Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

18/04/2006

Escoltar

18/04/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3394/2006 de 11 d'abril

 

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 18 d'abril de 2006

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 18 d'abril de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 3 d'abril de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament del material d'obra pel període de maig/2006 a abril/2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament del material de lampisteria pel període de maig/2006 a abril/2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de paleta a la via pública, mitjançant concurs i procediment obert.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels c/ Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització dels c/ Solís i del Prat als entorns de la nova escola Anxaneta, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del c/ Cooperativa, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels entorns del poliesportiu de Cirera i c/ Terrassa, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

11 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà el subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per adhesió al catàleg de la Generalitat de Catalunya.

12 Ratificació del decret de l'Alcalde núm. 3074/2006, de 03-04, pel que s'acorda retrotraure al moment de l'aprovació dels plecs la contractació del lot núm. 2 dels 3 dels que es composen les obres i instal·lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, a fi d'adequar els requeriments tècnics a l'objecte del contracte, i convocar nova licitació per aquest lot (instal·lació de la baixa freqüència).

13 Ratificació del decret de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació 3338/2006 de 3 d'abril, relatiu a l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de dinamització de dos Punts Òmnia i un Telecentre, mitjançant concurs i procediment obert.

14 Adjudicació del contracte pel subministrament i instal·lació d'un sistema mòbil d'identificació de vehicles per a la Policia Local, a favor de l'empresa "Tradesegur, SA", fins un import de 50.146'80 EUR. IVA inclòs.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

15 Aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Mataró, per un import màxim de 535.000,00 EUR, per a la creació de 107 places per a infants de zero a tres anys, d'acord amb el projecte de creació de la llar d'infants Via Europa-Cirera de Mataró.

16 Aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Mataró, per un import màxim de 535.000,00 EUR, per a la creació de 107 places per a infants de zero a tres anys, d'acord amb el projecte de creació de la llar d'infants Cal Collut-Escorxador de Mataró.

-Servei de Benestar Social-

17 Aprovar el conveni regulador de la subvenció nominativa prevista a les bases d'execució del pressupost d'enguany a favor de l'Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agàpito

 

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

 

ACTA NÚM. 8/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 18 D'ABRIL DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el divuit d'abril de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 3 d'abril de 2006.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

 

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL D'OBRA PEL PERÍODE DE MAIG/2006 A ABRIL/2008, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Cap del Servei de Manteniment sol·licita mitjançant informe de data 14 de febrer de 2006 el subministrament de material d'obra pel període de maig de 2006 a abril de 2008. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 81.600.-EUR., IVA. Inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 03/04/2006, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/511170/21000 i 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti enguany el subministrament de material d'obra, essent que en el pressupost muncipal que s'aprovi per als anys 2007 i 2008 es preveu consignar crèdit adequat i suficient a les partides esmentades anteriorment, als mateixos efectes abans esmentats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de material d'obra pel període de maig de 2006 a abril de 2008, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ascendint l'import base de licitació del subministrament a fins a 81.600.-EUR., IVA. Inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import global de 81.600'00.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de les següents partides, imports i anualitats del pressupost municipal corresponent a les anualitats que igualment s'esmenten:

Partida 40513/121810/21200

Any 2006: 3.000.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 9319)

Any 2007: 4.500.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9323)

Any 2008: 1.500.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9329)

Partida 40513/422500/21200

Any 2006: 3.000.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 9320)

Any 2007: 4.500.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9324)

Any 2008: 1.500.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9330)

Partida 40513/511170/21000

Any 2006: 20.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 9321)

Any 2007: 30.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9325)

Any 2008: 10.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9331)

Partida 40533/434140/21000

Any 2006: 1.200,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 9322)

Any 2007: 1.800,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9326)

Any 2008: 600.-EUR, IVA, inclòs (operació AFU núm. 9337)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals esmentades anteriorment dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2007 i 2008 a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

 

