Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

24/07/2006

Escoltar

24/07/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6878/2006 de 20 de juliol

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 24 de juliol de 2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 24 de juliol de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 10 de juliol de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS -Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. Decret 6500/2006, d'11 de juliol pel qual s'acorda iniciar un nou procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació de la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig i aprovar un nou plec de condicions administratives particulars, substituint, per a l'acreditació de la solvència tècnica, la classificació per una relació d'obres efectuades durant els últims cinc anys, acompanyada de certificats de correcta execució per a les més importants.

4 Modificació del contracte de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de l'Av. de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'Av. de la Gatassa i la ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer Sicília, adjudicat a favor de Eurocatalana Obres i Serveis, SA, per un import de 143.487,92 EUR, IVA. inclòs.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels treballs de pintura d'octubre de 2006 a setembre de 2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels treballs de paleta en edificacions de setembre de 2006 a agost de 2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels treballs de fusteria d'octubre de 2006 a setembre de 2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels treballs de serralleria de setembre de 2006 a agost de 2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 6701/2006, de 17 de juliol pel qual s'acorda adjudicar la contractació del subministrament de butaques pel Teatre Monumental, a favor de l'empresa "Ezcaray Internacional" fins un import de 212.378'00 EUR, IVA inclòs.

10 Adjudicació del contracte relatiu a les obres del projecte de reurbanització dels carrers Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Infrastructures i Obres Mataró, SL per l'import de 505.000,00.-EUR, IVA, inclòs.

11 Adjudicació del contracte relatiu a les obres incloses al projecte executiu de reurbanització dels carrers Solís i del Prat als entorns de la nova escola Anxaneta, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Infrastructures i Obres Mataró, SL per l'import de 327.000,00.-EUR, IVA, inclòs.

12 Adjudicació del contracte relatiu a les obres de reurbanització del carrer Cooperativa, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Constraula Enginyeria i Obres, SA per l'import de 489.455,71.-EUR, IVA, inclòs.

13 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de lloguer de maquinària pesada per un període de dos anys, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

14 Adjudicació del contracte relatiu als treballs de paleta a la via pública, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa "Construcciones y Obras Públicas Garcia Cano e Hijos, SA", fins un import de 180.000'00 EUR, IVA. Inclòs.

15 Adjudicació del contracte relatiu al subministrament de material d'obra, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa a favor de l'empresa "Martí Conesa, SA", fins un import de 81.600'00 EUR, IVA inclòs.

16 Adjudicació del contracte relatiu al subministrament de material de lampisteria, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa "Comercial Iluro, SA", fins un import de 74.200.- EUR, IVA, inclòs.

17 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la concessió per a la instal·lació i explotació de 3 quioscos al Parc Central de Mataró, i convocar licitació.

18 Adjudicació del contracte per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica de l'escola Vista Alegre a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 99.899'56 EUR. IVA inclòs.

19 Adjudicació del contracte pel subministrament de dos vehicles turisme per a la Policia Local de Mataró, a favor de l'empresa "Prades Motor, SL", fins un import de 42.580'00 EUR. IVA inclòs.

20 Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de millores a la platea i a l'amfiteatre del Teatre Monumental.

21 Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal·lació de calefacció del CEIP Menéndez y Pelayo.

-Servei de Secretaria General-

22 Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 329, de data 6 d'abril de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 706/2001 interposat per la senyora Hortensia Portero Desojos.

23 Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 458/2006, de 19 de maig de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 446/2003, interposat per la senyora Maravillas de Maya Sánchez.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

24 Ordre de retirada d'activitat de magatzem de contenidor en sòl no urbanitzable, al camí de les Cinc Sènies, polígon 10, parcel·la 165.

25 Ordre de retirada de xemeneia o sortida de fums o gasos al carrer Timbaler del Bruc, 1, 2n 1ª.

26 Ordre de retirada de rètol al c. Pablo Picasso, 57 bxs.

27 Ordre de retirada de rètol al c. Maria Auxiliadora, 54 bxs.

28 Ordre de retirada de rètol al c. Meléndez Valdés, 31 bxs.

29 Ordre de retirada de rètol a la via Europa, 139-141, bxs 4.

30 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Vitòria, 13, 3r.

-Servei de Manteniment-

31 Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per la gestió de la fracció orgànica de residus municipals (FORM).

CMI SERVEIS PERSONALS-Servei de Benestar Social-

32 Aprovar el conveni regulador de la subvenció prevista a les bases d'execució del pressupost d'enguany a favor de la Fundació Privada el Maresme.

33 Aprovar el conveni regulador de la subvenció prevista a les bases d'execució del pressupost d'enguany a favor del Centre de Formació i Prevenció

34 Aprovar el Pla de Promoció Social

-Nova Ciutadania-

35 Ratificar el decret número 6530/06, d'11 de juliol de 2006 d'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya per al reforç del Servei de Mediació Intercultural, per un import de 63.216 euros.

-Servei de Participació Ciutadana-

36 Ratificar el decret d'Alcaldia núm. 6758/2006 de 17 de juliol, relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del programa de suport als ajuntaments per l'impuls de serveis de mediació ciutadana, amb una subvenció a favor de l'Ajuntament de Mataró de 75.000,00 euros.

-Secció de Civisme i Cooperació-

37 Aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de Cooperació Internacional.

-Servei de Joventut i Dona-

38 Acceptar la renúncia de l'entitat AMPA CEIP Angeleta Ferrer a la totalitat de la subvenció atorgada, per un import de 4.830,30 euros, en el marc de la convocatòria 11/06 de subvencions per a casals d'estiu.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 15/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 24 DE JULIOL DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-quatre de juliol de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 10 de juliol de 2006.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. DECRET 6500/2006, D'11 DE JULIOL PEL QUAL S'ACORDA INICIAR UN NOU PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL MENJADOR DEL CEIP CAMÍ DEL MIG I APROVAR UN NOU PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS, SUBSTITUINT, PER A L'ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA, LA CLASSIFICACIÓ PER UNA RELACIÓ D'OBRES EFECTUADES DURANT ELS ÚLTIMS CINC ANYS, ACOMPANYADA DE CERTIFICATS DE CORRECTA EXECUCIÓ PER A LES MÉS IMPORTANTS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 6500/2006, d'11 de juliol de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici d'un nou procediment negociat per a l'adjudicació de la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig i l'aprovació d'uns nous plecs de condicions, disposant en el mateix que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 6500/2006, d'11 de juliol, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Antecedents de fet1. Per Decret d'Alcaldia núm.4801/2006, de 25 de maig, es va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

Aquest Decret va ser ratificat per la Junta de Govern Local en data de 29/05/2006.

2. La Mesa de Contractació de data 6 de juliol de 2006 va declarar desert el procediment obert iniciat per a la licitació de les esmentades obres, donat que l'únic licitant no compleix els requisits de classificació.

3. El cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment demana la modificació dels plecs excloent el requisit de disposar de classificació empresarial. Igualment, justifica la urgència de l'execució de les obres d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig, per la necessitat de que es duguin a terme dins del període de vacances escolars.

Fonaments de dret

1.L'art. 25 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques preveu que en cas de que no concorri cap empresa classificada al procediment d'adjudicació, l'òrgan de contractació podrà excloure el requisit de classificació prèvia al següent procediment que per a l'adjudicació del mateix contracte es convoqui, amb precisió al plec de clàusules administratives particulars dels criteris de selecció en funció dels mitjans d'acreditació especificats als art. 16 a 19 d'aquesta Llei.

2. Per la seva banda, l'article 141 del mateix text legal autoritza la utilització del procediment negociat sense publicitat quan el contracte no s'adjudiqués en un procediment obert o restringit per manca de licitadors o perquè els presentat no hagin estat admesos a licitació, sempre que no es modifiquin les condicions originals del contracte, excepte el preu que no podrà ser augmentat en més d'un 10 %

3. El calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat de començar les obres el més aviat possible. En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.-

Iniciar un nou procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació de la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig.

Segon.

Aprovar un nou plec de condicions administratives particulars, substituint, per a l'acreditació de la solvència tècnica, la classificació per una relació d'obres efectuades durant els 5 últims anys, acompanyada de certificats de correcta execució per a les més importants, mantenint inalterades la resta del plec de clàusules ratificades per la Junta de Govern Local de data 29/05/2006, i efectuar consulta a 3 empreses que reuneixin les condicions exigides.

Tercer.-

Ratificar el contingut del present acord a la propera reunió de la Junta de Govern Local".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

4 - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'AV. DE JOSEP PUIG I CADAFALCH, TRAM COMPRÈS ENTRE L'AV. DE LA GATASSA I LA RONDA DE BELLAVISTA, INCORPORANT LES PLACES DE TOMÀS RIBAS I D'ISLA CRISTINA I PEATONALITZACIÓ DEL CARRER SICÍLIA, ADJUDICAT A FAVOR DE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SA, PER UN IMPORT DE 143.487,92 EUR, IVA. INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

" Antecedents de fet

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2005, s'adjudicà a Eurocatalana Obres i Serveis, SA les obres abans esmentades, per un import de 1.435.041,27.-EUR, IVA inclòs.

2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2006 es va aprovar un projecte complementari per la reurbanització de l'Av. de Puig i Cadafalch, per donar resposta a les necessitats sorgides en el decurs de les obres. El pressupost d'aquest projecte és de 176.615,73 euros, IVA inclòs, el que representa un augment del 9,99 % respecte a l'aprovat inicialment.

3. Consta a l'expedient l'acceptació de la modificació per l'adjudicatari Eurocatalana Obres i Serveis, SA. i informe favorable de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.

