Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

23/01/2006

Escoltar

23/01/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

520/2006 de 19 de gener

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 23 de gener de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 23 de gener de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 9 de gener de 2006.
 2. 2 DESPATX OFICIAL

  CMI SERVEIS CENTRALS

  SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

  -Servei de Compres i Contractacions-

  3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres i instal·lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

  4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació d'una marquesina i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol-7 de Cirera, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

  5 Adjudicació del servei de neteja de les zones verdes de la ciutat a favor de l'empresa Centre Especial d'Ocupació del Maresme CEO fins un import d'1.154.574,88 EUR, IVA inclòs.

  6 Adjudicació del subministrament de productes de neteja durant els anys 2006 i 2007 a favor de l'empresa Serveis Maresme 2020, SL fins un import de 32.000,00 EUR, IVA inclòs, per als dos anys.

  -Servei de Recursos Humans-

  7 Aprovació de les bases específiques que regularan els processos selectius de dues places de tècnic/a mitjà/na de serveis personals, mitjançant concurs oposició per promoció interna.

  8 Aprovació de les bases específiques que regularan els processos selectius d'una plaça d'enginyer/a tècnica, mitjançant concurs oposició lliure.

  9 Aprovació de les bases específiques que regularan els processos selectius d'una plaça de tècnic/a especialista manteniment, mitjançant concurs oposició de promoció interna.

  CMI SERVEIS TERRITORIALS

  -Servei d'Obres-

  10 Aprovació inicial Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament, tram carretera de Mata-Riera de Sant Simó, promogut per Aigües de Mataró SA i autorització per executar les obres del projecte.

  11 Aprovació inicial del Projecte d'enderroc de dos habitatges al carrer Sant Antoni núm. 58 i 60 de Mataró.

  12 Aprovació inicial del Projecte d'equipament cívic al barri de Vista Alegre.

  -Servei d'Urbanisme-

  13 Ordre d'enderroc de la construcció que incompleix separació a veí, al c. Vista Alegre, 25.

  14 Ordre de retirada de rètol al c. Lepanto, 6 bxs.

  15 Ordre de retirada de rètol a la Via Europa, 113, bxs. 3.

  16 Ordre de retirada de rètol a la pl. Catalunya, 30 bxs.

  17 Ordre de retirada de rètol a l'av. Gatassa, 105-107, bxs.

  18 Ordre de retirada de rètol al c. Antoni Comas, 1 bxs.

  19 Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 444 bxs.

  CMI SERVEIS PERSONALS

  -Nova Ciutadania-

  20 Aprovar els Protocols d'Acollida de les persones nouvingudes a la ciutat.

  PRECS I PREGUNTES

  L'ALCALDE

  Joan Antoni Baron Espinar

  En dono fe,

  EL SECRETARI GENERAL

  Manuel Monfort Pastor

   

   

  ACTA NÚM. 2/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 23 DE GENER DE 2006.

  =================================================================

  A la ciutat de Mataró, el vint-i-tres de gener de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

  Hi concorren els Senyors:

  En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

  Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

  En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

  En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

  S'incorpora a la sessió en el punt núm. 13 de l'ordre del dia

  En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

  En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

  En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

  En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

  Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

  Excusen la seva assistència:

  En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

  En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

  Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

  1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 9 de gener de 2006.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

  CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

  SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

  -Servei de Compres i Contractacions-

  3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS D'ALTA I BAIXA FREQÜÈNCIA INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE RÀDIO MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres de data 12 de gener de 2006, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres i instal·lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, per un import global fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 204.430,68.-EUR., IVA. Inclòs, dividit en els següents lots degut a la seva diferent naturalesa:

  Lot 1: distribució, insonorització i climatització: fins a 123.808,59.-EUR, IVA, inclòs.

  Lot 2: instal·lació de baixa freqüència: fins a 51.638,21.-EUR, IVA, inclòs.

