Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

30/10/2006

Escoltar

30/10/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 20/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 30 D'OCTUBRE DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el trenta d'octubre de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 16 d'octubre de 2006.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, el senyor Esteve Terradas Yus, conseller delegat de Presidència, dona compte d'un decret d'Alcaldia pel qual s'ha aprovat un conveni amb la Televisió de Catalunya per tal d'instal·lar una càmara per a ús de TVC que donarà imatges de la ciutat de Mataró des del port. Una vista serà en direcció al front marítim i una altra cap a Burriac. La durada del conveni és en principi per a 3 anys, que són prorrogables. L'execució d'aquest conveni anirà a càrrec de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica Mataró, en el marc de les seves facultats de promoció de ciutat.

Es donen per assabentats

CMI SERVEIS CENTRALS

-Secretaria General-

3 - DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 633, DE DATA 30 DE JUNY DE 2006, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 2095/2001 INTERPOSAT PER LA SRA. M. NIEVES GRANADOS ARBONA CONTRA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 28 de setembre de 2006, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, ha notificat la sentencia número 633, de 30 de juny de 2006, dictada en el Recurs número 2095/2001, interposat per la Sra. Nieves Granados Arbona, contra el decret del conseller - delegat de Serveis Centrals número 2632/2001, de 20 d'abril.

El decret va desestimar el recurs de reposició interposat contra el decret número 7412/2000, de 21 de desembre, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. Granados per raó d'una caiguda que va patir el dia 2 d'agost de 1999 a la Pl. de les Tereses cantonada amb el carrer Montserrat per una deficient conservació del pas de vianants. La reclamant demanava l'abonament de 1.580.000 PTA.

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs interposat per la Sra. M. Nieves Navarro Arbona perquè: "En este sentido merece resaltarse que la caída se produce cuando la actora fue derribada por una de sus acompañantes la cual, al tropezar, cayó y la desestabilizó tirándola (contestación a la segunda de las preguntas formuladas a la actora), y que si bien es cierto que en escrito de conclusiones la recurrente argumenta que la Administración resulta responsable por esta caída, que en cadena produce la de la actora, lo cierto es que no identifica cual es la causa que originaría la primera caída al afirmar que resbaló debido "bien a un defecto en la construcción de la citada rampa o a la existencia de materia o substancias resbaladizas en la misma", en tanto en vía administrativa, es el segundo de los escritos presentados, refiere como causa la existencia de gravilla. Pero no se aporta prueba alguna acerca de la existencia y condiciones de la citada gravilla€ ."

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentats de la Sentència número 633, de data 30 de juny de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 2095/2001 interposat per la Sra. M. Nieves Granados Arbona contra el Decret número numero 2632/2001, de 20 d'abril /2001, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 34/99)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

4 - DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A SETEMBRE 2006

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, dona compte de l'execució pressupostària a setembre de 2006.

Es donen per assabentats

-Servei de Compres i Contractacions-

5 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 8732/2006 DE 3 D'OCTUBRE PEL QUAL S'ACORDÀ L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA PERÚ, ENTRE LA PLAÇA JOSEP CUSACHS I EL CARRER PABLO RUIZ PICASSO, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 8732/2006, de 3 d'octubre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de l'Av. Perú, entre la plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso i aprovació dels plecs de clàusules, disposant en el mateix que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 8732/2006, de 3 d'octubre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Vist l'informe emes pel cap del Servei d'Obres, de data 22/09/2006, en el qual es sol·licita la tramitació de les obres incloses al projecte de reurbanització de l'Avinguda Perú, entre la plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 983.293,66 euros, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 03/10/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que es preveu l'existència de crèdit suficient i adient en la partida núm. 40220/46342K/60100 del pressupost municipal que s'aprovi per l'anualitat del 2007.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar la licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de l'Avinguda Perú, entre la plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 983.293,66 euros, IVA inclòs.