Fonaments de dret

L'art. 101 en relació amb els arts. 146, 149.e) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques manifesta la possibilitat de modificar el contacte per raons d'interès públic, per causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar el contracte de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de l'Av. de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'Av. de la Gatassa i la ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer de Sicília, adjudicat a favor de Eurocatalana Obres i Serveis, SA, modificació que comporta l'ampliació del contracte en l'import de 143.487,92 euros, IVA. inclòs, degut a l'aprovació d'un projecte complementari, per donar resposta a les necessitats sorgides en el decurs de les obres.

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'import de 143.487,92 euros, IVA inclòs, a favor de Eurocatalana Obres i Serveis, SA, despesa la qual s'atendrà a càrrec de la partida núm. 40220/51111D/61100 del pressupost municipal aprovat per l'exercici 2006 (op. tipus AD núm. 200600030402).

Tercer.-

Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 5.739,51 euros, en concepte de garantia addicional per l'ampliació contractual."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE PINTURA D'OCTUBRE DE 2006 A SETEMBRE DE 2008, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment, de data 22/03/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació dels treballs de pintura d'octubre de 2006 a setembre de 2008, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 95.530,58.-EUR., IVA. inclòs., a raó de 11.941,33.-EUR, IVA, inclòs pel 2006, 47.765,29.-EUR, IVA, inclòs pel 2007 i 35.823,96.-EUR, IVA, inclòs pel 2008.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 11/07/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/445110/21000, 40513/511170/21000 i 40533/434140/21000 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2006, essent que es preveu consignar a les esmentades partides crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per el 2007 i 2008, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació dels treballs de pintura d'octubre de 2006 a setembre de 2008, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 95.530,58.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 95.530,58.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de les següents partides, imports i anualitats:

Any 2006

Partida 40513/121810/21200: 4.131,96.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17075)

Partida 40513/422500/21200: 4.507,59.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17076)

Partida 40513/445110/21000: 300,51.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17077)

Partida 40513/511170/21000: 751,27.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17078)

Partida 40533/434140/21000: 2.250,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17079)

Any 2007

Partida 40513/121810/21200: 16.527,83.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17080), (projecte 1218105001)

Partida 40513/422500/21200: 18.030,36.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17081), (projecte 4225005001)

Partida 40513/445110/21000: 1.202,03.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17083), (projecte 4451105001)

Partida 40513/511170/21000: 3.005,07.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17084), (projecte 5111705001)

Partida 40533/434140/21000: 9.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17088), (projecte 4341405001)

Any 2008

Partida 40513/121810/21200: 12.395,87.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17089), (projecte 1218105001)

Partida 40513/422500/21200: 13.522,77.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17090), (projecte 4225005001)

Partida 40513/445110/21000: 901,52.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17091), (projecte 4451105001)

Partida 40513/511170/21000: 2.253,80.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17092), (projecte 5111705001)

Partida 40533/434140/21000: 6.750,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17096), (projecte 4341405001)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 40513/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/445110/21000, 40513/511170/21000 i 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007 i 2008, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE PALETA EN EDIFICACIONS DE SETEMBRE DE 2006 A AGOST DE 2008, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment, de data 22/03/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació dels treballs de paleta en edificacions per un termini de dos anys, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 96.161,92.-EUR., IVA. inclòs., a raó de 16.026,99.-EUR, IVA, inclòs pel 2006, 48.080,96.-EUR, IVA, inclòs pel 2007 i 32.053,97.-EUR, IVA, inclòs pel 2008.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 11/07/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2006, essent que es preveu consignar a les esmentades partides crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per el 2007 i 2008, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació dels treballs de paleta en edificacions de setembre de 2006 a agost de 2008, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 96.161,92.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 96.161,92.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de les següents partides, imports i anualitats:

Any 2006

Partida 40513/121810/21200: 6.010,12.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17106)

Partida 40513/422500/21200: 10.016,87.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17107)

Any 2007

Partida 40513/121810/21200: 18.030,36.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17108), (Projecte 1218105001)

Partida 40513/422500/21200: 30.050,60.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17109), (Projecte 4225005001)

Any 2008

Partida 40513/121810/21200: 12.020,24.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17110), (Projecte 1218105001)

Partida 40513/422500/21200: 20.033,73.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17111), (Projecte 4225005001)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007 i 2008, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE FUSTERIA D'OCTUBRE DE 2006 A SETEMBRE DE 2008, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment, de data 22/03/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació dels treballs de fusteria d'octubre de 2006 a setembre de 2008, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 113.290,86.-EUR., IVA. inclòs., a raó de 14.161,37.-EUR, IVA, inclòs pel 2006, 56.645,43.-EUR, IVA, inclòs pel 2007 i 42.484,06.-EUR, IVA, inclòs pel 2008.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 11/07/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200, 40513/121810/21500, 40513/422500/21200,40513/422500/21500, 40513/445110/21000 i 40533/434140/21000 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2006, essent que es preveu consignar a les esmentades partides crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per el 2007 i 2008, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació dels treballs de fusteria d'octubre de 2006 a setembre de 2008, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 113.290,86.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 113.290,86.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de les següents partides, imports i anualitats:

Any 2006

Partida 40513/121810/21200: 4.808,10.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17035)

Partida 40513/121810/21500: 751,27.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17036)

Partida 40513/422500/21200: 5.258,86.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17037)

Partida 40513/422500/21500: 751,27.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17038)

Partida 40513/445110/21000: 338,07.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17039)

Partida 40533/434140/21000: 2.253,80.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17040)

Any 2007

Partida 40513/121810/21200: 19.232,39.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17041), (Projecte 1218105001)

Partida 40513/121810/21500: 3.005,07.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17042), (Projecte 1218105001)

Partida 40513/422500/21200: 21.035,43.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17043), (Projecte 4225005001)

Partida 40513/422500/21500: 3.005,07.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17044), (Projecte 4225005001)

Partida 40513/445110/21000: 1.352,28.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17045), (Projecte 4451105001)

Partida 40533/434140/21000: 9.015,19.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17046), (Projecte 4341405001)

Any 2008

Partida 40513/121810/21200: 14.424,29.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17047), (Projecte 1218105001)

Partida 40513/121810/21500: 2.253,80.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17048), (Projecte 1218105001)

Partida 40513/422500/21200: 15.776,57.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17050), (Projecte 4225005001)

Partida 40513/422500/21500: 2.253,80.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17051), (Projecte 4225005001)

Partida 40513/445110/21000: 1.014,21.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17052), (Projecte 4451105001)

Partida 40533/434140/21000: 6.761,39.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17053), (Projecte 4341405001)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 40513/121810/21200, 40513/121810/21500, 40513/422500/21200, 40513/422500/21500, 40513/445110/21000 i 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007 i 2008, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE SERRALLERIA DE SETEMBRE DE 2006 A AGOST DE 2008, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment, de data 22/03/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació dels treballs de serralleria per un termini de dos anys, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 102.653,22.-EUR., IVA. inclòs., a raó de 17.108,88.-EUR, IVA, inclòs pel 2006, 51.326,61.-EUR, IVA, inclòs pel 2007 i 34.217,73.-EUR, IVA, inclòs pel 2008.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 11/07/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/445110/21000, 40513/511170/21000 i 40533/434140/21000 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2006, essent que es preveu consignar a les esmentades partides crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per el 2007 i 2008, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació dels treballs de serralleria per un termini de dos anys, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 102.653,22.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 102.653,22.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de les següents partides, imports i anualitats:

Any 2006

Partida 40513/121810/21200: 3.891,67.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17112)

Partida 40513/422500/21200: 7.011,81.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17113)

Partida 40513/445110/21000: 200,34.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17114)

Partida 40513/511170/21000: 3.005,06.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17115)

Partida 40533/434140/21000: 3.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 17116)

Any 2007

Partida 40513/121810/21200: 11.675,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17118), (Projecte 1218105001)

Partida 40513/422500/21200: 21.035,42.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17119), (Projecte 4225005001)

Partida 40513/445110/21000: 601,01.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17120), (Projecte 4451105001)

Partida 40513/511170/21000: 9.015,18.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17121), (Projecte 5111705001)

Partida 40533/434140/21000: 9.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17122), (Projecte 4341405001)

Any 2008

Partida 40513/121810/21200: 7.783,33.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17124), (Projecte 1218105001)

Partida 40513/422500/21200: 14.023,61.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17125), (Projecte 4225005001)

Partida 40513/445110/21000: 400,67.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17126), (Projecte 4451105001)

Partida 40513/511170/21000: 6.010,12.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17127), (Projecte 5111705001)

Partida 40533/434140/21000: 6.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17128), (Projecte 4341405001)

 

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 40513/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/445110/21000, 40513/511170/21000 i 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007 i 2008, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

9 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 6701/2006, DE 17 DE JULIOL PEL QUAL S'ACORDA ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PEL TEATRE MONUMENTAL, A FAVOR DE L'EMPRESA "EZCARAY INTERNACIONAL" FINS UN IMPORT DE 212.378'00 EUR, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 6701/2006, de 17 de juliol de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del subministrament i muntatge de butaques per a la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental de Mataró, que inclou el desmuntatge de les butaques antigues instal·lades, disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 6701/2006, de 17 de juliol, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"

Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i muntatge de butaques per a la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental de Mataró, que inclou el desmuntage de les butaques antigues instal·lades.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 10 de juliol de 2006, mitjançant el qual proposa:

- D'una banda, desestimar les ofertes presentades per les empreses "Figueras International Seating, SA", Comercial Contel, SA", ST'96" i "Equipamientos Polivalentes, SL" atès que l'amplada de les butaques ofertades supera l'amplada de les butaques fixada en el projecte, la qual cosa provoca una reducció en l'aforament de la platea.- D'una altra banda, l'adjudicació del subministrament i muntatge de butaques per a la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental de Mataró, que inclou el desmuntage de les butaques antigues instal·lades, a favor de l'empresa "Ezcaray Internacional" fins un import de 212.378'00 EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/45183B/62501 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Atès el resultat de la Mesa de contractació del dia 13/07/2006 i la necessitat d'adjudicar el subministrament el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Desestimar les ofertes presentades per les empreses "Figueras International Seating, SA", Comercial Contel, SA", ST'96" i "Equipamientos Polivalentes, SL", atès que segons l'informe del Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró l'amplada de les butaques ofertades supera l'amplada de les butaques fixada en el projecte, la qual cosa provoca una reducció en l'aforament de la platea

Segon. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament i muntatge de butaques per a la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental de Mataró, que inclou el desmuntage de les butaques antigues instal·lades, a favor de l'empresa "Ezcaray Internacional" fins un import de 212.378'00.-EUR, IVA inclòs.

