàpols, Sicília i Mallorca i
  • Renovació de les calçades dels carrers Jaume I, Victoria i Roselló

  que han estat objecte d'un ajut econòmic de 439,000,00 €.

  Mitjançant aquest conveni es regularan les relacions tècniques i econòmiques entre les dues administracions, dins del marc del Protocol General Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat 2004-2007, que s'haurà de respectar per tal de gaudir de la subvenció atorgada.

  Segon

  .- Complimentar la fitxa 6 de les Instruccions de gestió dels convenis i subvencions XBMQ 2004-2007.

  Tercer -

  Facultar a l'Alcaldia a subscriure el present Conveni de conformitat amb l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i article 51.1.a) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril municipal i de règim local de Catalunya.

  Quart.-

  Comunicar els anteriors acords a l'Oficina Tècnica de Cooperació de l'Àrea d'Infrastructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Ingressos i Manteniment als seus efectes."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  -Servei d'Urbanisme-

  1. - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. ENERGIA, 5, 2N.

  El senyor Arcaci Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 19 de setembre de 2006 s'ha incoat a Emac España, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Energia, 5, 2n, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta pis infringeix l'article 20 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que no els permet de fons opac, han de ser de lletres i signes retallats o sobre fons transparents sense sobresortir del pla de la façana i situats dins els orificis de les finestres o d'altres elements arquitectònics.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada.

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents

  A C O R D S

  Primer.-

  Ordenar a Emac España, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c.Energia, 5, 2n. .

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

 • - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. ENERGIA, 22-26.
 • El senyor Arcaci Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 21 de setembre de 2006 s'ha incoat a Canobox 2000, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzables, al c. Energia, 22-26 i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat no compleix amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

  El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada.

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents:

  A C O R D S

  Primer.-

  Ordenar a Canobox 2000, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Energia, 22-26. .

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

 • - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. LLUÍS MILLET, 22, BXS
 • El senyor Arcaci Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 25 de setembre de 2006 s'ha incoat a Instal.lacions Mataró, SL, expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Lluís Millet, 22, bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents:

  A C O R D S

  Primer.-

  Ordenar a Instal.lacions Mataró, SL, que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Lluís Millet, 22, bxs. .

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  -Servei de Manteniment-

  1. - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA URBANA AL BARRI DE CIRERA.

  El senyor Arcaci Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Vist el "Projecte de millora urbana al barri de Cirera", redactat per l'arquitecte tècnic municipal Pere Móra i Juvinyà, que contempla la millora i adaptació a la normativa d'accessibilitat de la via pública de les cruïlles del barri de Cirera, amb un pressupost per contracte de 706.805,83 EUR., IVA inclòs.

  Vist el contingut del projecte on es descriuen les esmentades obres en les dues fases següents:

  • Fase I: Treballs de millora i adaptació de les cruïlles que es relacionen a continuació per un import total de 137.077,96 EUR., IVA inclòs:

  Joan Peiró € Torrent de la Pólvora

  Joan Peiró - Càceres

  Joan Peiró € Sevilla - Andalús

  Torrent de la Pólvora - Càceres

  Torrent de la Pólvora - Andalús

  Torrent de la Pólvora € Sant Ferran

  Torrent de la Pólvora € Sant Domènec

  Sevilla € Sant Domènec

  Torrent de la Pólvora € Segura

  • Fase II: Treballs de millora i adaptació de les cruïlles que es relacionen a continuació per un import total de 569.727,87 EUR., IVA inclòs:

  Joan Peiró - Misericòrdia

  Joan Peiró - Immaculada

  Joan Peiró - Múrcia

  Joan Peiró - Cadis

  Àustria - Muntanya

  Sevilla € Torrent de la Pólvora € Transversal

  Torrent de la Pólvora € Delícies

  Rda. Dr. Ferran - Torrent de la Pólvora

  Misericòrdia € Mare de Déu de la Salut

  Mare de Déu de la Salut € Immaculada

  Màlaga € Cadis

  Màlaga € Esteve Banet

  Muntanya € Transversal

  Caseta € Transversal

  Caseta € del Pou

  Muntanya € Dipòsit

  Caseta € Dipòsit

  Muntanya € Eusebio

  Eusebio € Granada

  Muntanya € Sant Ferran

  Sant Ferran € Granada

  Toledo € Verge del Pilar € Torrent de la Pólvora

  Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres, així com el previst en l'article 14 de l'esmentada normativa pel que fa a l'aprovació del fraccionament de les obres.

  Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

  El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents:

  ACORDS:

  PRIMER.-

  Aprovar inicialment el "Projecte de millora urbana al barri de Cirera", redactat per l'arquitecte tècnic municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 706.805,83 EUR., IVA inclòs a realitzar en les dues fases següents:

  • Fase I per un import de 137.077,96 EUR., IVA inclòs.
  • Fase II per un import de 569.727,87 EUR., IVA inclòs.

  SEGON.-

  Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  CMI SERVEIS PERSONALS-Servei de Benestar Social-

  1. - SUBVENCIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES 2006 A FAVOR DE DIVERSES PERSONES.

  El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcade-president de l'Ajuntament, presenta la proposta següent:

  " Relació de fets

  1. La secció de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Mataró ha confeccionat la relació de beneficiaris de subvenció de la taxa d'escombraries per l'any 2006, que inclou les persones que gaudeixen del Carnet Blau així com altres sol·licituds que s'han acceptat ja que reuneixen els requisits previstos en l'Ordenança municipal.
  2. L'import total de la subvenció esmentada, per aquest any 2006, és de 113.054,17 euros.
  3. Per l'esmentat import s'ha tramitat document ADO número 42066.

  Fonaments de dret

  1. Ordenança municipal de la taxa per la recollida, tractament i eliminació de brossa domiciliària o residus sòlids urbans, mobles i utensilis domèstics inservibles.
  2. Bases d'execució del pressupost municipal per l'any 2006
  3. Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, de delegació de competències.

  Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local que prengui el següent acord:

  Únic

  .- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'import 113.054,17 euros en concepte de subvenció per la taxa d'escombraries a favor de diverses persones, segons documentació que consta a l'expedient, amb càrrec a la partida 60540 313330 48000, dins el projecte 3133305001, segons document ADO núm. 42066."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  Precs i Preguntes :

  No se'n formulen.

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.