Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

28/11/2005

Escoltar

28/11/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

 DECRET

9502/2005 de 24 de novembre

Assumpte: Ordre del dia Junta de Govern Local 28 de novembre de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 28 de novembre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 14 de novembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3 Ratificar el decret d'Alcaldia 91/06/2005 d'11 de novembre, sobre execució de Sentència del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 1, recaiguda en el recurs 402/2004 interposat per INSTALERM, SCP.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de la instal·lació per a l'execució del projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic de la ciutat de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte executiu de substitució parcial de la coberta de l'edifici municipal situat al C/ Sant Josep, núm. 9, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de conservació i manteniment de zones verdes a la ciutat de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de material de neteja durant els anys 2006 i 2007, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de gasoil i gasolina per a l'Ajuntament de Mataró, l'Escola Universitària Politècnica de Mataró i el Patronat Municipal d'Esports, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de material d'oficina, informàtic i tècnic per a l'Ajuntament de Mataró, l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, l'Institut Municipal d'Educació i el Patronat Municipal d'Esports, mitjançant concurs i procediment obert.

10 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, adjudicat a favor de la mercantil ID GRUP, SA, per augment del preu del contracte en 12.000'00.-EUR., IVA. inclòs

11 Aprovació de la modificació del contracte de subministraments d'àrids, adjudicat a favor de la mercantil Transports i Excavacions Mataró, SL., per augment del preu del contracte en 18.300'00.-EUR., IVA. inclòs.

12 Aprovació de l'arrendament del local situat al c/ de la Bobinadora 95 i c/ de la Cosidora, 38 i 40, del sector de les hortes de Camí Ral, propietat de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA. (PUMSA), per destinar-lo a usos d'activitats culturals i socials, amb una durada de 10 anys i per l'import de 6.804'00.-EUR. semestrals (1.134.-EUR./mes), import al qual s'haurà d'afegir IVA. i despeses.

13 Adjudicació de les obres de reurbanització de la Pl. Beat Salvador i carrer Na Pau i Don Magí de Villalonga, a favor de "Construcciones A Feu".

14 Adjudicació del subministrament de gespitoses, adobs, productes fitosanitaris, etc, pel viver municipal, a favor de "Ribas Fitosanitaris, SL".

15 Adjudicació del subministrament d'arbres pel Viver Municipal, a favor de Josep M. Joher Mitjà.

16 Ratificació del decret d'Alcaldia 9322/2005 de 18 de novembre, relatiu a l'adjudicació del subministrament de telefonia IP per als centres cívics i d'un sistema d'IPCC, a favor de "T-Systems ITC Services España, SAU", fins un import de 46.511'91EUR.

17 Ratificació del decret d'Alcaldia 9324/2005, de 18 de novembre, relatiu a l'adjudicació del subministrament i instal.lació d'un equip d'electrònica de xarxa (switch ethernet) per l'edifici d'El Carreró, a favor de "Unitronics Comunicaciones, SA", fins un import de 39.069'83 EUR.

18 Ratificació del decret d'Alcaldia 9321/2005, de 18 de novembre, relatiu a l'adjudicació del subministrament i implantació d'un sistema d'accés a les aplicacions corporatives basat en tecnologia "Citrix", a favor de "Scorpion Sistemas, SA", fins un import de 39.913'28 EUR.

19 Ratificació del decret d'Alcaldia 9323/2005, de 18 de novembre, relatiu a l'adjudicació del subministrament d'una llibreria de cintes de salvaguarda i nous servidors pels sistemes d'informació, a favor de "Unitronics Comunicaciones, SA", fins un import de 69.847'81 EUR.

-Servei de Recursos Humans-

20 Donar compte de la Sentència del Jutjat de lo Social núm.2 de Mataró, recaiguda en el procediment en matèria d'acomiadament nº 367/2005, que absol a l'Ajuntament de Mataró de les pretensions contingudes a la demanda.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

21 Aprovació inicial del projecte executiu d'adeqüació de local per a joves al carrer Teià núm. 5.

-Servei d'Urbanisme-

22 Aprovació inicial de l'estudi de detall del carrer Fray Luís de León 72-76 cantonada amb Ramon Llull 14-16.

23 Ordre de retirada de rètol a la rda. O'Donnell, 80-82 bxs.

24 Ordre de retirada de rètols al c. Matheu, 36 bxs.

25 Ordre de retirada de rètol i aparell d'aire condicionat al c. Matheu, 33 bxs.

26 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a la Riera Figuera Major, 47.

27 Ordre de retirada d'aparells d'aire condicionat a la rda. Països Catalans, 86 bxs 4a / c. Arístides Maillol.

28 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Argentona, 84 1r / c. Sant Pau.

-Servei de Manteniment-

29 Aprovació inicial del projecte d'adequació del local situat al c. Colòmbia, 49-53 de Mataró com a centre per a la gent gran i biblioteca.

30 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "E" (trams de la ronda de Francesc Macià, carrer de Sant Cugat, dels passatges Comptes Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just, Ferran II el Catòlic i la zona de petanca i de davant el poliesportiu Eusebi Millán).

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 22/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia vint-i-vuit de novembre de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Genís Bargalló i Checa 3r.Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 14 de novembre de 2005.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 9106/2005 D'11 DE NOVEMBRE, SOBRE EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DEL JUTJAT DE LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1, RECAIGUDA EN EL RECURS 402/2004 INTERPOSAT PER INSTALERM, SCP.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 9106/2005 de 11 de novembre, el senyor Alcalde va resoldre per urgència executar la Sentència del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 1, recaiguda en el Recurs 402/2004 - Secció 2, interposat per INSTALERM, S.C.P. contra el Decret 4235/2004 de 28 de maig de la consellera delegada de Serveis centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, que va desestimar el Recurs de reposició presentat per l'esmentada empresa contra la liquidació de l'IAE corresponent a l'exercici 2003.

El motiu de la urgència va ser que teníem el termini de deu dies per executar-la i retornar la quantitat indegudament recaptada.