Tercer. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/45183B/62501 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 31201).

Quart. Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 31202, de 31.454'00.-EUR, corresponent a la diferència entre la previsió inicial de la licitació i l'import real de l'adjudicació.Cinquè. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 8.495'12.-EUR i pagui l'import de 272'53.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Setè. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

10 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS SANT PELEGRÍ, PASQUAL MADOZ I MITJA GALTA, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, A FAVOR DE L'EMPRESA INFRASTRUCTURES I OBRES MATARÓ, SL PER L'IMPORT DE 505.000,00.-EUR, IVA, INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 01/06/2006, en la qual consta la proposta de declaració de desert l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels carrers Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta (exp. 42/2006).

Mitjançant informe de data 03/07/2006, el Cap del Servei d'Obres manifesta que s'han demanat ofertes a tres empreses; Euroatalana, Obres i Serveis, SL, Constraula Enginyeria i Obres, SA i Infrastructures i Obres Mataró, SL; proposa l'adjudicació a favor d'aquesta última, per l'import de 505.000,00.- EUR, IVA. inclòs, ja que és la que ha obtingut millor puntuació en els criteris de valoració establerts en els plecs de clàusules.

Atès el previst als arts. 141.g), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Vist l'informe efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 13/07/2006, sobre la procedència del sol·licitat per la unitat administrativa que promou la contractació.

Tenint en compte que a la partida núm. 40220/51111C/60100 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa i es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la mateixa despesa del pressupost que s'aprovi pel 2007.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el contracte relatiu a les obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels carrers Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Infraestructures i Obres Mataró, SL, per l'import de 505.000,00.- EUR, IVA inclòs, obres les quals s'executaran d'acord amb el contingut del projecte d'obres aprovat en el seu dia.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 2.749,54 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Disposar l'import de fins a 502.250,46 EUR, IVA inclòs, a favor de l'empresa Infraestructures i Obres Mataró, SL, a càrrec de la partida núm. 40220/51111C/60100 del pressupost municipal amb els següents imports i anualitats:

Any 2006: 197.250,46.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 29548)

Any 2007: 305.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació ADFUT núm. 29547)

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la partida esmentada en el punt anterior, per l'import de 262.850,66.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT/ núm. 29550).

Cinquè.-

Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 20.200,.- EUR, en concepte de garantia definitiva per les obres adjudicades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

11 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS SOLÍS I DEL PRAT ALS ENTORNS DE LA NOVA ESCOLA ANXANETA, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, A FAVOR DE L'EMPRESA INFRASTRUCTURES I OBRES MATARÓ, SL PER L'IMPORT DE 327.000,00.-EUR, IVA, INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 01/06/2006, en la qual consta la proposta de declaració de desert l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització dels carrers Solís i del Prat als entorns de la nova escola Anxaneta (exp. 36/2006).

Mitjançant informe de data 03/07/2006, el Cap del Servei d'Obres manifesta que s'han demanat ofertes a tres empreses; Euroatalana, Obres i Serveis, SL, Constraula Enginyeria i Obres, SA i Infrastructures i Obres Mataró, SL; proposa l'adjudicació a favor d'aquesta última, per l'import de 327.000,00.- EUR, IVA. inclòs, ja que és la que ha obtingut millor puntuació en els criteris de valoració establerts en els plecs de clàusules.

Atès el previst als arts. 141.g), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Vist l'informe efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 13/07/2006, sobre la procedència del sol·licitat per la unitat administrativa que promou la contractació.

Tenint en compte que a la partida núm. 40220/51111C/60100 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa i es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la mateixa despesa del pressupost que s'aprovi pel 2007.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el contracte relatiu a les obres incloses al projecte executiu de reurbanització dels carrers Solís i del Prat als entorns de la nova escola Anxaneta, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Infraestructures i Obres Mataró, SL, per l'import de 327.000,00.- EUR, IVA inclòs, obres les quals s'executaran d'acord amb el contingut del projecte d'obres aprovat en el seu dia.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 2.749,54 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Disposar l'import de fins a 324.250,46 EUR, IVA inclòs, a favor de l'empresa Infraestructures i Obres Mataró, SL, a càrrec de la partida núm. 40220/51111C/60100 del pressupost municipal amb els següents imports i anualitats:

Any 2006: 297.170,32.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 29517)

Any 2007: 27.080,14.-EUR, IVA, inclòs (operació ADFUT núm. 29519)

Quart.-

Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 13.080,00,.- EUR, en concepte de garantia definitiva per les obres adjudicades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

12 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER COOPERATIVA, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, A FAVOR DE L'EMPRESA CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SA PER L'IMPORT DE 489.455,71.-EUR, IVA, INCLÒS.El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 01/06/2006, en la qual consta la proposta de declaració de desert l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Cooperativa (exp. 33/2006).

Mitjançant informe de data 03/07/2006, el Cap del Servei d'Obres manifesta que s'han demanat ofertes a tres empreses; Euroatalana, Obres i Serveis, SL, Infrastructures i Obres Mataró, SL i Constraula Enginyeria i Obres, SA; proposa l'adjudicació a favor d'aquesta última, per l'import de 489.455,71.- EUR, IVA. inclòs, ja que és la que ha obtingut millor puntuació en els criteris de valoració establerts en els plecs de clàusules.

Atès el previst als arts. 141.g), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Vist l'informe efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 13/07/2006, sobre la procedència del sol·licitat per la unitat administrativa que promou la contractació.

Tenint en compte que a la partida núm. 40220/51111B/60100 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa i es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la mateixa despesa del pressupost que s'aprovi pel 2007.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el contracte relatiu a les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Cooperativa, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Constraula Enginyeria i Obres, SA, per l'import de 489.455,71.- EUR, IVA inclòs, obres les quals s'executaran d'acord amb el contingut del projecte d'obres aprovat en el seu dia.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 2.942,63 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Disposar l'import de fins a 486.513,08.-EUR, IVA inclòs, a favor de l'empresa Constraula Enginyeria i Obres, SA, a càrrec de la partida núm. 40220/51111B/60100 del pressupost municipal amb els següents imports i anualitats:

Any 2006: 267.057,37.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 29520)

Any 2007: 219.455,71.-EUR, IVA, inclòs (operació ADFUT núm. 29523)

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la partida esmentada en el punt anterior, per l'import de 200.630,49.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT/ núm. 29535).

Cinquè.-

Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 19.578,22,.- EUR, en concepte de garantia definitiva per les obres adjudicades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

13 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA PESADA PER UN PERÍODE DE DOS ANYS, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment, de data 22/03/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de lloguer de maquinària pesada per un període de dos anys, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 69.094,96.-EUR., IVA. inclòs., a raó de 11.515,83.-EUR, IVA, inclòs pel 2006, 34.547,48.-EUR, IVA, inclòs pel 2007 i 23.031,65.-EUR, IVA, inclòs pel 2008.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 17/07/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 40533/434140/20300, 40513/445110/20300, 40533/445140/20300 i 40513/511170/20300 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2006, essent que es preveu consignar a les esmentades partides crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per el 2007 i 2008, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de lloguer de maquinària pesada per un període de dos anys, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 69.094,96.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 69.094,96.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de les següents partides, imports i anualitats:

Any 2006

Partida 40533/434140/20300: 3.505,71.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 31400)

Partida 40513/445110/20300: 2.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 31401)

Partida 40533/445140/20300: 2.003,37.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 31402)

Partida 40513/511170/20300: 4.006,75.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 31403)

Any 2007

Partida 40533/434140/20300: 10.517,12.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 16968), (projecte 4341405001)

Partida 40513/445110/20300: 6.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 16980), (projecte 4451105001)

Partida 40533/445140/20300: 6.010,12.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 16992), (projecte 4451105001)

Partida 40513/511170/20300: 12.020,24.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 17001), (projecte 5111705001)

Any 2008

Partida 40533/434140/20300: 7.011,41.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 31405), (projecte 4341405001)

Partida 40513/445110/20300: 4.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 31407), (projecte 4451105001)

Partida 40533/445140/20300: 4.006,75.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 31409), (projecte 4451405001)

Partida 40513/511170/20300: 8.013,49.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 31410), (projecte 5111705001)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 40533/434140/20300, 40513/445110/20300, 40533/445140/20300 i 40513/511170/20300 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007 i 2008, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

14 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU ALS TREBALLS DE PALETA A LA VIA PÚBLICA, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS GARCIA CANO E HIJOS, SA", FINS UN IMPORT DE 180.000'00 EUR, IVA. INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, dels treballa de paleta a la via pública de Mataró.

