Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

29/05/2006

Escoltar

29/05/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

 

DECRET

4822/2006 de 25 de maig

 

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 29.5.2006

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 29 de maig de 2006, a les 9:30 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 15 de maig de 2006.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament i Organismes Autònoms al mes d'abril 2006.

4 Cessió d'ús dels locals situats als soterranis dels edificis del c. Teià, 5, i València, 92-94, de Mataró, per part de PUMSA a favor de l'Ajuntament

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Ratificació del decret de l'Alcaldia pel que s'aproven el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Ratificació del decret de l'Alcaldia pel que s'aproven el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del passeig dels Molins, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Ratificació del decret de l'Alcaldia, pel que s'acorda l'adjudicació del lot núm. 1, corresponent a treballs de reposició de paviments, de les obres per a l'execució del projecte de d'arranjament de l'av. Velòdrom, a favor de la mercantil Construcciones Pai, SA., per l'import de 291.359'34.-EUR., IVA. inclòs, mitjançant procediment negociat sense publicitat, en tant que a la fase prèvia de concurs es va declarar desert aquest lot, per manca d'ofertes

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de millores de la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental (paviment-enllumenat de senyalització), mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

9 Adjudicació del contracte de les obres del projecte executiu de ràdio municipal, lot 2 (instal·lació de baixa freqüència), a favor de l'empresa "Aplicaciones Electrónicas Quasar, SA", fins un import de 34.061'22 EUR€, IVA inclòs.

10 Adjudicació del contracte per a la gestió del servei integral de cementiris municipals, mitjançant gestió indirecta, a favos de les empreses "Gestió Integral de Cementiris de Nomber, SL", "Cabré Junqueras, SA" i "Cons-te Concessiones Administrativas, SL" per un cànon anual de 96.410'00 EUR. IVA inclòs.

11 Adjudicació del contracte sevei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, a favor de "Fomento de Constrcciones y Contratas, SA", fins un import anual de 7.608.029'37 EUR. IVA inclòs

12 Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'adequació d'oficines de la 2ª planta del Centre Cívic del Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies- a favor de l'empresa "Sociedad Anonima de Electrificaciones y Suministros".

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 Aprovació del Projecte complementari de reurbanització de l'Av. Puig i Cadafalch. Incorporació dels carrers Nàpols, Sicília i Mallorca.

14 Aprovació del Projecte de millores al Teatre Monumental. Substitució de les butaques de la platea i l'amfiteatre.

-Servei d'Urbanisme-

15 Ordre de retirada de sis plaques al c. Sant Benet, 54 bxs .

16 Ordre de retirada de rètols al c. Confraria de Sant Elm, 10 bxs .

17 Ordre de retirada de rètol al c. Energia, 26.

18 Ordre de retirada d'antena parabòlica a la rda. O'Donnell, 36, 3r-1ª.

-Servei de Manteniment-

19 Aprovació inicial del Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "BD", que inclou els carrers Navarro, Camí Ral i ronda de Joan d'Àustria.

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Conselleria Delegada de Cultura-

20 Subrogació entre l'Ajuntament de Mataró i el Patronat Municipal de Cultura en el conveni per al projecte de la casa de la música popular.

-Pla per a la Nova Ciutadania-

21 Ratificar el decret d'aprovació de la signatura del conveni amb el Moviment Educatiu del Maresme per donar suport al programa d'activitats en l'àmbit de nova ciutadania per a l'exercici 2006.

 

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

22 Carta de Serveis de la Policia de Catalunya a Mataró.

23 Propostes de sanció en matèria de gossos perillosos.

24 Ratificació del decret d'Alcaldia pel qual s'acorda presentar recurs d'apel.lació contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el P.A. 236/04.

 

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

 

 

ACTA NÚM. 11/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 29 DE MAIG DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-nou de maig de dos mil sis, essent les nou hores i trenta minuts, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 15 de l'ordre del dia

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 15 de maig de 2006.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

 

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 - DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS AL MES D'ABRIL 2006.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, dona compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament i Organismes Autònoms al mes d'abril de 2006.

 

Es donen per assabentats.

 

 

4 - CESSIÓ D'ÚS DELS LOCALS SITUATS ALS SOTERRANIS DELS EDIFICIS DEL C. TEIÀ, 5, I VALÈNCIA, 92-94, DE MATARÓ, PER PART DE PUMSA A FAVOR DE L'AJUNTAMENT

La senyora Pilar Gonzàlez Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El dia 19 de maig de 2006, es va dictar el decret núm. 4585/2006, per la via d'urgència, per tal d'aprovar la cessió d'ús d'uns locals propietat de PUMSA a favor de l'Ajuntament de Mataró, atès que era necessari disposar-ne com més aviat millor, per a la seva posta a disposició d'entitats ciutadanes (en concret, interessava disposar del local del carrer València, 92-94, per tal de poder-lo cedir a l'Associació de Veïns de Cerdanyola, havent-se previst la inauguació del centre associatiu per al 27 de maig de 2006).

A la referida resolució es disposà que se'n donaria compte a la Junta de Govern per a la seva ratificació.

Per tot l'anterior, proposo, si s'escau, l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compte del decret 4585/06 d'alcaldia, el contingut del qual es reprodueix a continuació, per a la seva ratificació:

PUMSA és superficiari de 2 finques de propietat municipal qualificades d'equipament públic, situades al carrer Teià, 5, i al carrer València, 92-94, d'aquesta ciutat.

