Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

27/11/2006

Escoltar

27/11/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

10162/2006 de 23 de novembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local del dia 27 de novembre de 2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 27 de novembre de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 13 de novembre de 2006.
 2. 2 DESPATX OFICIAL

  CMI SERVEIS CENTRALS

  SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

  - Servei de gestió econòmica-

 3. Aprovació del protocol addicional al conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2006, per import de 15.000,00 euros.

-Servei de Compres i Contractacions-

   4 Adjudicació del subministrament de peces de recanvi per a vehicles, a favor de l'empresa   "Recanvis Bonauto, SL", fins un import de 52.000'00 €.

 1. Adjudicació del servei de gestió dels Casals municipals de gent gran, a favor de l'associació "Asociación Esport 3", fins un import de 291.693'27 €.
 2. Adjudicació del contracte de les obres incloses al projecte executiu del Centre d'Atenció Primària La Llàntia de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat a favor de l'empresa Construccions Deco, SA, per import de 1.905.737,28 euros, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 Acceptació de la subvenció d'un import de 152.400,00 € atorgada pel Consell Català de l'Esport destinada a l'actuació anomenada Pavimentació amb gespa artificial del camp de municipal de futbol de Can Xalant, període 2007-2008.

-Servei d'Urbanisme-

8 Aprovació inicial del Pla Especial de l'illa d'equipament del Rengle "Tecnocampus".

9 Ordre de retirada de rètols al c. de la Repuntadora, 2, bxs .

10 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre enderroc de l'excés d'alçada en planta sotacoberta no ajustada a llicència, al c. Josep Pellicer, 48-50-52.

-Servei de Manteniment-

11 Aprovació inicial de la memòria valorada pel canvi de travesses del Parc de Cerdanyola.

- Servei de Habitatge-

12 Aprovació de la modificació de les Normes per a la concessió de subvencions per la realització d'obres de rehabilitació d'habitatges i obres de restauració i conservació de bens catalogats.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Secció de Civisme i Cooperació-

13 Aportacions de final d'any al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament pels projectes de cooperació d'entitats de Mataró.

-Servei de Benestar Social-

14 Ratificació del Decret d'acceptacio de l'aportacio extraordinària de Benestar pel transport adaptat.

15 Ratificació del Decret d'acceptació de la subvenció de 300.000 euros de Nova Ciutadania de la Generalitat.

- Servei de Salut Pública i Consum-

16 Pla d'actuació VIH/SIDA a Mataró: diagnòstic per a la seva elaboració i definició de les línies estratègiques pel seu desenvolupament.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 22/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 27 DE NOVEMBRE DE 2006.

===============================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-set de novembre de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 13 de novembre de 2006.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS- Servei de gestió econòmica-

3- APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS PER A L'EXERCICI 2006, PER IMPORT DE 15.000,00 EUROS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Que el Ple de l'Ajuntament de Mataró en data 22 de desembre de 2005 va aprovar definitivament el pressupost de l'exercici 2006, on s'incloïa partida pressupostària amb crèdit destinat a aportació a la Fundació Tecnocampus, per l'impuls del projecte Mataró, Ciutat del TecnoCampusMataró.

Que la Junta de Govern Local en data 16 de març de 2006 ha aprovat el conveni regulador de la subvenció a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2006 per a la implementació dels eixos de treball inclosos en el seu Programa d'Actuació.

Que el Ple de l'Ajuntament de Mataró en data 4 de maig de 2006 ha aprovat definitivament la modificació pressupostària del Pressupost 2006, on s'inclou l'increment de la partida d'aportació a la Fundació Tecnocampus 30000/422430/48900, per import de 15.000,00 euros.

Vistos els informes obrants en l'expedient .

Fent ús de les atribucions conferides per la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/87, Municipal, la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l'Art. 18 punt 3.A.2 de les Bases d'Execució del pressupost 2006,

Proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el protocol addicional al conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2006 per tal de subvencionar la innovació tecnològica i la iniciativa informativa local en l'àmbit dels portals electrònics, per tal d'augmentar i formentar la qualitat o la presència local a la xarxa i, així, incidir en una millora de serveis per als ciutadans de Mataró.

Segon.- Autoritzar i disposar a favor de la Fundació Tecnocampus la despesa de 15.000,00 euros que s'atendrà amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost de l'exercici 2006 30000/422430/48900 (document AD núm. 50643).

Tercer.- Facultar a l'Alcalde-President, Sr. Joan Antoni Baron Espinar, per a la signatura d'aquest conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Compres i Contractacions-

4-ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PECES DE RECANVI PER A VEHICLES, A FAVOR DE L'EMPRESA "RECANVIS BONAUTO, SL", FINS UN IMPORT DE 52.000'00 €.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de peces de recanvi per als vehicles del Departament de Serveis Municipals i Manteniment i per al Servei de la Policia Local, de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 8 de novembre de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat a favor de l'empresa "Recanvis Bonauto, SL" fins un import global de 52.000'00 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que a la previsió de les partides 20220/22213/21400 i 40513/511170/21400 dels pressupostos municipals per als anys 2006, 2007 i 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a les partides 20220/22213/21400 i 40513/511170/21400 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

 1. Adjudicar el concurs celebrat per a la del subministrament de peces de recanvi per als vehicles del Departament de Serveis Municipals i Manteniment i per al Servei de la Policia Local, de Mataró, a l'empresa "Recanvis Bonauto, SL" fins un import global de 52.000'00 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.
 2. Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa "Recanvis Bonauto, SL" aporti, en el termini d'una setmana, document que demostri que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (certificats positius).
 3. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides i de la manera següent:

 • partida núm. 40513/511170/21400 del Departament de Serveis Municipals i Manteniment:

 • 2.000'00 €, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2006 (doc. compt. D núm. 52670).
 • 24.000'00 €, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2007 (doc. compt. DFUT núm. 52672) (projecte 5111705004; NIF B-60101177).
 • 10.000'00 €, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2008 (doc. compt. ADFUT núm. 52673) (projecte 5111705004; NIF B-60101177).