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 18 de maig de 2006, en la qual consta la proposta de declaració de desert de l'expedient de contractació dels treballa de paleta a la via pública de Mataró (exp. 37/2006).

Atès l'informe del Cap de la Secció d'Obres del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de juny de 2006, mitjançant el qual manifesta:

 • Que s'han demanat ofertes a les empreses "Construcciones y Obras Públicas Garcia Cano e Hijos, SA", "Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL", "Infraestructures i Obres Públiques Mataró, SL (IOMSA)", "Avic, SL" i "La Cornisa", de les quals sols l'empresa "Construcciones y Obras Públicas Garcia Cano e Hijos, SA" ha presentat oferta dins del termini.

 • Que atès que el concurs va quedar desert i l'adjudicació dels treballs es produirà dins del mes de juliol, demana que, tot i mantenir la durada de dos anys del contracte, es variï la seva periodificació en el sentit d'iniciar-se la prestació el dia 1 d'agost de 2006 i acabar-la el dia 31 de juliol de 2006.

 • Que proposa l'adjudicació dels treballs de paleta a la via pública de Mataró a favor de l'empresa "Construcciones y Obras Públicas Garcia Cano e Hijos, SA", fins un import de 180.000'00 €, IVA. inclòs, ja que és l'única que ha presentat oferta.

Atès el previst als arts. 141.a), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que les previsions de la partida 40513/511170/21200 per als exercicis que han de finançar el contracte són suficients per a atendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la partida núm. 40513/511170/21200 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar la clàusula cinquena dels plecs de condicions que regeixen la contractació dels treballs de paleta a la via pública en el sentit de variar-ne la periodificació, en el sentit d'iniciar la prestació del contracte el dia 1 d'agost de 2006 i acabar-la el dia 31 de juliol de 2008, mantenint-ne però la durada de dos anys del contracte.

Segon.-

Adjudicar el contracte relatiu als treballs de paleta a la via pública, mitjançant procediment negociat sense publicitat en haver-se declarat desert el concurs celebrat per a l'adjudicació, a favor de l'empresa "Construcciones y Obras Públicas Garcia Cano e Hijos, SA", fins un import de 180.000'00 €, IVA inclòs.

Tercer.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa "Construcciones y Obras Públicas Garcia Cano e Hijos, SA" aporti, en el termini de quinze dies naturals, documents que acreditin que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (certificats positius).

Quart.-

Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40513/511170/21200, de la següent manera:

 • Any 2006: 37.500'00 €, IVA inclòs (operació D núm. 31226).
 • Any 2007: 90.000'00 €, IVA inclòs (operació DFUT núm. 31228).
 • Any 2008: 52.500'00 €, IVA inclòs (operació ADFUT núm. 31230).

Cinquè.-

Pel que fa als exercicis pressupostaris de 2007 i 2008, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que per a aquestes anualitats aprovi l'Ajuntament de Mataró.

Sisè.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses, a càrrec de la partida esmentada en el punt anterior, corresponents a la variació de la periodificació del contracte, següents:

 • A/ núm. 31227, de 22.500'00 €
 • AFUT/ núm. 31231, de 30.000'00 €

Setè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 7.200'00 €, en concepte de garantia definitiva per les obres adjudicades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

15 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, A FAVOR DE L'EMPRESA "MARTÍ CONESA, SA", FINS UN IMPORT DE 81.600'00 EUR, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de material de construcció per a l'Ajuntament de Mataró.

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 18 de maig de 2006, en la qual consta la proposta de declaració de desert de l'expedient de contractació dels treballa de paleta a la via pública de Mataró (exp. 38/2006).

Atès l'informe del Cap de la Secció d'Obres del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de juny de 2006, mitjançant el qual manifesta:

 • Que s'han demanat ofertes a les empreses "Materiales Dorotea, SL", "Martí Conesa, SA" i "Imat, SA", de les quals han presentat oferta les dues primeres empreses esmentades.

 • Que atès que el concurs va quedar desert i l'adjudicació dels treballs es produirà dins del mes de juliol, demana que, tot i mantenir la durada de dos anys del contracte, es variï la seva periodificació en el sentit d'iniciar-se la prestació el dia 1 d'agost de 2006 i acabar-la el dia 31 de juliol de 2006.

 • Que proposa l'adjudicació del subministrament de material de construcció per a l'Ajuntament de Mataró a favor de l'empresa "Martí Conesa, SA", fins un import de 81.600'00 €, IVA. inclòs.

Atès el previst als arts. 182.a), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que les previsions de les partides 40513/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/511170/21000 i 40533/434140/21000 per als exercicis que han de finançar el contracte són suficients per a atendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/511170/21000 i 40533/434140/21000 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar la clàusula cinquena dels plecs de condicions que regeixen la contractació del subministrament de material de construcció per a l'Ajuntament de Mataró en el sentit de variar-ne la periodificació, en el sentit d'iniciar la prestació del contracte el dia 1 d'agost de 2006 i acabar-la el dia 31 de juliol de 2008, mantenint-ne però la durada de dos anys del contracte.

Segon.-

Adjudicar el contracte relatiu al subministrament de material de construcció per a l'Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat en haver-se declarat desert el concurs celebrat per a l'adjudicació, a favor de l'empresa "Martí Conesa, SA", fins un import de 81.600'00 €, IVA inclòs.

Tercer.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa "Martí Conesa, SA" aporti, en el termini de quinze dies naturals, documents que acreditin que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (certificats positius).

Quart.-

Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de les partides 40513/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/511170/21000 i 40533/434140/21000, de la següent manera:

Partida 40513/121810/21200

 • Any 2006: 1.875'00 €, IVA inclòs (operació D núm. 32444)
 • Any 2007: 4.500'00 €, IVA inclòs (operació DFUT núm. 32465) ("Martí Conesa, SA", amb NIF núm. A-58585209)
 • Any 2008: 2.625'00 €, IVA inclòs (operació ADFUT núm. 32469) ("Martí Conesa, SA", amb NIF núm. A-58585209)

Partida 40513/422500/21200

 • Any 2006: 1.875'00 €, IVA inclòs (operació D núm. 32446)
 • Any 2007: 4.500'00 €, IVA inclòs (operació DFUT núm. 32466) ("Martí Conesa, SA", amb NIF núm. A-58585209)
 • Any 2008: 2.625'00 €, IVA inclòs (operació ADFUT núm. 32471) ("Martí Conesa, SA", amb NIF núm. A-58585209)

Partida 40513/511170/21000

 • Any 2006: 12.500'00 €, IVA inclòs (operació D núm. 32447)
 • Any 2007: 30.000'00 €, IVA inclòs (operació DFUT núm. 32467) ("Martí Conesa, SA", amb NIF núm. A-58585209)
 • Any 2008: 17.500'00 €, IVA inclòs (operació ADFUT núm. 32472) ("Martí Conesa, SA", amb NIF núm. A-58585209)

Partida 40533/434140/21000

 • Any 2006: 750'00 €, IVA inclòs (operació D núm. 32448)
 • Any 2007: 1.800'00 €, IVA inclòs (operació DFUT núm. 32468) ("Martí Conesa, SA", amb NIF núm. A-58585209)
 • Any 2008: 1.050'00 €, IVA inclòs (operació ADFUT núm. 32473) ("Martí Conesa, SA", amb NIF núm. A-58585209)

Cinquè.-

Pel que fa als exercicis pressupostaris de 2007 i 2008, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que per a aquestes anualitats aprovi l'Ajuntament de Mataró.

Sisè.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses, a càrrec de les partides esmentades en el punt anterior, corresponents a la variació de la periodificació del contracte, següents:

Partida 40513/121810/21200

Any 2006: 1.125'00 € (operació A/ núm. 32456)

Any 2008: 1.500'00 € (operació AFUT/ núm. 32477)

Partida 40513/422500/21200

Any 2006: 1.125'00 € (operació A/ núm. 32462)

Any 2008: 1.500'00 € (operació AFUT/ núm. 32478)

Partida 40513/511170/21000

Any 2006: 7.500'00 € (operació A/ núm. 32463)

Any 2008: 10.000'00 € (operació AFUT/ núm. 32479)

Partida 40533/434140/21000

Any 2006: 450'00 € (operació A/ núm. 32464)

Any 2008: 600'00 € (operació AFUT/ núm. 32480)

Setè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 3.264'00 EUR, en concepte de garantia definitiva per les obres adjudicades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

16 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LAMPISTERIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, A FAVOR DE L'EMPRESA "COMERCIAL ILURO, SA", FINS UN IMPORT DE 74.200.- EUR, IVA, INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de material de lampisteria per a l'Ajuntament de Mataró.

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 18 de maig de 2006, en la qual consta la proposta de declaració de desert de l'expedient de contractació dels treballa de paleta a la via pública de Mataró (exp. 38/2006).

Atès l'informe del Cap de la Secció d'Obres del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de juny de 2006, mitjançant el qual manifesta:

 • Que s'han demanat ofertes a les empreses "Prodelsa", "Suministres Elèctrics Mataró, SA" i "Comercial Iluro, SA", de les quals només ha presentat oferta dins del termini l'empresa "Comercial Iluro, SA".

 • Que atès que el concurs va quedar desert i l'adjudicació dels treballs es produirà dins del mes de juliol, demana que, tot i mantenir la durada de dos anys del contracte, es variï la seva periodificació en el sentit d'iniciar-se la prestació el dia 1 d'agost de 2006 i acabar-la el dia 31 de juliol de 2006.

 • Que proposa l'adjudicació del subministrament de material de construcció per a l'Ajuntament de Mataró a favor de l'empresa "Comercial Iluro, SA", fins un import de 74.200 €, IVA. inclòs.

Atès el previst als arts. 182.a), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que les previsions de les partides 40513/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/445110/21000 i 40533/434140/21000 per als exercicis que han de finançar el contracte són suficients per a atendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/445110/21000 i 40533/434140/21000 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar la clàusula vintena dels plecs de condicions que regeixen la contractació del subministrament de material de lampisteria per a l'Ajuntament de Mataró en el sentit de variar-ne la periodificació, en el sentit d'iniciar la prestació del contracte el dia 1 d'agost de 2006 i acabar-la el dia 31 de juliol de 2008, mantenint-ne però la durada de dos anys del contracte.

Segon.-

Adjudicar el contracte relatiu al subministrament de material de lampisteria per a l'Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat en haver-se declarat desert el concurs celebrat per a l'adjudicació, a favor de l'empresa "Comercial Iluro, SA", fins un import de 74.200'00 €, IVA inclòs.

Tercer.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa "Comercial Iluro, SA" aporti, en el termini de quinze dies naturals, documents que acreditin que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries (certificat positiu).

Quart.-

Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de les partides 40513/121810/21200, 40513/422500/21200, 40513/445110/21000 i 40533/434140/21000, de la següent manera:

Partida 40513/121810/21200 (projecte 1218105001)

 • Any 2006: 6.250'00 €, IVA inclòs (operació D núm. 31674).
 • Any 2007: 15.000'00 €, IVA inclòs (operació DFUT núm. 31682) ("Comercial Iluro, SA", amb NIF A-08367468).
 • Any 2008: 8.750'00, IVA inclòs (operació ADFUT núm. 31690) ("Comercial Iluro, SA", amb NIF A-08367468).

Partida 40513/422500/21200 (projecte 4225005001)

 • Any 2006: 7.500'00 €, IVA inclòs (operació D núm. 31677).
 • Any 2007: 18.000'00 €, IVA inclòs (operació DFUT núm. 31683) ("Comercial Iluro, SA", amb NIF A-08367468).
 • Any 2008: 10.500'00 €, IVA inclòs (operació ADFUT núm. 31692) ("Comercial Iluro, SA", amb NIF A-08367468).

Partida 40513/445110/21000 (projecte 4451105001)

 • Any 2006: 833'33 €, IVA inclòs (operació D núm. 31679).
 • Any 2007: 2.000'00 €, IVA inclòs (operació DFUT núm. 31684) ("Comercial Iluro, SA", amb NIF A-08367468).
 • Any 2008: 1.166'67 €, IVA inclòs (operació ADFUT núm. 31694) ("Comercial Iluro, SA", amb NIF A-08367468).

Partida 40533/434140/21000 (projecte 4341405001)

 • Any 2006: 833'33 €, IVA inclòs (operació D núm. 31681).
 • Any 2007: 2.000'00 €, IVA inclòs (operació DFUT núm. 31688) ("Comercial Iluro, SA", amb NIF A-08367468).
 • Any 2008: 1.166'67 €, IVA inclòs (operació ADFUT núm. 31695) ("Comercial Iluro, SA", amb NIF A-08367468).

Cinquè.-

Pel que fa als exercicis pressupostaris de 2007 i 2008, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que per a aquestes anualitats aprovi l'Ajuntament de Mataró.

Sisè.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses, a càrrec de les partides esmentades en el punt anterior, corresponents a la variació de la periodificació del contracte, següents:

Partida 40513/121810/21200 (projecte 1218105001)

 • Any 2006: 3.750'00 € (operació A/ núm. 31696).
 • Any 2008: 5.000'00 € (operació AFUT/ núm. 31701).

Partida 40513/422500/21200 (projecte 4225005001)

 • Any 2006: 4.500'00 € (operació A/ núm. 31697).
 • Any 2008: 6.000'00 € (operació AFUT/ núm. 31702).

Partida 40513/445110/21000 (projecte 4451105001)

 • Any 2006: 516'67 € (operació A/ núm. 31698).
 • Any 2008: 750'00 € (operació AFUT/ núm. 31703).

Partida 40533/434140/21000 (projecte 4341405001)

 • Any 2006: 516'67 € (operació A/ núm. 31699).
 • Any 2008: 750'00 € (operació AFUT/ núm. 31704).

Setè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 2.968'00 €, en concepte de garantia definitiva per les obres adjudicades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

17 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONCESSIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE 3 QUIOSCOS AL PARC CENTRAL DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Mitjançant escrit de data 11 de juliol de 2006, el cap del Servei de Ciutat Sostenible d'aquesta Corporació sol·licita l'inici del corresponent expedient administratiu per a l'atorgament de la concessió per a la instal·lació i explotació de 3 quioscos al Parc Central de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

2. Consten a l'expedient informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, respecte del contingut del plec de clàusules econòmic administratives particulars que regirà el contracte, així com de l'interventor de fons municipal, tal i com al respecte preveu l'art. 66 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per decret núm. 336/1988, de 17 d'octubre.

Fonaments de dret

1. La utilització dels béns de domini públic ve regulada als arts. 53 a 71 i concordants del Reglament de patrimoni dels ens locals.

2. Els arts. 85 a 90 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques contenen la regulació del procediment de concurs en els contractes públics.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient per a la concessió per a la instal·lació i explotació de 3 quioscos al Parc Central de Mataró

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la concessió esmentada en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Convocar licitació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació de la concessió a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

18 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LES OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L'ESCOLA VISTA ALEGRE A FAVOR DE L'EMPRESA "ELECTRICITAT BOQUET, SL", FINS UN IMPORT DE 99.899'56 EUR. IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres de reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 30 de juny de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres de reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre, a Mataró, a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 99.899'56 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40543/422511/63310 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre, a Mataró, a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 99.899'56 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/422511/63310 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 28173).

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa, corresponent a la diferència entre la previsió de la licitació i l'import efectiu de l'adjudicació, d'un import de 20.821'11 € (doc. compt. A/ núm. 28174)

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.995'98 € i pagui l'import de 178'96 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

19 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES TURISME PER A LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "PRADES MOTOR, SL", FINS UN IMPORT DE 42.580'00 EUR. IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de dos vehicles turisme per a la Policia Local de Mataró.

Atès l'informe emès per l'Intendent Major, Cap de la Policia Local de Mataró, de data 28 17 de juliol de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat, a l'empresa "Prades Motor, SL" fins un import de 45.800'00 €, IVA inclòs.

Atès que en la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Excloure de la licitació l'oferta presentada per l'empresa "Motores, Automóviles y Vehículos Industriales, SA", en incomplir el plec de condicions tècniques particulars que han regit el concurs per al subministrament de dos vehicles turisme per a la Policia Local de Mataró; en concret, la llargada total del vehicle i la cilindrada requerides.

Segon.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de dos vehicles turisme per a la Policia Local de Mataró, a favor de l'empresa "Prades Motor, SL" fins un import de 45.800'00 €, IVA, impostos i despeses de matriculació incloses.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa de la següent manera:

 • Pel que fa a 42.580'00 €, amb càrrec a la consignació de la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 32896).

 • Pel que fa a la resta de 3.220'00 € mitjançant el lliurament dels dos vehicles de segona mà següents:

  • SEAT León matrícula 7643 BLM
  • DAEWOO Nexia matrícula B-2053-SP

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.832'00 € i pagui l'import de 161'41 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

20 - ADJUDICAR LA SUBHASTA CELEBRADA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORES A LA PLATEA I A L'AMFITEATRE DEL TEATRE MONUMENTAL.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de millores a la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental (paviment-enllumenat de senyalització).

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 13 de juliol de 2006, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Nietos de García Cano, SL", fins un import de 63.500'00 €, IVA inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de juliol de 2006, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

Tenint en compte que a la partida 40220/45183B/63200 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de millores a la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental (paviment-enllumenat de senyalització) a favor de l'empresa "Nietos de García Cano, SL", fins un import de 63.500'00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti, en el termini màxim de tres dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la data de recepció de la notificació del present acord, la següent documentació:

 • Validació dels poders del legal representant.
 • Documentació que acrediti que està donat d'alta de l'impost d'activitats econòmiques (IAE).
 • Documentació que acrediti que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (certificats positius).

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/45183B/63200 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 32873).

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.540'00 € i pagui l'import de 173'11 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

21 - ADJUDICAR LA SUBHASTA CELEBRADA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ DEL CEIP MENÉNDEZ Y PELAYO.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal·lació de calefacció del CEIP Menéndez y Pelayo, de Mataró.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 29 de juny de 2006, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 78.499'40 €, IVA inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 30 de juny de 2006, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

Tenint en compte que a la partida 40543/42251K/63310 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal·lació de calefacció del CEIP Menéndez y Pelayo, de Mataró a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 78.499'40 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/42251K/63310 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 28175).

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa, corresponent a la diferència entre l'import previst per a la licitació i l'import real d'adjudicació, d'un import de 14.376'71 € (doc. compt. A/ núm. 28176).

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.139'98 € i pagui l'import de 174'86 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei de Secretaria General-

22 - DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 329, DE DATA 6 D'ABRIL DE 2006, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ SEGONA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 706/2001 INTERPOSAT PER LA SENYORA HORTENSIA PORTERO DESOJOS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"En data 20 de juny de 2006 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 329, de 6 d'abril de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el Recurs número 706/2001 interposat per la Sra. Hortensia Portero Desojos.

El recurs es va interposar contra el Decret 1043/2001, del dia 15 de febrer, del Conseller Delegat de Serveis Centrals pel que es va desestimar el recurs de reposició interposat contra el Decret 6663/2000, de 17 de novembre, pel que es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la Ronda Cervantes amb motiu de l'existència d'un matalàs al terra. No es quantificava el dany reclamat, ni en la reclamació administrativa patrimonial ni en l'escrit de demanda.

