Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

20/02/2006

Escoltar

20/02/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1408/2006 de 16 de febrer

 

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 20.2.2006

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 de febrer de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 6 de febrer de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 Donar compliment de la Sentència número 34/2003 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27 de gener de 2003 (Recurs numero 958/1998) que ha estat confirmada per Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, de data 21 de setembre (Recurs Cassació número 1839/2003) interposat per l'empresa CAPASER SL contra el decret del President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals, de data 20 de març de 1998.

4 Donar-nos per assabentats del contingut de la Sentència número 1036 de data 16 de setembre de 2005 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 83/2001, interposat pel FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA i el Sr. Lluís Hervàs Vall-Llosera contra el Decret 6534/2000 de 13 de novembre, del Conseller Delegat de Serveis Centrals.

5 Donar compliment al contingut de la Sentència número 344/2005, de data 9 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu numero 6 de Barcelona, recaiguda en el Recurs número 112/2005, interposat pel Sr. Marc Llimona Floriach, contra el Decret 943/2005 de 4 de febrer, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació.

 1. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 1347, de data 11 de novembre de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 714/2000, interposat pel Sr. Bartolomé Serrano Sánchez i per la Sra. Maravillas García Fernández, contra el Decret 3945/2000, de 22 de juny, del Conseller Delegat de Serveis Centrals.

-Servei de Compres i Contractacions-

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte d'execució d'un equipament al barri de Vista Alegre, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 485.265'13.-EUR., IVA. inclòs

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema mòbil d'identificació de vehicles, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 58.000'00.-EUR., IVA. inclòs

9 Ratificació del decret núm. 10403/2005, de 30 de desembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, pel que fa al seu annex "W", en el que s'aprova la despesa a favor de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA., de l'import de 192.906,92.-EUR., IVA. inclòs, meritat per l'enviament de cartes per la gestió cadastral durant el mes de desembre 2005.

10 Ratificació del decret núm. 10414/2005, de 30 de desembre, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel que fa al seu annex C, relatiu a l'aprovació de la revisió de preus definitiva aplicable durant el 2005 als serveis prestats per Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA), pels serveis de neteja prestats

11 Modificació del contracte de subministrament i instal·lació d'una galeria de tir a la comissaria de la Policia Local de Mataró, adjudicat a favor de GTS Electrónica, SL., per ampliació del contracte en 15.086'46.-EUR., a fi d'incloure millores operatives i de seguretat

12 Estimar la sol·licitud efectuada per STE Consulting, SA., mitjançant escrit de data 09/01/2006, i acordar la resolució de mutu acord del contracte administratiu formalitzat en la data de 08/02/2005 amb aquesta entitat per al subministrament i implantació d'una eina de Bussiness Process Management (BPM)

13 Modificació del contracte del servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS), modificació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 96.195,00.-EUR., IVA. inclòs, degut a l l'increment d'usuaris destinataris del servei i als nous orígens dels nouvinguts

14 Adjudicació de les obres d'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Bassa Mar, SA, per l'import de 152.018,65 EUR, IVA inclòs

15 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic a la ciutat de Mataró, a l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 599.995'78 €, IVA inclòs.

-Servei de Recursos Humans-

16 Ratificació del Decret 1085/2006 de 6 de febrer, que resol augmentar en una plaça el nombre total de places objecte de la convocatòria del procés selectiu de caporal per promoció interna.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 Aprovació inicial Projecte executiu de reurbanització del carrer Cooperativa.

18 Aprovació inicial del Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental.

19 Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer Moreto, tram carrer de Mata i Enric Prat de la Riba, promogut la societat Aigües Mataró SA. i autorització per executar les obres del projecte.

20 Aprovació inicial del Projecte d'adequació d'oficines a la 2ª planta del centre cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies.

-Servei d'Urbanisme-

21 Donar compte de la Sentència 31/2006, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Roser Aliberas Dorda i Marina Rodríguez Aliberas, contra el decret de 15/7/2004 que aprova el text refós del projecte de reparcel·lació de EL RENGLE.

22 Ordre de retirada d'instal·lacions i barraques en sòl no urbanitzable, a Can Riera, del Veïnat de Mata, polígon 4 parcel·la 48 del cadastre de rústica.

23 Ordre de retirada de rètol al c. Pere III el Cerimoniós, 39 bxs.

24 Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 623-627 bxs.

-Servei d'Habitatge-

25 Aprovació definitiva del Pla Local d'Habitatge 2005-2015

-Servei de Manteniment-

26 Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Germanes Bertomeu, situat al carrer República Dominicana, 15.

27 Aprovació inicial del projecte d'arranjament de l'avinguda Velòdrom .

-Servei de Serveis Municipals-

28 Ratificació del decret d'aprovació del sobrecost en els treballs de tractament de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) entrada a la planta de tractament del Consorci de Residus del Vallès Oriental durant l'any 2005.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Joventut i Dona-

29 Ratificar el decret 1078/2006 de 3 de febrer, d'aprovació de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu i la seva convocatòria.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 4/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 20 DE FEBRER DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint de febrer de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 10 de l'ordre del dia

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 6 de febrer de 2006.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 - DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 34/2003 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE DATA 27 DE GENER DE 2003 (RECURS NUMERO 958/1998) QUE HA ESTAT CONFIRMADA PER SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM, SALA TERCERA, DE DATA 21 DE SETEMBRE (RECURS CASSACIÓ NÚMERO 1839/2003) INTERPOSAT PER L'EMPRESA CAPASER SL CONTRA EL DECRET DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, DE DATA 20 DE MARÇ DE 1998.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 18 de novembre de 2005 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència del Tribunal Suprem (secció quarta) , de data 21 de setembre de 2005, dictada en el Recurs de Cassació número 1839/2003 interposat per l'entitat CAPASER SL" contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa, de data 20 de gener de 2003 (Recurs 858/1998).

El recurs es va interposar inicialment contra el decret del President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals, de data 20 de març de 1998 pel que es va desestimar la sol·licitud de data 16 de març de 1998 per la que l'empresa CAPASER SL demanava la traducció i publicació íntegra a la llengua castellana de l'anunci, memòria, càlcul, plec de condicions i pressupost corresponents a l'expedient de contractació de les obres d'instal·lació d'una escultura metàl·lica per al distribuïdor del trànsit de la Porta Laietana. També va demanar la suspensió de l'expedient del Servei de Compres i Contractacions número 41/1998, fins que no s'hagi fet arribar la traducció a aquesta empresa en el seu domicili d'Arganda del Rey.

La Sentència número 34/2003, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa - administrativa, secció cinquena, en data 20 de gener de 2003 va estimar parcialment el recurs i va reconèixer el dret a l'empresa CAPASER SL a que l'Ajuntament de Mataró li faciliti una còpia en castellà de la memòria, càlculs, plec de condicions i pressupost del contracte d'obres d'instal·lació d'una escultura metàl·lica en el distribuïdor de trànsit de la Porta Laietana, aprovat per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Mataró el dia 9 de febrer de 1998. La sentència desestima la resta de les pretensions, raó per la qual no hi ha retroacció de l'expedient per a la presentació de la proposta econòmica en el concurs per part de la part reclamant.

L'empresa CAPASER SL va manifestar la seva disconformitat amb el contingut de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia i va interposar Recurs de Cassació davant el Tribunal Suprem. La Sentència de data 18 de novembre de 2005 ha desestimat aquest recurs, confirmant el contingut de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compliment de la Sentència número 34/2003 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27 de gener de 2003 (Recurs numero 958/1998) que ha estat confirmada per Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, de data 21 de setembre (Recurs Cassació número 1839/2003) interposat per l'empresa CAPASER SL contra el decret del President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals, de data 20 de març de 1998, pel qual es va desestimar la reclamació de traducció al castellà de l'expedient de contractació de les obres d'instal·lació d'una escultura metàl·lica per al distribuïdor del trànsit de la Porta Laietana (Expedient: Servei Compres i Contractacions 41/1998)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent a la Secció Cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa - Administrativa.

Tercer.-

El Servei de Compres i Contractacions Municipal procedirà a la traducció al castellà, pels mitjans que consideri oportuns, de la Memòria, Càlculs, Plec de Condicions i Pressupostos del "Contracte d'Obres d' Instal·lació d'una Escultura Metàl·lica en el distribuïdor de tràfic de la Porta Laietana" (expedient numero 41/1998), aprovat per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Mataró de data 9 de febrer de 1998, que serà tramés a l'empresa CAPASER SL."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

4 - DONAR-NOS PER ASSABENTATS DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 1036 DE DATA 16 DE SETEMBRE DE 2005 DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ SEGONA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 83/2001, INTERPOSAT PEL FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA I EL SR. LLUÍS HERVÀS VALL-LLOSERA CONTRA EL DECRET 6534/2000 DE 13 DE NOVEMBRE, DEL CONSELLER DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 12 de desembre de 2005 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 1036/2005, de data 16 de setembre, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, en el Recurs número 83/2001 interposat per FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA i el Sr. Lluís Hervas Vall-Llosera.