  Lot 3: instal·lació de baixa freqüència: fins a 28.983,88.-EUR, IVA, inclòs.

  Vist l'informe emès pel Secretari General de data 13/01/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

  Tenint en compte que a la partida 40220/46371B/62310 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

  Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

  En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Iniciar l'expedient de contractació de les obres i instal·lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 204.430,68.-EUR., IVA. Inclòs. L'objecte del contracte es divideix en els següents lots degut a la seva diferent naturalesa:

  Lot 1: distribució, insonorització i climatització: fins a 123.808,59.-EUR, IVA, inclòs.

  Lot 2: instal·lació de baixa freqüència: fins a 51.638,21.-EUR, IVA, inclòs.

  Lot 3: instal·lació de baixa freqüència: fins a 28.983,88.-EUR, IVA, inclòs.

  Segon.-

  Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres i instal·lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, mitjançant concurs i procediment obert.

  Tercer.-

  Autoritzar l'import de 204.430,68.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46371B/62310 del pressupost municipal aprovat pel 2006, d'acord amb els següents imports per a cada un dels 3 lots en els que es divideix l'objecte del contracte:

  Lot 1: 123.808,59.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 1863).

  Lot 2: 51.638,21.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 1864).

  Lot 3: 28.983,88.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 1865).

  Quart.-

  Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de com a mínim 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona per a la presentació de proposicions pels interessats.

  Cinquè.-

  Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu de ràdio municipal, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals. "

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 6, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA MARQUESINA I D'UN MÒDUL PREFABRICAT AL CAMP DE FUTBOL-7 DE CIRERA, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "El Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró sol·licita mitjançant informe de data 22 de desembre de 2005 la contractació del subministrament i instal·lació d'una marquesina i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol-7 de Cirera. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 68.582,72.-EUR., IVA. Inclòs, dividit en els següents lots degut a la seva diferent naturalesa:

  Lot 1: subministrament de la marquesina i mòdul prefabricat: fins a 50.682,72.-EUR, IVA, inclòs.

  Lot 2: obres d'instal·lació i legalització dels dos elements: fins a 17.900,00.-EUR, IVA, inclòs.

  Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 16/01/2006, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

  Tenint en compte que a les partides 40220/45231H/62500 i 40220/45231H/62200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2006 existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

  En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Iniciar l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació d'una marquesina i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol-7 de Cirera, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 68.582,72.-EUR., IVA. Inclòs. Degut a la seva diferent naturalesa, l'objecte del contracte es divideix en els següents lots:

  Lot 1: subministrament de la marquesina i mòdul prefabricat: fins a 50.682,72.-EUR, IVA, inclòs.

  Lot 2: obres d'instal·lació i legalització dels dos elements: fins a 17.900,00.-EUR, IVA, inclòs.

  Segon.-

  Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant subhasta i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.1) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

  Tercer.-

  Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

  Quart.-

  Autoritzar l'import de 68.582,72.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte, import el qual s'atendrà a càrrec del pressupost aprovat pel 2006 en base a les partides i imports que a continuació es detallen:

  Partida 40220/45231H/62500:

  Lot núm. 1 (subministrament de marquesina i mòdul prefabricat al camp de futbol-7 a Cirera): 50.682,72.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 1869)

  Partida 40220/45231H/62200:

  Lot núm. 2 (obres d'instal·lació i legalització dels dos elements): 17.900,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 1868)

  Cinquè.-

  Es sotmet l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de subministrament i instal·lació d'una marquesina i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol-7 de Cirera, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2005, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals. "

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  5 - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES ZONES VERDES DE LA CIUTAT A FAVOR DE L'EMPRESA CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ DEL MARESME CEO FINS UN IMPORT D'1.154.574,88 EUR, IVA INCLÒS.

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de neteja de zones verdes de la ciutat.