En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent ACORD:

ÚNIC.-

Ratificar el Decret d'Alcaldia 9106/2005 de 11 de novembre, que en la seva part dispositiva deia el següent:

 1. En compliment de la Sentència de data 14 d'octubre de 2005, dictada contra el Decret 4235/2004 de 28 de maig de la consellera delegada de Serveis centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, que va desestimar el recurs de reposició presentat per INSTALERM, S.C.P, ANUL·LAR la liquidació núm. 936598, practicada a INSTALERM, S.C.P. en concepte de l'IAE corresponent a l'exercici 2003.
 2. ORDENAR la devolució de la quantitat ingressada, d'un import de 1202,46.- euros, més els interessos corresponent des del dia 26 de març de 2004 fins la data de seva devolució.
 3. COMUNICAR aquesta Resolució al servei de Tresoreria i a l'ORGT als efectes del seu compliment.
 4. NOTIFICAR-LA a la persona interessada i manifestar-li que per poder procedir al retorn de l'import pagat, caldrà que s'adreci a l'oficina de l'Organisme de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona ( c/ Sant Joaquim, n. 3-5) amb aquesta resolució, l'original del rebut de pagament del banc o caixa, el número de compte corrent on desitja que l'ORGT li aboni aquesta quantitat i
 5. fotocòpia del seu DNI. Per obtenir més informació pot trucar al telèfon 937 994 900.

 6. ELEVAR aquesta resolució a la Junta de Govern per la seva ratificació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Compres i Contractacions-

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONTROL TARIFARI I TELEGESTIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA CIUTAT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment de data 3 de novembre de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de la instal·lació per a l'execució del projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic a la ciutat de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 710.943,05.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 17/11/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/43311Z/61300 del pressupost municipal que s'aprovi per a les anualitats 2006, 2007 i 2008 a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti durant dites anualitats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de la instal·lació per a l'execució del projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic a la ciutat de Mataró, atesa la utilitat pública de la instal·lació segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 710.943,05.-EUR., IVA. Inclòs, (a raó de 235.870,04.-EUR, IVA, inclòs per l'any 2006, 234.976,86.-EUR, IVA, inclòs pel 2007 i 240.096,15.-EUR, IVA, inclòs pel 2008).

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de la instal·lació per a l'execució del projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic a la ciutat de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 710.943,05.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/43311Z/61300 d'acord amb els imports i anualitats del pressupost municipal que a continuació es detallen:

Any 2006: 235.870,04.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 56171)

Any 2007: 234.976,86.-EUR, IVA, inclòs. (doc. AFUT núm. 56172)

Any 2008: 240.096,15.-EUR, IVA, inclòs.(doc AFUT núm. 56173).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de com a mínim 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 40543/43311Z/61300 del pressupost municipal que s'aprovi per a les anualitats 2006, 2007 i 2008.

Sisè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic de la ciutat de Mataró, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA COBERTA DE L'EDIFICI MUNICIPAL SITUAT AL C/ SANT JOSEP, NÚM. 9, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres de data 14 d'octubre de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del projecte executiu de substitució parcial de la coberta de l'edifici municipal situat al carrer de Sant Josep, núm. 9, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 168.662,48.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 17/11/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/31333A/63200 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat, essent que es preveu consignar crèdit adequat i suficient al pressupost que s'aprovi pel 2006.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte executiu de substitució parcial de la coberta de l'edifici municipal situat al carrer de Sant Josep, núm. 9, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 168.662,48.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte executiu de substitució parcial de la coberta de l'edifici municipal situat al carrer de Sant Josep, núm. 9, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 168.662,48.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/31333 A/63200 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualitats que a continuació s'especifiquen:

Any 2005: 100.000,00.-EUR, IVA, inclòs

Any 2006: 68.662,48.-EUR, IVA, inclòs.

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de com a mínim 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/31333A/63200 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006.

Sisè.-

Així mateix es condicionen els efectes del present acord a la condició suspensiva d'aprovació de la modificació del pressupost municipal, prevista per al proper Ple Municipal del mes de desembre."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE ZONES VERDES A LA CIUTAT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 3/11/2005 efectuat pel Cap del Servei de Manteniment es sol·licita la contractació del servei de conservació i manteniment de zones verdes des de març de 2006 a febrer de 2008, per un import global pels dos anys de durada del contracte de 739.455,4.-EUR., IVA. inclòs.

El Secretari General informà en data 18/11/2005 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40533/434140/21000 dels pressupostos municipals que s'aprovin per a les anualitats del 2006, 2007 i 2008 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant els expressats exercicis pressupostaris.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 196.3, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar, d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, l'expedient de contractació del servei de conservació i manteniment de zones verdes des de març de 2006 a febrer de 2008, amb tipus fixat per a la seva adjudicació de fins a 739.455,4.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 739.455,4.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40533/434140/21000 d'acord amb els imports i anualitats que es detallen a continuació:

Any 2006

 • 306.361,03.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus AFUT núm. 200500056177).

Any 2007

 • 369.727,70.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus AFUT núm. 200500056178)

Any 2008

 • 63.366,67.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus AFUT núm. 200500056179)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 52 dies naturals a comptar a partir del dia en el que es remet l'anunci de licitació al butlletí de la Unió Europea, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per a les anualitats del 2006, 2007 i 2008."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA DURANT ELS ANYS 2006 I 2007, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"La Coordinadora de Compres del Servei de Compres i Contractacions sol·licita mitjançant informe de data 8 de novembre de 2005 el subministrament de material de neteja per l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2006 i 2007. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 32.000,00.-EUR., IVA. Inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 18/11/2005, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a la partida 30401/12161/22108 del pressupost municipal que s'aprovi per els anys 2006 i 2007 es preveu consignar crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que meritarà el contracte en dites anualitats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de material de neteja per l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2006 i 2007, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 32.000,00.- EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import de 32.000'00.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de la partida núm. 30401/12161/22108 amb els següents imports i anualitats:

Any 2006

16.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 200500057676)

Any 2007

16.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 200500057677)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 30401/12161/22108 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2006 i 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE GASOIL I GASOLINA PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ I EL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"La Coordinadora de Compres del Servei de Compres i Contractacions sol·licita mitjançant informe de data 8 de novembre de 2005 el subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2006 i 2007. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 147.928,00.-EUR., IVA. Inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 18/11/2005, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a les partides 30401/12181/22103, 30401/22213/22103 i 30401/51115/22103 del pressupost municipal que s'aprovi per els anys 2006 i 2007 es preveu consignar crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que meritarà el contracte en dites anualitats igual que a les partides del pressupost municipal dels organismes autònoms que s'especificaran en el punt quart de la part resolutiva del present acord.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2006 i 2007, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import global de 147.928,00.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de les següents partides, imports i anualitats tant del pressupost de l'Ajuntament com dels organismes autònoms.