 

 

Segon. Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per l'execució del projecte de reurbanització de l'Avinguda Perú, entre la plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer. Autoritzar l'import fins a 983.293,66 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46342K/60100, dels pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2007 (operació AFUT núm. 43108).

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal esmentada anteriorment del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2007, a fi de poder atendre les obligacions que la contractació de les obres meriti durant l'expressada anualitat.

Quart. Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè. Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de reurbanització de l'Avinguda Perú, entre la plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 2 d'octubre de 2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Sisè. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió de la Junta de Govern Local. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

6 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 9041/2006 DE 16 D'OCTUBRE PEL QUAL S'ACORDÀ INICIAR ELS TRÀMITS PER ACORDAR LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA COOPERATIVA "LA OBRERA MATARONENSE", OBRA DE L'ARQUITECTE ANTONI GAUDÍ FORMALITZAT AMB SECLA, SA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 9041/2006, de 16 d'octubre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici dels tràmits per acordar la resolució del contracte de les obres del projecte executiu de rehabilitació de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí formalitzat amb Secla, SA, disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 9041/2006, de 16 d'octubre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 2005 s'acordà l'inici del procediment per a la contractació de les obres referenciades a l'encapçalament del present informe, per la qual cosa s'aprovà el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran el contracte i s'acordà així mateix la licitació pública del contracte, mitjançant la forma de concurs i amb procediment obert.

2. En data 3 d'octubre de 2005, la Junta de Govern Local acordà l'adjudicació del contracte d'obres a favor de la mercantil Constructora i Rehabilitadora SECLA SA.

3. En la data 27 d'octubre de 2005, Constructora i Rehabilitadora SECLA SA constituí la preceptiva garantia definitiva per les obres adjudicades mitjançant aval bancari de Bankinter, per import de 52.100,91 euros, corresponent al 4 % de l'import ofert per l'esmentada mercantil per a l'execució de les obres (l'oferta de SECLASA per a l'execució de les obres ascendí a 1.302.522,74 euros, IVA inclòs, el que suposava una baixa del 6,22% respecte del preu tipus). En la mateixa data es signà el corresponent contracte administratiu.

4. En data 17 de novembre de 2005 va tenir lloc la corresponent acta de comprovació del replanteig, en la que ambdues parts contractuals van declarar la viabilitat de les obres i la manca d'impediments que poguessin afectar el compliment del contracte, per la qual cosa es va fixar com a data d'inici de les obres el dia 21 de novembre de 2005.

5. El termini d'execució de les obres ofert per SECLASA era de 11 mesos. Transcorreguts 9 mesos de l'obra s'havia executat només un 18,95 % de l'obra, segons es desprèn de les certificacions tramitades.

6. En data 1 d'octubre de 2006 el cap del Servei d'Obres sol·licita la resolució del contracte formalitzat amb mercantil Constructora i Rehabilitadora SECLA SA per incompliment del termini d'execució de les obres, i la petició de danys i perjudicis valorats per la direcció facultativa.

7. A l'anterior sol·licitud s'acompanya un informe de la lletrada del Servei d'Obres, de data 10 d'octubre de 2006, en el qual es fa un resum històric de les incidències de la contractació de les obres, un resum de les certificacions efectuades fins ara i de l'estat actual de l'obra, i conclou que caldria iniciar els tràmits administratius corresponents per acordar la resolució per incompliment del contractista i reclamar danys i perjudicis.8. S'acompanya així mateix informe tècnic de data 20 de setembre de 2006 signat per la direcció facultativa -Manuel Brullet Tenas, arquitecte, i Joan Rivas Lloret, arquitecte tècnic- en el qual s'exposa el mal estat en que es troba l'obra i les circumstàncies ocorregudes en el seu desenvolupament, manifestant els seus dubtes de que l'obra es pugui executar d'acord amb el projecte aprovat i en el termini previst. Es fa així mateix una valoració dels danys i perjudicis causats. De l'esmentat informe cal destacar:

a) Que el termini d'execució de l'obra era d'11 mesos, del 21-11-2005 al 21-10-2006, i a data 18 de setembre s'havia executat aproximadament una cinquena part de l'obra. Aquest evident desfasament es fa encara més patent si es compara amb la planificació de l'obra presentada per l'empresa constructora.