El decret va desestimar la reclamació perquè no va quedar acreditat en via administrativa l'existència del matalàs. A més, la possible col·locació al carrer del matalàs era imputable a un tercer desconegut, fet que trencava el nexe causal entre el dany al·legat i el funcionament del servei públic.

La sentència desestima el recurs contenciós € administratiu interposat per la Sra. Hortènsia Portero Desojos al considerar que "ninguna responsabilidad patrimonial cabe predicar del Ayuntamiento de Mataró por los daños y perjuicios que para la actora hayan podido derivar de aquellas lesiones, por que no han quedado acreditados en el proceso la constancia del como y cuando de su producción".

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentat de la Sentència número 329, de data 6 d'abril de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 706/2001, interposat per la Sra. Hortensia Portero Desojos, contra el Decret 1043/2001, del dia 15 de febrer, de Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar el recurs de reposició interposat contra la resolució desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 39/00)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona."

Es donen per assabentats

23 - DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 458/2006, DE 19 DE MAIG DE 2006, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 446/2003, INTERPOSAT PER LA SENYORA MARAVILLAS DE MAYA SÁNCHEZ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"En data 10 de juliol de 2006 s'ha notificat a l'Ajuntament de Mataró la fermesa de la Sentència número 458, de 19 de maig de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el Recurs número 446/2003 interposat per la Sra. Maravillas de Maya Sánchez.

El recurs es va interposar contra el Decret 7908/2002, del dia 9 de desembre, del Conseller Delegat de Serveis Centrals pel que es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial que es fonamentava en la petició d'una indemnització per danys i perjudicis com a conseqüència del funcionament normal o anormal del servei públic amb motiu d'una caiguda al carrer Roselló degut a l'existència d'una taca d'oli al paviment motivada per l'estacionament d'un vehicle. La quantia reclamada era de 4.720,80 euros.

El decret va desestimar la reclamació perquè la Sra. De Maya no va acreditar l'existència de l'al·legada taca d'oli causada per l'estacionament dels vehicles per terceres persones i tampoc es va provar la relació de causalitat entre el dany produït i el funcionament del servei públic.

La sentència desestima el recurs contenciós € administratiu interposat per la Sra. Maravillas de Maya Sánchez al considerar que "Queda acreditado que el Ayuntamiento no tuvo conocimiento de la existencia de la mancha de gasoil por lo que difícilmente podía proceder a su retirada sin que sea exigible que vele por la salubridad de la calzada durante las 24 horas del día, de ahí que debamos concluir que el vertido de dicha mancha en el pavimento constituye un elemento extraño que rompe el nexo causal u que no existe responsabilidad patrimonial por parte del Consistorio en tanto que éste cumple con un plan de limpieza periódica en la zona y dispone de un servicio de urgencias precisamente para atender eventos como el que aquí se planea lo que ha de comportar la desestimación del recurso".

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentat de la Sentència número 458/2006, de data 19 de maig de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 446/2003, interposat per la Sra. Maravillas de Maya Sánchez, contra el Decret 7908/2002, del dia 9 de desembre, de Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC58/01)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona."

Es donen per assabentats

-Servei d'Urbanisme-

24 - ORDRE DE RETIRADA D'ACTIVITAT DE MAGATZEM DE CONTENIDOR EN SÒL NO URBANITZABLE, AL CAMÍ DE LES CINC SÈNIES, POLÍGON 10, PARCEL·LA 165.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 7 de novembre de 2005, es va ordenar la suspensió immediata de l'activitat de magatzem de contenidors utilitzats per la construcció, i es va requerir a Gómez Barea, SA perquè en el termini de dos mesos sol·licités llicència per l'activitat en sòl no urbanitzable, al camí de les Cinc Senies, pol. 10, parcel.la 165.

La persona interessada no ha sol·licitat la llicència.

El servei tècnic municipal ha informat que el Pla general d'ordenació identifica la finca amb la clau 7a, zona de desenvolupament agrícola. Les condicions d'ús de la zona són incompatibles amb l'ús industrial o de magatzem. És il·legalitzable l'activitat de magatzem de contenidors amb residus de la construcció.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 321 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Gómez Barea, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri l'activitat il·legalitzable de magatzem de contenidors, al camí de les Cinc Senies, pol. 10, parcel.la 165, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

25 - ORDRE DE RETIRADA DE XEMENEIA O SORTIDA DE FUMS O GASOS AL CARRER TIMBALER DEL BRUC, 1, 2N 1ª.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 2 de juny de 2006 s'ha incoat a Francisco Blazquez González expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'una xemeneia o sortida de fums o gasos il·legalitzable, al c. Timbaler del Bruc, 1, 2n 1a, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació d'una xemeneia o sortida de fums o gasos en façana és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els elements tècnics no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. D'acord amb l'article 110.5 de l'esmentat Pla els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Francisco Blazquez González que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana la xemeneia o sortida de fums o gasos, al c. Timbaler del Bruc, 1, 2n 1a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

26 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. PABLO PICASSO, 57 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 27 d'abril de 2006 s'ha incoat a Mimoun Ben Mohamed expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Pablo Picasso,57 bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat no compleix amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Mimoun Ben Mohamed que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Pablo Picasso,57 bxs. .

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

27 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. MARIA AUXILIADORA, 54 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 29 de maig de 2006 s'ha incoat a Salvador Rodon Llibre expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Maria Auxiliadora, 54 bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha sol·licitat el termini de dos mesos per retirar el rètol.

Respecte a dita petició precisament s'ajusta al procediment a seguir, el següent tràmit és l'ordre de retirada en dos mesos.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Salvador Rodon Llibre que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat en façana, al c. Maria Auxiliadora, 54 bxs. .

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

28 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. MELÉNDEZ VALDÉS, 31 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 7 de juny de 2006 s'ha incoat a Roser Casanovas Cunill expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Meléndez Valdés, 31 bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que pintarà en color gris l'espai de la façana que actualment és en negre, i farà una ombra de color negre a les lletres del rètol muntat de manera que es visualitzi òpticament el color blanc de les lletres del rètol. Els treballs es realitzaran en el mes d'octubre, coincidint amb el retorn de l'activitat del centre de dansa.

La persona interessada havia sol·licitat llicència, la qual ha estat denegada per decret de 22 de maig de 2006, en infringir l'article 19.1.2) de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, i previ informe desfavorable de la Comissió de publicitat. La infracció consisteix en enquadrar les lletres retallades i logotip en un rectangle pintat en negre, estan prohibits els fons opacs, per la qual cosa la façana ha de tornar al seu color inicial.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Roser Casanovas Cunill que en el mes d'octubre d'enguany, ajusti el rètol a la normativa, al c. Meléndez Valdés, 31 bxs. .

Segon.-

Acceptar en part la proposta d'adequació presentada per la interessada, de forma que el fons del rètol ha de ser del mateix color de la façana, que en les fotografies de l'expedient no s'aprecia si és gris suau o blanc, i les lletres retallades poden destacar-se amb una ombra de color negre."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

29 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA VIA EUROPA, 139-141, BXS 4.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 13 de juny de 2006 s'ha incoat a Rosa Pujades Rives expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a la via Europa, 139-141, bxs 4 i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que com establiment sanitari i d'interès públic, que queda tapat per la manca de manteniment i poda dels jardins, sol·licita el manteniment del rètol en banderola, i subsidiàriament la poda i manteniment de les zones enjardinades per tal de poder ser vistos des de qualsevol punt de la via pública. Aporta còpia de la resolució de la Direcció General de Recursos Sanitaris que atorga l'autorització prèvia al projecte de creació de l'establiment d'òptica anomenat Òptica Denuc, a la via Europa, 139.

Respecte a l'al·legació de ser establiment d'interès públic no es pot acceptar en ser una activitat comercial exercida en règim de lliure competència. Pel que fa als establiments sanitaris la normativa únicament permet les tradicionals creus de les farmàcies.

Respecte a la sol·licitud de manteniment i poda de la zona enjardinada no correspon dins del procediment endegat per instal·lació de rètol sense llicència. No obstant això, cal dir que els criteris de manteniment i poda de les zones enjardinades persegueixen finalitats diferents de l'al·legada per la interessada, i que en la fotografia aportada, a través de la vegetació, s'observa l'altre rètol que té instal·lat correctament dins el forat arquitectònic, pel que no queda justificada la sol·licitud de mantenir el rètol en banderola com si fos la única possibilitat publicitària de l'establiment.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Rosa Pujades Rives que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, a la via Europa, 139-141, bxs 4. .

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

30 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT AL C. VITÒRIA, 13, 3R.El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 20 de març de 2006 s'ha incoat a Jesús García Jabalera expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'aparell d'aire condicionat il·legalitzable, al c. Vitòria, 13, 3r, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 de l'esmentat Pla els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Jesús García Jabalera que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, al c. Vitòria, 13, 3r, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

-Servei de Manteniment-

31 - PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER LA GESTIÓ DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS (FORM).

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Atès que arran del tancament per motius tècnics de la planta de compostatge de Granollers, el cost net final del tractament de la FORM pels Ajuntaments del Maresme, entre ells el de Mataró, ha suposat un increment a partir del segon semestre del 2005 de més del 100%.

Atès que davant aquesta situació els Ajuntaments del Maresme han delegat al Consell Comarcal del Maresme la gestió de la FORM davant l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractaments de Residus i l'Agència de Residus de Catalunya per habilitar alternatives que permetin reduir el cost.