Ajuntament de Mataró

Partida 30401/121810/22103

Any 2006: 7.464,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 57645)

Any 2007: 7.464,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 57652)

Partida 30401/222130/22103

Any 2006: 31.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 57648)

Any 2007: 31.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 57656)

Partida 30401/511150/22103

Any 2006: 27.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 57650)

Any 2007: 27.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 57660)

Patronat Municipal D'Esports

Partida F0100/452310/22103

Any 2006: 2.500.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 7809)

Any 2007: 2.500.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 7809).

Escola Universitària Politècnica

Partida EUPMT/422400/22103

Any 2006: 6.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4765)

Any 2007: 6.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4766)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipals esmentades anteriorment dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2006 i 2007 i dels pressupostos que s'aprovin pels mateixos anys en els organismes municipals a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

9 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA, INFORMÀTIC I TÈCNIC PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ, L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I EL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"La Coordinadora de Compres del Servei de Compres i Contractacions sol·licita mitjançant informe de data 7 de novembre de 2005 el subministrament de material d'oficina, informàtic i tècnic durant els anys 2006 i 2007. L'import global de licitació del subministrament és de fins a 159.892,73.-EUR., IVA. Inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 18/11/2005, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a les partides 30401/12161/22000 i 30401/12161/22002 del pressupost municipal que s'aprovi per els anys 2006 i 2007 es preveu consignar crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que meritarà el contracte en dites anualitats igual que a les partides del pressupost municipal dels organismes autònoms que s'especificaran en el punt quart de la part resolutiva del present acord.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de material d'oficina, informàtic i tècnic durant els anys 2006 i 2007, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import global de 159.892,73.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de les següents partides, imports i anualitats tant del pressupost de l'Ajuntament com dels organismes autònoms.

Ajuntament de Mataró

Partida 30401/121610/22000

Any 2006: 45.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 56698)

Any 2007: 45.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 56699)

Partida 30401/121610/22002

Any 2006: 13.500.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 56700)

Any 2007: 13.500.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 56701)

Patronat Municipal D'Esports

Partida F0100/452110/22000

Any 2006: 2.400.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 7814)

Any 2007: 800.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 7815).

Escola Universitària Politècnica

Partida EUPMT/422420/22000

Any 2006: 160.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4678)

Any 2007: 160.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4679)

Partida EUPMT/422410/22000

Any 2006: 471,40.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4672) i 471,40.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4674) i 100.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4676) i 471,40.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4668)

Any 2007: 471,40.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4673) i 471,40.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4675) i 100.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4677) i 471,40.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4669) i 471,40.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4670)

Partida EUPMT/422400/22000

Any 2006: 800.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4664) i 314,27.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4667)

Any 2007: 800.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4665) i 314,27.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 46666)

Institut Municipal d'Educació

Partida 02250/422230/22000

Any 2006 i 2007: 12.210,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14801)

Partida 01000/422000/22000

Any 2006 i 2007: 4.070,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14803)

Partida 02110/422100/22000

Any 2006 i 2007: 909,73.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14809) i 909,73.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14811) i 909,73.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14812) i 1.008,44.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14814) i 792,20.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14815) i 558,15.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14816)

Partida 02300/423100/22000

Any 2006 i 2007: 3.663,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14819)

Partida 02300/423200/22000

Any 2006 i 2007: 1.425,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14820)

Partida 01000/422000/22002

Any 2006 i 2007: 1.018,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14802)

Partida 02110/422100/22002

Any 2006 i 2007: 109,25.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14804) i 109,25.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14805) i 109,25.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14806) i 121,10.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14807) i 95,13.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14808) i 67,03.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14810)

Partida 02250/422230/22002

Any 2006 i 2007: 4.070,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 4.070,00)

Partida 02300/423100/22002

Any 2006 i 2007: 611,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14817)

Partida 02300/423200/22002

Any 2006 i 2007: 407,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 407,00)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipals esmentades anteriorment dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2006 i 2007 i dels pressupostos que s'aprovin pels mateixos anys en els organismes municipals a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

10 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER MICROINFORMÀTICA, ADJUDICAT A FAVOR DE LA MERCANTIL ID GRUP, SA, PER AUGMENT DEL PREU DEL CONTRACTE EN 12.000'00.-EUR., IVA. INCLÒS

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per acord de la Junta de Govern Local de dia 2 de maig de 2005 s'adjudicà a favor de la mercantil ID GRUP, SA. la contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró durant l'anualitat del 2005, per l'import de 50.000,00.-EUR., IVA. inclòs.

Mitjançant informe de data 18 de novembre de 2005 el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions i el Coordinador de Suport Informàtic del mateix servei sol·liciten una ampliació del contracte per import de 12.000,00.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'obertura del Telecentre i altres centres oberts al ciutadà, així com per poder atendre les noves necessitats de hardware de l'Ajuntament.

Aquesta modificació suposa un increment del 24 % respecte del preu inicial d'adjudicació.

L'art. 101 en relació amb els arts. 189 i 192.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques manifesta la possibilitat de modificar el contracte per raons d'interès públic, degut a causes noves o necessitats imprevistes.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 8 de setembre de 2005, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei promotor de la contractació.