En les referides finques consten erigits els edificis planejats destinats a habitatges dotacionals, i amb uns locals destinats a complir finalitats assistencials d'interès públic.

Interessa que la gestió dels referits locals es dugui a terme pel propi Ajuntament, i amb aquesta finalitat, es proposa la subscripció d'un conveni que articuli la cessió de l'ús dels locals a favor de l'Ajuntament.

El lliurament de la possessió dels locals ha esdevingut impostergable, atès que s'ha previst la inauguació oficial d'un dels dos locals per al dia 27 de maig, tal i com es documenta a l'informe del cap del Servei de Participació ciutadana, data per a la qual cal poder disposar del local amb caràcter previ.

En virtut del que disposa l'article 53.1 k) del Decret legislatiu 2/2003, RESOLC:

PRIMER.- Atribuir a aquest Ajuntament l'ús dels locals que s'identifiquen a continuació, en els termes del conveni que s'aprova seguidament:

-local situat al soterrani de l'edifici que afronta al carrer Teià, 5, de Mataró

-local situat al soterrani de l'edifici amb front al carrer València, 92-94, de Mataró

SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració que s'adjunta com a annex a aquesta resolució, el qual instrumenta els termes de la cessió d'ús dels locals abans descrits, i procedir a la seva signatura.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la cessió d'ús que aquí s'aprova, referent al local del carrer Teià, 5, amb càrrec a la partida núm. 30821/462120/20200 del pressupost municipal, amb les operacions comptables ADFUT corresponents, per un import total de 658.720,33 euros.

QUART.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la cessió d'ús que aquí s'aprova, referent al local del carrer València, 92-94, amb càrrec a la partida núm. 30821/463200/20200 del pressupost municipal, amb les operacions comptables ADFUT corresponents, per un import total de 304.790,63 euros.

La cessió aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a les partides que s'esmenten en els pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2007 fins al 2076, ambdós inclosos.

CINQUÈ.- Ratificar el contingut del present acord a la propera sessió que celebri la Junta de Govern d'aquesta Corporació.

SISÈ.- Notificar la present resolució a PUMSA, i al Servei de Participació Ciutadana."

Segon.-

Notificar aquest acord a PUMSA i al Servei de Participació Ciutadana."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

-Servei de Compres i Contractacions-

5 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUE S'APROVEN EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL MENJADOR DEL CEIP CAMÍ DEL MIG, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar Gonzàlez Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 4801/2006, de 25 de maig de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 4801/2006, de 25 de maig, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 05/05/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 151.516,10.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 18/05/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/42251T/63200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat, per poder atendre les obligacions que es preveu meriti enguany la contractació de les obres.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar la licitació el més aviat possible, per poder iniciar l'execució de les obres durant les vacances escolars.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 151.516,10.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 151.516,10.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/42251T/63200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat. (operació A núm. 16670).

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Sisè.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

 

6 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUE S'APROVEN EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS CARRERS CÀCERES, PIETAT, DOCTOR FERRAN, ROSA SENSAT, VISTA ALEGRE I DEL PASSEIG DELS MOLINS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar Gonzàlez Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 4802/2006, de 25 de maig de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del passeig dels Molins de Mataró.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 4802/2006, de 25 de maig, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 03/05/2006, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del passeig dels Molins de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 271.606,33.-EUR., IVA. inclòs.Vist l'informe emès pel Secretari General de data 18/05/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat, per poder atendre les obligacions que es preveu meriti enguany la contractació de les obres.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la conveniència d'iniciar els tràmits de licitació de les obres el més aviat possible, segons sol·licita la unitat administrativa promotora de la contractació.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del passeig dels Molins, de Mataró, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 271.606,33.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del passeig dels Molins, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 271.606,33.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat. (operació A núm. 16135)

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del passeig dels Molins de Mataró, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Sisè.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

7 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA, PEL QUE S'ACORDA L'ADJUDICACIÓ DEL LOT NÚM. 1, CORRESPONENT A TREBALLS DE REPOSICIÓ DE PAVIMENTS, DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE D'ARRANJAMENT DE L'AV. VELÒDROM, A FAVOR DE LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES PAI, SA., PER L'IMPORT DE 291.359'34.-EUR., IVA. INCLÒS, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, EN TANT QUE A LA FASE PRÈVIA DE CONCURS ES VA DECLARAR DESERT AQUEST LOT, PER MANCA D'OFERTES

La senyora Pilar Gonzàlez Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 4642/2006, de 22 de maig de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del lot núm. 1 (treballs de reposició de paviments) de l'expedient per a l'adjudicació de les obres d'arranjament de l'Av. Velòdrom a favor de l'empresa "Construccions Pai, SA" i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 4642/2006, de 23 de març, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 13 d'abril de 2006, en la qual consta la proposta de declaració de desert el lot núm. 1 (treballs de reposició de paviments) de l'expedient per a l'adjudicació de les obres d'arranjament de l'Av. Velòdrom (exp. 21/2006).

