Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

18/09/2006

Escoltar

18/09/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8055/2006 de 14 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 18.9.2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 de setembre de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 4 de setembre de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació d'una videocàmera per sancionar les infraccions de trànsit, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Ratificació del decret núm. 7917/2006 de 7 de setembre, pel qual s'acordà l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del desenvolupament d'una infrastructura de definició i gestió de documents en l'estàndard XML, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 7921/2006 de 7 de setembre pel qual s'acordà l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació d'un nou sistema d'emmagatzematge (Storage Area Network) pels sistemes d'informació corporatius, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Adjudicació del subministrament de quatre motocicletes per a la Policia Local de Mataró, a favor de l'empresa "Fraferant, SL", fins un import de 47.236'00 euros.

7 Adjudicació del subministrament de sis "scooters" per a la Policia Local de Mataró, a favor de l'empresa "Fraferant, SL", fins un import de 41.356'00 euros.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de gestió dels casals municipals de gent gran, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Acceptació de la subvenció per un import de 52.183,32 € atorgada pel Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, dins de la convocatòria CTC/510/2006 de 6 de febrer, destinada al finançament de les obres de reurbanització de l'av. Puig i Cadafalch.

10 Aprovació del nou pressupost del Projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, a resultes del concurs 34/2006.

-Servei d'Urbanisme-

11 Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 630/2006 de 7/7/2006 que desestima el RCA 989/2003 interposat per Josep Riera Malet, contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la UA-72 "Can Quirze".

12 Ordre d'enderroc de l'excés d'alçada de la planta sotacoberta no ajustada a llicència, al c. Josep M. Pellicer, 48-50-52.

13 Ordre de retirada dels coberts de protecció de vehicles en pati d'illa, al c. Cuba, 4.

14 Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 501, bxs.

15 Ordre de retirada de rètol a l'av. Jaume Recoder, 34-36, bxs.

16 Ordre de retirada de rètols al ptge. Comtes Mir i Borrell, 2-4, bxs, local 3.

17 Ordre de retirada de rètol a l'av. Maresme, 285, bxs.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agàpito

 

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 17/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 18 DE SETEMBRE DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el divuit de setembre de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 4 de setembre de 2006.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA VIDEOCÀMERA PER SANCIONAR LES INFRACCIONS DE TRÀNSIT, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró sol·licita mitjançant informe de data 3 de juliol de 2006 el subministrament i instal·lació d'una videocàmera per sancionar les infraccions de trànsit. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 39.837,76 euros, IVA inclòs.

Consta a l'expedient informe del Secretari General de data 30/08/2006, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal per a la contractació de serveis i subministraments.

Tenint en compte que a la partida 20100/51321Z/60500 del pressupost municipal aprovat pel 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació d'una videocàmera per sancionar les infraccions de trànsit, degut a l'interès públic de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 39.837,76 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import de 39.837,76 euros, IVA inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de la partida núm. 20100/51321Z/60500 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. comptable A núm. 200600031767)."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

4 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 7917/2006 DE 7 DE SETEMBRE, PEL QUAL S'ACORDÀ L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT D'UNA INFRASTRUCTURA DE DEFINICIÓ I GESTIÓ DE DOCUMENTS EN L'ESTÀNDARD XML, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 7917/2006, ES va acordar l'inici de la contractació mitjançant concurs i procediment obert per l'adjudicació del servei de desenvolupament d'una infrastructura de definició i gestió de documents en l'estàndard XML, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 7917/2006, de 7 de setembre, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 11/08/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de desenvolupament d'una infrastructura de definició i gestió de documents en l'estàndard XML, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 114.760,67.-EUR., IVA. inclòs., a raó de 87.500,00.-EUR, IVA, inclòs pel 2006 i 27.260,67.-EUR, IVA, inclòs pel 2007.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 11/08/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2006, essent que es preveu consignar a l'esmentada partida crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2007, als mateixos efectes abans expressats

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar la licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de desenvolupament d'una infrastructura de definició i gestió de documents en l'estàndard XML, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 114.760,67.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de 114.760,67.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida 30610/12131Z/64000 amb els imports i anualitats següents:

Any 2006: 87.500,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 35942)

Any 2007: 27.260,67.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 35943).

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.- Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

Cinquè.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local.".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

5 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 7921/2006 DE 7 DE SETEMBRE PEL QUAL S'ACORDÀ L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN NOU SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE (STORAGE AREA NETWORK) PELS SISTEMES D'INFORMACIÓ CORPORATIUS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 7921/2006, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de la contractació mitjançant concurs i procediment obert, per l'adjudicació del subministrament i instal·lació d'un nou sistema d'emmagatzematge pels sistemes d'informació corporatius, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 7921/2006, de 7 de setembre, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Mitjançant informe emés pel Coordinador de Suport i el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 17/07/2006, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament i instal·lació d'un nou sistema d'emmagatzematge (Storage Area Network) pels sistemes d'informació corporatius, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 120.000,00 €, IVA. inclòs, a raó de 65.000,00.-EUR, IVA, inclòs pel 2006 i 55.000,00.-EUR, IVA, inclòs pel 2007.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 28/08/2006, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, d'acord amb l'informe efectuat en la data de 28/08/2006 per l'Interventor de Fons Municipal d'aquest Ajuntament i es preveu consignar crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi pel 2007.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar la licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació d'un nou sistema d'emmagatzematge (Storage Area Network) pels sistemes d'informació corporatius, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 120.000,00 €, IVA. Inclòs.

Es justifica així mateix a l'expedient la necessitat del subministrament, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 120.000,00 €, IVA. inclòs, a càrrec de la partida 30620/12132Z/62600 amb els següents imports i anualitats.

Any 2006: 65.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 34138)

Any 2007: 55.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 34139)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

QUART: Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

CINQUÈ.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local.".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

6 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE QUATRE MOTOCICLETES PER A LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "FRAFERANT, SL", FINS UN IMPORT DE 47.236'00 EUROS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

 

"Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 13 de juliol de 2006, en la qual consta la proposta de declaració de desert l'expedient de contractació per al subministrament de quatre motocicletes per la Policia Local de Mataró.

Atès l'informe de l'Inspector cap accidental de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 2 d'agost de 2006, mitjançant el qual manifesta:

 • Que s'han demanat ofertes a diverses empreses i s'ha rebut de les següents: "Orgamotor, SL", "Fraf-Motor, SL" i "Fraferant, SL".

 • Que de les ofertes presentades, valorades seguint els criteris establerts en el plec de condicions, la millor és la de l'empresa "Fraferant, SL", per la qual cosa proposa l'adjudicació del subministrament de quatre motocicletes per a la Policia Local de Mataró a favor d'aquesta empresa fins un import de 47.236'00 €, IVA inclòs.

Atès el previst als arts. 182.a), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Vist l'informe emès per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 7 de setembre de 2006, sobre la procedència del sol·licitat per la unitat administrativa que promou la contractació.

Tenint en compte que a la partida núm. 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Declarar desert el concurs celebrat per al subministrament de quatre motocicletes per a la Policia Local de Mataró, en base a l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 13 de juliol de 2006.

Segon.-

Adjudicar el contracte relatiu al subministrament de quatre motocicletes per a la Policia Local de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa "Fraferant, SL", fins un import de 47.236'00 €, IVA inclòs.

Tercer.-

Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost de 2006 (doc. compt. D 34488).

Quart.-

Procedir a l'abonament de la despesa aprovada de la següent manera:

 • Pel que fa a 45.736'00 €, mitjançant lliurament en metàl.lic.
 • Pel que fa a 1.500'00 €, mitjançant el lliurament dels vehicles vells següents:

Marca

Model

Matrícula

Yamaha

XJ600S

B-6807-TU

Yamaha

XJ600S

B-6808-TU

Yamaha

XJ600S

B-6809-TU

Cinquè.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ 34485, de 46.703'00 €, corresponent a l'adequació final de l'import d'adjudicació de les quatre motocicletes.

Sisè.-

Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 1.889'44 €, en concepte de garantia definitiva per les obres adjudicades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

7 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SIS "SCOOTERS" PER A LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "FRAFERANT, SL", FINS UN IMPORT DE 41.356'00 EUROS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 13 de juliol de 2006, en la qual consta la proposta de declaració de desert l'expedient de contractació per al subministrament de sis "scooters" per la Policia Local de Mataró.

Atès l'informe de l'Inspector cap accidental de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 2 d'agost de 2006, mitjançant el qual manifesta:

 • Que s'han demanat ofertes a diverses empreses i s'ha rebut de les següents: "Orgamotor, SL", "Fraf-Motor, SL" i "Fraferant, SL".

 • Que de les ofertes presentades, valorades seguint els criteris establerts en el plec de condicions, la millor és la de l'empresa "Fraferant, SL", per la qual cosa proposa l'adjudicació del subministrament de sis "scooters" per a la Policia Local de Mataró a favor d'aquesta empresa fins un import de 41.356'00 €, IVA inclòs.

Atès el previst als arts. 182.a), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Vist l'informe emès per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 7 de setembre de 2006, sobre la procedència del sol·licitat per la unitat administrativa que promou la contractació.

Tenint en compte que a la partida núm. 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Declarar desert el concurs celebrat per al subministrament de sis "scooters" per a la Policia Local de Mataró, en base a l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 13 de juliol de 2006.

Segon.-

Adjudicar el contracte relatiu al subministrament de sis "scooters" per a la Policia Local de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa "Fraferant, SL", fins un import de 41.356'00 €, IVA inclòs.

Tercer.-

Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost de 2006 (doc. compt. D 34487).

Quart.

- Procedir a l'abonament de la despesa aprovada de la següent manera:

 • Pel que fa a 39.534'00 €, mitjançant lliurament en metàl.lic.
 • Pel que fa a 1.822'00 €, mitjançant el lliurament dels vehicles vells següents:

Marca

Model

Matrícula

Piaggio

Skipper LXT

B-7986-VY

Piaggio

Skipper LXT

B-7990-VY

Piaggio

Skipper LXT

B-7988-VY

Piaggio

Skipper LXT

B-7989-VY

Piaggio

Skipper LXT

B-4593-WV

Piaggio

Skipper LXT

B-4594-WV

Cinquè.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ 34486, de 40.378'00 €, corresponent a l'adequació final de l'import d'adjudicació dels sis "scooters".

Sisè.-

Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 1.654'24 €, en concepte de garantia definitiva per les obres adjudicades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS CASALS MUNICIPALS DE GENT GRAN, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes per la Cap del Servei de Benestar Social, de data 01/08/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de gestió dels Casals Municipals de Gent Gran, amb una durada de dos anys, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 291.483,44 euros, IVA inclòs.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 06/09/06, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 60540/313310/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2006, essent que es preveu consignar a l'expressada partida crèdit adequat i suficient en els pressuposts municipals que s'aprovin per al 2007 i 2008, als mateixos efectes abans descrits.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de gestió dels Casals Municipals de Gent Gran, amb una durada de dos anys, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 291.483,44 euros, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 291.483,44 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 60540/313310/22706 del pressupost municipal, d'acord amb les anualitats i imports que a continuació s'expressen:

Any 2006: 38.424,43 euros (Relació comptable A núm. 200600001209)

Any 2007 : 145.741,72 euros (Relació comptable AFUT núm. 200600001210)

Any 2008: 107.317,29 euros (Relació comptable AFUT núm. 200600001210)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 60540/313310/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2006, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER UN IMPORT DE 52.183,32 € ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DINS DE LA CONVOCATÒRIA CTC/510/2006 DE 6 DE FEBRER, DESTINADA AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DE L'AV. PUIG I CADAFALCH.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials presenta la proposta següent:

"En data 29 de març de 2006, l'Ajuntament de Mataró presenta davant l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, una petició de subvenció per a la segona fase de la reurbanització l'av. Josep Puig i Cadafalch, tram compres entre l'av. de la Gatassa i la ronda Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer Sicília, d'acord amb la resolució CTC/510/2006 de 6 de febrer, publicada en el DOGC número 4589 de 9 de març de 2006, amb una inversió prevista de 521.833,19 €.

En data 29 de setembre de 2006, ha tingut entrada a l'Ajuntament de Mataró la notificació, amb número de registre de sortides 0242S-6058 de 23/08/06, de la Resolució dictada en data 25 de juliol de 2005 pel Director General de Comerç i President del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, comunicant l'atorgament d'una subvenció per un import de 52.183,32 €, que correspon a un 10% sobre la inversió prevista de 521.8833,19 € per a la 2ª fase de la reurbanització de l'av.Josep Puig i Cadafalch, tram compres entre l'av. de la Gatassa i la ronda Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer Sicília (exp. núm. ZV-04-06).

Per fer efectiva la subvenció l'Ajuntament haurà de comunicar la finalitzacio de les obres, objecte d'aquest ajut, i presentar els justificants de la inversió prevista dins del termini atorgat que finalitza el dia 31 de gener de 2007.

Atès les condicions establertes a les bases de la convocatòria per fer efectiva l'ajuda atorgada.

La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents, acords:

Primer.-

Acceptar la subvenció per un import de 52.183,32 €, atorgada per Resolució del Director General de Comerç i President del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, del Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, de data 18 d'agost de 2006, segons la convocatòria CTC/510/2006 de 6 de febrer, (DOGC núm. 4589 de 9 de març de 2006), adreçada a l'atorgament d'ajuts destinats a la renovació de l'activitat comercial i del foment de la cooperació empresarial, quantitat que correspon a un 10% sobre la inversió prevista de 521.833,19 € per a la segona fase de la reurbanització de l'av. Josep Puig i Cadafalch, tram compres entre l'av. de la Gatassa i la ronda Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer Sicília.

Segon.-

Donar trasllat de l'anterior acord a la Direcció General de Comerç, del Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, i als serveis municipals d'Ingressos, de Gestió Econòmica i a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

10 - APROVACIÓ DEL NOU PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE PLAÇA I ACCESSOS A CAN BOADA, A RESULTES DEL CONCURS 34/2006.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern Local de data 20 de març de 2006 acorda aprovar inicialment el "Projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada", redactat per l'arquitecte municipal Ramon Ma Esquerra Jofra, que té per objecte l'arranjament dels límits en el costat de la Via Europa, de l'edifici propietat municipal de Can Boada, a més de dotar d'un altre accés al parc existent a l'edifici, amb un pressupost d'execució per contracte de 207.161,71 € IVA inclòs.

En data 18 d'abril de 2006 La Junta de Govern Local acorda convocar la licitació de les obres amb la forma de concurs i procediment obert, mitjançant anunci publicat en el BOP núm..98 de 25/04/06, Concurs 34/06.

La presidenta de la Mesa de contractació en la sessió celebrada el dia 1 juny de 2006, a la vista de la certificació lliurada pel registre general municipal, declara desert l'anterior concurs per manca de presentació d'ofertes, malgrat les invitacions que es varen formular a un total de cinc empreses constructores.

En data 12 de juny de 2006 el servei d'Obres, amb procediment negociat i sense publicitat, demana a sis empreses mes oferta per l'execució de les obres, amb resultat negatiu.

Davant aquesta situació l'equip redactor del projecte ha procedit a l'examen dels preus aprovats en el projecte i a la seva revisió, proposant un augment del 40,72% per tal que les obres siguin viables econòmicament, segons consta en l'informe emes en data 4 de setembre de d'enguany.

Així dons, el pressupost del Projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada figura amb un pressupost de 291.521,37 € IVA inclòs d'execució per contracte.

Donada la necessitat d'aprovar els nous preus resultants d'aquesta revisió i de convocar novament el corresponent Concurs obert per adjudicar les obres.

Vist l'article 42 i següents del Reglament d'obres i serveis sobre la modificació i la revisió dels projectes d'obres..

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, la consellera delegada d'Obres, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el nou pressupost del Projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, que, una vegada revisat per l'equip redactor del mateix, ascendeix a la quantitat de 291.521,37 € IVA inclòs, import que suposa un augment del 40,72 % respecte a l'aprovat inicialment, i que ha estat motivat per la manca de presentació d'ofertes per part de les empreses convocades.

Segon.-

Remetre al servei de Compres i Contractacions la documentació que sigui necessària per tal de convocar novament el pertinent procediment d'adjudicació.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment. Mobilitat i Gestió Econòmica."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei d'Urbanisme-

11 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA NÚM. 630/2006 DE 7/7/2006 QUE DESESTIMA EL RCA 989/2003 INTERPOSAT PER JOSEP RIERA MALET, CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UA-72 "CAN QUIRZE".

El senyor Arcadi Vilert Soler, Conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa, en data 7 de juliol de 2006 ha resolt, a través de la Sentència núm. 630/2006, desestimar el recurs contenciós administratiu núm. 989/2003 interposat per JOSEP RIERA MALET contra el Decret de 17 de març de 2003 pel qual s'aprovà definitivament el Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació UA 72 de Can Quirze.

A l'esmentada Sentència el Tribunal considera:

 • Que el projecte de reparcel·lació impugnat, com instrument per a l'execució del planejament, compleix amb la seva finalitat en tant s'ajusta al planejament que desenvolupa.
 • Que les al·legacions efectuades pel demandant en el recurs es plantegen exclusivament en relació a qüestions de legalitat del Pla General.

 • Que el Pla General que dona cobertura al projecte de reparcel·lació en aquest àmbit d'actuació no ha estat impugnat ni directa ni indirectament.
 • Que, en conseqüència no pot atendre aquestes al·legacions que es troben fora de l'abast de l'objecte del recurs, el Projecte de Reparcel·lació.

Per aquests motius la Sala resolt desestimar el recurs i respecte les costes processals no en fa pronunciament d'imposició.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i el contingut de la Sentència, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.- Acceptar el contingut de la Sentència núm. 630/2006 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa, de data 7 de juliol de 2006 dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 989/2003 interposat per JOSEP RIERA MALET contra el Decret de 17 de març de 2003 pel qual s'aprovà definitivament el Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació UA 72 de Can Quirze.

 

Segon.-

Comunicar el precedent acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció Tercera, Sala Contenciosa administrativa, a la societat municipal PUMSA i al Gabinet Jurídic de l'Ajuntament de Mataró."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

12 - ORDRE D'ENDERROC DE L'EXCÉS D'ALÇADA DE LA PLANTA SOTACOBERTA NO AJUSTADA A LLICÈNCIA, AL C. JOSEP M. PELLICER, 48-50-52.

El senyor Arcadi Vilert Soler, Conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 25 de maig de 2006 s'ordena la suspensió d'obres no ajustades a llicència i es requereix a Proyectos Rial, SL, perquè en el termini de dos mesos ajusti les obres a la llicència concedida l'1 de juliol de 2005, en exp. 20050694 MAJ, per la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres amb set habitatges, al c. Josep M. Pellicer, 48-50-52, i en conseqüència enderroqui l'excés d'1m aproximadament de l'alçada màxima permesa en planta sota coberta.

En el termini concedit de 15 dies per formular al·legacions la persona interessada no en presenta cap, per decret de 22 de juny de 2006 es ratifica la suspensió de les obres.

El 7 de juliol de 2006 el servei tècnic municipal informa que les obres són il·legalitzables, s'ha complert l'ordre de suspensió però no ha estat enderrocat l'excés d'alçada en planta sotacoberta, aquest excés significa l'increment de superfície aproximada de 60 m2 que computa com a edificabilitat al superar l'alçada d'1,90 m.

D'acord amb les mides efectuades pel servei tècnic municipal la planta sota coberta de l'edifici de PB+3PP+PC té una alçada mitja d'1,52 m en la façana posterior i d'1,22 m en la façana principal. La planta sota coberta de l'edifici de PB+2PP+PC té una alçada mitja d'1,48 m en la façana posterior i principal. La llicència concedida autoritza una alçada màxima de 0,40 m del parament vertical de la planta sotacoberta.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 104 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Proyectos Rial, SL que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui l'excés d'alçada en planta sota coberta i s'ajusti a la llicència concedida per decret de 01.07.2005, al c. Josep M. Pellicer, 48-50-52.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

13 - ORDRE DE RETIRADA DELS COBERTS DE PROTECCIÓ DE VEHICLES EN PATI D'ILLA, AL C. CUBA, 4.El senyor Arcadi Vilert Soler, Conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 21 de juny de 2006 s'ha incoat a Iluro Hàbitat, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al c. Cuba, 4, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres o instal·lacions són il·legalitzables, han estat construïts uns coberts en el pati posterior de la parcel·la, utilitzat com aparcament, per a protecció dels vehicles. La finca està en sector residencial general, clau 1b, zona d'eixample antic, el Pla general d'ordenació permet una ocupació no superior al 20% del pati posterior de parcel·la, i els coberts superen aquest percentatge.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles 79 i 296 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Iluro Hàbitat, SL que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui o retiri els coberts de protecció de vehicles del pati d'illa, al c. Cuba, 4, que infringeixen la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

14 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ RAL, 501, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, Conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 18 d'abril de 2006 s'ha incoat a Suministros Industriales PRT, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al camí Ral, 501, bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Suministros Industriales PRT, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al camí Ral, 501, bxs. .

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

15 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AV. JAUME RECODER, 34-36, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, Conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 27 d'abril de 2006 s'ha incoat a Serveis Fotogràfics del Maresme, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a l'av. Jaume Recoder, 34-36, bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que el rètol en banderola és antic, quan van demanar llicència pels rètols en exp. 20032401 se'ls hi va permetre mantenir la banderola que tenia molts anys. Ara han canviat la enganxina en lletres del rètol per publicitar la fotografia digital, sol·licita tolerància per mantenir la banderola ja que el sector de la fotografia està passant per moments crítics, i si cal acceptaria el compromís de no tocar-la mai més i retirar-la quan es faci vella.

Respecte a l'al·legació de canvi de contingut i no del suport, resulta que estan subjectes a llicència la modificació, actualització, substitució o nova instal·lació de rètols, d'acord amb l'article 25 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques, per la qual cosa quan es produeixen qualsevol d'aquest fets és d'obligat compliment adequar-se a la normativa vigent.

Respecte a la sol·licitud de tolerància i compressió, resulta que la disciplina urbanística és una activitat reglada en la que no es possible adoptar resolucions basades en criteris discrecionals, per altra banda la persona interessada disposa d'altres mitjans per fer publicitat de la fotografia digital adequada a la normativa, i difícilment el rètol en banderola incidirà en la crisi que pugui passar el sector, més quan es tracta d'una activitat que porta anys al mateix lloc.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Serveis Fotogràfics del Maresme, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, a l'av. Jaume Recoder, 34-36, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

16 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL PTGE. COMTES MIR I BORRELL, 2-4, BXS, LOCAL 3.

El senyor Arcadi Vilert Soler, Conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 13 de juliol de 2006 s'ha incoat a Ana Hernández Márquez expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al ptge. Comtes Mir i Borrell, 2-4, bxs, local 3 i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Ana Hernández Márquez que en el termini màxim de dos mesos, retiri els quatre rètols adossats a façana, al passatge. Comtes Mir i Borrell, 2-4, baixos, local 3.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

17 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AV. MARESME, 285, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, Conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 21 de juny de 2006 s'ha incoat a Co-Auvisa-90, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a l'av. Maresme, 285, bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Co-Auvisa-90, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, instal·lat fora dels forats arquitectònics, a l'av. Maresme, 285, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.