El recurs es va interposar contra el Decret 6534/2000, de 13 de novembre, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació administrativa patrimonial per la reparació del vehicle matrícula B-7557-SZ corresponent a l'expedient AGC68/99 del Gabinet Jurídic.

La reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial va argumentar que havia patit un accident de circulació, el dia 14 de setembre de 1999, a les 22,40 hores, quan circulava amb el vehicle matrícula B-7557-SZ i es va introduir la roda dins un pou de registre de la xarxa de clavegueram de la Via Europa (Pl. Granollers). En via administrativa no es van quantificar els danys.

La petició d'indemnització es va desestimar en via administrativa ja que no es va proposar ni practicar cap prova dels fets al·legats per imputar la responsabilitat als Serveis Municipals ni dels danys produïts en el suposat accident. En definitiva, el reclamant no va acreditar el nexe causal entre el dany manifestat i el funcionament del servei públic.

La sentència desestima el recurs contenciós administratiu interposat per FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA i el Sr. Lluís Hervas Vall-Llosera perquè tampoc ha acreditat els fets al·legats en la demanda, havent-se limitat a adjuntar un informe pericial de valoració dels danys al vehicle que no proven el nexe causal entre el funcionament del servei públic i el dany patit. Sense costes.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Comissió de Govern l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-nos per assabentats del contingut de la Sentència número 1036 de data 16 de setembre de 2005 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 83/2001, interposat pel FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA i el Sr. Lluís Hervàs Vall-Llosera contra el Decret 6534/2000 de 13 de novembre, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, per la que es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 68/99).

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Secció Segona i FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA i el Sr. Lluís Hervas Vall-Llosera."

Donar-se per assabentats

5 - DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 344/2005, DE DATA 9 DE DESEMBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NUMERO 6 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 112/2005, INTERPOSAT PEL SR. MARC LLIMONA FLORIACH, CONTRA EL DECRET 943/2005 DE 4 DE FEBRER, DE LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 22 de desembre de 2005 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 344/2005, de data 9 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el Recurs número 112/05 interposat pel Sr. Marc Llimona Floriach.

El recurs es va interposar contra el Decret 943/2005, de 4 de febrer, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació pel que es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial que es fonamentà en l'impacte el dia 24 d'octubre de 2003 de les pilones de La Riera (cantonada c/ Argentona i c/ Bonaire) amb el vehicle 7445-BJ. El reclamant va quantificar el dany en via administrativa en 2.687,75 euros.

El Decret 943/2005, de 4 de febrer, va desestimar la reclamació perquè la part actora no estava autoritzada per passar per aquest lloc i no s'ha acreditat que hagués fallat el mecanisme de seguretat del grup semafòric.

La sentència estima el recurs i condemna a l'Ajuntament de Mataró a l'abonament de 2.687,75 euros per danys al vehicle, més els interessos legals, sense costes. Aquest import serà abonat per la companyia asseguradora municipal amb pòlissa vigent en el moment del sinistre.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compliment al contingut de la Sentència número 344/2005, de data 9 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu numero 6 de Barcelona, recaiguda en el Recurs número 112/2005, interposat pel Sr. Marc Llimona Floriach, contra el Decret 943/2005 de 4 de febrer, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 65/03)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

6 - DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 1347, DE DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2005, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ SEGONA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 714/2000, INTERPOSAT PEL SR. BARTOLOMÉ SERRANO SÁNCHEZ I PER LA SRA. MARAVILLAS GARCÍA FERNÁNDEZ, CONTRA EL DECRET 3945/2000, DE 22 DE JUNY, DEL CONSELLER DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 11 de novembre de 2005 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 1347, de data 11 de novembre, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, en el Recurs número 714/00 interposat pel Sr. Bartolomé Serrano Sánchez i la Sra. Maravillas Garcia Fernández.

El recurs es va interposar contra el Decret 3945/2000, de 22 de juny, del Conseller Delegat de Serveis Centrals pel que es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial que es fonamentà en l'accident de circulació sofert el dia 12 d'octubre de 1998 en la cruïlla de la Ronda Alfons Xè El Savi amb el c/Esplanada, després de la incorporació a la circulació del vehicle del Sr. Bartolomé Serrano matrícula B-6471-SU, seguint la indicació d'un agent de la policia local. El reclamant va quantificar el dany en via administrativa en 567.132 PTAS.

El Decret 3945/2000, de 22 de juny, va desestimar la reclamació perquè havia prescrit i la causa directa i immediata de l'accident no va ser la conducta de l'agent de la policia local sinó del mateix conductor del vehicle, únic responsable de respectar els senyals de circulació una vegada incorporat a la via.

La sentència desestima el recurs contenciós administratiu sense pronunciament especial respecte les costes causades en el procediment.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 1347, de data 11 de novembre de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 714/2000, interposat pel Sr. Bartolomé Serrano Sánchez i per la Sra. Maravillas García Fernández, contra el Decret 3945/2000, de 22 de juny, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 62/98)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,, Sala contenciosa administrativa, Secció segona, de Barcelona."

 

Donar-se per assabentats

 

-Servei de Compres i Contractacions-

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE D'EXECUCIÓ D'UN EQUIPAMENT AL BARRI DE VISTA ALEGRE, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 485.265'13.-EUR., IVA. INCLÒS

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 24/01/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al Projecte d'execució d'un equipament cívic al barri de Vista Alegre, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 485.265,13.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 06/02/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46327I/62200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al Projecte d'execució d'un equipament cívic al barri de Vista Alegre, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 485.265,13.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al Projecte execució d'un equipament cívic al barri de Vista Alegre, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 485.265,13.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46327I/62200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació A núm. 2657).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte d'execució d'un equipament cívic al barri de Vista Alegre, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals. "

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA MÒBIL D'IDENTIFICACIÓ DE VEHICLES, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 58.000'00.-EUR., IVA. INCLÒS

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"L'intendent major, cap de la Policia Local, sol·licita mitjançant informe de data 1 de febrer de 2006 el subministrament i instal·lació d'un sistema mòbil d'identificació de vehicles. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 58.000.-EUR., IVA. Inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 13/02/2006, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a la partida 20220/22213Z/62600 del pressupost municipal aprovat pel 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema mòbil d'identificació de vehicles, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 58.000,00.- EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import de 58.000'00.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de la partida núm. 20220/22213Z/62600 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. comptable A núm. 200600003938)."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

9 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 10403/2005, DE 30 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, PEL QUE FA AL SEU ANNEX "W", EN EL QUE S'APROVA LA DESPESA A FAVOR DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA., DE L'IMPORT DE 192.906,92.-EUR., IVA. INCLÒS, MERITAT PER L'ENVIAMENT DE CARTES PER LA GESTIÓ CADASTRAL DURANT EL MES DE DESEMBRE 2005.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10403/2005, de 30 de desembre, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar la modificació de diversos contractes, entre els que consta l'aprovació a favor de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA., de l'import de 192.906,92.-EUR., IVA. inclòs, meritada per l'enviament de cartes per a la gestió cadastral durant el mes de desembre 2005.

Atès que consta a l'expressat decret que l'aprovació d'aquesta factura havia de ser aprovada, atès el seu import,. per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 10403/2005, de 30 de desembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, pel que fa al seu annex "W" el contingut del qual és el següent:

"Atès el contingut dels expedients administratius de contractació que es relacionen a l'annex núm. 1 que acompanya el present decret.

Ateses les sol·licituds de modificació dels esmentats contractes efectuades pels corresponents serveis que promouen les contractacions.

D'acord amb el previst a l'art 101 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i essent que la modificació es deu a necessitats noves o causes imprevistes i que per raó d'interès públic és necessària la modificació dels contractes esmentats a l'annex.

Atès que per al cas de que la modificació comporti augments o disminucions en el preu del contracte superiors al 20 % del preu inicial del contracte consta l'acceptació expressa de l'adjudicatària del contracte respecte de la modificació proposada des del servei promotor de la contractació.

Atès que per al cas de que la modificació comporti l'augment en la despesa dels contractes existeix crèdit adequat i suficient per atendre aquestes despeses en el pressupost municipal corresponent a les anualitats afectades per la modificació, així com en els pressupostos dels organismes autònoms adherits a aquestes contractacions, en el seu cas, o bé es preveu efectuar aquesta consignació per als exercicis posteriors al 2005.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

Primer.- Aprovar la modificació dels contractes que s'esmenten a l'annex núm. 1 que acompanya al present acord, d'acord amb els imports i anualitats que igualment s'assenyalen.

Segon.- Per al cas de que les modificacions comportin disminucions contractuals s'aproven les anotacions comptables inverses assenyalades, i per al cas de que les modificacions comportin augment de les despeses previstes al contracte, cald atendre els imports als que ascendeix la modificació a càrrec de la consignació de les partides del pressupost municipal que s'esmenten, i respecte de les anualitats que igualment s'assenyalen, i en el seu cas a càrrec de les partides dels pressupostos dels organismes autònoms municipals adherits a les esmentades contractacions, respecte de les anualitats que igualment s'assenyalen.