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL DE LAMPISTERIA PEL PERÍODE DE MAIG/2006 A ABRIL/2008, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Cap del Servei de Manteniment sol·licita mitjançant informe de data 14 de febrer de 2006 el subministrament de material de lampisteria pel període de maig de 2006 a abril de 2008. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 74.200.-EUR., IVA. Inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 03/04/2006, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/445110/21000 i 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti enguany el subministrament de material de lampisteria, essent que en el pressupost muncipal que s'aprovi per als anys 2007 i 2008 es preveu consignar crèdit adequat i suficient a les partides esmentades anteriorment, als mateixos efectes abans esmentats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de material de lampisteria pel període de maig de 2006 a abril de 2008, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ascendint l'import base de licitació del subministrament a fins a 74.200'00.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import global de 74.200'00.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de les següents partides, imports i anualitats tant del pressupost municipal aprovat per enguany o que en el seu cas aprovi l'Ajuntament per als exercicis pressupostaris futurs:

Partida 40513/121810/21200 (projecte 1218105001)

Any 2006: 10.000.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 9369)

Any 2007: 15.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9374)

Any 2008: 5.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9491)

Partida 40513/422500/21200 (projecte 4225005001)

Any 2006: 12.000.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 9370)

Any 2007: 18.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9487)

Any 2008: 6.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9492)

Partida 40513/445110/21000 (projecte 4451105001)

Any 2006: 1.350.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 9372)

Any 2007: 2.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9489)

Any 2008: 750.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9494)

Partida 40533/434140/21000 (projecte 4341405001)

Any 2006: 1.350.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 9373)

Any 2007: 2.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9490)

Any 2008: 750.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 9495)

 

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals esmentades anteriorment dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2007 i 2008 a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

 

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PALETA A LA VIA PÚBLICA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe efectuat pel Cap del Servei de Manteniment es sol·licita la contractació dels treballs de paleta a la via pública, per un import global de 180.000.-EUR, IVA, inclòs pel període a comptar des de maig de 2006 a abril de 2008.

El Secretari General informà en data 31/03/2006 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40513/511170/21200 dels pressupostos municipals que s'aprovin per a les anualitats del 2007 i 2008 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant els expressats exercicis pressupostaris.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 196.3, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar, d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, l'expedient de contractació dels treballs de paleta a la via pública, amb un tipus fixat per a la seva adjudicació de fins a 180.000.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 180.000.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida 40513/511170/21200 amb els imports i anualitats següents:

Any 2006

  • 60.000.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus A núm. 9498).

Any 2007

  • 90.000.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus AFUT núm. 9499)

Any 2008

  • 30.000,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. tipus AFUT núm. 9501)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 52 dies naturals a comptar a partir del dia en el que es remet l'anunci de licitació al butlletí de la Unió Europea, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 40513/511170/21000 dels pressupostos municipals que s'aprovin per a les anualitats del 2007 i 2008."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

 

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS C/ SANT PELEGRÍ, PASQUAL MADOZ I MITJA GALTA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 27/03/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte de reurbanització dels carrers Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 462.850,66.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 03/04/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/51111C/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat i es preveu consignar crèdit adequat i suficient en la mateixa partida del pressupost que s'aprovi pel 2006.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte de reurbanització dels carrers Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 462.850,66.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al projecte de reurbanització dels carrers Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 462.850,66.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/51111C/60100 (projecte 5111105003) del pressupost municipal amb els imports i anualitats següents:

Any 2006: 200.000.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 11433)

Any 2007: 262.850,66.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 11045)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal esmentada anteriorment del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2007, a fi de poder atendre les obligacions que la contractació de les obres meriti durant l'expressada anualitat.