Mitjançant informe del Cap del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 11 de maig de 2006, es sol·licita la contractació de les obres del lot núm. 1, mitjançant procediment negociat, i adjudicar-lo a favor de l'empresa "Construccions Pai, SA", fins un import de 291.359'34 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida núm. 40543/51112J/61100 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

Primer.-

Adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, en haver estat declarat desert el concurs fet a l'efecte, el lot núm. 1 (treballs de reposició de paviments) de l'expedient per a l'adjudicació de les obres d'arranjament de l'Av. Velòdrom, a favor de l'empresa "Construccions Pai, SA", fins un import de 291.359'34 €, IVA inclòs.

Segon.-

Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40543/51112J/61100 del pressupost municipal de 2006 (op. AD núm. 291.359'34).

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 17463, de 264.872'13, en haver-se declarat desert el concurs fet per a l'adjudicació d el lot núm. 1 (treballs de reposició de paviments) de l'expedient per a l'adjudicació de les obres d'arranjament de l'Av. Velòdrom, i haver-se hagut de fer un document AD per més import per a atendre la despesa del procediment negociat subsegüent.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar a partir del següent al de la rebuda de la notificació d'aquest acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta corporació local una garantia a favor d'aquest Ajuntament per import de 11.654'37 €.

Cinquè.-

Ratificar el contingut del present Decret en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORES DE LA PLATEA I L'AMFITEATRE DEL TEATRE MONUMENTAL (PAVIMENT-ENLLUMENAT DE SENYALITZACIÓ), MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar Gonzàlez Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament sol·licita mitjançant informe de data 5/05/2006 la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de millores de la platea i l'amfiteatre del teatre Monumental (paviment € enllumenat de senyalització), per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 63.610,39.-EUR., IVA. inclòs.

El Secretari General informa en la data de 22/05/2006 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/45183B/63200 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2006 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de millores a la platea i l'amfiteatre del teatre Monumental (paviment € enllumenat de senyalització), atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 63.610,39.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 63.610,39.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/45183B/63200 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2006 (doc. comptable tipus A 200600016506).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de millores a la platea i l'amfiteatre del teatre Monumental (paviment € enllumenat de senyalització), el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de maig de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

9 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE RÀDIO MUNICIPAL, LOT 2 (INSTAL·LACIÓ DE BAIXA FREQÜÈNCIA), A FAVOR DE L'EMPRESA "APLICACIONES ELECTRÓNICAS QUASAR, SA", FINS UN IMPORT DE 34.061'22 EUR€, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar Gonzàlez Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres i instal·lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, a Mataró, compost de tres lots:

Lot 1: distribució, insonorització i climatització.

Lot 2: instal·lació de baixa freqüència.

Lot 3: instal·lació d'alta freqüència.

Atès que amb data 20 de març de 2006 la Junta de Govern Local adjudicà els lots 1 i 3 i va deixar pendent d'adjudicació el lot 2 a causa de les al·legacions presentades per una de les empreses ofertants, fonamentalment pel que fa a la inscripció en el registre d'instal·ladors de telecomunicacions exigit en els plecs.

Atès que amb data 3 d'abril de 2006, per mitjà de Decret d'Alcaldia núm. 3074/2006, es varen estimar parcialment les al·legacions presentades i es va obrir nou període de licitació, que acabava el dia 19 d'abril de 2006.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 3 de maig de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del lot núm. 2 (instal·lació de baixa freqüència) de les obres i instal·lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, a Mataró, a favor de l'empresa "Aplicaciones Electrónicas Quasar, SA", fins un import de 34.061'22 €, IVA inclòs.

Atès l'informe emès per l'Assessora Jurídica del Servei de Compres i Contractacions de l'Ajuntament de Mataró, amb data 17 de maig de 2006, en el qual es proposa desestimar les al·legacions presentades per l'empresa "Agrupación de Servicios y Productos de Audio, SL" mitjançant escrit entrat al Registre General de l'Ajuntament de Mataró amb data 20 d'abril de 2006.

Tenint en compte que a la partida 40220/46371B/62310 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Desestimar, per extemporànies" les al·legacions presentades per l'empresa "Agrupación de Servicios y Productos de Audio, SL" amb data 20 d'abril de 2006, atès que fan referència al projecte executiu de la ràdio municipal de Mataró com a plec tècnic particular de la present contractació quan aquest va ser aprovat inicialment el dia 9 de gener de 2006 i aprovat de manera definitiva el dia 24 de febrer de 2006 atès que no s'havien formulat al·legacions.

Segon.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del lot núm. 2 (instal·lació de baixa freqüència) de les obres i instal·lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, a Mataró, a favor de l'empresa "Aplicaciones Electrónicas Quasar, SA", fins un import de 34.061'22 €, IVA inclòs.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/46371B/62310 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 16227).

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 16228, de 17.576'99 €, corresponent a la diferència entre la previsió de la licitació i l'import real d'adjudicació del lot 2.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa "Aplicaciones Electrónicas Quasar, SA" a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.362'45 € i pagui l'import de 354'41 € corresponent a la part proporcional del cost de publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

10 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE CEMENTIRIS MUNICIPALS, MITJANÇANT GESTIÓ INDIRECTA, A FAVOS DE LES EMPRESES "GESTIÓ INTEGRAL DE CEMENTIRIS DE NOMBER, SL", "CABRÉ JUNQUERAS, SA" I "CONS-TE CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS, SL" PER UN CÀNON ANUAL DE 96.410'00 EUR. IVA INCLÒS.