Tercer. - D'acord amb el previst a l'art 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es sotmeten els efectes del present acord a l'aprovació definitiva del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2006 i posteriors, per al cas de que existeixi previsió de despeses a càrrec d'aquests pressupostos, així com, en el seu cas, dels pressupostos que per a les respectives anualitats que comprenen les modificacions aprovin els organismes autònoms municipals adherits als contractes esmentats a l'annex núm. 1.

Quart.- Es requereix a les entitats adjudicatàries dels esmentats contractes el dipòsit del 4 % al que ascendeix la modificació dels contractes per augment del seu preu, tal i com es detalla a l'annex núm. 1 que acompanya al present acord, dipòsit el qual caldrà efectuar a la Tresoreria de Fons Municipal d'aquesta Corporació en el termini de 15 dies naturals comptats des de l'endemà de la rebuda de la notificació del present acord ".

" Annex:

W)

Aprovació de la factura de Correus d'import 192.906,92.-EUR., IVA. inclòs, meritada per l'enviament de cartes per a la gestió cadastral durant el mes de desembre 2005.

Sol·licitud d'aprovació de la factura de correus del mes de desembre de 2005 d'import 192.906,92.-EUR, IVA. inclòs, meritada per les cartes enviades pel servei de Gestió Tributària per la gestió del cadastre.

Partida del pressupost municipal aprovat pel 2005 que atendrà la despesa: 30401/121610/22201 (operació ADOF núm. 200500069572), per l'import de 192.906,92.-EUR., IVA. inclòs, en la qual s'autoritza, disposa i reconeix a favor de "Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA.", l'esmentat import.

Atesa la quantia de la factura cal ratificar el present acord a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local".

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Després de la votació del punt número 9 de l'ordre del dia, s'incorpora a la sessió el senyor Ramon Bassas Segura, 4r Tinent d'Alcalde i conseller delegat de Via Pública.

 

10 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 10414/2005, DE 30 DE DESEMBRE, LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ, PEL QUE FA AL SEU ANNEX C, RELATIU A L'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEFINITIVA APLICABLE DURANT EL 2005 ALS SERVEIS PRESTATS PER SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA. (SELSA), PELS SERVEIS DE NETEJA PRESTATS

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10414/2005, de 30 de desembre, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar la revisió de preus de diversos contractes, entre els que consta la revisió de preus definitiva aplicable durant el 2005 als serveis prestats per Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA), pels serveis de neteja prestats als edificis i dependències mpals. durant el període 01/01 a 30/04/2005, ascendint aquesta revisió a 100.154'38.-EUR., IVA. inclòs.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 10414/2005, de 30 de desembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, pel que fa a la revisió inclosa a l'annex "C" de l'expressat decret, el contingut del qual és el següent:

" Atès el contingut dels expedients administratius de contractació que es relacionen a l'annex núm. 1 que acompanya el present decret.

Ateses les sol·licituds de revisions dels preus aplicables als contractes efectuades pels legals representants de les empreses adjudicatàries dels respectiu serveis.

D'acord amb el previst a l'art. 103 a 105 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com al previst a la corresponent clàusula de revisió de preus continguda en el plec econòmic administratiu particular que regeix cada contracte administratiu.

Atès que correspon acordar la revisió de preus en tant que durant l'anualitat immediatament anterior no consta aprovada cap revisió de preus en els contractes referits i per ésser correcta la revisió sol·licitada per l'adjudicatària del servei.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient per atendre aquestes despeses en les partides a càrrec de les que es proposa atendre aquestes obligacions del pressupost municipal aporvat per enguany.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

Primer.- Aprovar la revisió dels preus aplicables als contractes que s'esmenten a l'annex núm. 1 que acompanya al present acord, d'acord amb els imports i percentatges que igualment s'assenyalen.

Segon.- Atendre els imports als que ascendeix les revisions dels preus acordades a càrrec de la consignació de les partides que s'esmenten del pressupost municipal aprovat per enguany.

Tercer.- Es requereix a les entitats adjudicatàries dels esmentats contractes el dipòsit del 4 % de l'import al que ascendeix la revisió dels preus, tal i com es detalla a l'annex núm. 1 que acompanya al present acord, dipòsit el qual caldrà efectuar a la Tresoreria de Fons Municipal d'aquesta Corporació en el termini de 15 dies naturals comptats des de l'endemà de la rebuda de la notificació del present acord.

" Annex:

C) Aprovació de l'import de 100.154,38.-EUR., IVA. inclòs, a favor de la mercantil Servicios Especiales de Limpieza, SA (SELSA), en concepte de revisió de preus definitiva pels serveis de neteja als edificis i dependències municipals prestats durant el període de gener a abril del 2005

El servei promotor de la contractació sol·licita l'aprovació de l'import de 100.154,38.-EUR., IVA. inclòs a favor de la mercantil Servicios Especiales de Limpieza, SA (SELSA), en concepte de revisió de preus definitiva aplicable durant el període de gener a abril del 2005 pels serveis de neteja dels edificis i dependències municipals prestats.

Núm. de relació que atendrà la factura (ADOF 200500002755) per l'import de 100.154,38.-EUR., IVA. inclòs, en la qual s'autoritza, disposa i reconeix a favor de Servicios Especiales de Limpieza, SA (SELSA), l'esmentat import.

Atès el seu import aquest acord haurà de ser ratificat en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

11 - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA GALERIA DE TIR A LA COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ, ADJUDICAT A FAVOR DE GTS ELECTRÓNICA, SL., PER AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE EN 15.086'46.-EUR., A FI D'INCLOURE MILLORES OPERATIVES I DE SEGURETAT

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut del contracte de subministrament i instal·lació d'una galeria de tir a la Comissaria de la Policia Local de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil GTS Electrónica, SL, per acord de la Junta de Govern Local de data 5/09/2005, per l'import de 75.016,26.-EUR, IVA. inclòs.

Atès l'informe emès per l'intendent major, cap de la Policia Local de Mataró, amb data 9/01/2006, en el que sol·licita l'ampliació del contracte esmentat en el punt anterior per un import de 15.086,46.-EUR., degut a que per raons tan operatives com de seguretat es creu adequat introduir unes millores, que en el seu moment ja van ser proposades pel adjudicatari, que consisteixen en substituir la instal·lació de les llàmines de cautxú de 1400mm del parabales per unes altres de 2200mm, substituir la consola de control dels blancs per ordinador i software de control, subministrament de material auxiliar per les practiques de tir, substitució dels blancs giratoris per blancs electrònics de precisió, subministrament i instal·lació d'una barrera electrònica de seguretat i instal·lació de la comesa de corrent i del corresponent sistema electrònic.

Aquesta modificació suposa un increment del 20,11 % respecte del contracte inicial per la qual cosa cal l'acceptació per part de l'adjudicatari.

Consta escrit presentat per GTE Electrónica, SL, de data 9/01/2006 en el que manifesta l'acceptació a l'ampliació del contracte sol·licitat pel servei que promou la contractació.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 14 de febrer de 2006, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

Atès el previst als arts. 101, 189, 192.c), 42 del R.D.L 2/2000, de 16 de juny , pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 20220/22213Z/62330 (projecte 2221305001) del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'ampliació del contracte de subministrament i instal·lació d'una galeria de tir a la Comissaria de la Policia Local de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil GTS Electrónica, SL., ampliació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 15.086,46.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Autoritzar i disposar l'import de 15.086,46.-EUR., IVA. inclòs, a favor de GTS Electrónica, SL (NIF B80773112), import el qual anirà a càrrec de la partida núm. 20220/22213Z/62330 (projecte 2221305001) del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. tipus ADC)

Tercer.-

Requerir a l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 603,45.-EUR."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

12 - ESTIMAR LA SOL·LICITUD EFECTUADA PER STE CONSULTING, SA., MITJANÇANT ESCRIT DE DATA 09/01/2006, I ACORDAR LA RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU FORMALITZAT EN LA DATA DE 08/02/2005 AMB AQUESTA ENTITAT PER AL SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D'UNA EINA DE BUSSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Municipal de data 24/01/2005 s'acordà l'adjudicació del subministrament i implantació esmentat a l'encapçalament del present informe a favor de la mercantil STE Consulting, SA, per un import de 130.355,00.-EUR., IVA. Inclòs.

En la data de 09/01/2006 l'entitat adjudicatària, a través del seu legal representant, presentà un escrit el qual va tenir entrada al registre general de la Corporació en la data de 16/01/2006, en el que sol·licita la resolució de mutu acord del contracte administratiu formalitzat en el seu dia. L'entitat adjudicatària manifesta que l'eina estàndard escollida per a l'execució del contracte, STERLING INTEGRATOR, propietat de la mercantil Sterling Commerce, semblava reunir les funcionalitats requerides al plec de condicions tècniques particulars, essent que a la seva implementació s'ha comprovat que no és així, sense que hagi estat possible desenvolupar-la o introduir millora alguna.