 • partida 20220/22213/21400 del Departament de Via Pública:

 • 150'00 €, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2006 (doc. compt. D núm. 54493).
 • 2.000'00 €, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2007 (doc. compt. DFUT núm. 54495) (projecte 2221305002; NIF B-60101177).
 • 1.850'00 €, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2008 (doc. compt. ADFUT núm. 54508) (projecte 2221305002; NIF B-60101177).

 1. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes que produeixi l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentades en els pressupostos municipals que s'aprovin per als anys 2007 i 2008, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà aquest contracte durant l'expressat exercici pressupostari.
 2. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.080'00 € i pagui l'import de 147'95 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

5-ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS CASALS MUNICIPALS DE GENT GRAN, A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ "ASOCIACIÓN ESPORT 3", FINS UN IMPORT DE 291.693'27 €.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de gestió dels casals municipals de gent gran de Mataró.

Atès l'informe emès conjuntament per la Cap del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat a favor de l'associació "Asociación Esport 3", fins un import de 291.693'27 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que les previsió de la partida 60540/313310/22706, del pressupost municipal per a als anys 2006, 2007 i 2008 és suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la consignació de la partida 60540/313310/22706 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa per al present any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

 1. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de gestió dels casals municipals de gent gran de Mataró a favor de l'associació "Asociación Esport 3", fins un import de 291.693'27 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.
 2. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 60540/313310/22706 de la següent manera:

 • Any 2006 18.416'09 € (doc. D, relació 2301)

 • Any 2007 145.846'65 (doc. ADFUT, relació 2307):

 • Projecte 3133105001 29.835'62 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105002 33.702'97 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105003 32.618'83 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105004 18.124'33 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105007 18.715'62 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105013 5.891'25 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105005 1.391'61 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105006 5.566'42 € (NIF G-08880577)

 • Any 2007 145.846'65 (doc. ADFUT, relació 2307):

 • Projecte 3133105001 27.001'41 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105002 30.198'59 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105003 28.856'89 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105004 15.918'16 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105007 16.112'28 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105013 4.704'51 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105005 927'74 € (NIF G-08880577)
 • Projecte 3133105006 3.710'95 € (NIF G-08880577)

 1. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes que produeixi l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada en el pressupost municipal que s'aprovi pels anys 2007 i 2008, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà aquest contracte durant els expressats exercicis pressupostaris.
 2. Autoritzar les anotacions comptables inverses, corresponent a la diferència entre la previsió inicial de la licitació i l'import real de l'adjudicació, següents:

 • Any 2006 20.476'32 € (relació A/ núm. 2302)
 • Any 2007 147.145'70 € (relació AFUT/ 2306)
 • Any 2008 108.253'26 € (relació AFUT/ 2311)

 1. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 11.667'73 € i pagui l'import de 153'23 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

6-ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA LA LLÀNTIA DE MATARÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT A FAVOR DE L'EMPRESA CONSTRUCCIONS DECO, SA, PER IMPORT DE 1.905.737,28 EUROS, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juliol de 2006, es va acordar iniciar l'expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte executiu del Centre d'atenció Primària La Llàntia de Mataró, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació de fins a 1.749.185,20 €, IVA inclòs.

La Mesa de Contractació duta a terme en data de 31/08/2006 acordà declarar deserta la contractació, ja que l'única empresa que va licitar per a l'adjudicació va oferir un preu a l'alça respecte al pressupost de licitació, per la qual cosa, i d'acord amb allò que preveu 'art. 141.a) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, la Junta de Govern Local, en data 16 d'octubre de 2006 va acordar iniciar procediment negociat per a l'adjudicació de les obres, i modificar el plec condicions administratives particulars, afegint l'obligació de l'adjudicatari de confeccionar i instal·lar dos rètols al seu càrrec, tota vegada que l'obra està subvencionada per la Generalitat de Catalunya, Servei Català de la Salut i augmentar l'import de licitació en 174.918,52 euros, IVA inclòs.

Mitjançant informe de data 02/11/2006, el cap del Servei d'Obres manifesta que s'han demanat ofertes a quatre empreses; Cissa, Fomento de Construcciones y Contratas, Barbany, SL i Construccions Deco, SA; i proposa l'adjudicació a favor d'aquesta última, per import de 1.905.737,28 €, IVA. inclòs, ja que Cissa no ha presentat oferta, i de la resta és la que ha obtingut una major puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts als plecs que regeixen la present contractació.