 

11 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE SEVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE LES FRACCIONS DE RESTA, MATÈRIA ORGÀNICA I VOLUMINOSOS, DE LA NETEJA VIÀRIA I DE LA NETEJA DE PLATGES DE MATARÓ, A FAVOR DE "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA", FINS UN IMPORT ANUAL DE 7.608.029'37 EUR. IVA INCLÒS

 

Els punts números 10 i 11 es deixen sobre la taula.

 

 

 

12 - ADJUDICAR LA SUBHASTA CELEBRADA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'OFICINES DE LA 2ª PLANTA DEL CENTRE CÍVIC DEL PLA D'EN BOET-PERAMÀS-ESMANDIES- A FAVOR DE L'EMPRESA "SOCIEDAD ANONIMA DE ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS".

La senyora Pilar Gonzàlez Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte d'adequació d'oficines de la 2a planta del Centre Cívic del Pla d'En Boet-Peramàs-Esmandies.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 4 de maig de 2006, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Sociedad Anónima de Electrificaciones y Suministros (SADES)" fins un import de 65.148'00 EUR, IVA inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 8 de maig de 2006, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

Tenint en compte que a la partida 40220/46321B/63200 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'adequació d'oficines de la 2a planta del Centre Cívic del Pla d'En Boet-Peramàs-Esmandies a favor de l'empresa "Sociedad Anónima de Electrificaciones y Suministros (SADES)" fins un import de 65.148'00 EUR, IVA inclòs.

Segon.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti, en el termini de tres dies, còpia de les clàusules de la pòlissa de responsabilitat civil.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/46321B/63200 del pressupost municipal de 2006.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.605'92 € i pagui l'import de 102'60 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 - APROVACIÓ DEL PROJECTE COMPLEMENTARI DE REURBANITZACIÓ DE L'AV. PUIG I CADAFALCH. INCORPORACIÓ DELS CARRERS NÀPOLS, SICÍLIA I MALLORCA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 4 d'abril de 2005, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'avinguda de la Gatassa i la ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer de Sicília", redactat per l'enginyer de camins municipal, Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.766.360,00 € IVA inclòs.

En data 23 de maig de 2005, per Decret 4513 de la consellera delegada d'Obres, es va aprovar definitivament el projecte, perquè no es varen presentar al·legacions ni reclamacions..

En data 30 de maig de 2005 es va convocar l'oportú concurs obert per adjudicar les obres compreses en el projecte, mitjançant anunci que es va publicar en el BOP núm.129 del dia 31/05/2005.

En data 11 de juliol de 2005 la Junta de Govern Local adjudica les obres a l'empresa constructora Eurocatalana Obres i Serveis, SA per un import de 1.435.041,27 € IVA inclòs, quantitat que suposa una baixa de 18,7572 % i amb un termini d'execució de 10 mesos.

En data 7 d'octubre de 2005 es formalitza l'Acta de comprovació del replanteig, acordant-se iniciar les obres el dia 17 d'octubre de 2005 i acabar-les el dia 17 d'agost de 2006.

Donada la conveniència, manifestada durant l'execució de les anteriors obres, de realitzar altres actuacions de naturalesa diferent a les que figuren en el projecte inicial, incorporarant altres trams de carrers, aprofitant la presencia de maquinaria i personal idoni en el lloc de les obres; la direcció facultativa ha redactat un nou projecte complementari.

El nou projecte, anomenat "Projecte complementari de reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch. Incorporació dels carrers Nàpols, Sicília i Mallorca", redactat, també, per l'enginyer de camins municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, contempla un increment de l'espai a urbanitzar previst en el "Projecte l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'avinguda de la Gatassa i la ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer de Sicília", aprovat anteriorment i actualment en fase d'execució.

El nou projecte complementari té un pressupost d'execució per contracte de 176.615,73 euros.

Aquest import representa un augment del 9,9988 % respecte a l'aprovat inicialment.

Amb l'objecte d'incrementar l'espai a urbanitzar, millorant els entorns de l'àmbit del projecte, es proposa incorporar al projecte original la urbanització de tres carrers continus:

 • l'acabament del carrer Sicília, entre els carrers Mallorca i Rosselló, amb una superfície de 325 m2
 • la incorporació del carrer Mallorca, entre la plaça Isla Cristina i el carrer Sicília, amb una superfície de 200 m2
 • la incorporació del carrer Nàpols, entre la plaça Isla Cristina i el carrer Vitòria, amb una superfície de 825 m2

L'empresa municipal Aigües de Mataró,SA, executarà les obres de renovació del clavegueram d'aquests carrers que consideri necessari. Als trams intermitjos es construiran nous pous de registre d'1m de diàmetre interior.

Està previst la construcció de nous embornals sifònics, amb bústia de recollida d'aigua i reixa de model tipus Delta 80, a calçades de paviment asfàltic i rigola blanca o Ciutat vella, a les calçades de paviment de llamborda. Aquests embornals es connectaran a la nova xarxa executada o a l'existent mitjançant tubs de PVC de 160 mm de D.N., autoportants, protegits amb formigó. També es preveu la substitució dels claveguerons de les finques de tipus gerre, amb teules fent canaleta o amb tubs molt antics i en mal estat.

Es renovarà la xarxa d'aigua potable, realitzant un nou tub d'abastament i renovant les escomeses.