Consta a la Tresoreria de Fons d'aquesta Corporació que Ste Consulting, SA., ha reintegrat l'import de 70.035'00.-EUR., abonats per la compra de l'eina. No s'ha efectuat cap altre pagament més pels subministraments o serveis prestats durant l'execució d'aquest contracte a STE.

Mitjançant informe de gener del 2006 el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions d'aquesta Corporació i el Coordinador de Projectes d'Informàtica de l'expressat servei es posa de manifest:

 • que l'eina oferta per STE Consulting per prestar el servei, Sterling Commerce (actualment Gentran ), va ser escollida no només per l'entitat adjudicatària sinó per 2 licitadors més, obtenint en general la millor valoració en el criteri d'adjudicació corresponent ja que, segons les ofertes presentades, era l'eina que millor s'ajustava als requeriments establerts en els plecs de clàusules tècnics particulars.

 • Que un cop iniciada l'automatització dels procediments es va anar veient que diverses funcionalitats sol·licitades en el plec no es podien portar a terme amb l'eina de Sterling per incompatibilitat amb el seu disseny de base i altres requerien un desenvolupament addicional que feia inviable el projecte a nivell de costos i de calendari. Sol·licitada informació al propietari de l'eina, Steling Commerce, aquest va indicar que no incorporaria a l'eina estàndard les funcionalitats obligatòries que s'incloïen inicialment a l'oferta de totes les empreses que es basaven en aquesta eina.

 • L'informe conclou proposant acceptar la resolució de mutu acord del contracte, essent que amb les proves fetes per STE sobre l'eina W4 per garantir que compleix amb tots els requeriments demanats pel SSIT compensen totes les despeses que fins ara s'haguessin pogut meritar. Amb posterioritat es proposa tramitar un nou procediment administratiu per a l'adjudicació del subministrament i implantació de l'eina BPM, la qual exigirà com a eina estàndard l'anomenada W4, sobre la que caldrà efectuar els desenvolupaments sobre la mateixa previstos al concurs que ara es resolt.

Els arts. 111, 112, 113, 84 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques regulen les causes, aplicació i efectes de la resolució dels contractacions administratives.

 

Consta informe de data 10/02/2006 efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, amb el vist i plau del Secretari General i de l'Interventor de Fons de la Corporació, relatiu a la procedència i legalitat d'acordar la resolució de mutu acord sol·licitada per l'entitat adjudicatària.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Únic.-

Estimar la sol·licitud efectuada per STE Consulting, SA., mitjançant escrit de data 09/01/2006, el qual va tenir entrada al registre general de la Corporació en la data de 16/01/2006, i acordar la resolució de mutu acord del contracte administratiu formalitzat en la data de 08/02/2005 amb aquesta entitat per al subministrament i implantació d'una eina de Bussiness Process Management (BPM)."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

13 - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL I COMUNITÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, ADJUDICAT A FAVOR DE "L'ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS), MODIFICACIÓ LA QUAL COMPORTA UN AUGMENT EN EL PREU INICIAL DEL CONTRACTE PER L'IMPORT DE 96.195,00.-EUR., IVA. INCLÒS, DEGUT A L'INCREMENT D'USUARIS DESTINATARIS DEL SERVEI I ALS NOUS ORÍGENS DELS NOUVINGUTS

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"

Vist el contingut del contracte del servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", per decret núm. 9268/2004 de 2 de desembre de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, posteriorment ratificat per la Junta de Govern Local de data 13/12/2004, per un import de 278.392,68.-EUR., IVA. exclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Atès l'informe emes pel Comissionat del Pla de Nova Ciutadania, de data 23/01/2006, en el que es proposa l'ampliació del contracte esmentat en el punt anterior per un import de 96.195,00.- EUR., IVA. inclòs, degut a l l'increment d'usuaris destinataris del servei i als nous orígens dels nouvinguts, per la qual cosa cal implementar els recursos humans i econòmics per gestionar de forma correcta aquest servei i per complir els objectius marcats al Pacte Municipal per a la Nova Ciutadania aprovat pel Ple el 09/06/2004.

Aquest augment juntament amb els acordats en data 5/10/2005 i 30/12/2005 comporta un augment del 61,34 % respecte del preu primitiu del contracte.

Vist l'escrit efectuat pel legal representant de l'empresa adjudicatària de data 20/01/2006, en el que es manifesta l'acceptació a l'ampliació del contracte sol·licitat pel servei que promou la contractació.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 13 de febrer de 2006, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

Atès el previst als arts. 101, 212 i 214.c) del R.D.L 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida núm. 60100/463830/22706 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'ampliació del contracte del servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", modificació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 96.195,00.-EUR., IVA. inclòs, degut a l l'increment d'usuaris destinataris del servei i als nous orígens dels nouvinguts.

Segon.-

Autoritzar i disposar l'import de 96.195,00.-EUR., IVA. inclòs, a favor "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", import el qual anirà a càrrec de la partida núm. 60100/463830/22706 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (doc. comptable AD núm. 3487)

Tercer.-

Requerir a l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament una garantia addicional per l'import de 3.847,80.-EUR."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

14 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MUR DE FORMIGÓ ARMAT EN ELS PATIS DELS CEIPS TOMÀS VIÑAS I JOSEP MONTSERRAT CUADRADA, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, A FAVOR DE L'EMPRESA BASSA MAR, SA, PER L'IMPORT DE 152.018,65 EUR, IVA INCLÒS

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per decret núm. 6601/2005, de 2 d'agost de l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró, posteriorment ratificat per la Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2005, es va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada, mitjançant concurs i procediment obert.

Un cop transcorregut el termini per presentar ofertes a l'esmentat concurs i tal com consta en l'informe de la Cap de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de data 16/09/2005 es constatà que no s'havia presentat cap oferta.

Efectuada pel servei promotor de la contractació una consulta a empreses per adjudicar el contracte en base al plec aprovat, amb procediment negociat sense publicitat, resultà que no va ser possible adjudicar les obres en tant que cap de les empreses consultades tenia la preceptiva classificació com a empresa contractista d'obres, atès l'import al que ascendeix el contracte.

Mitjançant decret núm. 10389/2005 de 30 de desembre de l'Alcaldessa Acctal., posteriorment ratificat per la Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2006 s'inicia un nou procediment negociat per a l'adjudicació de les obres en el que es modificà el criteri de solvència tècnica, substituint la classificació per una relació d'obres i atesa la manca de complexitat de l'obra.

Mitjançant informe del Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de data 19/01/2006 es posa de manifest que l'única empresa que ha presentat oferta dins del termini assenyalat ha estat Bassa Mar, SA, per la qual cosa és proposa adjudicar les obres a aquesta per un import de 152.018,65.-EUR, IVA, inclòs.

Aquest import representa una alça del 8 ,3 % respecte del preu de licitació, fet que és permès per l'art. 141.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tant que el procediment negociat s'inicià per manca d'ofertes a la fase de concurs.

Consta aportada la documentació administrativa sol·licitada a la clàusula cinquena del plec de clàusules econòmiques administratives particulars que regeix aquesta contractació.

Atès el previst als arts. 141.g), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Atès l'informe efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació de data 13 de febrer de 2006, respecte de la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei que promou la contractació.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el contracte de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Bassa Mar, SA, fins l'import de 152.018,65 EUR, IVA inclòs, obres les quals s'executaran d'acord amb el contingut del projecte d'obres aprovat en el seu dia i segons l'oferta presentada per l'entitat adjudicatària, en tant no contradigui l'esmentat projecte.

Segon.-

Autoritzar i disposar l'import de 152.018,65 EUR, IVA inclòs, a favor de l'empresa Bassa Mar, SA, a càrrec de la partida núm. 40543/42251E/63200 del pressupost municipal aprovat enguany (doc. AD núm. 2921).

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la mateixa partida abans esmentada per import de 140.368,10.-EUR, IVA, inclòs (doc. A/ núm. 2919).

Quart.-

Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 6.080,75 EUR., en concepte de garantia definitiva per les obres adjudicades."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

15 - ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONTROL TARIFARI I TELEGESTIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA CIUTAT DE MATARÓ, A L'EMPRESA "ELECTRICITAT BOQUET, SL", FINS UN IMPORT DE 599.995'78 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic a la ciutat de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 18 de gener de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic a la ciutat de Mataró, a l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 599.995'78 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que les previsions de la partida 40543/43311Z/61300 dels pressupostos municipals per als anys 2006 i 2007 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la partida 40543/43311Z/61300 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic a la ciutat de Mataró, a l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 599.995'78 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/43311Z/61300 de la següent manera:

Any 2006 235.870'04 € (doc. compt. D núm. 3554).

Any 2007 234.976'86 € (doc. compt. DFUT-1 núm. 3555).

Any 2008 129.148'88 € (doc. compt. DFUT-2 núm. 3556).