b) Que el retard de l'obra ha estat deguda en bona part a mancances organitzatives i a una deficient gestió de l'obra:

- La previsió del planejament de les feines ha quedat sempre endarrerida i el traspàs en l'execució d'una feina i una altre diferent quedava separada per dies o setmanes per falta de previsió.

- L'obra estava aturada a intervals molt llargs, per motius aliens a la direcció facultativa.

- Faltava la presència continuada de l'encarregat a l'obra, cosa que s'ha traduït en males execucions de les feines.

c) S'han incomplert les mesures de seguretat en els treballs d'estructura de fusta i coberta, exigides per la direcció facultativa.

d) En general, els treballs auxiliars demanats per la direcció facultativa s'han fet tard o no s'han fet.

e) Les deficiències d'execució van provocar que, amb ocasió d'uns aiguats en data 12-09-2006, es produïssin inundacions que van causar danys i perjudicis que es valoren de les següent manera:- 5.469,00.-EUR, per treballs en la claveguera rebentada consistents en neteja de runa, terres i sorra, amb transport a l'abocador; proteccions de la nova claveguera, incloent els apuntalaments necessaris.

- 9.377,00.-EUR, per treballs de neteja i substitució de peces tacades i malmeses de fusta, en els pòrtics, corretges, llates, rastrells i altres.

- 11.216,00.-EUR, per treballs de neteja i substitució de conductes de climatització malmesos.

- 46.228,00.-EUR, per treballs de desmantellament de màquines de climatització inservibles, amb transport a l'abocador. Formació de nou forat a llosa de formigó armat per a entrar noves màquines. Instal·lació de màquines noves al mateix lloc que les antigues. Tapat del forat a sostre de soterrani amb formigó armat.

- L'anterior comporta un total de 72.290,00.-EUR en concepte de danys i perjudicis.

9. Consta també informe de data 11-10-2006 del cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament referent al desenvolupament de les obres i el seu estat actual, del qual cal destacar els següents extrems:

a) En la documentació de la plica per a l'adjudicació de les obres, l'empresa constructora va presentar una planificació del desenvolupament de les obres on justificava el termini i la previsió d'obra executada durant els 11 mesos d'obra ofertats.Des del primer moment hi va haver un endarreriment d'aquesta planificació que es veu reflectit en el detall de les diferents certificacions tramitades que consta en el propi informe, i del qual es dedueix que al 10è mes d'execució d'obra estava previst haver realitzat el 91,32 % de les obres i només s'han executat el 22,85 % de les mateixes.

b) L'execució de l'estructura de fusta s'ha acabat a finals de setembre de 2006, amb un endarreriment de 4 mesos respecte a la planificació oferta, i encara no s'ha iniciat els treball de la coberta, previstos pels mesos d'abril i maig.

c) Quan els tancaments i divisòries, la seva realització estava prevista entre els mesos de maig a juliol, i a data d'avui només s'han realitzat les divisòries de la planta soterrani (6,62 € del total del capítol del projecte.

d) L'estat actual de les obres és el següent:

-S'han retirat les casetes d'obra (oficina, magatzem de material i vestidors de personal).

-Excavació a mig fer dels fonaments del mur de contenció de terres del carrer Cooperativa amb la claveguera parcialment estintolada i amb despreniments de terres del talús.

-Soterrani ple de fang degut a la inundació soferta el 12 de setembre de 2006 per trencament del tub de la claveguera descalçat per les obres d'execució del mur de contenció del carrer Cooperativa. Màquines de climatització inutilitzades.