Es preveu una calçada i vorera al mateix nivell als carrers Sicília i Mallorca, amb un pendent transversal del 2% cap al centre del carrer. El carrer Nàpols tindrà un espai per a estacionament amb una vorera a diferent nivell, pel costat de l'aparcament, amb un bordó de separació del mateix, i l'altra vorera serà al mateix nivell que la calçada, separada per una rigola gris de 40x30x8 cm.

L'article 43 del ROAS i l'article 101 en relació amb l'article 146 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions publiques, estableixen el procediment que s'ha d'observar respectivament, tant per aprovar el projecte complementari com per adjudicar les obres que comprèn.

Atès que el projecte s'ajusta a l'article 24 i següents del ROAS pel que respecta al contingut mínim que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

Donat que l'àmbit físic del projecte complementari no figurava inclòs en el projecte principal, cal observar el procediment establert en l'article 37 del ROAS per la tramitació dels projectes d'obres locals ordinàries.

La consellera delegada d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el "Projecte complementari de reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch. Incorporació dels carrers Nàpols, Sicília i Mallorca", redactat per l'enginyer de camins municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte incrementar l'espai a urbanitzar previst en el "Projecte l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'avinguda de la Gatassa i la ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer de Sicília", amb l'execució d'obres en els carrers següents:

 • acabament del carrer Sicília, entre els carrers Mallorca i Rosselló, amb una superfície de 325 m2
 • incorporació del carrer Mallorca, entre la plaça Isla Cristina i el carrer Sicília, amb una superfície de 200 m2
 • incorporació del carrer Nàpols, entre la plaça Isla Cristina i el carrer Vitòria, amb una superfície de 825 m2

El nou projecte complementari té un pressupost d'execució per contracte de 176.615,73 euros.

Segon

.- Sotmetre l'esmentat projecte complementari amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'article 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar reclacions i al·legacions i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se al·legacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Facilitar un exemplar del projecte a l'empresa constructora Eurocatalana Obres i Serveis, SA, adjudicatària de les obres del "Projecte de reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'avinguda de la Gatassa i la ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer de Sicília ", conjuntament amb la notificació de l'anterior acord, perquè en el termini de 10 dies hàbils manifesti el seu interès per l'adjudicació del nou projecte complementari en les mateixes condicions que les establertes en el contracte administratiu d'obres, expedient 63/2005, i amb un termini d'execució de cinc mesos.

Quart.-

Remetre al Servei de Compres i Contractacions la documentació que sigui necessària per adjudicar les obres del projecte complementari, segons sigui el resultat de l'audiència prèvia atorgada al contractista Eurocatalana Obres i Serveis, SA.

Cinquè.-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment i Mobilitat als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

 

 

14 - APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORES AL TEATRE MONUMENTAL. SUBSTITUCIÓ DE LES BUTAQUES DE LA PLATEA I L'AMFITEATRE.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de millores al Teatre Monumental. Substitució de les butaques de la platea i l'amfiteatre", redactat per l'arquitecta municipal Ma Dolors Periel Piquer, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la substitució de les butaques existents tant a la platea com a l'amfiteatre del teatre Monumental, amb un pressupost d'execució per contracte de 256.360,00 €, IVA inclòs.

Les butaques existents al teatre Monumental, ja es van tapissar de nou amb tela ignífuga a l'any 1990, quan es va fer la rehabilitació del teatre. Les característiques d'aquestes butaques fa que quan s'han de reparar es plantegin problemes per trobar recanvis de les peces.

En aquest projecte s'assenyalen i es determinen el tipus d'equipament a submnistrar, amb una descripció detallada de cada element i el nombre de peces de cada tipus a adquirir, amb anotacions en el seu cas de les característiques tècniques a tenir en compte a l'hora del subministrament.

El calendari per realitzar els treballs esta suficientment detallat en la memòria de projecte.

Les butaques que es volen instal·lar han de ser d'un model diferent a la platea i a l'amfiteatre, cada una d'elles amb unes característiques determinades.

Les butaques de la platea han de tenir apoiabraços, seient tapissat i el posterior i sota de butaca han de ser de fusta de faig.

A l'amfiteatre, que és un graonat de 80 cm d'estesa, per permetre suficient espai de pas entre les butaques, es fa imprescindible situar-hi butaques que al plegar-se el seient es plegui també l'apoiabraços, de manera que aquest quedi vertical com la resta de cadira.

Atès el que disposen els articles 67.1, 171, 180 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/200 de 16 de juny pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el "Projecte de millores al Teatre Monumental. Substitució de les butaques de la platea i l'amfiteatre", redactat per l'arquitecta municipal Ma Dolors Periel Piquer, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte substituir les butaques existents a la platea i a l'amfiteatre del teatre Monumental, amb un pressupost d'execució per contracte de 256.360,00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Facilitar al servei de Compres i Contractacions la documentació necessària per iniciar el corresponent expedient de contractació per al subministrament de l'equipament previst en l'anterior projecte.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords al Patronat Municipal de Cultura i als serveis municipals de Gestió Econòmica als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

Després de la votació del punt número 14 de l'ordre del dia, s'incorpora a la sessió el senyor Genís Bargalló i Checa, 3r. Tinent d'Alcalde

-Servei d'Urbanisme-

15 - ORDRE DE RETIRADA DE SIS PLAQUES AL C. SANT BENET, 54 BXS .