Tercer.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris de 2007 i 2008, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa AFUT/-1 núm. 3557, de 110.947'27 €, corresponent a l'adequació de la previsió inicial d'adjudicació i l'import real de l'adjudicació.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 23.999'83 € i pagui l'import de 176'18 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

-Servei de Recursos Humans-

16 - RATIFICACIÓ DEL DECRET 1085/2006 DE 6 DE FEBRER, QUE RESOL AUGMENTAR EN UNA PLAÇA EL NOMBRE TOTAL DE PLACES OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU DE CAPORAL PER PROMOCIÓ INTERNA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 17 de maig de 2005, la Junta de Govern Local va aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2005, les bases generals i algunes de les bases específiques que regulen els processos de selecció (BOP nº 132, de 3 de juny de 2005).

Per decret de l'alcalde, de 30 de novembre de 2005, es va resoldre obrir convocatòria per a participar al procés selectiu d'una plaça de caporal, codi de plantilla 177, mitjançant concurs oposició per promoció interna. El passat dia 12 de gener, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Recentment s'ha produït a la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Mataró, una vacant per defunció d'una plaça de caporal de la policia local, i donades les circumstàncies sobrevingudes i la urgència de cobrir per necessitats del servei aquesta plaça és precís ampliar la convocatòria en una plaça més.

Les bases generals reguladores dels processos selectius per a l'accés a places de la plantilla de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Mataró, preveuen que es pugui augmentar per decret d'alcaldia en un 10% addicional, abans del començament de les proves, en els termes de l'art. 69.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. Igualment, l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2005 de l'Ajuntament de Mataró preveu l'ampliació, fins un màxim del 10 % del total de places de l'Oferta.

En data 6 de febrer de 2006, l'alcalde va resoldre augmentar en una plaça la convocatòria del procés selectiu de caporal per promoció interna

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció. L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 1085/2006 de data 6 de febrer de 2006 que, en la seva part resolutiva, diu així:

"Primer.- Augmentar en una plaça, per necessitats del servei i d'acord amb allò que preveu l'article 69 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2005 de l'Ajuntament de Mataró, el nombre total de places objecte de la convocatòria del procés selectiu de caporal per promoció interna. Per tant seran dues les places de caporals que s'hauran de cobrir mitjançant aquest procés selectiu.

Segon.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern per la seva ratificació."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 - APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER COOPERATIVA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de reurbanització del carrer Cooperativa", redactat per l'enginyer de camins municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització del carrer de la Cooperativa, entre el Camí Ral i l'Avinguda del Maresme, amb un pressupost d'execució per contracte de 470.630,49 €, IVA inclòs.

 

L'objectiu d'aquesta actuació és el de recuperar l'espai públic dels carrers existents per la millora de la qualitat de vida de les persones, millorant l'accessibilitat amb la supressió de barreres arquitectòniques, així com de l'espai de voreres pels vianants i la incorporació d'arbrat.

El carrer de la Cooperativa, està comprès entre el Camí Ral i l'Avinguda del Maresme. Té una llargària de 350 m i una amplada de 10 m, amb una superfície total de carrer a urbanitzar de 3.650 m2.

L'empresa pública municipal Aigües de Mataró SA, concessionària del servei de manteniment de la xarxa de clavegueram de Mataró, executarà les obres de manteniment del clavegueram d'aquest carrer, prèviament a la seva reurbanització, mantenint la galeria existent. Als trams intermitjos es construiran nous pous de registre. Es preveu la substitució de tots els claveguerons existents de les finques que estiguin en mal estat i, també, la construcció de les connexions dels nous embornals al nou col·lector general.

Alguns trams de l'actual xarxa d'aigua potable s'ampliaran i es renovaran, respectant la major part dels trams.

El paviment del carrer es disposarà al mateix nivell, diferenciant la calçada, voreres i guals amb diferent tipologia de paviment, delimitant-se amb una rigola de peces prefabricades de formigó.

Es renovarà l'enllumenat públic existent, amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim amb una qualitat de llum suficient pel carrer.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització del carrer Cooperativa", redactat per l'enginyer de camins municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització del carrer de la Cooperativa, entre el Camí Ral i l'avinguda del Maresme, amb un pressupost d'execució per contracte de 470.630,49 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment, Mobilitat i a l'empresa pública municipal Aigües de Mataró. SA als seus efectes"

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

18 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL TEATRE MONUMENTAL.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental", redactat per l'arquitecte municipal Lluís Gibert amb el suport dels tècnics del servei d'Obres, que té per objecte la descripció i valoració dels treballs que s'han de realitzar en que equipament per tal d'adaptar una part de la instal·lació elèctrica al vigent reglament electrònic de baixa tensió, Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, amb un pressupost d'execució per contracte de 128.404,19 € IVA inclòs.

Actualment el Patronat Municipal de Cultura té contractats tres subministraments elèctrics pel Teatre Monumental:

 • Subministrament 1: Principal de 173,3 KW a 220 V - 3F
 • Subministrament 2: Climatització de 165 KW a 380 V - 3F
 • Subministrament 3: Socors de 30 KW a 220 V - 3F

En aquests moments es pretén unificar aquests tres subministraments en dos :

 • Un subministrament principal de 350 KW a 380 V i 3 F
 • Un subministrament de socors de 53 KW a 380 V i 3 F

Donades les característiques tècniques i especialitats dels treballs que s'han de realitzar per exigència de la normativa d'aplicació i els procediments contractuals que s'han d'utilitzar per adjudicar la reforma elèctrica que es descriu, el projecte s'ha redactat desglossat en les actuacions o fases següents::

Fase 1 Obra Civil, . Per realitzar els nous subministraments elèctrics, cal adequar prèviament l'interior del teatre i crear un espai per a un centre transformador, aquests treballs inclouen:

 1. Demolició del paviment existent i formació de canalitzacions soterrades i d'un nou paviment de formigó.
 2. Murs de bloc de formigó, armats, reblerts de formigó i arrebossats.
 3. Forjat.

El pressupost d'execució per contracte d'aquesta fase és de 49.999,91 € IVA inclòs.

Fase 2 Centre de mesura. Consisteix en la instal·lació d'un centre de mesura dins del teatre, per la contractació en mitja tensió del subministrament elèctric, instal·lació d'un transformador que serà de propietat municipal, i la posterior distribució en baixa tensió per a les línies interiors del teatre.

El pressupost d'execució per contracte d'aquesta fase és de 78.404,28 € IVA inclòs.

Una vegada executats els treballs segons les indicacions i supervisió d'ENDESA ENERGIA, FECSA ENDESA realitzarà la connexió elèctrica a la xarxa general de mitja tensió.

El projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

La consellera delegada d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental", redactat per l'arquitecte municipal Lluís Gibert amb el suport dels tècnics del servei d'Obres, que te per objecte la descripció i valoració dels treballs que s'ha de realitzar en aquest teatre per tal d'adaptat una part de la seva instal·lació elèctrica al vigent reglament electrònic de baixa tensió, Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, amb un pressupost d'execució per contracte de 128.404,19 € IVA inclòs.

El projecte, donades les característiques tècniques i especifiques dels treballs que s'han de realitzar en el Teatre Monumental, s'ha redactat en dues fases:

- Fase 1 Obra Civil : 49.999,91 € IVA inclòs

- Fase 2 Centre de mesura: 78.404,28 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords al Patronat Municipal de Cultura i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Compres i Contractacions i Manteniment i a la Secció de Patrimoni als efectes oportuns."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

 

19 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MORETO, TRAM CARRER DE MATA I ENRIC PRAT DE LA RIBA, PROMOGUT LA SOCIETAT AIGÜES MATARÓ SA. I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES DEL PROJECTE.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de reurbanització del carrer Moreto, tram comprès entre el carrer de Mata i el carrer Prat de la Riba", redactat pels serveis tècnics d'Aigües de Mataró, SA, que descriu i valora les obres de reurbanització del carrer d'Agustín Moreto, entre els carrers de Mata i d'Enric Prat de la Riba, i la renovació del col·lector de la xarxa de clavegueram, amb un pressupost d'execució per contracte de 265.066,73 € IVA inclòs.

L'objecte d'aquesta actuació és el de recuperar l'espai públic dels carrers existents per la millora de la qualitat de vida de les persones, millorant l'accessibilitat amb la supressió de barreres arquitectòniques i, també, l'espai de voreres pels vianants i ordenant l'espai per l'estacionament de vehicles.

El tram del carrer Moreto que es reurbanitzarà, esta compres entre el carrer de Mata i el carrer Prat de la Riba. Té una llargària de 150 m. i una amplada de 10 m. amb una superfície total de carrer a urbanitzar de 1.425 m2.

El paviment del carrer es diferenciarà de la calçada, aparcament i voreres (d'aglomerat asfàltic en calent, llamborda i peça de morter respectivament), delimitant-se amb un bordó de separació i rigola.

Les plantacions previstes son Photinia Fraseri Red-Robin , de mida 16-18 cm amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica i guix.

Es renovarà l'enllumenat públic actual. Els nous punts de llum es connectaran a la xarxa existent, sense que calgui la col·locació de cap quadre d'enllumenat nou.