-Pòrtics de fusta tacats amb el rovell dels cargols d'acer per manca de protecció a la pluja.

-Tancament de seguretat de l'obra en mal estat (porta oberta i tanca parcialment desmuntada).

-Abandonament general de l'obra (només hi havia 2 operaris pintors, realitzant treballs de protecció de la fusta).

10. La garantia definitiva dipositada per Constructora i Rehabilitadora SECLA,SA en data 27/10/2005 per les obres adjudicades, mitjançant aval bancari de Bankinter, ascendeix a l'import de 52.100,91.-EUR, per la qual cosa i un cop transcorregut el tràmit d'audiència del contractista i de l'entitat avalista, i de continuar-se apreciant la culpa del contractista en la manca d'execució de les obres en el termini ofert a aquests efectes, correspondria incautar aquesta garantia i requerir a SECLASA d'ingrés a favor d'aquesta entitat de l'import de 20.189,09.-EUR en concepte dels danys i perjudicis causats a aquest Ajuntament per l'incompliment contractual de les obres adjudicades. Aquest import podrà ser reclamat, segons preveu l'art. 45.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, mitjançant procediment administratiu de constrenyiment, segons l'establert a les respectives normes de recaptació.

11. Consta informe de data 13/10/2006, efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, amb el vist i plau del secretari general i de l'interventor, respecte de la procedència i legalitat de la resolució contractual sol·licitada pel servei promotor de la contractació.

Fonaments jurídics.

1. Projecte executiu de rehabilitació de la Nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí i acabament de la urbanització de la plaça MODIFICAT 2005, aprovat per la Junta de Govern Local en data 27-10-2005.

2. Plec econòmic administratiu particular de la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, aprovat per la Junta de Govern Local en data 27-06-2005.

3. Contracte administratiu formalitzat en data 27/10/2005, la clàusula tercera del qual estableix el termini d'execució de les obres,11 mesos comptats a partir del dia següents a la data de formalització de l'acta de comprovació del replanteig de l'obra, d'acord amb l'oferta presentada per l'adjudicatari, en la qual consta la planificació desglossada per capítols d'obra.

4. Articles 109, 111. e), g) i h) i 112 del Reial decret legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, sobre l'extinció dels contractes per resolució dels mateixos.

5. Articles 94 a 96 del Reial decret legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, respecte a l'execució dels contractes i de la seva resolució per demora, especialment els apartats 4 i 5 de l'article 95, que faculten l'Administració per resoldre els contractes per incompliment dels terminis parcials, quan la demora en el compliment d'aquests faci presumir raonablement la impossibilitat del compliment del termini total.6. Article 113, 43 a 46 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, pel que respecte a l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats en cas de resolució per incompliment culpable del contractista, així com a les responsabilitats a què s'afecten les garanties).

7. Art. 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, pel que respecta al procediment a seguir per a la resolució dels contractes.

8. Tenint en compte el calendari de reunions dels òrgans de govern i la urgència en la tramitació de la resolució d'aquest contracte atès l'estat actual de les obres.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Iniciar els tràmits administratius corresponents per acordar la resolució del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Constructora i Rehabilitadora SECLA SA, per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí i acabament de la urbanització plaça MODIFICAT 2005, per incompliment culpable de la contractista.

Segon. Fixar provisionalment els danys i perjudicis causats a aquesta Corporació per l'esmentat incompliment contractual en l'import de 72.290,00 euros, sense perjudici dels que puguin determinar-se amb caràcter definitiu una vegada adjudicades les obres de finalització d'aquests treballs a un nou contractista.

Tercer. Donar audiència a l'empresa adjudicatària i a l'entitat avalista per tal que, en el termini de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la rebuda de la notificació de l'acord d'inici de resolució, efectuïn les al·legacions que creguin convenients.