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de data 9 de febrer de 2006 s'ha requerit a C. Bresco Real, SL perquè en el termini de dos mesos s'ajusti a l'autorització de rètols concedida en exp. 20051863RET, al c. Sant Benet, 54 bxs, i retiri les sis plaques no autoritzades.

La persona interessada no ha complert amb l'ordre, les plaques no han estat retirades.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, i la Comissió de publicitat ha informat desfavorablement la instal·lació de les sis plaques.

L'article 18 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, estableix com a característiques generals un sol tipus de rètol per activitat. L'article 23 de l'Ordenança esmentada exigeix l'informe favorable de la Comissió de publicitat per poder instal·lar més d'un tipus de rètol per activitat.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a C. Bresco Real, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri les sis plaques no autoritzades, al c. Sant Benet, 54 bxs. .

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

16 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. CONFRARIA DE SANT ELM, 10 BXS .

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 4 d'abril de 2006 s'ha incoat a José Antonio Sayago Rodríguez expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Confraria de Sant Elm, 10, bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha sol·licitat una pròrroga de tres mesos per adaptar els rètols a la normativa.

Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar el termini habitual pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que la concessió del termini de dos mesos per retirar els rètols sigui contrari a l'anterior manifestació, atès que afegit el termini de tramitació quan finalitzi el concedit ja hauran transcorregut els tres mesos sol·licitats.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a José Antonio Sayago Rodríguez que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols enquadrats en fons opac sobre el parament de façana, al c. Confraria de Sant Elm, 10, bxs. .

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

17 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. ENERGIA, 26.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 9 de març de 2006 s'ha incoat a Gadomedu, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Energia, 26 i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat no compleix amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Gadomedu, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol enquadrat en fons opac sobre el parament de façana, al c. Energia, 26. .

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

18 - ORDRE DE RETIRADA D'ANTENA PARABÒLICA A LA RDA. O'DONNELL, 36, 3R-1ª.

 

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 7 d'abril de 2006 s'ha incoat a Juan Garcia Asensio expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'antena parabòlica il·legalitzable, a la rda. O'Donnell, 36, 3r 1a, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'antena parabòlica és il·legalitzable per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa no podrà volar respecte el pla de façana i justificarà la seva integració en el conjunt de la façana.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Juan Garcia Asensio que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'antena parabòlica, a la rda. O'Donnell, 36, 3r 1a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

-Servei de Manteniment-

19 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "BD", QUE INCLOU ELS CARRERS NAVARRO, CAMÍ RAL I RONDA DE JOAN D'ÀUSTRIA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "BD"", que inclou els carrers Navarro, Camí Ral i ronda de Joan d'Àustria, redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez i Gassiot, amb un pressupost per contracte de 90.546,87 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "BD"", que inclou els carrers Navarro, Camí Ral i ronda de Joan d'Àustria, redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez i Gassiot, amb un pressupost per contracte de 90.546,87 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Cultura-

20 - SUBROGACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA EN EL CONVENI PER AL PROJECTE DE LA CASA DE LA MÚSICA POPULAR.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, conseller delegat de Cultura, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

En data 13 de desembre de 2004, la Junta de Govern Local va aprovar la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró, l'Institut Català de les Indústries Culturals i Visualsonora, SCCL per tal de posar en marxa i consolidar el funcionament d'una "casa de la música popular" per tal de contribuir a la normalització i potenciació de la música popular i moderna catalana.

En data 22 de desembre de 2005, el Ple de l'Ajuntament de Mataró va aprovar definitivament el pressupost municipal per a 2006. En aquest pressupost existeix una previsió de despesa de 90.000 euros a la partida 4513706 001 48902 del Patronat Municipal de Cultura, subprograma 45137 - casa de la música popular-, programa 4513 arts escèniques i música.

Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.-

Aprovar l'acord de subrogació entre l'Ajuntament de Mataró i el Patronat Municipal de Cultura en el conveni per al projecte de la Casa de la Música Popular, el qual s'adjunta a aquesta resolució, i en virtut del qual el Patronat Municipal de Cultura assumeix tots els drets i obligacions que correspondrien a l'Ajuntament derivats d'aquest conveni, en els mateixos termes i condicions que s'hi estableixen.

 

Segon.-

Aprovar les anotacions comptables inverses segons el document AD/ amb número d'operació 200600010713, per un import de 90.000 euros (noranta mil euros), i el document ADFUT/-2 amb número d'operació 200600010743, per un import de 90.000 euros (noranta mil euros).

 

Tercer.-

Facultar l'Alcalde, Sr. Antoni Baron Espinar, per a la signatura de l'acord de subrogació que en aquest acte s'aprova.

 

Quart.-

Notificar aquesta resolució a l'Institut Català de les Indústries Culturals i a Visualsonora SCCL."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 9, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

-Pla per a la Nova Ciutadania-

21 - RATIFICAR EL DECRET D'APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI AMB EL MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME PER DONAR SUPORT AL PROGRAMA D'ACTIVITATS EN L'ÀMBIT DE NOVA CIUTADANIA PER A L'EXERCICI 2006.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, conseller delegat de Cultura, presenta la proposta següent:

"Per decret número 3965/2006, de 2 de maig, s'ha aprovat la signatura d'un conveni amb el Moviment Educatiu del Maresme

Per raó de la quantia de l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Mataró regulada en el conveni, correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de signatura del conveni.