Atès el previst als arts. 101, 189, 192.c), 42 i concordants del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'ampliació del contracte de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil ID GRUP, SA., ampliació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 12.000,00.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Autoritzar i disposar l'import de 12.000,00.-EUR., IVA. inclòs, a favor de ID GRUP, SA., import el qual anirà a càrrec de la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost aprovat pel 2005 (operació AD núm. 200500060400)

Tercer.-

Requerir a l'entitat adjudicatària a fi de que dintre del termini màxim de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 480.-EUR."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

11 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS D'ÀRIDS, ADJUDICAT A FAVOR DE LA MERCANTIL TRANSPORTS I EXCAVACIONS MATARÓ, SL., PER AUGMENT DEL PREU DEL CONTRACTE EN 18.300'00.-EUR., IVA. INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut del contracte de subministrament d'àrids, adjudicat a favor de la mercantil Transports i Excavacions Mataró, SL, per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 4 de març de 2002, per l'import de 30.050,61.-EUR, IVA. Inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Mitjançant decret núm. 9419/2003 de 23 de desembre del Conseller Delegat de Seguretat, Prevenció, Interior i Hisenda es prorrogà el contracte pels anys 2004 i 2005 per un import de fins a 30.050,58.-EUR, IVA, inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment, amb data 20/10/2005, en el que sol·licita l'ampliació del contracte esmentat en el punt anterior per un import de 18.300.-EUR., degut a un augment en el nombre de places i espais públics a mantenir per la qual cosa la despesa és superior a la prevista inicialment.

Aquesta ampliació suposa un increment del 60,8 % respecte el preu del contracte inicial per la qual cosa cal l'acceptació de l'adjudicatari. Consta aquesta acceptació en data 19/10/2005 amb entrada al registre en data 20/10/2005.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 21 de novembre de 2005, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

Atès el previst als arts. 101, 189, 192.c), 42 del R.D.L 2/2000, de 16 de juny , pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 40533/434140/21000 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'ampliació del contracte de subministrament d'àrids, adjudicat a favor de la mercantil Transports i Excavacions Mataró, SL., ampliació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 18.300.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Autoritzar i disposar l'import de 18.300.-EUR., IVA. inclòs, a favor Transports i Excavacions Mataró, SL., import el qual anirà a càrrec de la partida núm. 40533/434140/21000 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. tipus ADC núm. 200500054122).

Tercer.-

Requerir a l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 732.-EUR."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

12 - APROVACIÓ DE L'ARRENDAMENT DEL LOCAL SITUAT AL C/ DE LA BOBINADORA 95 I C/ DE LA COSIDORA, 38 I 40, DEL SECTOR DE LES HORTES DE CAMÍ RAL, PROPIETAT DE PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA. (PUMSA), PER DESTINAR-LO A USOS D'ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS, AMB UNA DURADA DE 10 ANYS I PER L'IMPORT DE 6.804'00.-EUR. SEMESTRALS (1.134.-EUR./MES), IMPORT AL QUAL S'HAURÀ D'AFEGIR IVA. I DESPESES.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament té la necessitat de disposar d'un local per a destinar-lo a diverses tasques sòcio-culturals.

Mitjançant informe de data 17/11/2005 el cap de Patrimoni manifesta la procedència de l'arrendament del local propietat de PUMSA, situat al C/ Bobinadora, 95 i c/ de la Cosidora, 38 i 40, de Mataró, del sector de les Hortes del Camí Ral, d'acord amb el preu d'arrendament oferts i segons els actuals preus de mercat.

S'acompanya model de contracte d'arrendament amb expressió de la seva durada, import de l'arrendament i regulació de la resta de despeses i conceptes que intervenen a la relació arrendatícia.

Mitjançant informe de data 17/11/2005 les assessores jurídiques del Servei de Gestió Econòmica i de Compres i Contractacions manifesten la procedència i legalitat de procedir a l'arrendament del local esmentat segons l'actual legislació vigent a l'efecte.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a la partida núm. 30821/451290/20200 del pressupost municipal aprovat per al 2005 i es preveu destinar crèdit adequat i suficient a l'expressada partida en el pressupost mpal. que s'aprovi per a les anualitats 2006 a 2015, ambdues incloses.

Resulta d'aplicació el Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, en especial els articles 5.3 i 9.1 i 182.c, el reglament que el desenvolupa, la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones públicas, i la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Arrendar a PUMSA el local de la seva propietat situat situat al C/ Bobinadora, 95 i c/ de la Cosidora, 38 i 40, de Mataró, del sector de les Hortes del Camí Ral, arrendament el qual tindrà una durada de deu anys, a comptar des del 28/11/2005 i fins al 30/11/2015, ambdós inclosos. L'arrendament s'estableix amb les condicions consignades al model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta.

Segon.- Aprovar el model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta, en les condicions contingudes al mateix, amb sotmissió a les quals es regularà la relació arrendatícia que s'aprova.

Tercer.- Aprovar la renda mensual a la que ascendirà l'arrendament expressat en els punts anteriors, per l'import de 1.134'00 euros, quantitat a la qual s'haurà d'afegir el corresponent percentatge d'IVA i despeses establertes.

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'arrendament que aquí s'aprova amb càrrec a la partida núm. 30821/451290/20200 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualitats que a continuació s'expressen:

Exercici 2005: Operació AD núm 2005000059917, d'import 1.480'16.-Euros;

Exercici 2006 i següents: relació ADFUT núm 200500002246; d'import 17.761'92.-EUR. per a cada anualitat;

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la contractació aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida que s'esmenta en els pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2006 a 2015, ambdós inclosos.

Cinquè.- Excloure a PUMSA del dipòsit de garantia definitiva quant a l'adjudicació de la present contractació, per aplicació analògica del previst a l'article 39 del Text Refós 2/2000."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

13 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA PL. BEAT SALVADOR I CARRER NA PAU I DON MAGÍ DE VILLALONGA, A FAVOR DE "CONSTRUCCIONES A FEU".

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte executiu de reurbanització de la pl. Beat salvador i dels c. Na Pau i Don Magí de Villalonga, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 25 d'octubre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte executiu de reurbanització de la pl. Beat salvador i dels c. Na Pau i Don Magí de Villalonga, a Mataró, a l'empresa "Construcciones A Feu, SA" fins un import de 127.462'46 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/51111A/60100 del pressupost municipal per a l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte executiu de reurbanització de la pl. Beat salvador i dels c. Na Pau i Don Magí de Villalonga, a Mataró, a l'empresa "Construcciones A Feu, SA" fins un import de 127.462'46 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/51111A/60100 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 59843).

Tercer.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 1.923'48 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, equivalent a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 5.098'50 € i pagui l'import de 183'82 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

14 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE GESPITOSES, ADOBS, PRODUCTES FITOSANITARIS, ETC, PEL VIVER MUNICIPAL, A FAVOR DE "RIBAS FITOSANITARIS, SL".

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de gespitoses, adobs, productes fitosanitaris l similars pel Viver Municipal de l'Ajuntament de Mataró, pels anys 2006 i 2007.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció del Viver Municipal de l'Ajuntament de Mataró, de data 9 de novembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament de gespitoses, adobs, productes fitosanitaris l similars pel Viver Municipal de l'Ajuntament de Mataró, pels anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Ribas Fitosanitaris, SL" fins un import de 36.060'72 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 18.030'36 € anuals.

Tenint en compte que la previsió inicial de la partida 40523/434120/22109 dels pressupostos municipals per als anys 2006 i 2007 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de gespitoses, adobs, productes fitosanitaris l similars pel Viver Municipal de l'Ajuntament de Mataró, pels anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Ribas Fitosanitaris, SL" fins un import de 36.060'72 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 18.030'36 € anuals.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40523/434120/22109, de la següent manera:

 • Quant a 18.030'36 €, amb càrrec al pressupost de 2006 (doc. compt. DFUT núm. 58937).
 • Quant a 18.030'36 €, amb càrrec al pressupost de 2007 (doc. compt. DFUT núm. 58938).
 • Tercer.- Pel que fa als exercicis pressupostaris de 2006 i 2007, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que s'aprovin per l'Ajuntament de Mataró.

  Quart.-

  Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.442'43 € i pagui l'import de 152'09 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  15 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PEL VIVER MUNICIPAL, A FAVOR DE JOSEP M. JOHER MITJÀ.

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament d'arbres pel Viver Municipal de l'Ajuntament de Mataró, pels anys 2006 i 2007.

  Atès l'informe emès pel Cap de la Secció del Viver Municipal de l'Ajuntament de Mataró, de data 4 de novembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament d'arbres pel Viver Municipal de l'Ajuntament de Mataró, pels anys 2006 i 2007, a favor de Josep M Joher Mitjà fins un import de 66.111'34 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 33.055'67 € anuals.

  Vista l'Acta de la Mesa de Contractació de data 17 de novembre de 2005, en la qual es proposa l'exclusió de la plica presentada per l'empresa "Garden Tona, SL" en haver-se presentat fora de termini.

  Tenint en compte que la previsió inicial de la partida 40523/434120/22109 dels pressupostos municipals per als anys 2006 i 2007 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

  Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Declarar no admesa la plica presentada per l'empresa "Garden Tona, SL" en haver estat presentada fora de termini.

  Segon.-

  Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament d'arbres pel Viver Municipal de l'Ajuntament de Mataró, pels anys 2006 i 2007, a favor de Josep M Joher Mitjà fins un import de 66.111'34 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 33.055'67 € anuals.

  Tercer.-

  Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40523/434120/22109, de la següent manera:

  • Quant a 33.055'67 €, amb càrrec al pressupost de 2006 (doc. compt. DFUT núm. 56508).
  • Quant a 33.055'67 €, amb càrrec al pressupost de 2007 (doc. compt. DFUT núm. 56511).
  • Quart.-

   Pel que fa als exercicis pressupostaris de 2006 i 2007, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que s'aprovin per l'Ajuntament de Mataró.

   Cinquè.-

   Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.644'45 € i pagui l'import de 300'67 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

   Sisè.-

   Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   16 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 9322/2005 DE 18 DE NOVEMBRE, RELATIU A L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TELEFONIA IP PER ALS CENTRES CÍVICS I D'UN SISTEMA D'IPCC, A FAVOR DE "T-SYSTEMS ITC SERVICES ESPAÑA, SAU", FINS UN IMPORT DE 46.511'91EUR.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Per Decret 9322/2005, de 18 de novembre, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del subministrament de telefonia IP per als centres cívics i adquisició d'un sistema d'IPCC per a l'Ajuntament de Mataró a favor de l'empresa l'empresa "T-Systems ITC Services España, SAU" i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

   En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

   Únic.-

   Ratificar el Decret 9323/2005, de 18 de novembre, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

   "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de telefonia IP per als centres cívics i adquisició d'un sistema d'IPCC per a l'Ajuntament de Mataró.

   Atès l'informe emès pel Cap de Projectes de Telecomunicacions del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 4 de novembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament de telefonia IP per als centres cívics i adquisició d'un sistema d'IPCC per a l'Ajuntament de Mataró, a l'empresa "T-Systems ITC Services España, SAU" fins un import de 46.511'91.-EUR, IVA inclòs.

   Tenint en compte que a la partida 30630/52112Z/62600 del pressupost municipal per a l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

   Vist el resultat de la Mesa de Contractacions de data 17 de novembre de 2005.Atès el calendari de reunions dels òrgans de Govern i la previsió d'inici del present contracte segons el disposat al plec econòmic administratiu particular.

   En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

   Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de telefonia IP per als centres cívics i adquisició d'un sistema d'IPCC per a l'Ajuntament de Mataró, a l'empresa "T-Systems ITC Services España, SAU" fins un import de 46.511'91.-EUR, IVA inclòs.

   Segon.- Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti còpia de les clàusules de l'assegurança de responsabilitat civil i documentació que acrediti (certificats positius) que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributària i amb la Seguretat Social.

   Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30630/52112Z/62600 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 57628).

   Quart.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 57627, de 488'09.-EUR, corresponent a l'adequació de la previsió inicial d'adjudicació i l'import real de l'adjudicació.

   Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.860'48.-EUR i pagui l'import de 166'19.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

   Sisè.- Ratificar el present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró".

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   17 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 9324/2005, DE 18 DE NOVEMBRE, RELATIU A L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN EQUIP D'ELECTRÒNICA DE XARXA (SWITCH ETHERNET) PER L'EDIFICI D'EL CARRERÓ, A FAVOR DE "UNITRONICS COMUNICACIONES, SA", FINS UN IMPORT DE 39.069'83 EUR.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Per Decret 9324/2005, de 18 de novembre, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del subministrament i instal·lació d'un equip d'electrònica de xarxa (switch ethernet) per l'edifici municipal d'el Carreró, 13-15 a favor de l'empresa l'empresa " Unitronics Comunicaciones, SA" i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

   En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

   Únic.-

   Ratificar el Decret 9324/2005, de 18 de novembre, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

   "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i instal.lació d'un equip d'electrònica de xarxa (switch ethernet) per l'edifici municipal d'El Carreró, 13-15.

   Atès l'informe emès pel Coordinador de Sistemes i Suport Informàtic del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de novembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament i instal.lació d'un equip d'electrònica de xarxa (switch ethernet) per l'edifici municipal d'El Carreró, 13-15, a l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SA" fins un import de 39.069'83.-EUR, IVA inclòs.

   Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal per a l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

   Vist el resultat de la Mesa de Contractacions de data 17 de novembre de 2005.

   Atès el calendari de reunions dels òrgans de Govern i la previsió d'inici del present contracte segons el disposat al plec econòmic administratiu particular.

   En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

   Primer. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament i instal.lació d'un equip d'electrònica de xarxa (switch ethernet) per l'edifici municipal d'El Carreró, 13-15, a l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SA" fins un import de 39.069'83.-EUR, IVA inclòs.

   Segon. Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti documentació que acrediti (certificats positius) que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributària i amb la Seguretat Social.

   Tercer. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 58877).

   Quart. Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 58874, de 930'17.-EUR, corresponent a l'adequació de la previsió inicial d'adjudicació i l'import real de l'adjudicació.

   Cinquè. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.562'79.-EUR i pagui l'import de 158'56.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

   Sisè. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   18 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 9321/2005, DE 18 DE NOVEMBRE, RELATIU A L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA D'ACCÉS A LES APLICACIONS CORPORATIVES BASAT EN TECNOLOGIA "CITRIX", A FAVOR DE "SCORPION SISTEMAS, SA", FINS UN IMPORT DE 39.913'28 EUR.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Per Decret 93212005, de 18 de novembre, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del subministrament i implantació d'un sistema d'accés a les aplicacions corporatives, basat en tecnologia "citrix", per l'Ajuntament de Mataró a favor de l'empresa l'empresa " Scorpion Sistemas, SA" i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

   En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

   Únic.-

   Ratificar el Decret 9321/2005, de 18 de novembre, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

   "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i implantació d'un sistema d'accés a les aplicacions corporatives, basat en tecnologia "citrix", per a l'Ajuntament de Mataró.

   Atès l'informe emès pel Coordinador de Sistemes i Suport Informàtic del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de novembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament i implantació d'un sistema d'accés a les aplicacions corporatives, basat en tecnologia "citrix", per a l'Ajuntament de Mataró, a l'empresa "Scorpion Sistemas, SA" fins un import de 39.913'28.-EUR, IVA inclòs.

   Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/64000 del pressupost municipal per a l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

   Vist el resultat de la Mesa de Contractacions de data 17 de novembre de 2005.

   Atès el calendari de reunions dels òrgans de Govern i la previsió d'inici del present contracte segons el disposat al plec econòmic administratiu particular.

   En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

   Primer. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament implantació d'un sistema d'accés a les aplicacions corporatives, basat en tecnologia "citrix", per a l'Ajuntament de Mataró, a l'empresa "Scorpion Sistemas, SA" fins un import de 39.913'28.-EUR, IVA inclòs.

   Segon. Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti documentació que acrediti (certificats positius) que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributària i amb la Seguretat Social, així com document de nomenament dels tècnics que l'empresa assignarà al compliment del contracte.Tercer. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30620/12132Z/64000 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 59502).

   Quart. Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 59365, de 86'72.-EUR, corresponent a l'adequació de la previsió inicial d'adjudicació i l'import real de l'adjudicació.

   Cinquè. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.596'53.-EUR i pagui l'import de 160'32.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

   Sisè. Ratificar el present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró".

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   19 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 9323/2005, DE 18 DE NOVEMBRE, RELATIU A L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA LLIBRERIA DE CINTES DE SALVAGUARDA I NOUS SERVIDORS PELS SISTEMES D'INFORMACIÓ, A FAVOR DE "UNITRONICS COMUNICACIONES, SA", FINS UN IMPORT DE 69.847'81 EUR.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Per Decret 9323/2005, de 18 de novembre, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del subministrament d'una llibreria de cintes de salvaguarda pels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Mataró a favor de l'empresa Unitronics Comunicaciones, SA i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

   En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

   Únic.-

   Ratificar el Decret 9323/2005, de 18 de novembre, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

   "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament d'una llibreria de cintes de salvaguarda pels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Mataró.

   Atès l'informe emès pel Coordinador de Sistemes i Suport Informàtic del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de novembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament d'una llibreria de cintes de salvaguarda pels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Mataró, a l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SA" fins un import de 69.847'81.-EUR, IVA inclòs.

   Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal per a l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

   Vist el resultat de la Mesa de Contractacions de data 17 de novembre de 2005.

   Atès el calendari de reunions dels òrgans de Govern i la previsió d'inici del present contracte segons el disposat al plec econòmic administratiu particular.

   En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

   Primer. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament d'una llibreria de cintes de salvaguarda pels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Mataró, a l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SA" fins un import de 69.847'81.-EUR, IVA inclòs.

   Segon. Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti documentació que acrediti (certificats positius) que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributària i amb la Seguretat Social.

   Tercer. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 59543).

   Quart. Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 59538, de 152'19.-EUR, corresponent a l'adequació de la previsió inicial d'adjudicació i l'import real de l'adjudicació.

   Cinquè. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.793'91.-EUR i pagui l'import de 160'32.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

   Sisè. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

   Setè. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró".

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   -Servei de Recursos Humans-

   20 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM.2 DE MATARÓ, RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT EN MATÈRIA D'ACOMIADAMENT Nº 367/2005, QUE ABSOL A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ DE LES PRETENSIONS CONTINGUDES A LA DEMANDA.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "El Jutjat de lo Social núm. 2 de Mataró, ha dictat en data trenta de setembre de 2005, Sentència nº 275/2005, en el procediment d'acomiadament nº 367/2005, iniciat a instàncies dels senyors Nicolas Planterose i Mauro Iannitelli. El jutjat va estimar parcialment la demanda interposada per aquests senyors, va condemnar a la demandada Societat Protectora d'Animals de Mataró, a la seva elecció a readmetre als actors en les mateixes condicions que regien abans de produir-se l'acomiadament o bé a indemnitzar-los en les quantitats establertes a la Sentència., i va absoldre a la Fundacion Privada Altarriba i a l'Excm. Ajuntament de Mataró, de totes les peticions contingudes a la demanda.

   A l'empara de la normativa vigent, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció dels següent acord:

   Donar-se per assabentada de la Sentència del Jutjat de lo Social núm. 2 de Mataró, recaiguda en el procediment en matèria d'acomiadament nº 367/2005, que van interposar els senyors Nicolas Planterose i Mauro Iannitelli contra la Fundacion Privada Altarriba, la Societat Protectora d'Animals i l'Excm. Ajuntament de Mataró, Sentència que condemna a la Societat Protectora d'Animals de Mataró i absol a la Fundacion Privada Altarriba i a l'Excm. Ajuntament de Mataró, de les pretencions contingudes a la demanda."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

   -Servei d'Obres-

   21 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D'ADEQÜACIÓ DE LOCAL PER A JOVES AL CARRER TEIÀ NÚM. 5.

   El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

   "Examinat el "Projecte executiu d'adequació de local per a joves al carrer Teià", redactat per l'arquitecta municipal Ma Dolors Periel Piquer, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte rehabilitar el local situat a sota del bloc de pisos del número 5 del carrer de Teià, amb un pressupost d'execució per contracte de 480.369,39 €, IVA inclòs.

   Aquesta actuació consisteix en rehabilitar el local, d'uns 630 m2, situat al carrer de Teià número 5, per situar-hi un "ESPAI JOVE" amb diferents espais i usos, segons especificacions del Servei de Joventut d'aquest Ajuntament.

   El local constarà de diferents espais distribuïts de la següent manera:

   • Espais que donen a façana: Sala de dinamització i sala d'ordinadors
   • Espais que ventilen i s'il·luminen al pati: Sala taller i sala d'estudi i formació
   • Espais interiors: Sala d'actes, oficina de gestió interna, magatzems i serveis sanitaris

   Es preveu la climatització del local amb l'aportació d'aire necessària en funció de l'ocupació prevista.

   Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

   Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

   La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Aprovar inicialment el "Projecte executiu d'adequació de local per a joves al carrer Teià", redactat per l'arquitecta municipal Ma Dolors Periel Piquer, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte rehabilitar el local situat a sota del bloc de pisos del número 5 del carrer de Teià, per situar-hi un "ESPAI JOVE" amb diferents espais i usos, amb un pressupost d'execució per contracte de 480.369,39 €, IVA inclòs.

   Segon.-

   Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

   Tercer .-

   Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Compres i Contractacions, Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica - Secció de Patrimoni- i al Servei de Joventut seus efectes."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   -Servei d'Urbanisme-

   22 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL DEL CARRER FRAY LUÍS DE LEÓN 72-76 CANTONADA AMB RAMON LLULL 14-16.

   El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

   "L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al c. Fray Luis de Leon, 72-76 amb Ramon Llull, 14-16, presentat per Promocions Antic Iluro SL i redactat per l'arquitecte Carlos Moya Pulido.

   Amb l'esmentat Estudi de Detall es pretén la regularització de la fondària edificable, respecte la del carrer Ramon Llull, de les parcel·les situades al carrer Fray Luis de Leon 72-76, com a conseqüència d'una agrupació de finques.

   Consta a l'expedient informe de l'arquitecta municipal del Servei d'Urbanisme favorable a l'aprovació de l'Estudi de Detall, en tant el document s'ajusta al que preveu l'esmentat article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96 en el seu apartat 3, on es permet procedir a la regularització de la fondària edificable d'una parcel·la situada en cantonada quan es produeix una modificació de l'estructura de la propietat resultat d'una agrupació de parcel·les o error en l'estructura parcel·lària.

   Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposen, en primer lloc, la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovada per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-, la Llei de Bases de Règim Local €Art.21, 22 i 47.3-, Art. 65 i 66 del Reglament de Planejament i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

   Primer.-

   Aprovar inicialment l'Estudi de Detall d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al c. Fray Luis de Leon, 72-76 amb Ramon Llull, 14-16, presentat per Promocions Antic Iluro SL i redactat per Taller de Arquitectura Carlos Moya Pulido.

   Segon.-

   Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

   Tercer.-

   Notificar la present resolució als interessats, especialment a la relació de veïns que consten a l'informe de l'arquitecte municipal i als tercers hipotecaris dels quals no es te constància del seu consentiment, comunicar-la al Servei de Ciutat Sostenible €Llicencies d'obres- i recordar als redactors del document que abans de l'aprovació definitiva hauran d'aportar, còpia autèntica o original per a la seva validació de les escriptures aportades per còpia simple o fotocopia, i el document en suport informàtic."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   23 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA RDA. O'DONNELL, 80-82 BXS.

   El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

   "Per provisió de data 21 de setembre de 2005 s'ha incoat a Estudi Can Rull, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a la rda. O'Donnell, 80-82 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

   La persona interessada ha al·legat que està estudiant la possibilitat d'adequar el rètol a la normativa.

   Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que la concessió d'un termini per retirar el rètol sigui contrari a l'anterior manifestació, i sens perjudici que pugui sol·licitar una pròrroga degudament justificada si té impediments de complir dins el termini concedit.

   El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

   El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

   En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

   Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

   Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

   En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

   Primer.-

   Ordenar a Estudi Can Rull, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, a la rda. O'Donnell, 80-82 bxs.

   Segon.-

   Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

   Vots en contra: Cap.

   Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

   24 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. MATHEU, 36 BXS.

   El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

   "Per provisió de data 30 de setembre de 2005 s'ha incoat a Reformas Segui, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Matheu, 36 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

   La persona interessada no ha presentat al·legacions.

   El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

   Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

   En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

   Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

   Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

   En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

   Primer.-

   Ordenar a Reformas Segui, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els tres rètols adossats a façana, al c. Matheu, 36 bxs.

   Segon.-

   Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

   Vots en contra: Cap.

   Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

   25 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL I APARELL D'AIRE CONDICIONAT AL C. MATHEU, 33 BXS.

   El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

   "Per provisió de data 4 d'octubre de 2005 s'ha incoat a Maria Barnada Perlasia com a propietària de la finca, expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol i aparell d'aire condicionat il·legalitzables, al c. Matheu, 33 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

   Esperanza Campos Martínez ha presentat escrit on manifesta que ha començat els tràmits per retirar l'aparell d'aire condicionat i el rètol, i demana un termini prudencial per poder-ho fer.

   Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa, formulada per la persona que compareix com a responsable de les instal·lacions, es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que la concessió d'un termini per retirar les instal·lacions sigui contrari a l'anterior manifestació, i sens perjudici que pugui sol·licitar una pròrroga degudament justificada si té impediments de complir dins el termini concedit.

   El servei tècnic municipal ha informat que el rètol i l'aparell d'aire condicionat són il·legalitzables per infringir la normativa d'aplicació.

   El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana no compleix amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. Tampoc compleix amb l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

   L'aparell d'aire condicionat vulnera l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

   En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

   Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

   Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

   En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

   Primer.-

   Ordenar a Esperanza Campos Martínez que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol i l'aparell d'aire condicionat adossats a façana, al c. Matheu, 33 bxs.

   Segon.-

   Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

   Vots en contra: Cap.

   Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

   26 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT A LA RIERA FIGUERA MAJOR, 47.

   El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

   "Per provisió de data 15 de setembre de 2005 s'ha incoat a Isabel López González expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació d'aparell d'aire condicionat sense llicència i il·legalitzable, si bé per error consta també per instal·lació de rètol, a la Riera Figuera Major, 47, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

   La persona interessada ha al·legat que té permís de rètol i llicència d'activitats, i que respecte a l'aparell d'aire condicionat està a l'espera de buscar una solució.

   Respecte al rètol està instal·lat d'acord amb les ordenances municipals. Pel que fa a l'aparell d'aire condicionat i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que la concessió d'un termini per retirar-lo sigui contrari a l'anterior manifestació, i sens perjudici que pugui sol·licitar una pròrroga degudament justificada si té impediments de complir dins el termini concedit.

   El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

   En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

   Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

   Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

   En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

   Primer.-

   Ordenar a Isabel López González que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, a la Riera Figuera Major, 47, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

   Segon.-

   Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   27 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELLS D'AIRE CONDICIONAT A LA RDA. PAÏSOS CATALANS, 86 BXS 4A / C. ARÍSTIDES MAILLOL.

   El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

   "Per provisió de data 30 de setembre de 2005 s'ha incoat a José Cano Morón expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació d'aparells d'aire condicionat sense llicència i il·legalitzables, a la rda. Països Catalans, 86 bxs 4a / c. Arístides Maillol, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

   La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

   El servei tècnic municipal ha informat que els aparells d'aire condicionat són il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

   En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

   Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

   Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

   En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

   Primer.-

   Ordenar a José Cano Morón que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana els aparells d'aire condicionat, a la rda. Països Catalans, 86 bxs 4a / c. Arístides Maillol, que infringeixen la normativa del Pla general d'ordenació.

   Segon.-

   Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   28 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT AL C. ARGENTONA, 84 1R / C. SANT PAU.

   El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

   "Per provisió de data 4 d'octubre de 2005 s'ha incoat a Ángeles Farreres March expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació d'aparell d'aire condicionat sense llicència i il·legalitzable, al c. Argentona, 84, 1r / c. Sant Pau, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

   La persona interessada, mitjançant escrit de "Vivé Administració de Finques des de 1910", ha al·legat que està buscant una solució tècnica per traslladar l'aparell, en cas que no sigui possible procedirà a la seva retirada, pel que demana el termini aproximat d'un mes.

   Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient a fi d'evitar dilacions innecessàries. La concessió d'un termini més ampli que el sol·licitat per retirar l'aparell d'aire condicionat de la façana és favorable als interessos de la persona interessada.

   El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

   En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

   Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

   Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

   En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

   Primer.-

   Ordenar a Ángeles Farreres March que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, al c. Argentona, 84, 1r / c. Sant Pau, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

   Segon.-

   Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   -Servei de Manteniment-

   29 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DEL LOCAL SITUAT AL C. COLÒMBIA, 49-53 DE MATARÓ COM A CENTRE PER A LA GENT GRAN I BIBLIOTECA.

   El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

   "Vist el "Projecte d'adequació del local situat al c. Colòmbia, 49-53 de Mataró com a centre per a la gent gran i biblioteca", redactat per l'arquitecta tècnica Nati Borrell i Alarcia amb un pressupost per contracte de 114.005,39 EUR., IVA inclòs.

   Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

   Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

   El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Aprovar inicialment el "Projecte d'adequació del local situat al c. Colòmbia, 49-53 de Mataró com a centre per a la gent gran i biblioteca", redactat per l'arquitecta tècnica Nati Borrell i Alarcia amb un pressupost per contracte de 114.005,39 EUR., IVA inclòs.

   Segon.-

   Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   30 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "E" (TRAMS DE LA RONDA DE FRANCESC MACIÀ, CARRER DE SANT CUGAT, DELS PASSATGES COMPTES MIR I BORRELL, ALFONS IV EL MAGNÀNIM, JAUME II EL JUST, FERRAN II EL CATÒLIC I LA ZONA DE PETANCA I DE DAVANT EL POLIESPORTIU EUSEBI MILLÁN).

   El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

   "Vista l'anterior Acta de recepció d'obres, de data 14 de setembre de 2005, signada pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero i Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Elèctric, Sr. Pere Cols i Canals, com a director de les obres, i el representant de l'empresa adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, SL, Sr. Josep Valero Lara.

   Atès l'article 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre els efectes de la recepció de les obres i el termini de garantia d'aquestes.

   El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, proposa a la Junta de Govern, l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Aprovar l'Acta de recepció de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "E" (trams de la Ronda Francesc Macià, carrer Sant Cugat, Passatge Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim i altres), signada en data 14 de setembre de 2005, signada pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero i Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Elèctric, Sr. Pere Cols i Canals, com a director de les obres, i el representant de l'empresa adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, SL, Sr. Josep Valero Lara, per la quantitat de 125.924,840 €, IVA inclòs, en haver-se complimentat les condicions previstes en els articles 110 i 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

   Segon.-

   Comunicar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipals i al Servei de Compres i Contractacions als efectes escaients."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   Precs i Preguntes :

   No se'n formulen.

   I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.