Quart. En el seu cas, un cop transcorregut el termini assenyalat en el punt anterior i de continuar-se apreciant la culpa del contractista en la manca d'execució de les obres en els terminis oferts a aquests efectes, correspondria incautar la garantia definitiva dipositada per SECLASA mitjançant aval bancari de Bankinter, per un import de 52.100,91.-EUR, i requerir a SECLASA l'ingrés a favor d'aquesta entitat de l'import de 20.189,09.-EUR en concepte dels danys i perjudicis causats a aquest Ajuntament per l'incompliment contractual de les obres adjudicades, import el qual excedeix de l'import de la garantia incautada, tal i com preveu l'art. 113 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquest import podrà ser reclamat, segons preveu l'art. 45.2 de l'esmentat text refós, mitjançant procediment administratiu de constrenyiment, segons l'establert a les respectives normes de recaptació.

Cinquè.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

7 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS CARRERS CÀCERES, PIETAT, DOCTOR FERRAN, ROSA SENSAT, VISTA ALEGRE I DEL PASSEIG DELS MOLINS DE MATARÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT A FAVOR DE L'EMPRESA CONSTRUCCIONES PAI, SA, PER IMPORT DE 298.766,96 EUROS, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 06/07/2006, en la qual consta la proposta de declaració de desert de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del passeig dels Molins de Mataró (exp. 62/2006).

Mitjançant informe de data 18/08/2006, el Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment manifesta que s'han demanat ofertes a tres empreses; García Cano e Hijos, SA, Infrastructures i Obres Mataró, SL i Construcciones Pai, SA; proposa l'adjudicació a favor d'aquesta última, per l'import de 298.766,96.- EUR, IVA. inclòs, ja que és la única que ha presentat oferta i s'adequa als requeriments establerts en els plecs de clàusules.

Atès el previst als arts. 141.g), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida núm. 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el contracte relatiu a les obres per a l'execució del projecte d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del passeig dels Molins de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Construcciones Pai, SA, per l'import de 298.766,96.- EUR, IVA inclòs, obres les quals s'executaran d'acord amb el contingut del projecte d'obres aprovat en el seu dia.

Segon.-

Disposar l'import de fins a 298.766,96EUR, IVA inclòs, a favor de l'empresa Construcciones Pai, SA, a càrrec de la partida núm. 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació AD núm. 36532)

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la partida esmentada en el punt anterior, per l'import de 271.606,33.-EUR, IVA, inclòs (doc. A/ núm. 36531).

Cinqué.-

Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 11.950,67,.- EUR, en concepte de garantia definitiva per les obres adjudicades."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

8 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE MOBILIARI ESPECÍFIC PER A LA NOVA ESCOLA BRESSOL DEL CARRER HERRERA A FAVOR DE L'EMPRESA ASCRA DISTRIBUCIONS, SL PER IMPORT DE 39.003,31.-EUR, IVA, INCLÒS PEL LOT NÚM. 1 (MOBILIARI I COMPLEMENTS) I 8.447,54.-EUR, IVA, INCLÒS PEL LOT NÚM. 2 (CADIRES).

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol del carrer Herrera.

Atès l'informe emès pel tècnic de Compres del Servei de Compres i Contractacions i la tècnica de l'Institut Municipal d'Educació, de data 3 d'octubre de 2006, mitjançant el qual proposa:

  • D'una banda, desestimar les ofertes presentades per les empreses "Hermex Ibérica, SA, Mirplay i Comercial Prous, SA", pel lot núm. 1 (mobiliari i complements) ja que cap d'elles compleix les especificacions tècniques exigides en els plecs de clàusules.

  • D'una altra banda, l'adjudicació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol del carrer Herrera, a favor de l'empresa "Ascra Distribucions, SL", fins un import de 39.003,31 €, IVA inclòs pel lot núm. 1 (mobiliari i complements) i 8.447,54 €, IVA, inclòs pel lot núm. 2 (cadires).