  Atès l'informe emès per la Cap de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 30 de desembre, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'empresa "Centre Especial d'Ocupació del Maresme" fins un import de 1.154.574'88 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

  Tenint en compte que en les previsions inicials de les corresponents partides del pressupost municipal per al anys 2007 i 2008 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

  Tenint en compte que a la partida 40533/434140/22700 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa per a aquest any.

  Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de neteja de zones verdes de la ciutat, a favor de l'empresa "Centre Especial d'Ocupació del Maresme" fins un import de 1.154.574'88 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

  Segon.-

  Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40533/434140/22700 de la següent manera:

  • Any 2006 524.092'06 €
  • Any 2007 581.984'14 €
  • Any 2008 48.498'60 €

  Tercer.-

  Concedir un termini màxim de sis mesos per tal que l'empresa "Centre Especial d'Ocupació del Maresme" aporti document acreditatiu d'estar en possessió de la classificació de contractista exigida en la clàusula 6.1.3 (grup U, subgrup 1, categoria C) del plec de condicions que ha regit la contractació del servei de neteja de zones verdes de la ciutat.

  Quart.-

  Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 46.183'00 € i pagui l'import de 1.076'68 € (932'21 € corresponen a l'anunci de licitació publicat al BOE i 144'47 € a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP).

  Cinquè.-

  Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  6 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA DURANT ELS ANYS 2006 I 2007 A FAVOR DE L'EMPRESA SERVEIS MARESME 2020, SL FINS UN IMPORT DE 32.000,00 EUR, IVA INCLÒS, PER ALS DOS ANYS.

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, pel subministrament de material de neteja per a l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2006 i 2007.

  Atès l'informe emès pel Tècnic del Servei de Compres i Contractacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 12 de gener de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat, a l'empresa "Serveis Maresme 2020, SL" fins un import de 32.000'00 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 16.000'00 € anuals.

  Tenint en compte que en les previsions inicials de la corresponent partida del pressupost municipal per a l'any 2007 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

  Tenint en compte que a la partida 30401/121610/22108 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa per a aquest any.

  Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Excloure de la licitació la plica presentada per l'empresa "Proandre, SL", atès que no ha dipositat la fiança provisional que s'exigia en la clàusula 5a del plec de condicions econòmiques i administratives particulars que han regit el concurs per al subministrament de material de neteja per a l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2006 i 2007.

  Segon.-

  Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de material de neteja per a l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Serveis Maresme 2020, SL" fins un import de 32.000'00 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 16.000'00 € anuals.

  Tercer.-

  Supeditar l'adjudicació del servei al fet que l'adjudicatari, l'empresa "Serveis Maresme 2020, SL"" aporti els certificats positius d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.

  Quart.-

  Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30401/121610/22108 de la següent manera:

  • Any 2006 16.000'00 €
  • Any 2007 16.000'00 €

  Cinquè.-

  D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per al exercici pressupostari de 2007, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

  Sisè.-

  Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.280'00 € i pagui l'import de 304'21 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  -Servei de Recursos Humans-

  7 - APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULARAN ELS PROCESSOS SELECTIUS DE DUES PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE SERVEIS PERSONALS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA.

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 17 de maig de 2005, va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any en curs.

  Les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació, es van aprovar en la mateixa sessió.

  Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les fitxes tècniques corresponents o bases específiques.

  L'objecte d'aquesta proposta és, d'una banda, l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per a ocupar dues places de tècnic/a mitjà/na de serveis personals, grup B, mitjançant concurs oposició per promoció interna, de la plantilla de personal laboral. D'una altra, obrir la convocatòria.

  L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

  L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, PROPOSO a la Junta de Govern l'adopció dels següents ACORDS:

  Primer.-

  Aprovar la fitxa tècnica codi LBP-2 que s'adjunta com a annex i que regularà, juntament amb les bases generals, el procés de selecció que s'ha descrit a la part expositiva.