Atès el previst als arts. 141.g), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que es preveu l'existència de crèdit suficient i adient a la partida 40220/41211G/62200 dels pressupostos que s'aprovin pels exercicis 2007 i 2008 per a atendre la despesa que es proposa.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 1. Adjudicar el contracte de les obres del projecte executiu del Centre d'atenció Primària La Llàntia de Mataró, a favor de l'empresa "Construccions Deco, SA", per un import de fins a 1.905.737,28 €, IVA inclòs.
 2. Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 3.311,36 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.
 3. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40220/41211G/62200 respecte a les anualitats, imports i números d'operació següents:
 4. - Any 2006 1.010.643,00 €, IVA inclòs (doc. compt. ADFUT núm. 51380)

  - Any 2007 891.782.92 €, IVA inclòs (doc. compt. ADFUT núm. 51381)

 5. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada dels pressupostos municipals que s'aprovi, per als exercicis pressupostaris de 2007 i 2008, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.

Autoritzar les següents anotacions comptables inverses a favor de la partida núm. 40220/41211G/62200:

- 22.154,81 € (op. tipus A/ núm. 50700)

- 1.000.000,00 € (op. tipus AFUT/ núm. 50701)

- 174.918,52 € (op. tipus AFUT/ núm. 51376)

- 727.030,39 € (op. tipus AFUT/ núm. 50702)

Sisè.

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 76.229,49 €."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7-ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D'UN IMPORT DE 152.400,00 € ATORGADA PEL CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT DESTINADA A L'ACTUACIÓ ANOMENADA PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE MUNICIPAL DE FUTBOL DE CAN XALANT, PERÍODE 2007-2008.

El senyor Arcadi vilert Soler, president de la Comisió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 7 de juliol de 2006 es va publicar en el DOGC número 4671 la Resolució PRE/2276/2006 de 4 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Consell Català de l'Esport, per la qual es convocava concurs públic per a la concessió de subvencions per a la pavimentació amb gespa artificial dels camps poliesportius de Catalunya en el període 2007-2008.

En virtut d'aquesta resolució i dins del termini senyalat a les bases de la convocatòria, l'Ajuntament de Mataró presenta en data 25 de juliol de 2006 l'actuació municipal anomenada "Pavimentació amb gespa artificial del camp de Can Xalant", com a objecte de la seva petició de subvenció.

El 6 d'octubre de 2006, segons estableix la base 12.1.1 de les bases generals, el Comitè Executiu del Consell Català de l'Esport elabora la relació provisional de projectes a subvencionar dins del límit pressupostari establert a la convocatòria.

El dia 11 d'octubre de 2006 ha tingut entrada en el registre general municipal la notificació 200600035692 de l'anterior Resolució, la qual concreta que la subvenció atorgada es finançarà mitjançant la línia de crèdit amb l'Institut Català de Finances, amb les següents anualitats:

Any 2007 70.000,00 €

Any 2008 82.400,00 €

i que per gaudir de la concessió definitiva de la subvenció s'haurà de presentar en el termini de 5 mesos el projecte bàsic de l'actuació i el projecte de gestió, així com la documentació administrativa que es relaciona en un full adjunt a la notificació de resolució.

Amb l'advertiment que les obres no es podran iniciar abans de la concessió definitiva de la subvenció, que es produirà quan el Consell Català de l'Esport valori favorablement la documentació municipal aportada.

Vistes les anteriors consideracions.

La consellera delegada d'Obres proposa a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents

ACORDS:

Primer.-

Acceptar la subvenció de 152.400,00 euros concedida pel Consell Català de l'Esport per a l'obra "Pavimentació amb gespa artificial del camp de Can Xalant", distribuïda en les anualitats següents:

Any 2007 70.000,00 €

Any 2008 82.400,00 €

a resultes de la convocatòria publicada en el DOGC número 4671, relativa a la Resolució PRE/2276/2006 de 4 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Consell Català de l'Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a la pavimentació amb gespa artificial dels camps poliesportius de Catalunya en el període 2007-2008.

Segon.

- Acceptar el sistema de finançament proposat, mitjançant línia de crèdit amb l'Institut Català de Finances.

Tercer.-

Complimentar, dins dels terminis que s'indiquen en la notificació de l'atorgament provisional de la subvenció, la documentació tècnica i administrativa que es relaciona en el full adjunt pel Patronat Municipal d'Esports.

Quart.-

Comunicar els anteriors acords al Patronat Municipal d'Esports i als serveis municipals de Gestió Econòmica i d'Ingressos, als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei d'Urbanisme-

8-APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DE L'ILLA D'EQUIPAMENT DEL RENGLE "TECNOCAMPUS".

El senyor Arcadi vilert Soler, president de la Comisió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Per acord de Ple de 6 d'abril de 2006 l'Ajuntament va fer l'encàrrec a la societat municipal PUMSA de la redacció del pla especial d'assignació d'usos de l'equipament del sector El Rengle-2ª fase, i de regulació de les condicions d'ordenació i edificació de l'edifici del TECNOCAMPUS, en coordinació amb els serveis tècnics del Servei d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, i amb previsió de donar cobertura a les necessitat municipals inicialment detectades, que en essència es fixaven en quatre grans àrees:

 • Una àrea del coneixement: previsió d'espais per activitats de foment de la formació universitària, d'investigació, i d'aprenentatge en general (estudi, pràctiques i consulta), i possibles serveis auxiliars i complements i annexos.

 • Una àrea d'empreneduria, destinada a noves empreses i a empreses ja existents que fomentin la innovació, i espais per a serveis tècnics.

 • Una àrea de congressos, amb un espai per fomentar la reunió que introdueixi la reflexió, la divulgació i/o en general la interacció col·lectiva d'àmbit multidisciplinar, i possibles usos connexos.