Quant a la xarxa de clavegueram, es construirà un nou col·lector de 143,55 m en el carrer d'Agustín Moreto, tram comprès entre el carrer de Mata i el carrer d'Enric Prat de la Riba. Es connectaran tots els claveguerons que estiguin en servei i es substituiran aquells que estiguin en mal estat. No es preveu cap modificació de la xarxa d'aigua potable ja que l'actual es troba en bon estat.

En compliment de l'article 36 del ROAS, que estableix l'examen previ dels projectes d'obres que no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals, l'enginyer de camins municipal ha informat en data 6 de febrer de 2006 que considera aquest projecte correcte i es pot procedir a la seva aprovació inicial.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219.2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

Atès l'article 2on. dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA que assenyala com objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infrastructures urbanes.

La consellera delegada d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització del carrer Moreto, tram comprès entre el carrer de Mata i el Carrer Prat de la Riba", redactat pels serveis tècnics d'Aigües de Mataró, SA, que descriu i valora les obres de reurbanització del carrer d'Agustín Moreto, tram compres entre els carrers de Mata i d'Enric Prat de la Riba i la renovació del col·lector de la xarxa de clavegueram, amb un pressupost d'execució per contracte de 265.066,73 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer

.- En base al que disposa l'article 2on dels estatuts fundacionals de la societat, autoritzar a Aigües de Mataró SA l'execució de les obres compreses en aquest projecte.

Quart .-

Comunicar els anteriors acords al gerent d'AMSA i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, i Gestió Econòmica als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

20 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'OFICINES A LA 2ª PLANTA DEL CENTRE CÍVIC PLA D'EN BOET-PERAMÀS-ESMANDIES.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte d'adequació d'oficines a la 2a planta del Centre Cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies", redactat per l'arquitecta municipal Ma Dolors Periel Piquer, que té per objecte adequar unes dependències del segon pis del centre cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies, per situar-hi les oficines de Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Mataró, amb un pressupost d'execució per contracte de 76.473,71 € IVA inclòs.

Quan es van finalitzar les obres de construcció del centre cívic del Pla d'en Boet, Peramàs i Esmandies, dues parts del primer pis i segon pis respectivament no tenien un ús determinat. Aquests espais van quedar per finalitzar, sense acabats interiors, ni compartiments, ni instal·lacions.

Aquesta actuació preveu adequar part d'aquest espai del segon pis, aproximadament la meitat de l'existent, per situar-hi les noves oficines de Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Mataró. El total de superfície útil de les oficines és de 130,5 m2que es distribueixen en els següents espais:

 • Espai general de treball amb capacitat per 8 llocs de treball, amb una superfície útil de 94 m2
 • Dos despatxos d'una superfície d' 11,3 m2 i un despatx de 10,3 m 2
 • Un magatzem de 3,6 m2

El projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte d'adequació d'oficines a la 2a planta del Centre Cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies", redactat per l'arquitecta municipal Ma Dolors Periel Piquer, que té per objecte adequar unes dependències del segon pis del centre cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies, per situar-hi les oficines de Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Mataró, amb un pressupost total d'execució per contracte de 76.473,71 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica i Manteniment, a la Secció de Patrimoni i a Nova Ciutadania als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

-Servei d'Urbanisme-

21 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 31/2006, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 11 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER ROSER ALIBERAS DORDA I MARINA RODRÍGUEZ ALIBERAS, CONTRA EL DECRET DE 15/7/2004 QUE APROVA EL TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE EL RENGLE.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona, en data 10 de gener de 2006 ha resolt en la seva Sentència núm. 31/2006, desestimar el recurs contenciós administratiu núm. 494/2004 interposat per ROSER ALIBERAS DORDA i ALTRES contra el Decret d'Alcaldia de 15 de juliol de 2004 pel qual es desestima el recurs de reposició interposat per les recurrents contra l'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del sector El Rengle i d'aprovació del Text refós del mateix projecte.

L'objecte del procediment és l'anul·lació de l'acte administratiu pel qual es va crear la parcel·la litigiosa B', de 360 m2 i que aquests metres s'adjudiquin a favor de les recurrents incorporant la seva superfície a la seva finca colindant, amb el reconeixement dels corresponent drets urbanístics.

El jutjat ha resolt desestimar el recurs, considerant que l'Ajuntament de Mataró va resoldre correctament la qüestió en via administrativa al no haver adjudicat la finca litigiosa B' a cap dels colindants, actuant conforme al que preveu l'ordenament jurídic per aquest cas, en concret l'article 103 del Reglament de Gestió Urbanística, on s'estableix que les discrepàncies sobre la titularitat dels drets afectats per la reparcel·lació seran resoltes pels tribunals ordinaris, limitant-se en tot cas el projecte de reparcel·lació a qualificar la titularitat de dubtosa o litigiosa, assumint l'administració actuant la representació dels drets i interessos d'aquelles titularitats a efectes de la tramitació de l'expedient.

Atès que la sentència és totalment favorable als interessos de l'Ajuntament, procedeix acceptar-la i donar-ne compliment.

Respecte a les costes del procediment, la resolució del jutjat considera que no ha hagut mala fe o temeritat i per tant no fa pronunciament sobre les costes causades.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i el contingut de la Sentència, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acceptar el contingut de la Sentència núm. 31/2006 del Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona, de data 10 de gener de 2006 en el recurs contenciós administratiu núm. 494/2004 interposat per ROSER ALIBERAS DORDA i ALTRES contra el Decret d'Alcaldia de 15 de juliol de 2004 pel qual es desestima el recurs de reposició interposat per les recurrents contra l'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del sector El Rengle i d'aprovació del Text refós del mateix projecte.

Segon.-

Comunicar el precedent acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció tercera, Sala Contenciosa administrativa i al Gabinet Jurídic de l'Ajuntament de Mataró."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

 

22 - ORDRE DE RETIRADA D'INSTAL·LACIONS I BARRAQUES EN SÒL NO URBANITZABLE, A CAN RIERA, DEL VEÏNAT DE MATA, POLÍGON 4 PARCEL·LA 48 DEL CADASTRE DE RÚSTICA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret 30 de setembre de 2005 es va requerir a Joan Quadrada Damont perquè en el termini de 2 mesos sol·licités llicència per les obres efectuades de construcció d'unes quadres i uns coberts amb material lleuger, a la finca Can Riera, del Veïnat de Mata, polígon 4, parcel la 48 del cadastre de rústica.

La persona interessada no ha sol·licitat llicència i ha al·legat que no es tracta de quadres, ni coberts, ni de cap habitatge, sinó una petita barraca provisional, feta de rebuig, que serveix també de manera provisional com a aixopluc d'un cavall.

Respecte a que es tracta d'una barraca, resulta que la normativa urbanística no diferència les construccions i instal·lacions segons el material emprat o de la seva precarietat, un volum o element compleix o no compleix amb el planejament amb independència de si és d'obra, fusta, alumini, vidre o de material de rebuig. A més els terrenys també s'han de destinar a l'ús previst en el planejament que en aquest cas és forestal d'especial protecció, clau 8a, que comprèn aquelles àrees forestals que han d'ésser protegides com a reserva natural i les àrees de bosc a conservar o repoblar per la seva importància ecològica-paisatgística primordial en la configuració física del territori, segons contemplen els articles 324 i 325 de les Normes urbanístiques del Pla general.

Per altra banda segons les fotografies del servei municipal d'inspecció i les aportades per l'interessant, resulta que es tracta d'una barraca de dos pisos, amb finestra i escala exterior d'accés, a més d'altres barraques petites que semblen de l'hort. No es tracta en absolut d'un simple aixopluc, sinó d'una construcció que molt probablement tendirà a consolidar-se, utilitzada com a lloc d'estada de persones i animals (de moment un sol cavall).

Així mateix tenim que l'aparició de barraques incontrolades i tanques de diversos materials atempten la salubritat, l'ornat públic, i deterioren el medi ambient i el paisatge. I que el tancament de finques també es objecte de llicència, d'acord amb l'article 20 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques.

Respecte a que es provisional, resulta que estan subjectes a llicència urbanística prèvia, entre d'altres, l'autorització d'obres i usos de manera provisional i les instal·lacions prefabricades, siguin provisionals o permanents, d'acord amb l'article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. Però la concessió de llicència per obres, construccions o usos provisionals és restringida, únicament es concedeixen en supòsits molt concrets, en que no es troba aquest cas, i previ informe favorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme, d'acord amb els articles 53 i 54 de l'esmentat Decret Legislatiu 1/2005.