Tenint en compte que a les partides 40004/422160/20500 i 40220/42216L/62500 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Desestimar les ofertes presentades per les empreses "Hermex Ibérica, SA, Mirplay i Comercial Prous, SA", pel lot núm. 1 (mobiliari i complements) ja que cap d'elles compleix les especificacions tècniques exigides en els plecs de clàusules.

Segon.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol del carrer Herrera, a favor de l'empresa "Ascra Distribucions, SL", fins un import de 39.003,31 €, IVA inclòs pel lot núm. 1 (mobiliari i complements) i 8.447,54 €, IVA, inclòs pel lot núm. 2 (cadires).

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec al pressupost municipal de 2006 de la següent manera:

Partida 40220/42216L/62500

Lot 1: 28.549,77.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 46804)

Lot 2: 8.447,54.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 46806)

Partida 40004/422160/20500

Lot 1: 10.453,54.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 46802)

Quart.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses corresponents a la diferència entre la previsió inicial de la licitació i l'import real de l'adjudicació, de la següent manera:

Partida 40220/42216L/62500

Lot 1: 4.297,57.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 46805)

Lot 2: 1.200,55.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 46807)

Partida 40004/422160/20500

Lot 1: 1.573,56.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 46803)

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.898,03 € i pagui l'import de 179,89 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

9 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE SUPORT A LA GESTIÓ DE LES TELECOMUNICACIONS A FAVOR DE L'EMPRESA GRUPO IT DEUSTO, SL, PER IMPORT DE 88.338,00.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de suport a la gestió de les telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès, de manera conjunta, pel Coordinador de Projectes i pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 23 d'octubre de 2006, mitjançant el qual proposen l'adjudicació del servei de suport a la gestió de les telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Grupo It Deusto, SL", fins un import de 88.338'00 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que a les previsions fetes de la partida 30630/521120/22706, per als diferents anys de durada del contracte són suficients per a atendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la partida 30630/521120/22706 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar la clàusula cinquena del plec de condicions pel qual es regeix la contractació del servei de suport a la gestió de les telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, en el sentit de mantenir la durada del contracte €dos anys- però variant-ne la periodificació, l'inici de la prestació del servei serà el dia 1 de novembre de 2006 i en conseqüència en lloc de finalitzar el dia 30 de setembre de 2008 finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2008.

Segon.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de suport a la gestió de les telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Grupo It Deusto, SL", fins un import de 88.338'00 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30630/521120/22706, de la següent manera:

Any 2006 7.361'50 € (D 47893)

Any 2007 44.169'00 € (ADFUT 47814) ("Grupo IT Deusto, SL", NIF B-95087482)

Any 2008 36.807'50 € (ADFUT 47894 ("Grupo IT Deusto, SL", NIF B-95087482)

Quart.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis pressupostaris de 2007 i 2008, ambdós inclosos, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses, corresponents a la diferència entre la previsió de la licitació i l'import real d'adjudicació, següents:

Any 2006 4.638'50 € (A/ 47891)

Any 2007 48.000'00 € (AFUT/ 47809)

Any 2008 36.000'00 € (AFUT/ 47810)

Sisè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.533'52 € i pagui l'import de 205'20 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Setè.-

Publicar La present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D'UN IMPORT DE 100,000,00 EUROS AMB CONCEPTE DE COL·LABORACIÓ EN EL FINANÇAMENT DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT ANTONI.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 18 d'octubre de 2006, ha tingut entrada a l'Ajuntament de Mataró la notificació, amb número de registre de sortides 0365S/54.233 de 27/09/06, de la Resolució dictada en data 19 de setembre de 2006 pel conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, comunicant l'atorgament d'una subvenció per un import de 100.000,00 €, sobre la inversió prevista de 376.327,91 €, per tal de col·laborar en el finançament de l'execució de les obres de reurbanització del carrer de Sant Antoni.