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de reurbanització dels Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d'abril de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals. "

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

 

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DELS C/ SOLÍS I DEL PRAT ALS ENTORNS DE LA NOVA ESCOLA ANXANETA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 22/03/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització dels carrers Solís i del Prat als entorns de la nova escola Anxaneta, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 299.919,86.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 03/04/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/51111C/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització dels carrers Solís i del Prat als entorns del nou CEIP Anxaneta, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 299.919,86.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització dels carrers Solís i del Prat als entorns de la nova escola Anxaneta, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 299.919,86.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/51111C/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació A núm. 11057).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu de reurbanització dels carrers Solís i del Prat als entorns de la nova escola Anxaneta, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d'abril de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

 

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL C/ COOPERATIVA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 20/03/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte executiu de reurbanització del carrer Cooperativa, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 470.630,49.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 29/03/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/51111B/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Cooperativa, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 470.630,49.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Cooperativa, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 470.630,49.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/51111B/60100 (projecte 5111105002), amb els imports i anualitats següents:

  • Any 2006: 270.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 10464)
  • Any 2007: 200.630,49.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 10465).

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal esmentada anteriorment del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2007, a fi de poder atendre les obligacions que la contractació de les obres meriti durant l'expressada anualitat.

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

 

9 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS ENTORNS DEL POLIESPORTIU DE CIRERA I C/ TERRASSA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

 

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 23/03/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte d'urbanització dels entorns del polisportiu de Cirera i carrer Terrassa, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 495.680,02.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 03/04/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/43231H/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte d'urbanització dels entorns del polisportiu de Cirera i carrer Terrassa, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 495.680,02.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al projecte d'urbanització dels entorns del polisportiu de Cirera i carrer Terrassa, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 495.680,02.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/43231H/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació A núm. 11005).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d'abril de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

 

 

10 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE PLAÇA I ACCESSOS A CAN BOADA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 20/03/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 207.161,71.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 30/03/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/43231D/60104 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 207.161,71.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Antoni, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 207.161,71.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/43231D/60104 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació A núm. 10995).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de març de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

11 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ EL SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER MICROINFORMÀTICA, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER ADHESIÓ AL CATÀLEG DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Atesa la sol·licitud del Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions i del Coordinador de Suport del mateix Servei, de data 19/01/2006, en les que es sol·licita la tramitació de l'expedient administratiu per al subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 79.000.-EUR, IVA inclòs.

Atès que l'art. 182.g del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques contempla l'aplicació del procediment negociat sense publicitat per a aquells béns declarats uniformes per a l'Administració, prèvia adopció dels tipus de béns mitjançant la corresponent convocatòria amb concurs.

Atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació en la data de 07/01/2001.

S'acompanya plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regularà tant l'execució del subministrament com el sistema emprat per obtenir la millor oferta econòmica, consistent en la millora a la baixa de l'import fixat com a base per a aquesta contractació, a través de l'ús de la plataforma electrònica PECAP, a la que aquest Ajuntament s'adherí per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 03/04/2006 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Tenint en compte que a la partida 40220/46371B/62600 i 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti el subministrament objecte de contracte.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120, 182.g) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, d'acord amb el previst a l'art. 67 en relació amb el 182.g) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 179.000.-EUR, IVA inclòs.

Segon.-

Autoritzar l'import de 179.000.-EUR, IVA inclòs, a càrrec de les partides que a continuació s'esmenten, a càrrec dels imports que igualment s'assenyalen, del pressupost municipal aprovat per a l'any 2006:

  • 40220/46371B/62600: 4.000,00.- EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 2676)
  • 30620/12132Z/62600: 75.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 2873)

Tercer.-

Sol·licitar oferta per a la contractació del subministrament a través de la plataforma electrònica de la PECAP, a la que aquesta corporació s'adherí mitjançant decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera-delegada de Serveis Centrals i Planificació, a fi de poder efectuar el procediment negociat a favor de qui efectuï l'oferta més econòmica, amb millora a la baixa de l'import de 79.000'00.-EUR., IVA. inclòs, fixat com a base per a la present contractació. El nombre mínim d'empreses a consultar haurà de ser de 3, d'acord amb el previst a l'art. 92 del RDL 2/2000."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

12 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 3074/2006, DE 03-04, PEL QUE S'ACORDA RETROTRAURE AL MOMENT DE L'APROVACIÓ DELS PLECS LA CONTRACTACIÓ DEL LOT NÚM. 2 DELS 3 DELS QUE ES COMPOSEN LES OBRES I INSTAL·LACIONS D'ALTA I BAIXA FREQÜÈNCIA INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE RÀDIO MUNICIPAL, A FI D'ADEQUAR ELS REQUERIMENTS TÈCNICS A L'OBJECTE DEL CONTRACTE, I CONVOCAR NOVA LICITACIÓ PER AQUEST LOT (INSTAL·LACIÓ DE LA BAIXA FREQÜÈNCIA).