En el mateix decret es justifica l'aprovació per raó d'urgència i es disposa la ratificació per part de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.

En conseqüència, el sotasignat conseller delegat de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Primer.-

Ratificar el decret número 3965/2006 , de 2 de maig , que en resol el següent:

"Relació de fets

 1. L'Ajuntament de Mataró, des de l'any 1983, signa anualment un conveni de col·laboració amb el Moviment Educatiu del Maresme (MEM) amb la finalitat d'oferir una línia d'actuació i orientació en l'àmbit educatiu, promoure activitats formatives, de sensibilització i de dinamització, de convivència, de cohesió social i de l'exercici de la plena ciutadania i donar suport a les iniciatives dels professionals de l'educació. El MEM és una entitat ciutadana sense afany de lucre inscrita en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Mataró amb el núm. 65 i en el Registre de la Generalitat amb el núm. 6247.
 2. Dins el Pla de Treball per l'any 2006, el MEM ha concretat , entre altres actuacions, l'elaboració d'un projecte i la realització d'activitats que tenen per objectiu l'acollida i la integració de la població nouvinguda i la sensibilització de la població autòctona envers el fet migratori.
 3. A les bases d'execució del pressupost de despeses d'enguany hi consta una previsió per aquest concepte, d'import de 18.000 euros , a la partida 60100 463840 48900 de subvencions de Nova Ciutadania.
 4. Vista la proposta de conveni regulador de l'aportació econòmica de 85.000 euros al Moviment Educatiu del Maresme per al desenvolupament del seu programa d'activitats en l'àmbit de la nova ciutadania.
 5. L'efectivitat d'aquesta aportació restarà condicionada a la modificació del pressupost municipal i de les bases d'execució.
 6. D'acord amb el que estableix l'article17 de les bases d'execució del pressupost de 2006, la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per autoritzar les subvencions quan el seu import sigui superior de 60.102 euros i no sobrepassi els 6.010.121,04 euros i s'inclouen aquelles despeses de caràcter plurianual la quantia de les quals sigui, en la suma d'anualitats, superior a 60.102 euros i no sobrepassi els 6.010.121,04 euros i el nombre d'exercicis als quals es puguin aplicar no sigui superior a quatre.
 7. D'acord amb el calendari d'execució dels programes d'activitats del Moviment Educatiu del Maresme contemplats al pacte tercer del conveni que es porta a aprovació i atès el calendari previst de convocatòria de la Junta de Govern Local, cal procedir per urgència a la seva aprovació.

Per tot el que s'ha exposat i en virtut de les competències delegades per resolució d'alcaldia de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

 1. Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2006 al Moviment Educatiu del Maresme, destinada a donar suport al programa d'activitats en l'àmbit de nova ciutadania.
 2. Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 85.000 euros (vuitanta-cinc mil euros), amb càrrec a la partida 60100 463840 48900 de Subvencions de Nova Ciutadania del pressupost de 2006.
 3. Condicionar l'efectivitat d'aquesta aportació a la modificació de les Bases d'Execució i del Pressupost Municipal de l'exercici 2006.
 4. Notificar aquesta resolució al Moviment Educatiu del Maresme per procedir a la signatura del conveni.
 5. Ratificar aquesta resolució per la Junta de Govern Local ".

Segon.-

Notificar aquest acord al Moviment Educatiu del Maresme."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

 

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

22 - CARTA DE SERVEIS DE LA POLICIA DE CATALUNYA A MATARÓ.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"Antecedents

 

 1. La seguretat pública, entesa com a servei, té com a objectiu estratègic la resposta a les necessitats i demandes dels ciutadans, usuaris d'una organització a la que exigeix, sobre tot, qualitat i millora continua en els resultats i en els processos de treball.

Per aconseguir-ho, s'han de tenir en compte tres factors principals:

 • Què és la qualitat de servei.
 • Com valoren els ciutadans la qualitat dels serveis.
 • Com es pot dinamitzar la qualitat de servei al ciutadà.

 1. La definició de "qualitat" és quelcom certament complex; més encara en el cas de la "qualitat de servei", on, junt a elements materials, incideixen i s'avaluen molts altres elements de naturalesa intangible (atenció personal, imatge, etc.).
 2. No obstant això, la majoria de les definicions coincideixen a assenyalar que un servei de qualitat és aquell capaç de satisfer les demandes i expectatives dels ciutadans, vetllant al mateix temps per optimització dels resultats i els processos de treball.

 3. Quan els objectius de qualitat s'estandarditzen, s'estableixen en l'organització com a paràmetres mínims d'obligat compliment i, sobre tot, quan és fan públics, la qualitat es converteix en un compromís amb el ciutadà.

Les cartes de serveis són documents que les organitzacions per donar a conèixer els serveis que ofereix, i els nivells de qualitat que es compromet a garantir, amb un doble valor:

 • Com expressió concreta d'un veritable "contracte social" entre l'Administració i els ciutadans, als que atorga informació i capacitat d'exigència.
 • I, a la vegada, com instrument per a l'impuls de la qualitat i millora continua dels propis serveis, que han autodefinit i compromés les seves obligacions, convertides a partir d'aquell moment en inel.ludibles.

Resumint, les Cartes de Serveis, com a compromís de qualitat, assumible i, per tant, exigible, esdevenen garantia de prestacions per als ciutadans i instrument de gestió, control i millora de l'activitat de l'organització.