Entre d'altre mesures s'ha considerat la implantació d'una transferència provisional al Centre Integral de Valorització de Residus del maresme, ubicat a Mataró i del qual es titular el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del maresme amb la intenció de transferir bona part de la FORM de la comarca a Ecoparc 2 a un cost molt més reduït del que venia resultant fins ara, d'acord amb el conveni signat entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractaments de residus.

Fruit d'aquesta delegació, el Consell Comarcal del Maresme proposa un conveni de col·laboració que té com per objecte regular les condicions econòmiques de la gestió de la FORM entre el Consell i l'Ajuntament de Mataró.

Aquest acord de voluntats es vol formalitzar en el conveni annex, que es configura com l'instrument idoni per establir el marc jurídic i econòmic dels serveis a prestar.

Vist els informes tècnics que resten en l'expedient.

Atès que l'execució del present conveni s'iniciarà durant l'any 2006, podent-se prorrogar per successius períodes anuals fins el 31 de desembre de 2009, es preveu una despesa de 138.424,- euros per l'any 2006 i de 377.520,- euros per l'any 2007 que haurà de reservar-se del pressupost municipal.

Vist l'informe jurídic elaborat per l'assessora jurídica del Departament de Serveis Municipals i de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró conforme el present conveni s'ajusta a dret.

El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següentsacords:

Primer.-

Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració annex a la present proposta.

Segon.-

Aprovar l'autorització i disposició de les següents despeses en càrrec a la partida 40613.442320.22707 Tractament de matèria orgànica dels pressupostos municipals dels anys següents:

138.424,00 € en càrrec al pressupost de l'any 2006

377.520,00 € en càrrec al pressupost de l'any 2007

Tercer.-

Facultar l'Il·lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró per la signatura del present conveni.

Quart.-

Delegar la signatura de les modificacions que s'escaiguin sobre el Conveni annex en el Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, donant compte a posteriori a aquesta Junta de Govern Local.

Cinquè.-

Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Maresme i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Intervenció i Ingressos de l'Ajuntament de Mataró."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

32 - APROVAR EL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'ENGUANY A FAVOR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Anualment se signa un conveni per a l'atorgament d'ajuts econòmics a la Fundació Privada el Maresme per al manteniment del servei que realitza a favor de les persones disminuïdes psíquiques.

Vista la proposta de conveni corresponent a l'any 2006, un exemplar del qual consta adjunt a l'expedient.

Atès que en les bases d'execució del pressupost de despeses d'enguany hi consta una previsió per aquest concepte, d'import 96.039,25 euros, a la partida 60550 313410 48900, com aportació a la Fundació Privada Maresme.

Atès, així mateix, que es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

1.- Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2006 a la Fundació Privada el Maresme, destinada al manteniment del servei que realitza a favor de persones disminuïdes psíquiques.

2.- Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 96.039,25 euros (noranta-sis mil trenta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims d'euro), amb càrrec a la partida 60550 313410 48900 del pressupost de 2006.

3.- Facultar el conseller delegat de Benestar Social, J. Oriol Batista Gázquez, per a la signatura del conveni.

4.- Notificar aquesta resolució a la Fundació Privada el Maresme per tal de procedir a la signatura del conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

33 - APROVAR EL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'ENGUANY A FAVOR DEL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Anualment se signa un conveni per a l'atorgament d'ajuts econòmics al Centre de Formació i Prevenció per al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració.

Vista la proposta de conveni corresponent a l'any 2006, un exemplar del qual consta adjunt a l'expedient.

Atès que en les bases d'execució del pressupost d'enguany hi consta una previsió per aquest concepte, d'import 87.394,04 euros, a la partida 60550 313410 48900 com aportació al Centre de Formació i Prevenció.

Atès, així mateix, que es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

1.- Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2006 al Centre de Formació i Prevenció, destinada al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració,

2.- Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 87.394,04 euros (vuitanta-set mil tres-cents noranta-quatre euros amb quatre cèntims d'euro), amb càrrec a la partida 60550 313410 48900 del pressupost de 2006.

3.- Facultar el conseller-delegat de Benestar Social, per a la signatura del conveni.

4.- Notificar aquesta resolució al Centre de Formació i Prevenció per tal de procedir a la signatura del conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

34 - APROVAR EL PLA DE PROMOCIÓ SOCIAL

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Des de l'any 2002 els serveis d'atenció primària municipals es van especialitzar i es va constituir l'equip de promoció social, que va assumir el repte d'estudiar la tipologia de les demandes i la metodologia emprada.

Fruit d'aquest estudi es va constituir la Taula de Promoció Social, amb la voluntat de treballar en xarxa amb la participació de tots els agents socials de la ciutat implicats en el camp de la promoció social, per tal de promoure la integració plena en la societat. La Taula de Promoció Social està integrada per entitats, associacions i altres serveis de l'Ajuntament de Mataró.

L'equip de Promoció Social juntament amb les entitats que participen en la Taula de Promoció Social, han redactat el Pla de Promoció Social, que faciliti la implementació, seguiment i avaluació de projectes i iniciatives a favor de la promoció social.

La missió del Pla de Promoció és treballar per aconseguir una ciutat més cohesionada i més justa socialment, en la què la inclusió i la promoció social siguin el motor principal en totes les intervencions socials que es portin a terme a la ciutat.

El Pla ha estat formulat a partir de les necessitats detectades en el treball de diagnòstic que va elaborar el Servei de Benestar Social conjuntament amb la Taula de Promoció Social. Es van constituir 6 grups de treball formats per membres del les entitats i institucions, els quals van abordar cada un una problemàtica social concreta i van formular objectius i propostes d'intervenció.

Una vegada finalitzada la tasca dels grups de treball l'equip de promoció social es va encarregar de donar forma i globalitat al document, el qual va estar en període d'esborrany per tal que les entitats poguessin fer noves aportacions, i els grups polítics poguessin presentar esmenes.

No havent-hi esmenes al document aquest es va donar com a vàlid el passat 12 de juliol per a unanimitat de totes les entitats i institucions participants a la Taula de Promoció Social.

Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

1.- Aprovar el Pla de Promoció Social 2006-2010, que recull les actuacions a realitzar de forma participativa i mitjançant el treball en xarxa amb les institucions i associacions de la nostra ciutat que tenen per objectiu la promoció social, el text del qual consta a l'expedient.

2.- Donar compte d'aquest acord al Ple de l'Ajuntament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Nova Ciutadania-

35 - RATIFICAR EL DECRET NÚMERO 6530/06, D'11 DE JULIOL DE 2006 D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL REFORÇ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL, PER UN IMPORT DE 63.216 EUROS.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Mitjançant el decret número 6530/2006, d'11 de juliol de 2006, s'ha acceptat la subvenció extraordinària destinada al desenvolupament de programes i accions d'acollida i d'integració de persones estrangeres immigrades.

El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

Primer.-

Ratificar el decret número 6530/06, d'11 de juliol de 2006, que en la seva part dispositiva diu així:

"1. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya per al reforç del Servei de Mediació Intercultural per un import de 63.216 euros.

2. Comunicar aquest acord al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya

3. Ratificar aquest acord a la Junta de Govern Local."

Segon.-

Comunicar aquesta resolució al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei de Participació Ciutadana-

36 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 6758/2006 DE 17 DE JULIOL, RELATIU A L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER L'IMPULS DE SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA, AMB UNA SUBVENCIÓ A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ DE 75.000,00 EUROS.

La senyora Maria Rosa Cuscó i Alberó, consellera delegada de Participació, Cooperació Internacional i Dona, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

En data 17 de juliol de 2006, mitjanánt el Decret 6758/2006, l'alcalde va resoldre aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del programa de suport als ajuntaments per l'impuls de serveis de mediació ciutadana i acceptar la subvenció establerta en aquest conveni a favor de l'Ajuntament de Mataró, per un import de 75.000,00 euros.

Per raó de l'import, correspon la seva aprovació a la Junta de Govern Local. En el mateix decret es disposa la ratificació per part de la Junta de Govern Local.

Per tot això exposat, la sotasignada, consellera delegada de Participació, Cooperació Internacional i Dona, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció de l'acord següent:

Únic.-

Ratificar el decret d'Alcaldia número 6758/2006 de 17 de juliol, que en la seva part dispositiva diu així:

"1.Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del programa de suport als ajuntaments per l'impuls de serveis de mediació ciutadana, la minuta del qual s'adjunta a aquest expedient.

2. Acceptar la subvenció establerta en aquest conveni a favor de l'Ajuntament de Mataró, per un import de 75.000,00 (setanta-cinc mil) euros.

3. Ratificar aquesta resolució en la pròxima Junta de Govern Local.

4. Comunicar aquesta resolució a la Diputació de Barcelona.

5. Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i trametre'ls una còpia d'aquest conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Secció de Civisme i Cooperació-

37 - APORTACIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL.