Per fer efectiva la subvenció, l'Ajuntament haurà de justificar-la abans del 31-12-2006, i es farà efectiva prèvia acreditació de la realització de l'objecte de la subvenció.

La consellera delegada d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Acceptar la subvenció per un import de 100.000,00 €, atorgada per Resolució del conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 19 de setembre de 2006, sobre la inversió prevista de 376.327,91 € per tal de col·laborar en el finançament de l'execució de les obres de reurbanització del carrer de Sant Antoni.

Segon.-

Donar trasllat de l'anterior acord a la Direcció de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i als serveis municipals d'Ingressos i de Gestió Econòmica."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

 

11 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DE LA CANALITZACIÓ DEL DESVIAMENT. TRAM CARRERS PADRÓS I ESTEVE CORTILS, PROMOGUT PER AIGÜES DE MATARÓ, SA I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament, tram C/Padrós € E. Cortils. Mataró(El Maresme)", promogut per Aigües de Mataró, SA i redactat per l'enginyeria EIPO, SL, que té per objecte definir i valorar les obres necessàries per a l'arranjament de la canalització del Desviament, en el tram comprès entre el passeig de Carles Padrós i el carrer d'Esteve Cortils, amb un pressupost d'execució per contracte de 606.695,95 €, IVA inclòs.

El Desviament és una antiga canalització, en origen a cel obert, que recull les aigües de diversos torrents i rieres que abocaven antigament al nucli històric de Mataró i les condueix formant un "by pass" cap a la riera de Sant Simó. A principis dels anys 70 es va cobrir amb un forjat de bigues, que actualment estan força deteriorades i presenten aluminosi en diversos trams.

El tram de desviament afectat és de 810 metres lineals. En aquesta actuació es pretén arranjar el tram de canalització comprès entre el passeig de Carles Padrós i el carrer d'Esteve Cortils, amb una longitud total de 68 metres.

A l'inici de les obres s'enretirarà l'arbrat i tot el mobiliari afectat per l'actuació i posteriorment es realitzaran les demolicions de paviment necessàries per poder eliminar l'actual cobertura del desviament.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, i l'article 219.2 d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Atès l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.

Atès que per a l'execució de les obres és necessari obtenir el corresponent permís de l'Agència Catalana de l'Aigua.

La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament, tram C/Padrós € E. Cortils. Mataró(El Maresme)", redactat per l'enginyeria EIPO, SL per encàrrec d'Aigües Mataró SA, que té per objecte definir i valorar les obres necessàries per a l'arranjament de la canalització del Desviament, en el tram comprès entre el passeig de Carles Padrós i el carrer d'Esteve Cortils, amb un pressupost d'execució per contracte de 606.695,95 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril, de Règim local de Catalunya, i article 37 del ROAS, termini durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

En base al que disposa l'article 2n dels Estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA, la qual abans d'iniciar les obres previstes en el projecte es coordinarà amb el servei d'Obres.

Quart

.- Sol·licitar la corresponent autorització de l'Agència Catalana d'Aigua, tenint en compte l'àmbit on es desenvolupa el projecte.

Cinquè.-

Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Serveis Municipals i Mobilitat als efectes oportuns."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

-Servei d'Urbanisme-

12 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA UA-48 CAN XAMMAR (ESPAI RESULTANT DE LES EDIFICACIONS DEL CAMÍ RAL 246-252 I CARRER HOSPITAL 32-44.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El 29 de febrer de 2005 va ser aprovat definitivament el projecte d'urbanització de la unitat d'Actuació UA-48 Camí Ral - Hospital.

El 14 de juliol de 2006, PUMSA, va presentar el document de modificació del Projecte d'urbanització de la UA-48 CAMÍ RAL-HOSPITAL, per aprovar inicialment.

Les modificacions poposades consisteixen en:

  • Incorporació d'una rampa que garanteixi l'accesibilitat dels locals comercials.
  • