Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

19/12/2005

Escoltar

19/12/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9992/2005 de 15 de desembre

Assumpte: Ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 19.12.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de desembre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 28 de novembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3 Donar compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 928/2005, de 26 de juliol de 2005, Rotllo d'Apel·lació 56/2005 que desestima el recurs interposat per l'Ajuntament de Mataró contra la Sentència de data 17 de febrer de 2005 que anul·la la liquidació practicada a l'Escola Pia de Catalunya sobre l'ICIO per construcció d'un edifici dedicat a l'ensenyament (Edifici del Mar).

-Servei de Secretaria General-

4 Donar compliment al contingut de la Sentència número 852 de data 8 de juliol de 2005 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 600/2000 interposat per la Sra. Antonia Trenado Macias, expedient AGC25/99

5 Donar compliment al contingut de la Sentència número 714/2005, de data 11 de juny, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 359/2000 interposat pel Sr. Juan Perdro Pavón Román, expedient MM9/96.

6 Donar compliment al contingut de la Sentència número 810/2005, de data 30 de juny, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, en el Recurs número 127/00 interposat pel Sr. Xavier Melero Lázaro i la Sra. Maria Rosa Agut Badia, expedient Gabinet Jurídic MM3/95.

7 Donar compliment al contingut de la Sentència número 981 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, en el Recurs número 3/2001 interposat pel senyor Eduard Torrent Moreno i la senyora Verònica Piñero Pacheco, expedient Gabinet Jurídic AGC57/99.

-Servei de Compres i Contractacions-

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte executiu del nou teló tallafocs al Teatre Monumental, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'adequació del local situat al carrer Colòmbia, 49-53 de Mataró, com a centre per a la gent gran i biblioteca, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels sectors "AV-AX-EZ-AT" de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

11 Adjudicació de les obres millora de la urbanització dels c. Germans Castanyer, Sor Lucil·la i el tram de Rafael Carreras entre el c. Sor Lucil·la i la Ctra. de Mata, a favor de l'empresa "Construcciones Deumal, SA", fins un import de 92.900'00 EUR.

12 Adjudicació del servei conservació i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Bor Señalizaciones y Complementos, SL" fins un import de 584.000'00 EUR. pels dos anys de durada del contracte.

13 Adjudicació del manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, se senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e instalaciones, SA (ACISA)" fins un import de 300.000'00 EUR. pels dos anys de durada del contracte.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14 Aprovació del Projecte de subministrament de mobiliari pel Centre d'Art Germans Arenas Clavell .

15 Aprovació inicial Projecte de nou col·lector del carrer Sant Antoni.

16 Aprovació inicial del Projecte de subministrament i instal·lació d'una marquesina i mòdul prefabricat al camp de Futbol-7 de Cirera.

-Servei d'Urbanisme-

17 Donar compliment de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, dictada en recurs ordinari núm. 150/2004, contra la revocació d'estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda, a la ctra. de Mata, 83.

18 Ordre de retirada del cobert en pati d'illa al Camí Ral, 600, bxs.

19 Ordre de retirada d'aparells d'aire condicionat a la Riera Figuera Major, 69-71, bxs / c. Arístides Maillol.

20 Ordre de retirada de rètol al c. Sant Josep, 39, bxs.

21 Ordre de retirada de rètol al c. Josep Pla, 1 bxs.

-Servei de Manteniment-

22 Aprovació del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Rocafonda situat al carrer Tàrrega, 41 de Mataró.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

23 Ratificació del decret del conseller delegat de Benestar Social 9262/2005 de 17 de novembre d'aprovació de signatura del conveni de cooperació interadministrativa amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials.

24 Encarregar a PUMSA l'inici de l'actuació prevista a la nau industrial del carrer Gibraltar núm. 3, seguint el projecte ja elaborat de construcció de pisos i adequació de l'equipament en funció dels usos que s'acordin en el marc del Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda-El Palau.

-Servei de Joventut i Dona-

25 Ratificació del decret del conseller delegat de Joventut i Dona 9438/2005 de 22 de novembre, en relació a la renúncia de diferents entitats a part de la subvenció atorgada per a la realització de Casals d'Estiu.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

M. Pau Ortillés Cadena

 

ACTA NÚM. 23/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia dinou de desembre de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors:

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 28 de novembre de 2005

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3 - DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA NÚM. 928/2005, DE 26 DE JULIOL DE 2005, ROTLLO D'APEL·LACIÓ 56/2005 QUE DESESTIMA EL RECURS INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT DE MATARÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DE DATA 17 DE FEBRER DE 2005 QUE ANUL·LA LA LIQUIDACIÓ PRACTICADA A L'ESCOLA PIA DE CATALUNYA SOBRE L'ICIO PER CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI DEDICAT A L'ENSENYAMENT (EDIFICI DEL MAR).

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"S'ha tramitat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el recurs d'apel·lació 56/2005, interposat per l'Ajuntament de Mataró contra la Sentència de 17 de febrer de 2005, dictada pel Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 9, que havia estimat el recurs interposat per l'Escola Pia de Catalunya contra liquidacions girades per l'Ajuntament en concepte d'ICIO.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs d'apel·lació i ha confirmat la sentència del Jutjat núm. 9, la qual havia considerat que no era ajustada a dret l'actuació municipal de liquidar l'ICIO a l'Escola Pia de Catalunya per la construcció d'un edifici destinat a centre d' ensenyament a l'espai conegut com "Cafè del Mar", situat al carrer Sant Agustí, cantonada Damià Campeny.

Per Decret 3679/2004, de 11 de maig, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les seves competències en relació a l'assabentat i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha desestimat el recurs d'apel·lació 56/2005, interposat per l'Ajuntament de Mataró contra la Sentència de 17 de febrer de 2005 dictada pel Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 9. Aquesta sentència del TSJC confirma la sentència del Jutjat núm. 9, la qual va considerar no ajustada a dret l'actuació municipal de liquidar l'ICIO a 'Escola Pia de Catalunya per la construcció d'un edifici destinat a centre d' ensenyament a l'espai conegut com "Café del Mar", situat al carrer Sant Agustí, cantonada Damià Campeny.

Segon.-

Donar compliment a aquesta sentència i anul·lar la liquidació practicada en el seu dia amb número 621057.

Tercer.-

Retornar l'aval dipositat per respondre del pagament de la liquidació, d'un import de 86.375,52.- euros.

Quart.-

Notificar aquesta resolució a les persones interessades i al Jutjat núm. 9.

Cinquè.-

Comunicar-la a la Tresoreria municipal i a l'ORGT, als efectes pertinents."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Secretaria General-

4 - DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 852 DE DATA 8 DE JULIOL DE 2005 DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ SEGONA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 600/2000 INTERPOSAT PER LA SRA. ANTONIA TRENADO MACIAS, EXPEDIENT AGC25/99.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 19 d'octubre de 2005 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 852/2005, de data 8 de juliol, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, en el Recurs número 600/00 interposat per la Sra. Antonia Trenado Macias.

El recurs es va interposar contra el Decret 811/2000 de 18 de febrer, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar el recurs de reposició interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per decret número 99/3140, de data 30 de setembre, del President de la CMI de Serveis Centrals.

La reclamació de responsabilitat patrimonial es fonamentà en la caiguda de la reclamant al carrer Montcada cantonada Roselló, el dia 27 de juny de 1999, per causa d'unes tanques i tubs de l'obra de substitució del clavegueram i repavimentació asfàltica que s'havien adjudicat a l'empresa IOMSA (expedient AGC 25/99). La reclamant no va quantificar el dany en via administrativa.

La sentència estima el recurs i condemna a l'Ajuntament de Mataró a l'abonament de 631 euros més els interessos legals a comptar des de la data de la reclamació (9-7-99), sense costes. Aquest import serà abonat per la companyia asseguradora municipal amb pòlissa vigent en el moment del sinistre.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Comissió de Govern l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compliment al contingut de la Sentència número 852 de data 8 de juliol de 2005 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 600/2000 interposat per la Sra. Antonia Trenado Macias contra el Decret 811/2000 de 18 de febrer, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar el recurs de reposició interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per decret número 99/3140, de data 30 de setembre, del President de la CMI de Serveis Centrals (Expedient: AGC 25/99)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Secció Segona i la Sra. Antonia Trenado Macias."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

5 - DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 714/2005, DE DATA 11 DE JUNY, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ SEGONA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 359/2000 INTERPOSAT PEL SR. JUAN PEDRO PAVÓN ROMÁN, EXPEDIENT MM9/96.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 28 de setembre de 2005 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 714/2005, de data 11 de juny, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, en el Recurs número 359/00 interposat pel Sr. Juan Pedro Pavón Roman.

El recurs es va interposar contra el Decret 999/2000, de 28 de febrer, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la part actora.

La reclamació de responsabilitat patrimonial es fonamentà en la caiguda del reclamant mentre circulava amb el seu ciclomotor a la Ronda Rocablanca en direcció Av. Europa, el dia 29 de juny de 1996, per causa del mal estat de la calçada (expedient MM49/96). El reclamant va quantificar el dany en via administrativa en 6.552.875 PTA € 39.384 euros-.

La sentència estima el recurs i condemna a l'Ajuntament de Mataró a l'abonament de 64.875 PTA (389,91 euros) per danys i 300.000 PTA (1.803.04 euros) per lesions, més els interessos legals a comptar des de la data de la reclamació (18-1-99), sense costes. Aquest import serà abonat per la companyia asseguradora municipal amb pòlissa vigent en el moment del sinistre.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Comissió de Govern l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compliment al contingut de la Sentència número 714/2005, de data 11 de juny, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 359/2000 interposat pel Sr. Juan Pedro Pavón Román contra el Decret 999/2000 de 28 de febrer, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 49/96)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Secció Segona i al Sr. Juan Pedro Pavón Román."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

6 - DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 810/2005, DE DATA 30 DE JUNY, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ SEGONA, EN EL RECURS NÚMERO 127/00 INTERPOSAT PEL SR. XAVIER MELERO LÁZARO I LA SRA. MARIA ROSA AGUT BADIA, EXPEDIENT GABINET JURÍDIC MM3/95.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 15 de novembre de 2005 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 810/2005, de data 30 de juny, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, en el Recurs número 127/00 interposat pel Sr. Xavier Melero Lázaro i la Sra. Maria Rosa Agut Badia.

El recurs es va interposar contra resolució desestimatòria per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial que es fonamentà en lesions patides pels reclamant perquè van caure amb la moto quan circulaven per l'Av. Perú el dia 14 de setembre de 1994 i la roda davantera es va introduir en un registre de clavegueram sense tapa (expedient MM3/95). Els reclamants van quantificar l'import pels danys i lesions patits en 1.417.334 PTA (8.519 euros), corresponents al Sr. Melero, i 518.000 PTA (3.113 euros), de la Sra. Agut-.

La sentència estima en part el recurs contenciós administratiu i considera que s'ha de distribuir la responsabilitat de l'accident per meitats, apreciant concurrència entre el deficient funcionament del servei públic municipal i la falta d'atenció dels recurrents al circular per la via pública. Per aquest motiu, condemna a l'Ajuntament de Mataró a l'abonament del 50% del dany que quantifica la sentència; aquesta quantia significa liquidar al Sr. Xavier Melero un import de 2.840,58 euros (més els interessos legals a comptar des de 15 de febrer de 1999), i a la senyora Maria Rosa Agut Badía un import de 420,96 euros (més els interessos legals des de l'esmentada data); sense costes. Aquesta liquidació serà abonada per la companyia asseguradora municipal amb pòlissa vigent en el moment del sinistre.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Comissió de Govern l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Donar compliment al contingut de la Sentència número 810/2005, de data 30 de juny, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, en el Recurs número 127/00 interposat pel Sr. Xavier Melero Lázaro i la Sra. Maria Rosa Agut Badia contra resolució desestimatòria per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial que es fonamentà en lesions patides pels reclamant perquè van caure amb la moto quan circulaven per l'Av. Perú el dia 14 de setembre de 1994 i la roda davantera es va introduir en un registre de clavegueram sense tapa (expedient MM3/95).

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Secció Segona i els reclamants"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

7 - DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 981 DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ SEGONA, EN EL RECURS NÚMERO 3/2001 INTERPOSAT PEL SENYOR EDUARD TORRENT MORENO I LA SENYORA VERÒNICA PIÑERO PACHECO, EXPEDIENT GABINET JURÍDIC AGC57/99.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 5 d'octubre de 2005 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 981/2005, de data 27 de juliol, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, en el Recurs número 3/2001 interposat pel senyor Eduard Torrent Moreno i la senyora Verònica Piñero Pacheco.

El recurs es va interposar contra el Decret 2659/2000, de 5 de maig, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual no es va admetre a tràmit la reclamació prèvia a la via civil i es va arxivar per falta de relació directa entre el funcionament del servei públic i l'accident de circulació descrit en la reclamació corresponent a l'expedient AGC57/99 del Gabinet Jurídic.

La reclamació de responsabilitat civil es fonamentà en l'accident de circulació que va tenir lloc el dia 10 d'abril de 1999 quan circulaven amb el ciclomotor DERBI GPR, 50cc i van caure en el pas subterrani d'accés a "El Cargol". Quantificaven l'import de la reclamació en 30.160 PTA € per danys al vehicle- i en 110.500 PTA €per danys físics -.

Segons els reclamants, el motiu de la caiguda va ser l'aigua i el fang de la paret i que s'estenien sobre la calçada de la primera corba del pas subterrani en direcció al Passeig Marítim. La petició d'indemnització no es va admetre a tràmit, entre altres raons, perquè el ciclomotor circulava amb dos ocupants i el vehicle no estava homologat per dos persones, fet que va augmentar la inestabilitat del vehicle per a la seva normal circulació.

La sentència estima parcialment el recurs i condemna a l'Ajuntament de Mataró a l'abonament de 604,02 euros a favor de la senyora Verònica Piñero Pacheco i a 181,27 euros a favor del senyor Eduard Torrent Moreno més els interessos legals a comptar des de 5-1-00, sense costes. Aquest import s'ha abonat per la companyia asseguradora municipal amb pòlissa vigent en el moment del sinistre.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Comissió de Govern l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compliment al contingut de la Sentència número 981 de data 27 de juliol de 2005 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 3/2001, interposat pel senyor Eduard Torrent Moreno i la senyora Verònica Piñero Pacheco contra el Decret 2659/2000 de 5 de maig, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual no es va admetre a tràmit la reclamació prèvia a la via jurisdiccional civil. (Expedient: AGC 57/99)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Secció Segona i al senyor Eduard Torrent Moreno i la senyora Verònica Piñero Pacheco."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Compres i Contractacions-

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU TELÓ TALLAFOCS AL TEATRE MONUMENTAL, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 15/11/2005, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del projecte executiu del nou teló tallafocs al Teatre Monumental, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 111.387,84.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 12/12/05, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/45183B/63200 del pressupost municipal que s'aprovi per l'anualitat del 2006 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte executiu del nou teló tallafocs al Teatre Monumental, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 111.387,84.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte executiu del nou teló tallafocs al Teatre Monumental, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 111.387,84.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/45183B/63200 del pressupost municipal que s'aprovi per l'any 2006 (doc. comptable tipus AFUT 200500060238).

Quart.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/45183B/63200 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006 .

Cinquè.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Sisè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de nou teló tallafocs al Teatre Monumental, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2005, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

9 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DEL LOCAL SITUAT AL CARRER COLÒMBIA, 49-53 DE MATARÓ, COM A CENTRE PER A LA GENT GRAN I BIBLIOTECA, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 2/12/2005, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'adequació del local situat al carrer Colòmbia, 49-53 de Mataró com a centre per a la gent gran i biblioteca, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 114.005,39.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 12/12/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/31331K/63200 del pressupost municipal que s'aprovi per l'anualitat del 2006 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'adequació del local situat al carrer Colòmbia, 49-53 de Mataró, com a centre per a la gent gran i biblioteca, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 114.005,39.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'adequació del local situat al carrer Colòmbia, 49-53 de Mataró, com a centre per a la gent gran i biblioteca, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 114.005,39.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/31331K/63200 del pressupost municipal que s'aprovi per l'any 2006 (doc. comptable tipus AFUT 63245).

Quart.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40543/31331K/63200 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006 .

Cinquè.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Sisè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte d'adequació del local situat al carrer Colòmbia, 49-53 de Mataró com a centre per a la gent gran i biblioteca, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2005, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

10 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS SECTORS "AV-AX-EZ-AT" DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment de data 2 de desembre de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels sectors "AV-AX-EZ-AT" de Mataró, que afecta als carrers Siete Partidas, Bombers Madern i Clariana, Astronauta Amstrong, del Lapidario, Germà Francisco, Las Cantigas i trams de les rondes Cervantes (entre Av. Amèrica i N-II) i Alfons X el Savi (entre Rda. Cervantes i Ctra. De Mata ), per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 339.993,14.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 12/12/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/43311L/61300 del pressupost que s'aprovi per a l'anualitat del 2006.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels sectors "AV-AX-EZ-AT" de Mataró, que afecta als carrers Siete Partidas, Bombers Madern i Clariana, Astronauta Amstrong, del Lapidario, Germà Francisco, Las Cantigas i trams de les rondes Cervantes (entre Av. Amèrica i N-II) i Alfons X el Savi (entre Rda. Cervantes i Ctra. De Mata ), atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 339.993,14.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels sectors "AV-AX-EZ-AT" de Mataró, que afecta als carrers Siete Partidas, Bombers Madern i Clariana, Astronauta Amstrong, del Lapidario, Germà Francisco, Las Cantigas i trams de les rondes Cervantes (entre Av. Amèrica i N-II) i Alfons X el Savi (entre Rda. Cervantes i Ctra. De Mata ), mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 339.993,14.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/43311L/61300 del pressupost municipal que s'aprovi pel 2006 (doc. AFUT núm. 63014).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de com a mínim 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40543/43311L/61300 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

11 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DELS C. GERMANS CASTANYER, SOR LUCIL·LA I EL TRAM DE RAFAEL CARRERAS ENTRE EL C. SOR LUCIL·LA I LA CTRA. DE MATA, A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRUCCIONES DEUMAL, SA", FINS UN IMPORT DE 92.900'00 EUR.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Atès que a la sessió de la Mesa de Contractació del dia 22 de setembre de 2005, es va declarar deserta la subhasta per a l'adjudicació de les obres de millora de la urbanització dels c. Germans Castanyer, Sor Lucil·la i el tram de Rafael Carreras, entre el c. Sor Lucil·la i la Ctra. de Mata.

Atès el previst a l'art. 140.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, relatiu a la possibilitat d'adjudicar un contracte d'obres mitjançant procediment negociat sense publicitat prèvia, quan el contracte no s'arriba a adjudicar en un procediment obert o restringit per manca de licitadors, sempre que no es modifiquin les condicions originals del contracte.

Atès, així mateix, allò que preveu l'art. 92 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, abans expressat.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 2 de desembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de la subhasta per a l'execució de les obres de millora de la urbanització dels c. Germans Castanyer, Sor Lucil·la i el tram de Rafael Carreras, entre el c. Sor Lucil·la i la Ctra. de Mata, a l'empresa "Construccions Deumal, SA" per un import de 92.900'00 €, IVA inclòs, en ser la més econòmica de les rebudes entre les que es van sol·licitar.

Tenint en compte que a la partida 40220/46342K/60100 del pressupost municipal de l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Comissió de Govern Municipal l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Declarar deserta la subhasta celebrada per a l'adjudicació de les obres de millora de la urbanització dels c. Germans Castanyer, Sor Lucil·la i el tram de Rafael Carreras, entre el c. Sor Lucil·la i la Ctra. de Mata, d'acord amb la proposta de la Mesa de Contractació de data 22 de setembre de 2005.

Segon.-

Acordar la contractació de les obres de millora de la urbanització dels c. Germans Castanyer, Sor Lucil·la i el tram de Rafael Carreras, entre el c. Sor Lucil·la i la Ctra. de Mata, mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb el previst a l'art. 140.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.-

Mantenir el mateix plec de clàusules econòmiques i administratives que regeixen la present contractació, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2005.

Quart.-

Ateses les ofertes sol·licitades en el seu dia pel Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, adjudicar el contracte de les obres de millora de la urbanització dels c. Germans Castanyer, Sor Lucil·la i el tram de Rafael Carreras, entre el c. Sor Lucil·la i la Ctra. de Mata, a l'empresa "Construccions Deumal, SA" per un import de 92.900'00 €, IVA inclòs, en ser la més econòmica de les rebudes entre les que es van sol·licitar.

Cinquè.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40220/46342K/60100 del pressupost municipal de 2005 (D núm. 62632 i A/ núm. 62760)

Sisè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.716'00 €.

Setè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

12 - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL DE LA CIUTAT DE MATARÓ DURANT ELS ANYS 2006 I 2007, A FAVOR DE L'EMPRESA "BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS, SL" FINS UN IMPORT DE 584.000'00 EUR. PELS DOS ANYS DE DURADA DEL CONTRACTE.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007.

Atès l'informe emès per l'enginyer del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró, de data 1 de desembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei de manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007, a l'empresa "Bor Señalizaciones y Complementos, SL" fins un import de 584.000'00 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 292.000'00 € anuals.

Tenint en compte que les previsions de la partida 20100/513210/21000 del pressupost municipal per als anys 2006 i 2007 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007, a l'empresa "Bor Señalizaciones y Complementos, SL" fins un import de 584.000'00 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 292.000'00 € anuals.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 20100/513210/21000, de la següent manera:

  • Any 2006 292.000'00 € (doc. compt. DFUT núm. 62362).
  • Any 2007 292.000'00 € (doc. compt. DFUT núm. 62363).

Tercer.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per al exercici pressupostari de 2006 i 2007, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 23.360'00 € i pagui l'import de 1.080'20 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP (147'99 €) i en el BOE (932'21 €).

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

13 - ADJUDICACIÓ DEL MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES, SE SENYALITZACIÓ VARIABLE O DINÀMICA I DE CONTROL D'ACCESSOS DE LA CIUTAT DE MATARÓ DURANT ELS ANYS 2006 I 2007, A FAVOR DE L'EMPRESA "AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA)" FINS UN IMPORT DE 300.000'00 EUR. PELS DOS ANYS DE DURADA DEL CONTRACTE.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007.

Atès l'informe emès pel tècnic del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró, de data 5 de desembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei de manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007, a l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA)" fins un import de 600.000 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 300.000'00 € anuals.

Tenint en compte que les previsions de les partides 20100/513210/21000 i 20100/51321Z/60500 del pressupost municipal per als anys 2006 i 2007 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007, a l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA)" fins un import de 600.000 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 300.000'00 € anuals.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides i de la següent manera:

Any 2006

  • Partida 20100/513210/21000 280.000'00 € (doc. compt. DFUT núm. 63225).
  • Partida 20100/51321Z/60500 20.000'00 € (doc. compt. DFUT núm. 63230).

Any 2007

  • Partida 20100/513210/21000 280.000'00 € (doc. compt. DFUT núm. 63227).
  • Partida 20100/51321Z/60500 20.000'00 € (doc. compt. DFUT núm. 63232).

Tercer.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per al exercici pressupostari de 2006 i 2007, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 24.000'00 € i pagui l'import de 1.052'95 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP (150'34 €) i en el BOE (902'61 €).

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14 - APROVACIÓ DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PEL CENTRE D'ART GERMANS ARENAS CLAVELL .

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Properament finalitzaran les obres del Projecte executiu de Centre d'Art Germans Arenas Clavell, ubicat al carrer Argentona 64.

Aquest equipament està destinat a la creació d'un museu i d'altres espais culturals en benefici de la ciutat.

Abans d'entrar en funcionament el centre, cal dotar-lo convenientment amb el mobiliari i material que sigui necessari per al desenvolupament de les seves tasques i per això els serveis tècnics municipals han redactat el pertinent projecte d'equipament.

Examinat el "Projecte d'equipament i subministrament de mobiliari per al Centre d'Art Germans Arenas Clavell", redactat per l'arquitecta municipal Anna Llop Rius amb el suport del personal tècnic del servei d'Obres, que descriu i quantifica l'equipament i el mobiliari que és necessari adquirir per a aquest edifici cultural, abans de la seva entrada en funcionament prevista per a principis de l'any 2006, el qual ascendeix a la quantitat total de 134.998,65 € IVA inclòs.

A l'anterior memòria valorada s'assenyalen i es determinen el tipus d'equipament a subministrar, amb una descripció detallada de cada element i el nombre de peces de cada tipus a adquirir, amb anotacions en el seu cas de les característiques tècniques a tenir en compte a l'hora del subministrament.

El document apareix desglossat en lots, segons la tramitació contractual administrativa que correspongui a l'hora d'adquirir els productes o béns relacionats i la seva naturalesa.

Atès el que disposen els articles 67.1, 68, 171,180.2 i concordats del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el "Projecte d'equipament i subministrament de mobiliari per al Centre d'Art Germans Arenas Clavell", confeccionat per l'arquitecta municipal Anna Llop Rius, en el qual es descriuen i quantifiquen l'equipament i el mobiliari, per lots, que cal adquirir per a l'esmentat centre cultural abans de la seva entrada en funcionament, prevista per a principis de l'any 2006, que ascendeix a la quantitat total de 134.998,65 € IVA inclòs.

Segon.-

Facilitar al Servei de Compres i Contractacions la documentació necessària per iniciar el corresponent expedient de contractació per al subministrament de l'equipament previst en l'anterior memòria valorada, d'acord amb els lots confeccionats a l'efecte.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords als serveis de Gestió Econòmica-Secció Patrimoni i al Patronat Municipal de Cultura als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

15 - APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE NOU COL·LECTOR DEL CARRER SANT ANTONI.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte del clavegueram - carrer Sant Antoni", promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i redactat pels seus serveis tècnics, que té per objecte definir i valorar les obres que s'han de realitzar en el carrer de Sant Antoni per tal de renovar la xarxa del clavegueram existent, amb un pressupost d'execució per contracte de 335.991,40 € IVA inclòs.

L'objecte de l'obra consisteix en substituir la galeria existent en el carrer de Sant Antoni, i millorar la capacitat de desguàs d'aquesta instal·lació, amb la col·locació d'un tub de 1000 mm de diàmetre des del final del carrer de Sant Antoni passant pel pàrking de Can Maitanquis amb la galeria existent del carrer de Sant Joan.

L'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data 30 de novembre de 2005, ha informat que no hi ha cap impediment d'ordre tècnic que impedeixi la seva aprovació inicial.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, i l'article 219.2 d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Vist l'article 2on. dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., que assenyala com objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infrastructures urbanes.

La consellera delegada d'obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte del clavegueram - carrer Sant Antoni", promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i redactat pels seus serveis tècnics, que té per objecte definir i valorar les obres que s'han de realitzar en el carrer de Sant Antoni per tal de renovar la xarxa del clavegueram existent, amb un pressupost d'execució per contracte de 335.991,40 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

En base al que disposa l'article 2on dels Estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA.

Quart.-

Comunicar els anteriors acords al gerent de l'empresa pública municipal d'Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Serveis Públics i Mobilitat als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

16 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA MARQUESINA I MÒDUL PREFABRICAT AL CAMP DE FUTBOL-7 DE CIRERA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de subministrament i instal·lació d'una marquesina i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol -7 de Cirera", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte el subministre i instal·lació d'una pèrgola d'estructura metàlica i emparrillat de llistons de fusta de pi i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol-7 de Cirera, amb un pressupost d'execució per contracte de 68.582,72 €, IVA inclòs.

La finalitat d'aquesta instal·lació és la de crear una zona d'ombra i d'estada al costat del camp de futbol-7.

Abans d'instal·lar la marquesina i el mòdul prefabricat, s'ha d'adaptar primerament el terreny i posteriorment realitzar la fonamentació per anclar aquest mobiliari. Igualment s'han d'executar els treballs necessaris per acollir les escomeses elèctriques, d'aigua i desguás.

També esta previst en el projecte construir la tanca perimetral del recinte així com la porta d'accés.

El projecte s'ha desglossat en dos lots, atenent a la possibilitat d'adjudicar-los a empreses diferents, si fos el cas.

Els lots son el següents:

Lot 1.- Subministrament de marquesina i mòdul prefabricat 50.682,72 € IVA inclòs

Lot 2.- Treballs a realitzar. 17.900,00 € IVA inclòs.

El primer, consisteix en el subministrament del mobiliari i el segon, compren els treballs de preparació del terreny, la fonamentació per la recepció de la marquesina i del mòdul prefabricat, així com els treballs de construcció de la tanca perimetral i de la porta d'accés al recinte esportiu.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219.2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera delegada d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de subministrament i instal·lació d'una marquesina i mòdul prefabricat al camp de futbol -7 de Cirera", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte el subministrament i instal·lació d'una pèrgola d'estructura metàl·lica i emparrillat de llistons de fusta de pi i d'un mòdul prefabricat al Camp de futbol-7 de Cirera de les característiques tècniques i qualitatives que es descriuen en aquest document tècnic, amb un pressupost d'execució per contracte de 68.582,72 €, IVA inclòs, desglossat de la manera següent:.

Lot 1.- Subministrament de marquesina i mòdul prefabricat 50.682,72 € IVA inclòs

Lot 2.- Treballs a realitzar 17.900,00 € IVA inclòs.

El lot primer inclou el subministrament del mobiliari.

El lot segon compren els treballs de preparació del terreny, la fonamentació per la recepció de la marquesina i del mòdul prefabricat, així com l'execució de la tanca perimetral i de la porta d'accés al recinte.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Compres i Contractacions, Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica-Secció de Patrimoni-, i al Patronat Municipal d'Esports."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Urbanisme-

17 - DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE BARCELONA, DICTADA EN RECURS ORDINARI NÚM. 150/2004, CONTRA LA REVOCACIÓ D'ESTACIONAMENT RESERVAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, A LA CTRA. DE MATA, 83.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona ha dictat sentència el 16 de novembre de 2005, en la que desestima el recurs ordinari núm. 150/2004, interposat per María del Carmen Anglés Josep contra el decret de 22 de gener de 2004, de revocació de la llicència d'estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda, a la ctra. de Mata, 83.

La sentència és favorables als interessos municipals.

Vist l'article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo els següents acords:

Primer.-

Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona de 16 de novembre de 2005, que desestima el recurs ordinari núm. 150/2004, interposat per María del Carmen Anglés Josep, i confirma la legalitat de l'acte recorregut.

Segon.-

Comunicar l'acord al Jutjat als efectes escaients. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

18 - ORDRE DE RETIRADA DEL COBERT EN PATI D'ILLA AL CAMÍ RAL, 600, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 26 d'octubre de 2005 s'ha incoat a Hua-Chengda, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al Camí Ral, 600 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que: 1) el cobert en el pati és totalment desmuntable; 2) s'ha realitzat per evitar molèsties de sorolls i olors als veïns, actua com a vestíbul previ des de la zona de la cuina, la de més soroll; 3) no sobrepassa els tancaments de la parcel·la per tant no és visible des del carrer; i 4) entén que ha de prevaler l'harmonia en la comunitat sobre l'estricte compliment de la normativa vigent; i finalment sol·licita l'arxiu de l'expedient.

Respecte a l'al·legació 1), la normativa urbanística no diferència les construccions i instal·lacions segons el material emprat o de si es pot demuntar, un element compleix o no compleix amb el planejament amb independència de si és d'obra, vidre, fusta o metàl·lic, o la forma de construcció. A més les construccions o instal·lacions prefabricades, siguin provisionals o permanents, i els hivernacles o instal·lacions similars també estan subjectes a llicència urbanística, per disposició de l'article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Respecte a les al·legacions 2) i 3), els motius que l'han portar a efectuar la construcció o instal·lació que significa una infracció urbanística i el fet que no sigui visibles des del carrer, no són eximents del compliment de la normativa, ha de buscar una altra solució adaptada a les exigències urbanístiques i d'activitats per evitar molèsties per sorolls i olors als veïns, com pot ser el correcte aïllament del local i del sistema de ventilació.

Respecte a l'al·legació 4), a l'Ajuntament no li està permès aplicar la normativa urbanística de forma discrecional, els diferents interessos en joc s'han d'harmonitzar amb compliment del planejament. L'article 11 de l'esmentat Decret Legislatiu 1/2005 estableix que són nul·les de ple dret les reserves de dispensació que concedeixin les administracions públiques al marge dels plans i les normes d'ordenació urbanística, això vol dir que qualsevol activitat municipal destinada a legalitzar les infraccions urbanístiques, que no es poden, al ser nul·la de ple dret és com sinó s'hagués produït mai i no té cap efecte jurídic.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per infracció del PERI 01 Camí Ral/President Macià, conforme el qual el pati d'illa té clau 0, es a dir lliure d'edificació, sense cap tipus de construcció, tal com disposa l'article 79 del Pla general.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles esmentats i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Hua-Chengda, SL que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui o retiri el cobert del pati d'illa, al Camí Ral, 600 bxs, que infringeix el planejament.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

19 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELLS D'AIRE CONDICIONAT A LA RIERA FIGUERA MAJOR, 69-71, BXS / C. ARÍSTIDES MAILLOL.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 30 de setembre de 2005 s'ha incoat a Mercedes González Marín expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació d'aparells d'aire condicionat sense llicència i il·legalitzable, a la Riera Figuera Major, 69-71 bxs. / c. Arístides Maillol, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació dels aparells d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Mercedes González Marín que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana els aparells d'aire condicionat, a la Riera Figuera Major, 69-71 bxs. / c. Arístides Maillol, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

20 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. SANT JOSEP, 39, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 25 d'octubre de 2005 s'ha incoat a Carmen Peralta Huguet expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al Sant Josep, 39 bxs., i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que el rètol està instal·lat des de l'any 1992 i que únicament ha pintat el frontal del rètol.

Respecte a l'al·legació formulada resulta que el frontal del rètol és el que té el contingut publicitària que s'ha modificat, la intervenció en rètols preexistents obliga a adaptar-se a la normativa vigent. A l'haver una normativa municipal reguladora de la publicitat sotmesa a possibles variacions, la sol·licitud i obtenció de llicència de primera instal·lació o modificació de rètol és la única garantia de l'administrat que s'ajusta a la normativa vigent i no incorre en infracció urbanística. L'article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, disposa que estan subjectes a prèvia llicència, entre d'altres, la col·locació de rètols de propaganda visibles des de la via pública. I l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques contempla la tarifa corresponent per llicència i modificació de llicència d'instal·lació de rètols, tendals, aparells d'aire condicionat i altres elements visibles des de la via pública.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Carmen Peralta Huguet que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al Sant Josep, 39 bxs..

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

21 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. JOSEP PLA, 1 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 26 d'octubre de 2005 s'ha incoat a Saige, SCP expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al Josep Pla, 1 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

La llicència per instal·lació del rètol havia estat sol·licitada per la societat interessada amb anterioritat, i denegada per decret de 13 d'octubre de 2005, en exp. 20041308 RET.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Saige, SCP que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al Josep Pla, 1 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Manteniment-

22 - APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP ROCAFONDA SITUAT AL CARRER TÀRREGA, 41 DE MATARÓ.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Rocafonda situat al carrer Tàrrega, 41 de Mataró", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 293.614,40 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Rocafonda situat al carrer Tàrrega, 41 de Mataró", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 293.614,40 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

23 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL CONSELLER DELEGAT DE BENESTAR SOCIAL 9262/2005 DE 17 DE NOVEMBRE D'APROVACIÓ DE SIGNATURA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Per decret número 9262/05, de data d'avui, el conseller delegat de Benestar Social ha resolt aprovar la signatura del conveni de cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials amb la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2005

El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2005.

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 9262/05, de data d'avui, que en la seva part dispositiva resol el següent:

" 1.- Aprovar la signatura d'un conveni de cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, per l'any 2005.

2.- Facultar l'alcalde de l'Ajuntament de Mataró per a la signatura del conveni.

3.- Acceptar les aportacions que consten en els annexos al conveni, per un import total de 620.910,65 euros, i distribuïts així:

- annex 1. 1.1 - Manteniment dels serveis socials d'atenció primària€506.715,47 euros

. finançament: foment €€€.€€€€ 375.558 euros . convocatòria anual: indicadors €€€ 93.133,65 euros . aportació extraordinària any 2005:

promoció atenció domiciliària€€€€€. 38.023,82 euros

- annex 2. Transport adaptat. Quantitat màxima de €€€€€€€..45.550,80 euros

- annex 5. Atenció especialitzada a toxicòmans. Quantitat màxima de 3.556,38 euros

- annex 6. Programes de serveis socials de centres oberts i altres programes diürns d'atenció a la infància i a l'adolescència Quantitat màxima de€ 30.000 euros

- annex 9. Programes i actuacions comunitàries i cíviques. Marginació social i lluita . contra la pobresa. Quantitat màxima de €€€€€€€€€€.€€... 35.088 euros.

4.- Ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local.

5.- Notificar aquesta resolució al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la signatura del citat conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

24 - ENCARREGAR A PUMSA L'INICI DE L'ACTUACIÓ PREVISTA A LA NAU INDUSTRIAL DEL CARRER GIBRALTAR NÚM. 3.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Antecedents

1. Al febrer de 2005 es va constituir la Comissió Mixta d'Habitatge de Rocafonda-El Palau que, en el marc del Consell Territorial del Pla integral de Rocafonda-El Palau, ha treballat per elaborar un informe on es recullen les necessitats en matèria d'habitatge a aquests dos barris de la ciutat.

2. El 10 de novembre de 2005 va tenir lloc una reunió del Consell Territorial del Pla integral de Rocafonda-El Palau, on es va donar a conèixer els continguts de l'informe elaborat per la Comissió.

3. A l'informe elaborat per l'Institut Municipal d'Educació es posa de manifest la manca d'espais de l'Escola d'Adults de Can Noé per a donar resposta a les demandes de formació existents i es proposa l'ús de l'equipament situat al carrer Gibraltar, 3, com a opció per a una possible ampliació de l'Escola.

4. A l'informe elaborat pel Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró es posa de manifest la necessitat creixent de dotar el barri de Rocafonda i El Palau d'habitatges assistits per a reallotjar persones amb dificultats d'accessibilitat i barreres arquitectòniques en els seus habitatges.

Per tot això, considero oportú proposar l'adopció, per part de la Junta de Govern Local, de l'acord següent:

Primer.-

Proposar a l'empresa PUMSA l'inici de les actuacions previstes a la nau industrial del carrer Gibraltar 3, seguint el projecte ja elaborat de construcció de pisos i adequació de l'equipament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Joventut i Dona-

25 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL CONSELLER DELEGAT DE JOVENTUT I ESPORTS 9438/2005 DE 22 DE NOVEMBRE, EN RELACIÓ A LA RENÚNCIA DE DIFERENTS ENTITATS A PART DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER A LA REALITZACIÓ DE CASALS D'ESTIU.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 4 de desembre de 1997, va aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Mataró i els organismes autònoms.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener de 2005 es van aprovar les bases particulars reguladores de les subvencions per a casals d'estiu 2005 (convocatòria 12/05) per un import màxim de 71.000 euros i la corresponent convocatòria, obrint-se el període de presentació de sol·licituds entre les dies 4 de gener a 7 de febrer de 2005.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2005, es va aprovar la modificació d'aquestes bases amb l'ampliació de l'import màxim de subvenció en 30.000 euros més i l'avançament del pagament del 50% de les subvencions previ a la seva justificació.

Un cop examinades les sol·licituds presentades, la Comissió Qualificadora Única, en data 4 de maig de 2005, va acordar-ne la valoració.

Per decret 4862 de data 31 de maig de 2005, i ratificat per la Junta de Govern Local en data 11 de juliol de 2005, la aleshores consellera delegada de Joventut, Esports i Dona va acordar l'atorgament de subvencions per a casals d'estiu 2005 i el pagament del 50% avançat.

Amb dates 23 de juny i 8 de juliol de 2005, l'AMPA CEIP Torre Llauder va presentar sol·licituds de renúncia a part de l'import total de 6.502,60 euros concedit per a casals d'estiu, per disminució del nombre d'inscripcions previstes del casal de juliol i per manca d'inscripcions del casal de setembre.

Amb data 7 de juliol de 2005, l'AMPA CEIP Angeleta Ferrer va presentar sol·licitud de renúncia a part de l'import total de 4.300,10 euros concedit per a casal d'estiu de juliol per disminució del nombre d'inscripcions previstes.

Amb data 7 de juliol de 2005, el Centre Jove Sant Jordi € Grup d'Esplai L'Olla de Grills va presentar sol·licitud de renúncia a part de l'import total de 6.292,83 euros concedit per a casals d'estiu de juliol i setembre per disminució del nombre d'inscripcions previstes.

Amb data 8 de juliol de 2005, l'Associació Teens Center va presentar sol·licitud de renúncia a part de l'import total de 1.573,21 euros concedit per a casal d'estiu de juliol per disminució del nombre d'inscripcions previstes.

Amb data 13 de juliol de 2005, l'AMPA CEIP Menéndez y Pelayo va presentar sol·licitud de renúncia a part de l'import total de 629,28 euros concedit per a casal d'estiu de setembre per disminució del nombre d'inscripcions previstes.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2005, es va aprovar l'acceptació d'aquestes renúncies parcials de subvenció i la relació de documents comptables inversos D/ núm. 20050001482 per un import total de 5.155,85 euros.

Amb data 17 de novembre de 2005, la cap del Servei de Joventut ha emès informe per tal de poder aprovar la corresponent anotació comptable inversa A/ núm. 200500059943 per un import de 5.155,85 euros.

Per decret 9438/2005 de 22 de novembre, el conseller delegada de Joventut i Esports ha aprovat l'anotació comptable inversa document A/ amb número d'operació 200500059943, per un import de 5.155,85 euros, a ratificar per la Junta de Govern Local .

Fonaments de dret

D'acord amb l'article 128.3 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, el beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o de l'afectació a què es trobi, sotmesa aquella, amb la pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat subvencionada o al seu cobrament, altrament el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.

D'acord amb els articles 17è i 18è de les bases d'execució del pressupost de 2004, en principi, l'òrgan competent per aprovar els documents comptables inversos a l'autorització de la despesa i a la disposició de la mateixa, documents A/ i D/, és el mateix òrgan que va autoritzar la despesa i va aprovar-ne el compromís.

En conseqüència aquest conseller delegat proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret 9438/2005 de 22 de novembre, que en la seva part resolutiva disposa el següent:

"Aprovar l'anotació comptable inversa segons el document A/ amb número d'operació 200500059943 per un import de 5.155,85 euros (cinc mil cent cinquanta-cinc euros amb vuitanta-cinc cèntims d'euro)."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.