 • Una àrea de zones verdes i espais lliures, amb vies d'accés als edificis, de comunicació entre els edificis, previsions de transport públic, jardins i espais generals per la convivència.

En el mateix acord plenari també es va encarregar a la societat municipal PUMSA la redacció dels avantprojectes i projectes tècnics de tot el complex constructiu "TECNOCAMPUS"

Amb aquest objectiu, el 7 de novembre de 2006, PUMSA ha presentat a l'Ajuntament, per quadruplicat exemplar, el document tècnic del Pla especial d'ordenació de l'illa d'equipament del Rengle "Tecnocampus", per a la seva tramitació. La redacció del document s'ha fet a la vista de l'avantprojecte del complex constructiu, que consta com documentació annexa al pla especial.

El pla especial recull els antecedents i conveniència de la seva redacció, el qual troba el seu marc urbanístic en el Pla General de 1996 i el Pla Parcial Industrial de El Rengle, aprovat definitivament el 19 de setembre de 2001. La posterior modificació del Pla General en el Sector de El Rengle i el Pla de Millora Urbana que la desenvolupa, no inclouen en el seu àmbit aquesta illa d'equipament del "Tecnocampus", a excepció feta de la zona de contacte amb l'equipament amb el traçat d'un nou vial, creant una quarta façana a l'equipament.

A través del projecte de reparcel·lació de El Pla Parcial de El Rengle, aprovat definitivament el 17 de març de 2004, l'equipament va passar a ser de propietat municipal.

L'ordenació de l'equipament s'ha plantejat a la vista de l'avantprojecte tècnic de la construcció i amb la perspectiva del que serà l'ordenació del conjunt del litoral. L'ordenació general de l'entorn ve determinada pel Pla de Millora Urbana "El Rengle" i la nova ordenació de la zona Iveco-Renfe.

És un punt estratègic entre dos projectes de gran envergadura per la ciutat. Aquests dos projectes contemplen edificacions residencials en alçada amb un desplegament de volums contundents i integrats entre sí vinculats sempre a recorreguts transversals paral·lels a mar.

Un dels recorreguts consisteix en una franja de verd peatonal "el parc lineal de mar" que connecta la riera d'Argentona i el saló verd de la Via Sergia amb la part consolidada de la ciutat, on s'aniran incorporant en el futur les diferents actuacions configurant el nou "skyline" de la façana marítima de la ciutat de Mataró.

L'assignació d'usos a l'equipament així com la seva ordenació volumètrica requereix la tramitació d'aquest instrument, de conformitat amb el que disposa el Pla General i el Reglament d'Urbanisme, Decret 305/2006, art. 93.7.

La finalitat d'aquest Pla especial és:

A nivell general:

€ Preparar el planejament amb una ordenació urbanística que faci viable la creació del complexe universitari en una edificació singular i emblemàtica per la ciutat i que a la vegada articuli a la porta d'entrada de Mataró, els creixements residencials-terciaris, Iveco-Renfe a llevant i El Rengle a ponent.

€ Encaix volumètric correcte dins la futura ordenació del complexe residencial de la façana de mar.

€ Fomentar la formació universitària, difondre el món de les noves tecnologies, recerca i investigació amb una vinculació activa a nivell empresarial, que incideixi a nivell comarcal i provincial.

I, a nivell més concret:

€ L'assignació dels usos permesos, compatibles i vinculats que possibilitin el funcionament de l'equipament, d'acord a la classificació dels usos establerts en el pla general d'ordenació pel Sistema d'Equipaments Comunitaris.

€ Determinar els paràmetres bàsics relatius a l'índex d'edificabilitat neta de parcel·la, percentatge d'ocupació màxima de l'edificació, gàlib de la posició de l'edificació i volumetria i alçades del conjunt.

€ Justificar el dimensionat d'aquests paràmetres per garantir els objectius assenyalats.

Consta a l'expedient l'informe favorable de l'arquitecte del servei municipal d'urbanisme així com del l'informe jurídic del mateix Servei.

Per tot el que s'acaba d'exposar, el Conseller-Delegat d'Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

A C O R D S :

Primer:

Aprovar inicialment el Pla especial de > presentat per la societat municipal PUMSA.

Segon:

Obrir un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i als taulers d'edictes municipals, inclòs l'espai web municipal.

Tercer:

Notificar els precedents acords als interessats.

Quart:

Comunicar el precedents acords a la societat municipal PUMSA, al Coordinador d'Àrea de Serveis Centrals i Planificació, i al Servei de Gestió Econòmica € Patrimoni -."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

9-ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. DE LA REPUNTADORA, 2, BXS

El senyor Arcadi vilert Soler, president de la Comisió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Per decret de 14 de desembre de 2005 es va requerir a Exclusives Armengol, SL perquè en el termini de dos mesos retirés el rètol instal·lat al c. de la Repuntadora, 2, bxs, no ajustat a l'autoritzat en exp. 20041462RET, en no estar dins el forat arquitectònic.

La persona interessada va interposar recurs de reposició que va ser desestimat per decret de 19 d'abril de 2006. Segons el projecte autoritzat el rètol estava dins d'un forat arquitectònic, però aquest és inexistent i s'ha instal·lat directament sobre el parament de la façana.