El servei tècnic municipal ha informat que la finca està en zona forestal d'especial protecció, clau 8a, que coincideix amb l'àrea de pre-parc que determina el Pla especial del Montnegre-Corredor. Per poder construir s'exigeix una finca mínima de 25 Hes, i l'ampliació o construcció d'un habitatge en sòl no urbanitzable ha d'estar forçosament vinculat a una explotació agrícola o forestal, i només s'admet l'habitatge rural. En les àrees de masses boscoses no es podran autoritzar, edificacions, instal·lacions i explotacions agrícoles que puguin perjudicar les seves condicions naturals. Tot això d'acord amb els articles 113, 195 i 203 de les Normes urbanístiques del Pla general.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Constitueix infracció urbanística molt greu els actes d'ús del sòl i edificació, entre d'altres, contraris a l'ordenament jurídic urbanístic en sòl no urbanitzable de protecció especial, sancionable amb multa de 30.001 a 1.500.00 euros.

Vistos els informes precedents; els articles abans esmentats; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Joan Quadrada Damont que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui o retiri les construccions, instal·lacions, tanques i tancaments de finca de qualsevol mena, a la finca de Can Riera, del Veïnat de Mata, polígon 4, parcel la 48 del cadastre de rústica, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades, i a la Direcció de Serveis d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (Parc Natural de Montnegre-Corredor)."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

23 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. PERE III EL CERIMONIÓS, 39 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 15 de desembre de 2005 s'ha incoat a Manuel Fernández del Rey expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Pere III El Cerimoniós, 39 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat no compleix amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

Tampoc compleix amb l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Manuel Fernández del Rey que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Pere III El Cerimoniós, 39 bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

24 € ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ RAL, 623-627 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 23 de desembre de 2004 es va incoar a Shoes Gestion, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al Camí Ral, 623-627 bxs., i se li va concedir el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideressin convenients.

La persona interessada va al·legar que el 24 de desembre de 2004 havia sol·licitat permís d'obres menors amb cartell, presentava modificació de la instal·lació i manifestava que havia estat retirat i modificat segons normativa.

Es va comprovar que el rètol no havia estat retirat ni modificat, i que la sol·licitud rètol es tramitava junt amb la sol·licitud de llicència d'activitats, en exp. 20040731, per la qual cosa en decret de 22 de febrer de 2005 es va suspendre la tramitació de l'expedient de disciplina urbanística fins la resolució de la llicència sol·licitada.

Malgrat el temps transcorregut la llicència no ha estat resolta per discrepàncies amb l'activitat. No es preveu que a curt termini es resolgui en existir incompatibilitat amb la qualificació de la finca d'ús de comerç petit, clau 2a, qüestió que la societat interessada té previst solucionar ampliant la superfície comercial amb el lloguer del local de la planta superior, segons consta en l'últim escrit de 5 d'abril de 2005.

Com el rètol instal·lat és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal de publicitat segons informe del servei tècnic municipal de 18 de gener de 2005, interessa ordenar la seva retirada doncs fa més d'un anys que està instal·lat sense llicència i sense probabilitats d'obtenir-la.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Shoes Gestion, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al Camí Ral, 623-627 bxs..

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

-Servei d'Habitatge-

25 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA LOCAL D'HABITATGE 2005-2015

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2005, va aprovar inicialment el "Pla Local de l'Habitatge 2005-2015", de la ciutat de Mataró.

Igualment es va aprovar el Programa de Participació Ciutadana que s'haurà d'aplicar en la tramitació del Pla Local de l'Habitatge 2005-2015.

Aquests acords es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 2 de desembre de 2005; als diaris El Punt i La Vanguàrdia; als taulers d'edictes municipals i a la web municipal, obrint-se un període d'informació pública d'un mes.

Pel que fa al procés de participació, consta l'informe del Coordinador d'Habitatge, en el qual s'explica el procés de Participació que s'ha realitzat i conclou amb el seu informe favorable atès que s'ajusta al document aprovat " Programa de Participació Ciutadana que s'haurà d'aplicar en la tramitació del Pla Local de l'Habitatge 2005-2015" en la Junta de Govern Local de 14 de Novembre de 2005.

Durant el període d'informació pública s'han formulat propostes, suggeriments i consideracions en el sí del grup de Treball del Consell de Ciutat, del Grup Municipal de Convergència i Unió i del grup Municipal del Partit Popular de Catalunya, que queden exposades en l'informe del Coordinador d'habitatge, i de les quals s'accepten i s'integren en el Pla d'Habitatge la gran majoria. Els motius pels quals no s'incorporen alguns dels suggeriments queden també motivats en l'informe esmentat i que seguidament es passen a relacionar.

Abans de relacionar el detall dels suggeriments i el seu efecte en el document que tractem cal dir que no suposen canvis substancials en les línies essencials del document per la qual cosa no és necessari sotmetre'l a un nou període d'informació pública.

Suggeriments, propostes i consideracions:

 • Document de propostes del Grup de Treball del Consell de Ciutat.

 1. Incrementar la funció de mediació social municipal per a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer.
 2. Es proposa la constitució d'un "observatori de bones pràctiques" amb la col·laboració del propi sector immobiliari..
 3. Facilitar el fet de compartir habitatge; amb les contraprestacions que s'estableixin, entre persones grans que viuen soles i/o amb problemes de mobilitat, amb joves
 4. Dissenyar un sistema de reallotjament i adquisició i rehabilitació d'habitatges per a sectors concrets de població, bàsicament gent gran que, per problemes de mobilitat no disposen en els seus habitatges actuals dels mínims exigibles de qualitat de vida.
 5. Identificar les zones, edificis i habitatges susceptibles de poder-se rehabilitar, mitjançant l'elaboració d'un mapa territorial que abasti tota la ciutat.
 6. Creació d'un ens ( Taula de l'Habitatge...) per tal que faci el seguiment i acompanyament de la implementació del Pla d'Habitatge. Aquest ens hauria d'estar conformat, com a mínim per representants de: Administració pública, sector immobiliari, sector social. Aquest ens podria, entre d'altres coses, treballar consensuadament per a l'elaboració dels indicadors de "bones pràctiques" esmentades anteriorment, així com vetllar per la necessitat que la necessitat de construcció i rehabilitació d'habitatge no malmeti el patrimoni de la ciutat.
 7. Aprofitar l'aplicació del Pla Local de l'Habitatge per afavorir el desenvolupament d'iniciatives d'economia social, com a model de nova construcció d'habitatge i de rehabilitació del mateix. I com a possibilitat d'incidir en el mercat immobiliari.

A més es realitzen altres consideracions que entenem que no s'ajusten a l'objecte d'aquest procés i que en tot cas cal donar resposta en document a part o en una altre àmbit.

 • Es demana a més, que es donin a conèixer els criteris que es faran servir en el registre únic de sol·licitants que està elaborant la Generalitat de Catalunya.
 • Es planteja potenciar la intermediació municipal per tal d'afavorir actuacions, com ara:

 1. Incidir entre els propietaris per facilitar el lloguer.

  • Es planteja la necessitat de disposar d'un cert parc patrimonial d'habitatge, per donar resposta social. Per a la qual cosa, cal definir tant els habitatges a adquirir com els criteris d'adquisició. En qualsevol cas, en la compra d'habitatge per part .de l'Administració s'ha de tenir present la seva distribució territorial en tota la ciutat.
  • Portar a terme una política activa de rehabilitació d'habitatges, sobretot en aquells afectats per patologies estructurals (sobretot aluminosi) per evitar que siguin ocupats per sectors de població amb menys recursos, amb el perill que això suposa.
  • Establir els mecanismes adients per tal que la coordinació entre diferents àrees i serveis de l'Ajuntament, així com la coordinació d'aquests amb d'altres nivells de l'administració Pública, ajudi a portar a terme les propostes assenyalades i la resta del Pla Local de l'Habitatge.

  Resposta.

  1. S'accepta la proposta. El PLH en parla però s'explicitarà més en la línia d'allò que també és suggereix de coordinació entre departaments..
  2. S'accepta la proposta, dins del marc de la creació d'una Taula de l'Habitatge com en la proposta número 7.
  3. S'accepta la proposta. S'incorpora dins de l'apartat 3.2 de vies d'accés a l'habitatge.
  4. S'accepta la proposta. S'elaboraran uns criteris per reallotjament i adquisició i rehabilitació d'habitatges per a sectors concrets de població, bàsicament gent gran que, per problemes de mobilitat no disposen en els seus habitatges actuals dels mínims exigibles de qualitat de vida.
  5. S'accepta la proposta. S'establirà un calendari de prioritats i s'iniciaran estudis per paulatinament disposar de dades en el sentit de la proposta.
  6. S'accepta la proposta. Es considera interessant dotar-se d'un àmbit on es pugui fer el seguiment del Pla Local d'Habitatge, la seva composició es determinarà.
  7. S'accepta la proposta. El text del Pla Local d'Habitatge ja en parla, en tot cas es mirarà de ser més explícit.

  Propostes i esmenes del Grup Municipal de Convergència i Unió per a ser incorporades al Pla Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Mataró.

  Proposta d'incorporar a l'apartat 3.2 del document formes alternatives d'accés a l'habitatge.

  1. Dret d'habitació
  2. Intercanvi temporal d'ús dels habitatges
  3. Cessió d'ús dels habitatges
  4. Resposta.

   S'admeten les propostes 8, 9 i 10 d'incorporació en l'apartat 3.2 del document sota el títol "Facilitació a l'accés a l'habitatge".