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret núm. 3074/2006 de 3 d'abril, L'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar la modificació de la clàusula sisena del plec econòmic administratiu pel que fa el contracte de les obres d'instal·lació d'alta i baixa freqüència de la ràdio municipal referent a la solvència tècnica requerida a les empreses presentades al lot núm. 2 i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 3074/2006, de 3 d'abril, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"1.- Mitjançant acord de data 23/01/2006 la Junta de Govern Municipal acordà l'inici de l'expedient de contractació de les obres i instal·lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 204.430,68.-EUR., IVA. Inclòs.

L'objecte del contracte es dividia en els següents lots degut a la seva diferent naturalesa:Lot 1: distribució, insonorització i climatització: fins a 123.808,59.-EUR, IVA, inclòs.

Lot 2: instal·lació de baixa freqüència: fins a 51.638,21.-EUR, IVA, inclòs.

Lot 3: instal·lació de baixa freqüència: fins a 28.983,88.-EUR, IVA, inclòs.

2.- Mitjançant sessió celebrada per la Mesa de Contractació en la data de 02/03/2006 es van obrir les propostes presentades, essent que per al lot núm. 2 es van presentar dues empreses: Agrupación de Servicios y Productos de Audio, SL. (ASPA) i Aplicaciones Electrónicas Quasar, SA. (AEQ, SA.),.

3.- A la clàusula sisena del plec de clàusules econòmiques administratives particulars es va consignar el següent:

" Si s'opta al lot núm. 2 caldrà aportar inscripció en el "Registro de Instaladores de Telecomunicación" de la "Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y Para la Sociedad de la Información", amb els següents tipus:

· TIPUS A: Infraestructures de telecomunicació en edificis o immobles.

· TIPUS B: Instal·lacions de sistemes de telecomunicacions.

· TIPUS C: Instal·lacions de sistemes audiovisuals.

· TIPUS D: Instal·lacions de telecomunicacions en vehicles mòbils.".

4.- La Mesa requerí a ASPA, d'acord amb el que respecte regula la clàusula sisena del plec de clàusules econòmiques administratives particulars que regeix la contractació i segons l'exposat al punt anterior, l'aportació de la inscripció d'aquesta empresa en el tipus A, B i E (per error es va consignar al plec la lletra D) atorgats pel "Registro de Instaladores de Telecomunicación" de la "Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Para la Sociedad de la Información", en tant que ASPA només va aportar el certificat corresponent al tipus C.

5.- Mitjançant escrit de data 07/03/2006 l'apoderat de la mercantil Agrupación de Servicios y Productos de Audio, SL. (ASPA) efectuà algunes observacions respecte del contingut del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regeix aquesta contractació, per una banda, i respecte del contingut del projecte, per l'altra.

ASPA manifesta que la classificació aportada per la seva empresa, de tipus C, és suficient per a l'execució del lot núm. 2 al que optava.

6.- Efectuada consulta amb un enginyer de telecomunicacions aquest manifesta mitjançant escrit de data 23/03/2006 que el subministrament i instal·lació d'equips de baixa freqüència per a la producció i emissió de programes de radiodifusió sonora queda inclòs al tipus C.