A més durant la tramitació de l'expedient ha instal·lat un altre rètol en la tanca, sense llicència que infringeix la normativa pels mateixos motius.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana i tanca infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents

A C O R D S:

Primer.-

Ordenar a Exclusives Armengol, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els dos rètols adossats a façana i a tanca, al c. de la Repuntadora, 2, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

10-DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE ENDERROC DE L'EXCÉS D'ALÇADA EN PLANTA SOTACOBERTA NO AJUSTADA A LLICÈNCIA, AL C. JOSEP PELLICER, 48-50-52.

El senyor Arcadi vilert Soler, president de la Comisió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Projectos Rial, SL

ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2006, que li ordena enderrocar l'excés d'alçada en planta sota coberta i ajustar-se a la llicència concedida per decret d'1 de gener de 2005 (exp. 20050694 MAJ), al c. Josep M. Pellicer, 48-50-52, al ser il·legalitzable.

Al·lega que no hi ha increment de superfície aproximada de 60 m2 €edificabilitat comptada en alçada superior a 1,90 m€ perquè a l'haver reduït l'alçada de la planta baixa en 40 cm. de llum la planta sota coberta ha vist augmentada la seva alçada, el que comporta un increment de superfície de 22,50 m2 enlloc dels 60 m2. I que les primeres mesures realitzades pel servei tècnic municipal són de la planta sota coberta i no de l'alçada màxima reguladora. Adjunta plànol de secció i esquema de variació d'alçada segons la reguladors i la d'obra.

El servei tècnic municipal ha informat que efectuada visita d'inspecció a l'obra ha comprovat les mesures de les alçades reguladores aplicades al mig de les parcel·les. L'edifici de quatre plantes (PB+3PP+PC) té una alçada de 13,50 m en la façana posterior i de 13,26 m en la façana principal. L'edifici de tres plantes (PB+2PP+PC) té una alçada de 10,65 m en les dues façanes. En el càlcul fet per determinar l'increment d'edificabilitat es va considerar que el pla inclinat de la coberta sortia a 0,70 m d'alçada de l'últim forjat, que és la mida dibuixada en la secció de la planta sota coberta del projecte, i no a 0,40 m que indica la cota. Per tant la infracció implica un increment de superfície aproximada de 60 m2 que computa com edificabilitat en superar l'alçada d'1,90 m.

Com a qüestió prèvia, amb independència de si es tracta d'un sol edifici construït sobre dues parcel·les, per diferenciar els dos cossos amb diferents alçades reguladores s'anomenaran edifici de quatre plantes i edifici de tres plantes.

L'alçada reguladora màxima dels edificis són de 13 m pel de quatre plantes i de 10 m pel de tres plantes, d'acord amb l'article 73 de les Normes urbanístiques del Pla general.

La planta sota coberta és la planta possible, en edificis acabats amb coberta inclinada, que es situa per sobre de l'últim pis, com a sostre d'aquest, i per sota de la planta coberta. La planta sota coberta s'ha de situar dins del marge de l'alçada reguladora màxima. La distància entre el sobre de la planta sota coberta i l'arrancada del pla inclinat no pot sobrepassar els 90 cm. Els espais de la planta sota coberta que tinguin una alçada igual o superior a 1,90 m computen a efectes d'edificabilitat. Tot això d'acord amb l'article 104 de les Normes urbanístiques del Pla general, i l'aplicació dels criteris municipals.

Respecte a l'alçada reguladora ha estat comprovat que els dos edificis no compleixen. A l'últim plànol presentat per la recurrent consta 13,05 m l'alçada total d'obra de l'edifici de quatre plantes quan en realitat és de 13,50 m en façana posterior i de 13,26 m en façana principal (supera la permesa en 0,50 m i 0,26 m), i no dibuixa l'edifici de tres plantes que s'ha comprovat té una alçada de 10,65 m en les dues façanes (supera la permesa en 0,65 m).

Respecte a les plantes sota coberta ha estat comprovat que tenen una alçada mitjà de 1,52 m i 1,22 m en la façana posterior i principal, respectivament, de l'edifici de quatre plantes, i de 1,48 m en les dues façanes de l'edifici de tres plantes. La recurrent no ha presentat plànols reals de l'obra feta que justifiqui fins quines alçades en sota coberta podria legalitzar tenint present que són dos edificis o cossos amb diferents alçades reguladores, però si partim que l'edifici de quatre plantes va obtenir llicència per una alçada en arrancada de la sota coberta de 0,40 m i que fóra possible legalitzar una part més de l'alçada amb la baixada dels forjats €sempre que no superés l'alçada reguladora de l'edifici ni 0,90 m€ queda una infracció que supera en molt les previsions del planejament.

Respecte a l'excés d'edificabilitat de l'edifici és correcte el càlcul de 60 m2. Els plànols del projecte aprovat marquen 0,40 m de distància entre el sobre de la planta sota coberta i l'arrancada del pla inclinat (en l'edifici de quatre plantes, respecte a l'altra edifici no consta) a fi de complir amb l'alçada màxima reguladora de 13 m, però si es calcula la proporció de l'alçada dibuixada resulta ser de 0,70 m (existeix discrepància entre allò escrit i allò dibuixat). Segons l'últim plànol presentat per la recurrent la distància esmentada és de 0,85 m amb una alçada de l'edifici de 13,05 m. Per aconseguir aquest increment en planta sota coberta, sense excedir-se de l'alçada reguladora, redueixen les alçades de les plantes, en especial de la planta baixa, tal com consta en el recurs de reposició. Ara bé, la realitat és diferent, tal com s'ha exposat la distància és de 1,52 m, de 1,22 m o de 1,48 m segons el lloc on es mesura. La reducció de l'alçada de les plantes permet aproximar-se a l'alçada en planta sota coberta dibuixada de 0,70 m però no a la realment efectuada. I com l'excés d'edificabilitat està calculat a partir d'aquest 0,70 m i no dels 0,40 m, l'excés d'edificabilitat resulta ser d'aproximadament 60 m2, i no de 22,50 m2 com defensa la recurrent.