   El primer cas pot consistir en una ampliació del servei d'intermediació que actualment es du a terme entre propietaris i llogaters

   Les altres dues fórmules d'accés a l'habitatge basades en la seva facultat d'ús, es proposa iniciar un estudi d'experiències similars, realitzades o en curs en altres administracions, per a poder avaluar la seva viabilitat sobre el parc públic d'habitatges municipal.

   Esmenes i consideracions del Grup Municipal Popular al document Pla Local d'Habitatge 2005-2015.

  5. Pacte de consens per l'habitatge per tots els grups municipals.
  6. Atenció específica a joves, gent gran i immigració, Interrelació de la gestió amb altres departaments municipals.
  7. L'abast del Pla hauria de ser a 25 anys.
  8. Encaix del Pla en la política urbanística municipal.
  9. Explicació més detallada i justificació de les xifres demogràfiques.
  10. Propostes de mesures de política fiscal
  11. Mecanismes de seguiment de compliment del Pla.

  Resposta.

  1. S'accepta la proposta.
  2. S'accepta la proposta. En el sentit que tot i que ja s'està actuant coordinadament, es pot aprofundir encara més.
  3. No s'accepta la proposta. Es agosarat en matèria d'habitatge, planificar a 25 anys vista, hi ha massa variables que poden desvirtuar escenaris de futur.
  4. No s'accepta la proposta. Allò que comenta la proposta es pertinent sobre el document urbanístic anomenat Memòria Social.
  5. No s'accepta la proposta. Existeix un document de diagnosi del Pla Local d'Habitatge on es detallen i justifiquen les dades elaborades pel Centre d'Estudis Demogràfics.
  6. S'accepta la proposta. Existeixen mesures fiscals pel que fa a la rehabilitació, s'estudiarà si es pot estendre a altres casos.
  7. S'accepta la proposta. En el marc de la Taula d'Habitatge proposada s'han de poder establir aquests mecanismes.

  A més es realitzen altres consideracions que entenem que no s'ajusten a l'objecte d'aquest procés i que en tot cas cal donar resposta en document a part o en una altre àmbit.

  • Planificació supramunicipal de l'habitatge.
  • Necessitat d'un debat sobre el creixement de la ciutat.
  • Mesures de consens en l'elaboració amb els agents econòmics del sector.
  • Justificació temporal dels 1505 habitatges de protecció púbica
  • Detall del sector Porta Laietana
  • Què es pensa fer per satisfer la demanda que el Pla no cobreix.
  • Informació sobre el servei de mediació de lloguer.
  • Informació sobre el servei de manteniment d'edificis
  • Informació sobre el pressupost
  • Relació de persones i entitats intervinents en l'elaboració del Pla
  • Política de subvencions.
  • Metodologia de cara a l'adjudicació dels habitatges.

  Per tot el que s'acaba d'exposar, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar definitivament el "Pla Local de l'Habitatge 2005-2015" amb les esmenes que s'incorporen segons s'ha motivat en la part precedent d'aquest a proposta.

  Segon.-

  Resoldre els suggeriments i propostes formulades durant el període d'informació pública, segons s'ha explicat i motivat en la part expositiva del present acord.

  Tercer.-

  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l'aprovació definitiva del Pla i donar-ne trasllat als interessats que en resulten de l'expedient i del procés de participació.

  Quart.-

  Donar compte dels precedents acords al Ple de la Corporació."

   

   

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

   

   

  -Servei de Manteniment-

  26 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP GERMANES BERTOMEU, SITUAT AL CARRER REPÚBLICA DOMINICANA, 15.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Vist el "Projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Germanes Bertomeu, situat al carrer República Dominicana, 15 de Mataró", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 190.837,92 EUR., IVA inclòs.

  Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

  Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

  El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Germanes Bertomeu, situat al carrer República Dominicana, 15 de Mataró", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 190.837,92 EUR., IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

   

   

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

   

   

  27 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'AVINGUDA VELÒDROM .

  El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Vist el "Projecte d'arranjament de l'avinguda Velòdrom de Mataró", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, que contempla per una banda la renovació de paviments de voreres i calçades i per l'altra la renovació de l'enllumenat públic, amb un pressupost per contracte de 298.004,24 EUR., IVA inclòs.

  Donat que en el projecte s'han indicat de forma separada, en la memòria i el pressupost, el corresponent als treballs de renovació de paviments i renovació de l'enllumenat públic, podent-se considerar les esmentades obres completes i susceptibles de ser lliurades a l'ús general de forma independent, per tal que a l'hora de l'adjudicació dels treballs es pugui contractar a empreses especialistes independents.

  Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

  Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

  El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte d'arranjament de l'avinguda Velòdrom de Mataró", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 298.004,24 EUR., IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

   

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

   

  -Servei de Serveis Municipals-

  28 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'APROVACIÓ DEL SOBRECOST EN ELS TREBALLS DE TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS (FORM) ENTRADA A LA PLANTA DE TRACTAMENT DEL CONSORCI DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL DURANT L'ANY 2005.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Per Decret 844/2006 de 31 de gener, el Conseller Delegat de Serveis Municipals i Manteniment ha acordat l'aprovació del document comptable ADOF 200500076477 a favor del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental en concepte de despeses per sobrecost en els treballs de tractament de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) entrada a la seva planta de tractament durant l'any 2005.

  Donat que l'organ competent per a l'aprovació de la despesa és la Junta de Govern Local segons l'article 17.3.A.2 de les Bases d'Execució del Pressupost de 2005.

  En conseqüència, el Conseller delegat de Serveis i Manteniment proposa a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

  Únic.-

  Ratificar el Decret 844/2006 de 31 de gener, el contingut del qual és el següent:

  "Vista la factura presentada en data 20 de gener de 2006 pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, corresponent a la despesa per sobrecost del tractament de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) durant l'any 2005, comptabilitzada com a ADOF 200500076477.

  D'acord amb el conveni vigent entre l'Ajuntament de Mataró i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i els preus públics aprovats, a l'entrada en vigor del contracte definitiu de l'ECOPARC-2.

  Donat que degut a l'aturada tècnica de la planta de Granollers s'han hagut de transferir les tones de FORM recollides al Maresme, i en concret a Mataró, produint-se un sobrecost, justificat degudament a la documentació adjunta.

  Atès l'acord del Consell d'Alcaldes d'acceptació de les motivacions del sobrecost i recerca de solucions adients per reduir-ne el cost en un futur, materialitzant-se mitjançant una gestió, de transferència i transport directa, a través del Consorci de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

  Vist l'informe del cap de Serveis Municipals, Sr. Ferran Àngel, on justifica l'aprovació d'aquesta despesa amb imputació al pressupost 2005.

  Vist l'informe de fiscalització prèvia emes pel servei d'Intervenció, on demana l'aprovació d'aquesta despesa per decret del conseller delegat de Serveis Municipals i Manteniment amb ratificació de l'acord a la primera Junta de Govern Local que es realitzi.

  En ús de les atribucions atorgades a l'alcaldia per la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en base a la delegació de competències realitzada per Decret d'Alcaldia d'onze de maig de 2004, i, tenint en compte el que disposen els articles 17 i 18 de les bases d'execució del pressupost

  RESOLC,

  Primer.- Aprovar el document comptable ADOF 200500076477 a favor del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental en concepte de despeses per sobrecost en els treballs de tractament de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) entrada a la seva planta de tractament durant l'any 2005.

  Segon.-Ratificar el contingut d'aquesta resolució en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  CMI DE SERVEIS PERSONALS

  -Servei de Joventut i Dona-

  29 - RATIFICAR EL DECRET 1078/2006 DE 3 DE FEBRER, D'APROVACIÓ DE LES BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A CASALS D'ESTIU I LA SEVA CONVOCATÒRIA.

  El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

  "Relació de fets

  Per decret número 1078/2006 de 3 de febrer, el conseller delegat de Joventut i Esports va resoldre per urgència aprovar les bases particulars reguladores de la concessió de subvencions per a casals d'estiu i la seva convocatòria.

  En el mateix decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a l'acord, encara que la matèria en qüestió fos competència de la Junta de Govern Local i es disposava que seria ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2006.

  En conseqüència aquest conseller delegat proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

  Únic.-

  Ratificar el decret 1078/2006 de 3 de febrer que en la seva part resolutiva estableix el següent:

  "1. Aprovar les bases particular reguladores de la concessió de subvencions per a casals d'estiu.

  2. Les subvencions atorgades aniran a càrrec de la partida 60300.31312005001.48900 del pressupost municipal de l'exercici 2006, per un import màxim de 107.232,62 euros.

  3. Convocar concurs públic per a la concessió d'aquestes subvencions, la qual es regirà per les bases particulars adjuntes i per les bases generals aprovades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 4 de desembre de 1997.

  4. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

   

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

   

   

  Precs i Preguntes :

  No se'n formulen.

   

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.