  Segon .-

  Obri termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC, en el benentés que si durant aquests vint dies s'estimès alguna possible al·legació contra la fitxa tècnica que ara s'aprova, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

  Tercer.-

  Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP, en extracte al BOE i DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  8 - APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULARAN ELS PROCESSOS SELECTIUS D'UNA PLAÇA D'ENGINYER/A TÈCNICA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE.

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 17 de maig de 2005, va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any en curs.

  Les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació, es van aprovar en la mateixa sessió.

  Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les fitxes tècniques corresponents o bases específiques.

  L'objectiu d'aquesta proposta és l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per ocupar en propietat una plaça d'enginyer/a tècnic/a de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic mitjà, grup B, mitjançant concurs oposició lliure, nomenament de funcionari/ària de carrera..

  L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

  L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, PROPOSO a la Junta de Govern l'adopció dels següents ACORDS:

  Primer.-

  Aprovar la fitxa tècnica codi FBL-1 que s'adjunta com a annex, que regularà juntament amb les bases generals, el procès de selecció de la plaça que s'ha descrit a la part expositiva.

  Segon.-

  Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  9 - APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULARAN ELS PROCESSOS SELECTIUS D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA MANTENIMENT, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ INTERNA.

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 17 de maig de 2005, va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any en curs.

  Les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació, es van aprovar en la mateixa sessió.

  Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les fitxes tècniques corresponents o bases específiques.

  L'objectiu d'aquesta proposta és l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per ocupar en propietat una plaça de tècnic/a especialista de manteniment, de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe 'comeses especials', categoria tècnic/a especialista, grup C, mitjançant concurs oposició per promoció interna, nomenament de funcionari/ària de carrera..

  L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

  L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, PROPOSO a la Junta de Govern l'adopció dels següents ACORDS:

  Primer.-

  Aprovar la fitxa tècnica codi FCP-2, que s'adjunta com a annex, que regularà juntament amb les bases generals, el procés de selecció de la plaça que s'han descrit a la part expositiva.

  Segon.-

  Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

  -Servei d'Obres-

  10 - APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'ARRANJAMENT DE LA CANALITZACIÓ DEL DESVIAMENT, TRAM CARRETERA DE MATA-RIERA DE SANT SIMÓ, PROMOGUT PER AIGÜES DE MATARÓ SA I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES DEL PROJECTE.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "En data 4 d'abril de 2005, i com a primera fase dels treballs, es va aprovar el projecte d'arranjament de la canalització del desviament, tram compres entre el carrer Pasqual d'Aragó i la Carretera de Mata, amb una longitud de canalització afectada de 527 metres, treballs que possiblement s'iniciaran a principi de l'any 2006.

  Als efectes de donar continuïtat a l'anterior actuació, s'ha procedit a la redacció d'un altre projecte.

  Examinat el "Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament. Tram carretera de Mata-Riera de Sant Simó. Mataró (El Maresme)", promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i redactat pel despatx EIPO SL., que té per objecte l'arranjament de la canalització del Desviament, situada a l'av. Amèrica, tram comprés entre la carretera de Mata i la Riera de Sant Simó, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.376.515,53 € IVA inclòs.

  Aquest nou projecte dóna continuïtat al projecte d'obra aprovat anteriorment i constitueix una segona actuació en l'arranjament de la canalització del desviament, situada en l'av. Amèrica, tram comprés entre la carretera de Mata i el seu desguàs a la Riera de Sant Simó, amb una longitud de 264 m.

  A l'inici de les obres, s'enretirarà l'arbrat, els punts de llums, els semàfors i tot el mobiliari afectat per l'actuació.

  Posteriorment es realitzaran les demolicions de paviment necessàries per poder eliminar l'actual cobertura del desviament.

  L'actuació consistirà també en la substitució de la canalització existent per un calaix de formigó armat de 4,00x 2,50 metres de secció.

  Un cop acabades les obres es procedirà a la reurbanització de la zona afectada, millorant l'accessibilitat.

  L'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data 16 de desembre de 2005, ha informat que no hi ha cap impediment d'ordre tècnic que impedeixi la seva aprovació inicial.

  Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

  Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, i l'article 219.2 d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

  Vist l'article 2on. dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., que assenyala com objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infrastructures urbanes.

  Atès que per l'execució d'aquestes obres es necessari obtenir prèviament el corresponent permís de l'Agència Catalana de l'Aigua.

  La consellera delegada d'obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents, ACORDS:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament. Tram carretera de Mata-Riera de Sant Simó Mataró(El Maresme), promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i redactat pel despatx professional EIPO SL, que té per objecte l'arranjament de la canalització del Desviament, situada a l'av. Amèrica, tram compres entre la carretera de Mata i la Riera de Sant Simó, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.376.515,53 € IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

  Tercer.-

  En base al que disposa l'article 2on dels Estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA.

  Quart.-

  Sol·licitar la corresponent autorització de l'Agencia Catalana l'Aigua per executar les obres, donat l'àmbit on es desenvolupa el projecte.

  Cinquè -

  Comunicar els anteriors acords al gerent de l'empresa pública municipal d'Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Serveis Públics i Mobilitat als seus efectes."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 6, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  11 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ENDERROC DE DOS HABITATGES AL CARRER SANT ANTONI NÚM. 58 I 60 DE MATARÓ.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Examinat el "Projecte d'enderroc de dos habitatges al carrer Sant Antoni, num. 58 i 60 de Mataró", redactat per l'arquitecte tècnic municipal Agustí Yagüe Sancho, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres d'enderroc de dos construccions de propietat municipal, situades al final del carrer Sant Antoni, actuacions que donarà lloc a que el carrer Campeny, perpendicular a aquest, quedi obert en tot el seu traçat, amb un pressupost d'execució per contracte de 55.731,78 € IVA inclòs.

  Una vegada es realitzi l'enderroc d'aquestes construccions, s'urbanitzarà el tram de carrer Campeny, entre els carrers Balmes i Sant Antoni, actualment ocupat per aquests immobles.

  Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

  Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

  La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte d'enderroc de dos habitatges al carrer Sant Antoni núm. 58 i 60 de Mataró", redactat per l'arquitecte tècnic municipal Agustí Yague Sancho, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte l'enderroc d'aquestes dues edificacions, d'una antiguitat superior als 80 anys, per a donar continuïtat al carrer Campeny, amb un pressupost d'execució per contracte de 55.731,78 €, IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

  Tercer.-

  Notificar els anteriors acords als propietaris de les finques veïnes.

  Quart.-

  Comunicar els anteriors acords serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Gestió Econòmica-Patrimoni i Urbanisme als seus efectes."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  12 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'EQUIPAMENT CÍVIC AL BARRI DE VISTA ALEGRE.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Examinat el "Projecte d'equipament cívic al barri de Vista Alegre", redactat per l'arquitecta municipal Olga Sallent, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres construcció d'un equipament cívic al barri de Vista Alegre, concretament dins del parc del Nord, el qual es destinarà en principi a usos juvenils, amb un pressupost d'execució per contracte de 485.265,13 €, IVA inclòs.

  L'accés a l'equipament es realitzarà des del carrer Almeria i l'edificació s'incorporarà dins d'un nou recorregut pel parc.

  L'edifici en qüestió es desenvoluparà en un únic volum de 254,12 m2, que es distribuiria en diferents espais, com vestíbul, sala d'entitats, sala polivalent, amb dos envans mòbils que permetran la seva divisió en petites sales, banys i magatzem.

  L'espai exterior es formarà amb unes grades de mur de pedra i escales amb ecotraveses.

  Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

  Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

  La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte d'equipament cívic al barri de Vista Alegre", redactat per l'arquitecta municipal Olga Sallent, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la construcció d'un equipament cívic al barri de Vista Alegre, dins del parc del Nord, que es destinarà a usos juvenils, amb un pressupost d'execució per contracte de 485.265,13 €, IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

  Tercer.-

  Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Gestió Econòmica i Participació Ciutadana als seus efectes."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  Després d'efectuada la votació del punt número 12, s'incorpora a la sessió el senyor Genís Bargalló i Checa, 3r Tinent d'Alcalde i portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Servei d'Urbanisme-

  13 - ORDRE D'ENDERROC DE LA CONSTRUCCIÓ QUE INCOMPLEIX SEPARACIÓ A VEÍ, AL C. VISTA ALEGRE, 25.El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per decret de 25 de febrer de 2005 es va requerir a Juan Rambla del Valle perquè en el termini de dos mesos esmenés les discrepàncies requerides en l'expedient d'obres 20040231 MAJ, per reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar adossat i dos locals, al c. Vista Alegre, 25, en haver iniciat obres abans de l'obtenció de la llicència d'obres. Les discrepàncies venien per consolidar un volum disconforme i no complir la separació a veïns, a més d'excedir-se de les sol·licitades en la construcció d'un volum en planta 2a.

  Les discrepàncies no es van complimentar i per decret de 27 d'abril de 2005 es denega la llicència sol·licitada.

  L'interessat el 31 d'octubre de 2005 presenta nova documentació en la que s'elimina l'ampliació en volum disconforme a nivell de la 2a. planta, prevista en l'anterior projecte, però manté la consolidació a nivell de planta baixa.

  El servei tècnic municipal ha informat que les obres denegades s'han executat, de les quals hi ha una part il·legalitzable. S'ha construït una nova escala, previ enderroc d'una preexistent, i ampliat el volum edificat en un espai que el PEMU Vista Alegre determina com a lliure d'edificació. La creació del nou volum en el pati de parcel·la implica que en la planta baixa no hi ha separació a veïns quan ha de ser de 1,5 m. L'article 88 del PEMU estableix que el pati lateral de parcel·la amb una amplada de 1,5 m. i un fons de 14 m. s'haurà de mancomunar amb el pati veí, i no s'admetran tanques, divisions ni tanques o altres elements construïts.

  En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes precedents; els articles esmentats i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Juan Rambla del Valle, que en el termini màxim de dos mesos, al c. Vista Alegre, 25, enderroqui la construcció que no compleix la separació mínima d'1,5 m. al veí del núm. 23 i en una profunditat de 14 m. des del c. Vista Alegre.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  14 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. LEPANTO, 6 BXS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per decret de 8 de setembre de 2005 es va requerir a Xucoa Coffee & Foods, SL perquè sol·licités llicència per la col·locació de varis rètols i altres elements no autoritzats, al c. Lepanto, 6 bxs.

  La societat interessada no ha sol·licitat llicència, però s'ha comprovat que l'activitat està tancada i es traspassa el local, dels rètols i pissarres únicament ha quedat el rètol ovalat autoritzat en expedients d'activitats núm. 20040726 i el rètol en banderola.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol en banderola és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Xucoa Coffee & Foods, SL, que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, al c. Lepanto, 6 bxs..

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  15 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA VIA EUROPA, 113, BXS. 3.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per decret de 13 de juny de 2005 s'ha requerit a Juan Miguel González García perquè ajusti els rètols existents a la llicència concedida en exp. 20050661 RET, a la Via Europa, 113, bxs. 3. Els rètols autoritzats són amb vinil adherit en la superfície de la xapa en l'espai entre cadascuna de les portes i les finestres de la planta altell, i sense volum que sobresurti de façana.

  La persona interessada, en el termini concedit, no ha ajustat els rètols als autoritzats.