Vistos els informes precedents i els articles esmentats, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents

A C O R D S:

Primer.-

Desestimar el recurs de reposició interposat per Projectos Rial, SL contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2006, que li ordena enderrocar l'excés d'alçada en planta sota coberta i ajustar-se a la llicència concedida per decret de 01.07.2005 (exp. 20050694 MAJ), al c. Josep M. Pellicer, 48-50-52.

Segon.-

Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Manteniment-

11-APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA PEL CANVI DE TRAVESSES DEL PARC DE CERDANYOLA.

El senyor Arcadi vilert Soler, president de la Comisió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vista la "Memòria valorada pel canvi de travesses del Parc de Cerdanyola", redactada pel Sr. Joan Carbonell i Angelats, cap de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment i Serveis, que inclou el subministrament i els treballs necessaris per realitzar el canvi de les travesses tractades amb creosota de les tres passarel·les del Parc de Cerdanyola, amb un pressupost per contracte de 46.778,76 EUR., IVA inclòs.

Atès que la present memòria reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que la memòria s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.-

Aprovar inicialment la "Memòria valorada pel canvi de travesses del Parc de Cerdanyola", redactada pel cap de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment i Serveis, Sr. Joan Carbonell i Angelats, amb un pressupost per contracte de 46.778,76 EUR., IVA inclòs.

SEGON.-

Sotmetre la memòria a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

- Servei de Habitatge-

12-APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER LA REALITZACIÓ D'OBRES DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES I OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DE BENS CATALOGATS.

El senyor Arcadi vilert Soler, president de la Comisió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Interessa incrementar l'import màxim de la subvenció per la instal·lació d'ascensors previst en les Normes per la concessió de subvencions per la realització d'obres de rehabilitació d'habitatges, enlloc de 6.000 que siguin 6.500 euros. El conveni de col·laboració signat amb ADIGSA el passat 15 de setembre, relatiu a obres d'accessibilitat en les comunitats de propietaris dels edificis administrats per ADIGSA al municipi, ha donat un nou impuls a la instal·lació d'ascensors.

A més convé millorar la redacció de les Normes segons els criteris per redactar els textos en català establerts pel Consorci per a la Normalització Lingüística.

També cal ajustar l'antiguitat dels edificis subvencionables a la fixada per la Generalitat de Catalunya, que és més de 15 anys i pot variar en cada convocatòria, per tant en lloc de fixar una antiguitat determinada es supedita a la normativa d'ajuts de la Generalitat de Catalunya.

L'article 8 de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, disposa que els serveis o entitats municipals que promoguin programes de subvenció aprovaran per cada una d'elles unes bases particulars, seran aprovades per l'òrgan competent per raó de la quantia del programa i s'exposaran en una publicació local o comarcal així com en les cartelleres d'anuncis municipals.

Correspon a la Comissió de Govern la seva aprovació en raó de les quanties reservades per aquestes subvencions, que fan un total de 140.795,80 euros, i estar dins de la seva competència en imports des de 60.102 euros fins a 6.010.121,04 euros, d'acord amb l'article 18 de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal del 2006.

Vist l'informe jurídic precedent, i en virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo a la Comissió de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents

A C O R D S:

Primer.-

Aprovar la modificació de les Normes per a la concessió de subvencions per la realització d'obres de rehabilitació d'habitatges i obres de restauració i conservació de béns catalogats.

Segon.-

Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, en una publicació local o comarcal i al tauler d'anuncis municipals, per a garantir que arribi a quants més ciutadans sigui possible."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Secció de Civisme i Cooperació-

13 APORTACIONS DE FINAL D'ANY AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PELS PROJECTES DE COOPERACIÓ D'ENTITATS DE MATARÓ.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la Comisió Municipal Informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets:

 1. L'any 1987, l'Ajuntament de Mataró es va adherir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir al desenvolupament i a la cooperació internacional.
 2. En data 21 d'abril de 2004, es va renovar el conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Mataró . En el marc d'aquest conveni l'Ajuntament de Mataró es compromet a transferir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament una aportació als projectes de cooperació escollits al llarg de l'any, dins els límits pressupostaris de l'Ajuntament.
 3. L'any 2006 l'Ajuntament de Mataró ha destinat l'1% dels ingressos propis per la Cooperació al Desenvolupament essent la quantitat resultant 485.735,85 euros. Al finalitzar l'any resten pendents 49.003,03 euros, que s'havien reservat per si es produeix alguna campanya d'emergència o d'ajuda humanitària que calgués fer-hi una aportació econòmica. Havent arribat a final d'any sense haver destinat els fons a aquestes finalitats, es destinen a completar aportacions a projectes que tenen consignació pendent i de duració plurianual i que estiguin promoguts conjuntament entre l'entitat i l'Ajuntament de Mataró.
 4. Per a triar aquests projectes se segueixen les línies prioritàries marcades per l'Ajuntament de Mataró i consensuades amb el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 12 de gener de 2000 i que han estat ratificades en el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament aprovat el mes de maig de 2006 per la Junta de Govern Local i que són:

 1. La Cooperació amb pobles de procedència de la immigració amb els següents objectius:

 • estrènyer la relació i el coneixement de la realitat dels països d'origen
 • implicar la participació ciutadana
 • impulsar treballs conjunts de cooperació al desenvolupament

   2.  Cooperació amb Centreamèrica:

 • recolzar els processos de pau i de democràcia
 • impulsar projectes municipalistes que afavoreixin la formació, la gestió democràtica, el desenvolupament local i la participació

   3.  La cooperació en la Mediterrània

 • estrènyer les relacions amb altres pobles i realitats del Mediterrani
 • identificar projectes per l'impuls del diàleg i la pau, la sostenibilitat i el desenvolupament des d'un treball conjunt amb altres municipis mediterranis

   4.  La cooperació de les entitats ciutadanes de Mataró

 • consolidar altres zones de treball en les que treballen de forma permanent entitats de la ciutat: Chiapas, Ayaviri, Senegal, Gàmbia€

   5.  En data 13 de novembre de 2006 es va reunir la Comissió d'Avaluació dels projectes formada per :

 • La Consellera-Delegada de Participació, Cooperació internacional, Dona, Sra. M. Rosa Cuscó
 • La Cap de la Secció Civisme i Cooperació, Sra. M. Àngels Briansó
 • L'Assessora jurídica de Serveis Personals, Sra. Victòria Costa
 • La tècnica de cooperació, Sra. M. Dolors Fernàndez

I havent-se reunit prèviament amb els responsables del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i segons els informes de seguiment es proposa subvencionar els projectes relacionats en la part resolutiva en funció de:

 • La consignació pressupostaria pendent.
 • Dels anys que resten per finalitzar el projecte.
 • Projectes promoguts per entitats ciutadanes de Mataró i preferentment els promoguts conjuntament amb l'Ajuntament de Mataró.

   6.  S'adjunten els informes favorables de la Secció de Civisme i Cooperació Internacional, de l'assessora jurídica de serveis personals i de la Intervenció de Fons Municipal.

Per tot això exposat, considero oportú proposar l'adopció, per part de la Junta de Govern Local, de l'acord següent:

 1. Autoritzar i disposar una subvenció de 49.003,03 euros (quaranta nou mil tres amb tres cèntims d'euro) atorgada al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en el marc del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Mataró signat el 21 d'abril de 2004, destinada als projectes següents:
 2.  

  Núm.

  Títol

  País

  Entitat

  Aportació

  1528

  Construcció i funcionament d'un Centre Social i Comunitari a Kabrousse

  Senegal

  Ass. Amics de l'Escola Pia al Senegal/Education Solidaire

  10.853,93

  1521

  Enfortiment de les capacitats organitzatives, productives i educatives per a les dones organitzades de MUSA

  Mèxic

  Fundació Grup Tercer Món/La Selva/MUSA

  15.346,51

  1393

  Promoció i Desenvolupament integral per a la població de San Gabán i comunitats.

  Perú

  Ass. Amics del Bisbe Joan Godayol/Parr. Nuestra Señora de San Gabán

  2.638,43

  1366

  Construcció i funcionament d'un centre d'acollida per a nens en el districte de Kurnool

  Índia

  Ass. Haribala/Ass. de Voluntaris de Kurnool

  4.070,19

  1377

  Suport al proveïment d'aigua potable i al rellançament d'activitats agropastorals a Kassa

  Senegal

  Ass. Planeta/AJAEDO

  14.596,73

  1529

  Reconstrucció de l'escola d'ensenyament primari d'Affiniam

  Senegal

  As. ANAFA/ADA

  1.497,24

  TOTAL 49.003,03

 3. Carregar aquesta despesa a la partida 10020 460110 4900 en concepte "Aportacions països subdesenvolupats" de la qual es preveu avançar el 100% de l'aportació, condicionada a l'aprovació definitiva de les modificacions del pressupost aprovades en el Ple Municipal de 7 de novembre d'enguany.
 4. Comunicar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a les entitats promotores dels projectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Benestar Social-

 1. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ACCEPTACIO DE L'APORTACIO EXTRAORDINÀRIA DE BENESTAR PEL TRANSPORT ADAPTAT.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la Comisió Municipal Informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Per decret número 9511/06, de data 2 de novembre, el conseller delegat de Benestar Social ha resolt aprovar la signatura d'un annex al protocol addicional any 2006, regulador de l'aportació econòmica complementària en programes de transport adaptat.

El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2006.

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

Únic.- Ratificar el decret número 9511/06, de data 2 de novembre, que en la seva part dispositiva resol el següent:

"1.- Aprovar la signatura de l'annex 2. Transport adaptat, del protocol addicional per l'any 2006, al conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials i benestar i família subscrit l'any 2005, regulador de l'aportació econòmica complementària en programes de transport adaptat.

2.- Acceptar l'aportació econòmica extraordinària i complementària a la ja atorgada, per un import de 38.616,30 euros.

3.- Ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local.

4.- Notificar aquesta resolució al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la signatura de l'esmentat annex 2. Transport adaptat."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

15 RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE 300.000 EUROS DE NOVA CIUTADANIA DE LA GENERALITAT.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la Comisió Municipal Informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Per decret número 9752/06, de 8 de novembre, el conseller delegat de Nova Ciutadania ha resolt acceptar una subvenció per al desenvolupament de programes i accions d'acollida i d'integració de persones estrangeres immigrades, concedida per la Secretaria per la Immigració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2006.