7.- Per tant procediria admetre les observacions efectuades per ASPA respecte dels requeriments tècnics exigits per las licitadors que es presentin per al lot núm. 2 (instal·lació de baixa freqüència) que contempla el plec econòmic administratiu particular que regeix les obres i instal·lació de la ràdio muncipal, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 23/01/2006, i retrotreure les actuacions al moment d'aprovació dels plecs, pel que fa al lot esmentat, a fi de permetre a les empreses amb la solvència tècnica abans especificada concórrer a la licitació d'aquest lot.8.- Així mateix manifesta ASPA que els plecs recullen de forma molt poc precisa l'equipament mínim necessari per poder dotar a les instal·lacions de baixa freqüència d'una emissora de ràdio, i que la seva proposta supera ampliament l'equipament detallat amb l'objectiu de posar en funcionament uns estudis de ràdio amb una funcionalitat a nivell professional.

Al respecte i mitjançant informe emès per l'arquitecte municipal en la data de 28/03/2006, es ratificat en el redactat del projecte aprovat, i en que les diferents partides de que està format són suficients pel bon funcionament de la futura ràdio muncipal.

9.- D'acord amb l'informe emès per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 28/03/2006, amb el vist i plau del Secretari General d'aquesta Corporació.

10.- Atès el previst a l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú manifesta que l'Administració pot en qualsevol moment corregir els seus errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

11.- Atesa la urgència en la tramitació de la nova licitació per al lot núm. 2 (instal·lació de baixa freqüència), en tant que convé a l'interès públic accelerar aquesta licitació ja que els lots 1 i 3 ja estan adjudicats i a fi de no causar danys i/o perjudicis als licitadors d'aquests contractes.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

1.- Estimar parcialment l'escrit de data 07/03/2006 presentat per l'apoderat de la mercantil Agrupación de Servicios y Productos de Audio, SL. (ASPA), pel que fa als requeriments tècnics fixats a la clàusula sisena del plec de clàusules econòmiques administratives particulars per a la licitació al lot núm. 2, corresponent a la instal·lació de baixa freqüència de la ràdio muncipal, plec el qual s'aprovà per la Junta de Govern Municipal en la data de 23/01/2006.

2.- Modificar la clàusula sisena del plec econòmic administratius particular, pel que fa a la solvència tècnica requerida a les empreses interessades en la licitació al lot núm. 2, corresponent a la instal·lació de baixa freqüència, la qual quedarà redactada de la següent forma:

" Si s'opta al lot núm. 2 caldrà aportar inscripció en el "Registro de Instaladores de Telecomunicación" de la "Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y Para la Sociedad de la Información", amb el tipus C: Instal·lacions de sistemes audiovisuals.".

3.- Retrotraure les actuacions al moment de l'aprovació del plec de clàusules, d'acord amb el contingut del punt anterior, atorgant un nou termini per a la licitació al lot núm. 2.4.- Acordar la tramitació de la nova licitació per al lot núm. 2 mitjançant urgència, atès que convé a l'interès públic accelerar la licitació en tant que els lots 1 i 3 ja han estat adjudicats i a fi de no causar danys i/o perjudicis als contractistes d'aquests altres lots.

5.- Desestimar les al·legacions presentades per ASPA pel que fa a la manca de precisió dels plecs de l'equipament mínim necessari per poder dotar a les instal·lacions de baixa freqüència d'una emissora de ràdio.

6.- Mantenir la resta d'actuacions administratives efectuades per a la licitació de les obres i instal·lacions del projecte de ràdio muncipal, lots 1 i 3.

7.- Comunicar el contingut del present acord a les mercantils Agrupación de Servicios y Productos de Audio, SL. (ASPA) i Aplicaciones Electrónicas Quasar, SA. (AEQ, SA.), les quals hauran de manifestar dintre del termini que s'acordi al nou procés de licitació si mantenen la seva proposta efectuada per a l'execució del lot núm. 2 o si efectuen alguna modificació econòmica i/o de contingut de la seva oferta.