  El servei tècnic municipal ha informat que els rètols instal·lats són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Juan Miguel González García, que en el termini màxim de dos mesos, retiri els tres rètols no ajustats a la llicència concedida, a la Via Europa, 113, bxs. 3.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  16 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA PL. CATALUNYA, 30 BXS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  Per provisió de data 24 de novembre de 2005 s'ha incoat a Mercy Montserrate Macias Pacheco expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a la pl. Catalunya, 30 bxs., i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada ha manifestat que s'adaptarà a la normativa vigent.

  Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que la concessió d'un termini per retirar el rètol sigui contrari a l'anterior manifestació.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat incompleix l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. També infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Mercy Montserrate Macias Pacheco, que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, a la pl. Catalunya, 30 bxs..

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  17 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AV. GATASSA, 105-107, BXS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 25 de novembre de 2005 s'ha incoat a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de vuit rètols il·legalitzables, a l'av. Gatassa, 105-107, bxs., i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid que en el termini màxim de dos mesos, retiri els vuit rètols, set d'adossats a façana i un en banderola, a l'av. Gatassa, 105-107, bxs.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  18 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. ANTONI COMAS, 1 BXS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de 25 de novembre de 2005 s'ha incoat a Salud Rodríguez Hernández expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Antoni Comas, 1 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Salud Rodríguez Hernández que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a la façana del c. Bailet Massé, al local del c. Antoni Comas, 1 bxs.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  19 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ RAL, 444 BXS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 25 de novembre de 2005 s'ha incoat a Nazali's Secret, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al Camí Ral, 444 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Nazali's Secret, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al Camí Ral, 444 bxs.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  CMI DE SERVEIS PERSONALS

  -Nova Ciutadania-

  20 - APROVAR ELS PROTOCOLS D'ACOLLIDA DE LES PERSONES NOUVINGUDES A LA CIUTAT.

  El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

  "El Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària celebrada el 13 de maig de 2004, va aprovar per unanimitat de tots els Grups Municipals (PSC, ICV-EUiA, ERC, CiU i PPC), una resolució conjunta sobre "El Pacte per a la Nova Ciutadania a Mataró".

  Tal i com estableix la proposició aprovada, "el Pacte per a la Nova Ciutadania és un compromís dels seus signants per treballar per un model de ciutat basat en la cohesió social, en la convivència, en els drets i els deures de tota la ciutadania i en la igualtat d'oportunitats, i que respongui a les noves necessitats i canvis que comporta la immigració."

  Així mateix, l'acord polític estableix que "El Pacte per a la Nova Ciutadania serà la base del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania, que definirà els criteris i les actuacions en matèria d'immigració, convivència i ciutadania de l'Ajuntament, en consens amb totes les entitats i organismes que hi estan implicats."

  El Pla Municipal per a la Nova Ciutadania, és una proposta d'actuació que, per definició, pretén ser integral, transversal, coordinada, oberta, participada i consensuada. És, en definitiva, un conjunt de programes i actuacions que tenen com a objectiu la integració de les persones nouvingudes, la normalització de la prestació de serveis i la cohesió social i la convivència, des de la concertació i el consens social i polític a la ciutat.

  Mataró, com la resta de pobles i ciutats del país, ha estat testimoni en els darrers anys de l'arribada d'un conjunt important de persones que han emigrat dels seus països d'origen, buscant unes millors condicions de vida en ciutats com la nostra, en la qual es donen els factors imprescindibles que les fa ser societats d'acollida, com és, entre d'altres, el treball, l'educació i la sanitat.

  Sens dubte, aquests fluxos migratoris estan suposant uns nous reptes i uns nous impactes, sobretot a nivell social, cultural, demogràfic i econòmic, especialment en els darrers anys, ens els quals hi ha hagut un increment molt important, tant pel que fa a la quantitat com pel que fa a la diversificació de les zones d'origen. Aquest increment, que encara no s'ha aturat, fa que des de l'administració municipal intentem donar resposta a les demandes i problemàtiques que se'ns plantegen.