La senyora Maria Rosa Cuscó i Alberó, consellera delegada de Participació, Cooperació Internacional i Dona, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

 1. L'any 1987, l'Ajuntament de Mataró es va adherir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir al desenvolupament i a la cooperació internacional.
 2. En data 21 d'abril de 2004 es va renovar el conveni de col.laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Mataró. En el marc d'aquest conveni l'Ajuntament de Mataró es compromet a transferir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament una aportació als projectes de cooperació escollits al llarg de l'any, dins els límits pressupostaris de l'Ajuntament.
 3. L'exercici 2006 l'Ajuntament de Mataró ha aprovat un pressupost relatiu a cooperació i desenvolupament de 485.735,85 euros, que corresponen a l'1% dels ingressos propis.
 4. Aquest pressupost s'ha desglossat en 10 partides:

  Partida

  Descripció

  Import

  10020 460110 20300

  Lloguer maquinària cooperació

  800,04 euros

  10020 460110 20900

  Lloguer altre immobilitzat cooperació

  816,86 euros

  10020 460110 22601

  Atencions protocol·làries cooperació

  3.000,00 euros

  10020 460110 22602

  Divulgació cooperació internacional

  6.000,00 euros

  10020 460110 22609

  Altres despeses ajudes al desenvolupament

  600,00 euros

  10020 460110 22706

  Contractació de serveis

  7.583,93 euros

  10020 460110 22300

  Despeses de transport de cooperació

  2.500 euros

  10020 460110 22606

  Reunions i conferències de cooperació

  2.000 euros

  10020 460110 48900

  Aportació entitats sense afany de lucre

  26.995,99 euros

  10020 460110 49000

  Aportació països subdesenvolupats

  435.439,03 euros

 5. Els projectes presentats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que s'adjunten a l'expedient.
 6. En data 28 de juny es va reunir la Comissió d'Avaluació dels projectes formada per: Sra. Maria Rosa Cuscó, consellera delegada de Participació, Cooperació i Dona, la Sra. Mª Àngels Briansó, cap de la secció de Civisme i Cooperació, i la Sra. Maria Dolors Fernández, tècnica de Cooperació i Victòria Costa Coto, assessora jurídica de Serveis Personals
 7. L'informe de la secció de Civisme i Cooperació i l'informe de la Intervenció de Fons Municipals.

Per tot això exposat, considero oportú proposar l'adopció, per part de la Junta de Govern Local, de l'acord següent:

 1. Autoritzar i disposar una subvenció de 382.141,68 euros (tres cents vuitanta dos mil cent quaranta un amb seixanta vuit cèntims d'euro ) atorgada al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en el marc del conveni de col.laboració amb l'Ajuntament de Mataró signat el 21 d'abril de 2004 destinada als projectes següents:
 2. - Cooperació amb pobles de procedència de la immigració (punt a) i cooperació de les entitats ciutadanes (punt d):

  Núm.

  Títol

  País

  Entitat

  Aportació

  1528

  Construcció i funcionament d'un Centre Social i Comunitari a Kabrousse

  Senegal

  Ass. Amics de l'Escola Pia al Senegal/Education Solidaire

  60.000,00

  1377

  Suport al proveïment d'aigua potable i al rellançament d'activitats agropastorals a Kassa

  Senegal

  Ass. Planeta/AJAEDO

  30.000,00

  1529

  Reconstrucció de l'escola d'ensenyament primari d'Affiniam

  Senegal

  As. ANAFA/ADA

  6.000,00

  543

  NAAFA-equipament per a l'Hospital Victòria de Banjul

  Gàmbia

  As. Jama Kafo/As. Musu Kaffo

  20.000,00

  1211

  Promoció del sistema financer descentralitzat a la zona des dos Logons a Tandjilé

  Txad

  Fundació Intermón Oxfam/ASDEC

  12.020,24

  1366

  Construcció i funcionament d'un centre d'acollida per a nens en el districte de Kurnool

  Índia

  Ass. Haribala/Ass. de Voluntaris de Kurnool

  50.000,00

  1521

  Enfortiment de les capacitats organitzatives, productives i educatives per a les dones organitzades de MUSA

  Mèxic

  Fundació Grup Tercer Món/La Selva/MUSA

  60.000,00

  1393

  Promoció i Desenvolupament integral per a la població de San Gabán

  Perú

  Ass. Amics del Bisbe Joan Godayol/Parr. Nuestra Señora de San Gabán

  60.000,00

  1403

  Millora de l'atenció hospitalària per a la població del Governorat de Ramallah

  Palestina

  Assamblea de Cooperació per la Pau/Palestine Red Crescent Society/Mitja Lluna Roja Palestina

  9.015,18

  1379

  Trobada i reflexió sobre el projecte Euromed. El cas de Magrib per un rol eficaç de les societats civils

  Tunísia

  Fundació Pau i Solidaritat

  9.015,18

  1305

  Estils de vida saludables a Caluma

  Equador

  Creu Roja Catalunya/Creu Roja Barcelonès Nord/Cruz Roja Ecuatoriana

  12.020,24

  1546

  Millora de les condicions psicològiques i laborals de dones i noies a l'Afganistan

  Palestina

  ASDHA/ Humanitarian Assistance

  6.000,00

   

  -Cooperació amb Centreamèrica (punt b):

  Núm.

  Títol

  País

  Entitat

  Aportació

  1371

  Suport a la Campanya de l'Agenda Llatinoamericana 2007

  Catalunya

  Comissió de l'Agenda Llatinoamericana Mundial

  6.000,00

  1412

  Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

  Catalunya

  Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

  9.015,18

   

  - Cooperació a la Mediterrània (punt c):

  Núm.

  Títol

  País

  Entitat

  Aportació

  200603

  Àrea de la Mediterrània 2006

  Europa /Àsia / Àfrica

  Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

  12.020,24

   

  -Cooperació amb pobles de procedència de la immigració i cooperació a la Mediterrània (punts a i c):

  Núm.

  Títol

  País

  Entitat

  Aportació

  200602

  Migracions i Desenvolupament 2006

  Europa/Àfrica Subsahariana/Magrib

  Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

  12.020,24

   

  - Difusió de totes les línies (punts a, b, c i d):

  Núm.

  Títol

  País

  Entitat

  Aportació

  200606

  Centre de Recursos de Cooperació Municipal 2006

  Catalunya

  Diputació de Barcelona/Fons Català

  9.015,18

  TOTAL

  382.141,68

   

 3. Carregar aquesta despesa a la partida 10020 460110 49000, d'aportació als països desenvolupats, de la qual es preveu el pagament avançat del 100% de l'aportació.
 4. Comunicar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i a les entitats interessades.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei de Joventut i Dona-

38 - ACCEPTAR LA RENÚNCIA DE L'ENTITAT AMPA CEIP ANGELETA FERRER A LA TOTALITAT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA, PER UN IMPORT DE 4.830,30 EUROS, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 11/06 DE SUBVENCIONS PER A CASALS D'ESTIU

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Antecedents

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 4 de desembre de 1997, va aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Mataró i els organismes autònoms.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2006 es van aprovar les bases particulars reguladores de les subvencions per a casals d'estiu (convocatòria 11/06) per un import màxim de 107.232,62 euros, amb càrrec a la partida 60300.313120.48900 Convenis i subvencions de lleure infantil del pressupost ordinari del Servei de Joventut de l'exercici 2006, així com la corresponent convocatòria, obrint-se el període de presentació de sol·licituds entre les dies 6 de febrer a 3 de març de 2006.

Un cop examinades totes les sol·licituds presentades, la Comissió Qualificadora Única, en data 25 d'abril de 2006, va acordar-ne la valoració.

Per decret 4493 de 17 de maig de 2005, i ratificat per la Junta de Govern Local en 12 de juny de 2006, el conseller delegat de Joventut i Esports va acordar l'atorgament de la totalitat dels 107.232,62 euros destinats a subvencions per a casals d'estiu així com el pagament del 50% avançat, d'acord al que estableixen les clàusules específiques de la convocatòria.

D'acord a aquest decret, es va disposar l'atorgament a l'AMPA CEIP Angeleta Ferrer, entre d'altres entitats, d'una subvenció de 4.830,30 euros per a casal d'estiu, operació comptable D núm. 200600018050, i es va ordenar el pagament al seu favor de 2.415,15 euros en concepte del 50% avançat, operació comptable OPPJ núm. 200600022333.

Amb registre d'entrada núm. 23997 de 28/06/06, l'AMPA CEIP Angeleta Ferrer ha presentat sol·licitud de renúncia a la totalitat de la subvenció atorgada, ja que no realitzarà casal d'estiu per manca de suficients inscripcions i traspassa les 15 inscripcions ja existents al casal d'estiu organitzat per l'AMPA CEIP Torre Llauder.

Amb registre d'entrada núm. 26556 de17/07/06, l'AMPA CEIP Angeleta Ferrer ha presentat rebut de Tresoreria de l'Ajuntament de Mataró, per un import de 2.415,15 euros, en concepte de reintegrament del 50% avançat de subvenció per a casal d'estiu, comptabilitzat amb l'operació OIR núm. 200600032894.

Fonaments de dret

D'acord amb l'article 128.3 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, el beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o de l'afectació a què es trobi, sotmesa aquella, amb la pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat subvencionada o al seu cobrament, altrament el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.

D'acord amb els articles 18è i 19è de les bases d'execució del pressupost de 2006, en principi, l'òrgan competent per aprovar els documents comptables inversos a l'autorització de la despesa i a la disposició de la mateixa, documents A/ i D/, és el mateix òrgan que va autoritzar la despesa i va aprovar-ne el compromís.

Vist l'informe de la cap del Servei de Joventut, el jurídic i el d'Intervenció de Fons.

En conseqüència, aquest conseller delegat proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

1. Acceptar la renúncia de l'AMPA CEIP Angeleta Ferrer a la totalitat de la subvenció atorgada, per un import de 4.830,30 euros, en el marc de la convocatòria 11/06 de subvencions per a casals d'estiu.

2. Aprovar les anotacions comptables OIR núm. 200600032894, per un import de 2.415,15 euros, en concepte de reintegrament del 50% de pagament avançat, i AD/ núm. 200600032900, per un import de 2.415,15 euros, en concepte d'anotació comptable inversa del 50% de subvenció restant.

3. Notificar aquest acord a l'AMPA CEIP Angeleta Ferrer."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.