8.- Ratificar el contingut del present acord a la propera sessió que celebri la Junta de Govern d'aquesta Corporació."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 9, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i 1 del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

 

13 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ 3338/2006 DE 3 D'ABRIL, RELATIU A L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE DOS PUNTS ÒMNIA I UN TELECENTRE, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 3338/2006, de 7 d'abril, L'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació del servei de dinamització de dos Punts Òmnia i d'un Telecentre i aprovació dels plecs de clàusules i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 3338/2006, de 7 d'abril, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Vist l'informe emes per la Cap del Servei de Joventut i pel Cap del Servei de Participació Ciutadana, ambdós de data 28/03/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de dinamització de dos Punts Òmnia i d'un Telecentre, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 67.080,00.-EUR., IVA. inclòs., a raó de 40.109,54.-EUR, IVA, inclòs corresponents a la despesa de gestió dels Punts Òmnia i 26.970,46.-EUR, IVA, inclòs corresponents a la despesa de la gestió del Telecentre.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 03/04/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 60300/462120/22706 i 10200/463250/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2006, essent que es preveu consignar a les esmentades partides crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per el 2007, als mateixos efectes abans expressats.

Atès el calendari d'òrgans de govern i la necessitat d'iniciar el servei el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de dinamització de dos Punts Òmnia i d'un Telecentre, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 67.080,00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 67.080,00.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de les següents partides, imports i anualitats:

TelecentrePartida 60300/462120/22706 (projecte 4621206001)

Any 2006: 17.338,15.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 11425)Any 2007: 9.632,31.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 11426).

Punts ÒmniaPartida 10200/463250/22706 (projecte 4632506001)

Any 2006: 25.784,71.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 11500)Any 2007: 14.324,84.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 11502)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 60300/462120/22706 i 10200/463250/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

Cinquè.-

Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local".

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

 

14 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA MÒBIL D'IDENTIFICACIÓ DE VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL, A FAVOR DE L'EMPRESA "TRADESEGUR, SA", FINS UN IMPORT DE 50.146'80 EUR. IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i instal.lació d'un sistema mòbil d'identificació de vehicles per a la Policia Local de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 28 de març de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament i instal.lació d'un sistema mòbil d'identificació de vehicles per a la Policia Local de Mataró, a favor de l'empresa "Tradesegur, SA" fins un import de 50.146'80 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 20220/22213Z/62600 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament i instal.lació d'un sistema mòbil d'identificació de vehicles per a la Policia Local de Mataró, a favor de l'empresa "Tradesegur, SA" fins un import de 50.146'80 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 20220/22213Z/62600 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 11133).

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 11134, de 7.853'20 €, corresponent a la diferència entre la previsió inicial de la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.005'87 € i pagui l'import de 153'80 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

CMI SERVEIS PERSONALS-Institut Municipal d'Educació-

15 - APROVAR L'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, PER UN IMPORT MÀXIM DE 535.000,00 €, PER A LA CREACIÓ DE 107 PLACES PER A INFANTS DE ZERO A TRES ANYS, D'ACORD AMB EL PROJECTE DE CREACIÓ DE LA LLAR D'INFANTS VIA EUROPA-CIRERA DE MATARÓ.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Per resolució de 2 de desembre de 1991 es va aprovar el model de conveni de creació dels centres d'educació infantil de primer cicle, els titulars dels quals siguin les corporacions locals, i es van regular les possibles aportacions econòmiques del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment dels centres esmentats.

L'Institut Municipal d'Educació de Mataró és un organisme autònom constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d'educació.

L'Institut Municipal d'Educació té caràcter administratiu i està dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus objectius.

A l'Institut Municipal d'Educació li correspon, sense perjudici de les facultats de tutela de l'Ajuntament, la gestió, organització i promoció dels serveis educatius municipals i entre les atribucions que li corresponen hi ha la d'acceptar herències, llegats i donacions, obtenir subvencions, auxilis i ajuts de l'Estat, Comunitat Autònoma, Unió Europea i altres administracions públiques i particulars.

El 30 de maig de 2005 es publicà al DOGC núm. 4394 la Resolució EDC/236/2005, de 26 de maig, per la qual s'obria convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal.

El 15 de setembre de 2005 es sol·licità una subvenció, al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal per al projecte de creació de la llar d'infants Via Europa-Cirera.