  En aquest sentit, és imprescindible treballar les polítiques d'immigració des del consens, la coordinació i la corresponsabilitat entre els agents, les administracions i les institucions públiques i, en general, el treball en xarxa amb tots aquells agents econòmics i socials que tenen relació amb els processos migratoris.

  D'acord amb el Pacte per a la Nova Ciutadania aprovat pel Ple de l'Ajuntament, les actuacions en matèria d'immigració s'han d'articular en base a dos grans eixos: els processos de recepció i d'acollida, i les polítiques de cohesió i ciutadania. A més cal no oblidar que la gestió de la immigració i la dels seus impactes s'ha de fer des d'una visió estratègica i que les nostres actuacions s'han d'adreçar a tota la ciutadania. Cal evitar que hi hagi problemes de percepció amb la població autòctona per la competència pels recursos públics, que, d'altra banda, són insuficients.

  Referent al primer dels eixos, els processos de recepció i d'acollida, en els darrers temps estem fent esforços per tal de crear models i definir el marc conceptual que els ha de regular.

  Davant de l'important nombre de persones que estan arribant a la nostra ciutat, cal enfortir els mecanismes de recepció, és a dir, l'atenció de les persones que acaben d'arribar a la ciutat. Aquest procés ha de fer referència, bàsicament, a la informació, la cobertura de les urgències socials i a l'ajuda a la instal·lació.

  El procés d'acollida ha de facilitar la incorporació de les persones nouvingudes a la nostra ciutat, difonent el coneixement de les nostres lleis i dels nostres costums, la nostra llengua i les nostres expressions culturals. Intentem facilitar la informació sobre la ciutat i el país d'acollida, dels seus drets i dels seus deures, el seu entorn, la concepció de l'espai públic i el privat, els diferents serveis existents, així com les eines que són necessàries per afavorir la seva inserció en la societat.

  Des de l'Ajuntament de Mataró portem ja un cert temps treballant per tal de poder estructurar actuacions orientades a facilitar el procés d'incorporació, coneixement d'un nou entorn i adaptació a una societat sovint desconeguda i fortament diferenciada de l'originaria. Tenint en compte que l'administració municipal té uns recursos que són limitats, ja fa temps que des de l'Ajuntament de Mataró estem intentant fer un treball amb xarxa amb tots els agents socials que treballem en aquests processos i un treball coordinat amb les entitats de la ciutat.

  És important poder donar la mateixa informació des de qualsevol dels serveis que fan aquest tipus de funcions, ja sigui des de les oficines d'informació a la ciutadania com les diferents oficines d'informació específiques i/o descentralitzades. Si garantim un bon nivell d'informació, garantirem també un bon nivell de coneixement, i, en conseqüència, garantim millor la igualtat d'oportunitats.

  L'objectiu de l'Ajuntament de Mataró és donar bons serveis a tota la ciutadania i garantir la igualtat d'oportunitats. Per tant, l'objectiu és establir protocols d'informació, de coordinació, seguiment i derivació les persones amb les quals fem l'acollida, no només des dels serveis municipals si no també amb tots els agents implicats. Els protocols d'acollida són, per tant, un model d'intervenció per a tota la ciutat. D'aquesta manera garantim que totes les persones rebin la mateixa informació i, per tant, tinguin accés als mateixos recursos fent efectiu el principi de la igualtat d'oportunitats.

  Mitjançant aquest treball en xarxa, afavorim la corresponsabilitat en la gestió, sovint en la cogestió, enfortim el teixit associatiu aplicant el principi de subsidiarietat, la descentralització de la gestió i, sobretot, intentem garantir que la persona que arriba rebi la mateixa informació, independentment de la porta d'entrada.

  Un bon model d'acollida beneficia a tota la ciutadania, i beneficia el que per a la ciutat és fonamental: la convivència i la cohesió social.

  Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

  Únic.-

  Aprovar el Protocol d'Acollida de les persones nouvingudes a la ciutat."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  Precs i Preguntes :

  No se'n formulen.

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.