 1. Com a estratègia de qualitat, la Policia Local de Mataró va implantar l'any 2002 la seva Carta de Serveis. Pel que fa als compromisos adquirits amb els ciutadans, el fet de tractar-se d'un servei que afecta de manera directa als drets i llibertats de les persones, i d'un servei d'urgència, feia que els seus compromisos giressin sobre tot entorn la garantia de les prestacions i l'eficàcia i eficiència de les mateixes.
 2. Després de quatre anys de vigència, els resultats han estat molt satisfactoris, per a la Policia Local i, el que és més important, per als ciutadans de Mataró. La pràctica totalitat dels compromisos adquirits i dels estàndards fixat s'han assolit, amb índex de compliment que superen el 80% dels serveis.

 3. Atesa aquesta experiència, i l'òptim nivell de coordinació que existeix a Mataró entre Policia Local i Mossos d'Esquadra, ambdós cossos van impulsar la iniciativa de donar un pas més enllà i elaborar conjuntament la Carta de Serveis de la Policia de Catalunya a Mataró.
 4. L'elaboració de la Carta de Serveis ha seguit el següent procés:
  • Creació i formació d'un equip de millora, integrat per agents i comandamentaments de Policia Local i Mossos d'Esquadra, i per un tècnic expert en gestió de la qualitat.
  • Anàlisi dels serveis més significatius que es presten
  • Valoració del nivell de servei que desitja rebre la ciutadania (expectatives)
  • Establiment de compromisos de servei amb la ciutadania i redacció de la carta, identificant els nivells de qualitat amb que s'han de prestar els diferents serveis i fixant els seus estàndards o indicadors.

  1. La Carta de Serveis integra i millora els compromisos que ja tenia la Policia Local de Mataró, els fa extensius a Mossos d'Esquadra, n'afegeix de nous, i s'anticipa al concepte d'estàndards de qualitat en el servei policia que pretén impulsar la futura Llei del sistema de policia de Catalunya.
  2. La carta de serveis té el vist-i-plau del Departament d'Interior.

  Proposo a la Junta de Govern Local:

   

  Primer.-

  Aprovar la Carta de Serveis de la Policia de Catalunya a Mataró, que s'adjunta com a annex a aquesta proposta.

  Segon.-

  Donar compte d'aquest acord al Ple de l'Ajuntament i la Junta Local de Seguretat."

   

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (10).

   

   

  23 - PROPOSTES DE SANCIÓ EN MATÈRIA DE GOSSOS PERILLOSOS.

  Aquest punt queda sobre la taula

   

   

  24 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL S'ACORDA PRESENTAR RECURS D'APEL.LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA, EN EL P.A. 236/04.

  El senyor Fermí Manchado Zambudio, conseller delegat de Mobilitat, presenta la proposta següent:

  "Per Decret d'Alcaldia número 4396/2006, de 16 de maig, s'ha aprovat donar-se per assabentat de la sentencia de data 24 d'abril de 2006 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu 236/04; així com interposar contra la esmentada resolució recurs d'apel·lació davant la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia a de Catalunya

  En el mateix decret es justifica l'aprovació per raó d'urgència i es disposa la ratificació per part de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.

  En conseqüència, el sotasignat conseller delegat de Mobilitat, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

  Primer.-

  Ratificar el decret número 4396/2006, de 16 de maig, que resol el següent:

  "RELACIÓ DE FETS

  En el recurs contenciós administratiu 236/04, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona s'ha dictat sentencia de data 24 d'abril de 2006, per la qual es declara la nul·litat de ple dret del decret 1218/2004, de 17 de febrer, del regidor delegat de Mobilitat.

  Contra aquesta sentencia es pot interposar recurs d'apel·lació davant la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El termini per a interposar aquest recurs fineix el dia 18 de maig de 2006.

  FONAMENTS DE DRET

  1. L'esmentada sentència fonamenta l'estimació parcial del recurs interposat per Ignacio Sánchez Gallego en l'incumpliment de l'article 62.1.e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, el qual regula la nul·litat del actes administratius dictats prescindint totalment i absolutament del procediment establert legalment.

  La jurisprudència restringeix molt els supòsits en els quals es procedent declarar la nul·litat de ple dret d'un acte administratiu, per la qual cosa un recurs contra la sentencia dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona té moltes possibilitats de prosperar.

  Per una altra banda, l'assumpte objecte del procés i els interessos implicats, units a motius d'estratègia processal, fan que resulti oportú interposar recurs d'apel·lació.

  2. La competència per resoldre sobre la interposició d'aquest recurs correspon a la Junta de Govern Local, però el termini concedit per a la interposició fa necessària una decisió de caràcter urgent.

  En virtut de les competències atribuïdes per la legislació vigent en matèria de règim local, RESOLC

  Primer. Donar-se per assabentat de la sentencia de data 24 d'abril de 2006 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu 236/04.

  Segon. Interposar contra la esmentada resolució recurs d'apel·lació davant la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia a de Catalunya, i comunicar-ho al servei municipal corresponent, pel seu coneixement.

  Tercer. Ratificar el present acord en la propera sessió de la Junta de Govern Local".

   

   

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 9, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

   

  Precs i Preguntes : No se'n formulen.

   

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i cinquanta minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.