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

Únic.- Ratificar el decret número 9752/06, de data 8 de novembre, que en la seva part dispositiva resol el següent:

"1- Acceptar la subvenció per un import total de 300.077,02 euros atorgada per la Secretaria per a la Immigració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, destinada al desenvolupament de programes i accions d'acollida i d'integració de persones estrangeres immigrades. Les accions i programes objecte d'aquesta subvenció són:Codi 12 - contractació d'un mediador €€€€€€€€€€€€€€60.000 eurosCodi 15 - altres professionals de la diversitat - educadora €€€€€€.28.751,05 eurosCodi 15 - altres professionals de la diversitat - coordinadora s. Mediació 14.980 eurosCodi 15 - altres professionals de la diversitat - educadora €€€€€€ 11.999 eurosCodi 15 - altres professionals de la diversitat - dos dinamitzadors €€.. 14.788,26 eurosCodi 15 - altres professionals de la diversitat - dues educadores €€€.. 24.500 eurosCodi 15 - altres professionals de la diversitat - tèc. Suport administratiu 17.000 euros

Codi 21 - contractació d'un agent d'acollida €€€€€€€€€€€ 10.343,23 eurosCodi 23 - cursos de llengua catalana d'acollida (inicials, específics i AMPA) amb el CNL €€€€€€€€€€€€€€ 6.000 eurosCodi 24 - promoció del coneixement de l'entorn €€€€€€€€€.. 26.000 eurosCodi 32 - projecte Dones del Centre Sant Pau €€€€€€€€€€ 10.000 eurosCodi 32 - projectes de Dones de la Vocalia de Dones de l'Associació De Veïns de Rocafonda €€€€€€€€€€€€€.15.000 eurosCodi 32 - cursos de català per a entitats que treballen amb dones Immigrants €€€€€€€€€€€€€€€€€€. 8.515,48 eurosCodi 32 - projecte alternativa + 16 €€€€€€€€€€€€€€€.12.000 eurosCodi 32 - casal d'estiu per a joves de 16 a 18 anys €€€€€€€€€ 2.000 eurosCodi 32 - tallers de salut per a dones €€€€€€€€€€€€€€. 2.000 eurosCodi 33 - Shabab Al-Ghad €€€€€€€€€€€€€€€€€€. 6.000 eurosCodi 33 - mòduls sociolaborals per a dones €€€€€€€€€€€€ 6.000 eurosCodi 45 - tallers veïnals de sensibilització €€€€€€€€€€€€€1.200 eurosCodi 46 - espai de trobada per a les famílies: Fem un cafè € plegats €€.2.000 eurosCodi 46 - joves guia €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€. 1.500 eurosCodi 49 - activitats de sensibilització als barris €€€€€€€€€€. 12.000 eurosCodi 49 - activitats de sensibilització al voltant dels drets humans €€.. 6.000 eurosCodi 49 - contes d'arreu €€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 1.500 euros

2- Comunicar aquest acord a la Secretaria per a la Immigració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

 1. Ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

- Servei de Salut Pública i Consum-

16 PLA D'ACTUACIÓ VIH/SIDA A MATARÓ: DIAGNÒSTIC PER A LA SEVA ELABORACIÓ I DEFINICIÓ DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES PEL SEU DESENVOLUPAMENT.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la Comisió Municipal Informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Entre els problemes prioritaris a abordar durant el període 2003-06 que estan dins el Pla Municipal de la Salut de l'Ajuntament de Mataró aprovat l'any 2003, hi ha el de la infecció pel virus VIH/Sida, amb l'objectiu de disminuir la incidència d'infecció, tant per la via de transmissió sexual com per la via injectable, bàsicament en el cas de consum de drogues.

Des de l'any 1989, l'Ajuntament de Mataró, i en el marc de la proposta d'intervenció del Pla Municipal de Drogodependències, es va definir com objectiu dels diferents plans d'intervenció sobre l'addicció a drogues, la disminució de la incidència de la infecció per VIH entre els diversos grups de transmissió.

Amb els coneixements existents sobre els mecanismes de transmissió de la infecció s'ha anat fent evident la necessitat de fer un abordatge diferenciat no centrat exclusivament en els programes de prevenció de la drogodependència.

Per avançar cap a aquests objectius, el Ple Municipal va aprovar en data 2 de desembre de 2004 l'adhesió a la Xarxa Sida i Món Local, que portava implícit el compromís d'elaborar un Pla Local d'actuació en front de la infecció per VIH/Sida.

Aquest Pla d'actuació, fruit del treball coordinat de representants dels diferents serveis involucrats en la problemàtica de la infecció per VIH/Sida, tant a nivell assistencial com comunitari, planteja les línies estratègiques i propostes d'abordatge d'aspectes com la reinserció social i laboral, la promoció de valors socials de no discriminació.

Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

1.- Aprovar el Pla d'actuació VIH/SIDA a Mataró, que recull les actuacions a realitzar, planteja les línies estratègiques i propostes d'abordatge d'aspectes com la reinserció social i laboral, la promoció de valors socials de no discriminació, el text del qual consta a l'expedient.

2.- Donar compte d'aquest acord al Ple de l'Ajuntament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.