Per Resolució de 14 de desembre de 2005, el director general de Centres Educatius del Departament d'Educació aprovà el projecte de centre de la llar d'infants Via Europa-Cirera, ubicada al C. Marià Ribas/Torrent de la Pólvora/Ronda Jaume Ferran, de Mataró, amb una capacitat màxima de 7 unitats i 107 llocs escolars.

Per Resolució de 7 de febrer de 2006, el director general de Centres Educatius del Departament d'Educació aprovà atorgar provisionalment una subvenció per un import màxim de 535.000,00 euros a l'Ajuntament de Mataró pel concepte de creació de 107 places per a infants de zero a tres anys a centres de titularitat municipal, d'acord amb el projecte de creació de la llar d'infants Via Europa-Cirera de Mataró aprovat per Resolució de 14 de desembre de 2005.

Per Resolució de 7 de març de 2006, el director general de Centres Educatius del Departament d'Educació aprovà atorgar definitivament una subvenció per un import màxim de 535.000,00 euros a l'Ajuntament de Mataró pel concepte de creació de 107 places per a infants de zero a tres anys a centres de titularitat municipal, d'acord amb el projecte de creació de la llar d'infants Via Europa-Cirera de Mataró aprovat per Resolució de 14 de desembre de 2005.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Conseller Delegat d'Educació i President de l'Institut Municipal d'Educació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per Resolució de 7 de març de 2006, per la qual s'atorga una subvenció per un import màxim de 535.000,00 euros a l'Ajuntament de Mataró pel concepte de creació de 107 places per a infants de zero a tres anys a centres de titularitat municipal, d'acord amb el projecte de creació de la llar d'infants Via Europa-Cirera de Mataró.

Segon.-

Comunicar aquest acord a la Direcció General de Centres Educatius del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

16 - APROVAR L'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, PER UN IMPORT MÀXIM DE 535.000,00 €, PER A LA CREACIÓ DE 107 PLACES PER A INFANTS DE ZERO A TRES ANYS, D'ACORD AMB EL PROJECTE DE CREACIÓ DE LA LLAR D'INFANTS CAL COLLUT-ESCORXADOR DE MATARÓ.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Per resolució de 2 de desembre de 1991 es va aprovar el model de conveni de creació dels centres d'educació infantil de primer cicle, els titulars dels quals siguin les corporacions locals, i es van regular les possibles aportacions econòmiques del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment dels centres esmentats.

L'Institut Municipal d'Educació de Mataró és un organisme autònom constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d'educació.

L'Institut Municipal d'Educació té caràcter administratiu i està dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus objectius.

A l'Institut Municipal d'Educació li correspon, sense perjudici de les facultats de tutela de l'Ajuntament, la gestió, organització i promoció dels serveis educatius municipals i entre les atribucions que li corresponen hi ha la d'acceptar herències, llegats i donacions, obtenir subvencions, auxilis i ajuts de l'Estat, Comunitat Autònoma, Unió Europea i altres administracions públiques i particulars.

El 30 de maig de 2005 es publicà al DOGC núm. 4394 la Resolució EDC/236/2005, de 26 de maig, per la qual s'obria convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal.

El 21 d'octubre de 2005 es sol·licità una subvenció, al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal per al projecte de creació de la llar d'infants Cal Collut-Escorxador.

Per Resolució de 21 de novembre de 2005, el director general de Centres Educatius del Departament d'Educació aprovà el projecte de centre de la llar d'infants Cal Collut-Escorxador ubicada al C. Herrera / C. Don Quixot, de Mataró, amb una capacitat màxima de 7 unitats i 107 llocs escolars.

Per Resolució de 9 de febrer de 2006, el director general de Centres Educatius del Departament d'Educació aprovà atorgar provisionalment una subvenció per un import màxim de 535.000,00 euros a l'Ajuntament de Mataró pel concepte de creació de 107 places per a infants de zero a tres anys a centres de titularitat municipal, d'acord amb el projecte de creació de la llar d'infants Cal Collut-Escorxador de Mataró aprovat per Resolució de 21 de novembre de 2005.

Per Resolució de 3 de març de 2006, el director general de Centres Educatius del Departament d'Educació aprovà atorgar definitivament una subvenció per un import màxim de 535.000,00 euros a l'Ajuntament de Mataró pel concepte de creació de 107 places per a infants de zero a tres anys a centres de titularitat municipal, d'acord amb el projecte de creació de la llar d'infants Cal Collut-Escorxador de Mataró aprovat per Resolució de 21 de novembre de 2005.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Conseller Delegat d'Educació i President de l'Institut Municipal d'Educació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per Resolució de 3 de març de 2006, per la qual s'atorga una subvenció per un import màxim de 535.000,00 euros a l'Ajuntament de Mataró pel concepte de creació de 107 places per a infants de zero a tres anys a centres de titularitat municipal, d'acord amb el projecte de creació de la llar d'infants Cal Collut-Escorxador.

Segon.-

Comunicar aquest acord a la Direcció General de Centres Educatius del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

-Servei de Benestar Social-

17 - APROVAR EL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'ENGUANY A FAVOR DE L'ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA DE MATARÓ.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Dins les formes d'activitat de les administracions públiques hi ha la de foment de les activitats que porten a terme les entitats i les persones físiques que complementin o supleixin els serveis de competència municipal o que siguin d'interès públic local.

En aquest sentit, la Creu Roja porta a terme un seguit d'activitats tant de caire social com serveis de prevenció, salvament, socorrisme i recuperació, així com temes relacionats amb nova ciutadania.

L'Ajuntament de Mataró considera convenient col·laborar donant suport a les activitats que realitza aquesta associació.

En les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament per l'any 2006 consten les següents previsions singulars per aquest concepte:

  • 32.676,16 (trenta-dos mil sis-cents setanta-sis amb setze cèntims) euros, amb càrrec a la partida 60550 313410 48900 del pressupost municipal de despeses, projecte 3134105001, per a la realització d'activitats de serveis socials. Es preveu un increment d'aquest import en 14.570,51 euros (catorze mil cinc-cents setanta euros amb cinquanta-un cèntims), condicionada a les modificacions del pressupost i bases.

  • 81.940,00 (vuitanta-un mil nou-cents quaranta) euros amb càrrec de la partida 20300 445110 48900 d'aportació a la Creu Roja, projecte 4451105001, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la protecció civil.

  • 6.000 (sis mil) euros amb càrrec a la partida 60100 463840 48900 de subvencions de Nova Ciutadania. . Es preveu un increment d'aquest import en 12.000 euros (dotze mil euros), condicionada a les modificacions del pressupost i bases.

Es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni i annexos, objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.-

Aprovar la signatura del conveni per a la formalització de les ajudes econòmiques destinades a l'Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró per a la realització d'activitats socials i serveis de prevenció, salvament, socorrisme i recuperació el text del qual s'acompanya a aquesta proposta, per un import total de 147.186,67 euros.

Segon.-

Autoritzar i disposar la despesa de 81.940 euros amb càrrec a la partida 20300 445110 48900, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la protecció civil, del pressupost de despeses del 2006.

 

Tercer.-

Autoritzar i disposar la despesa de 47.246,67 euros, amb càrrec a la partida 60550 313410 48900, per a la realització d'activitats de serveis socials, del pressupost del 2006. D'aquesta quantitat, 14.570,51 euros, resten condicionats a la modificació del pressupost i de les bases d'execució.

Quart.-

Autoritzar i disposar la despesa de 18.000 euros amb càrrec a la partida 60100 463840 48900, per a la realització d'activitats de nova ciutadania, del pressupost del 2006. D'aquesta quantitat, 12.000 euros resten condicionats a la modificació del pressupost i de les bases d'execució.

Cinquè.-

Facultar a l'Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i de la resta de documentació necessària.

 

Sisè.-

Notificar aquesta resolució a l'Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró per tal de procedir a la signatura del conveni."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.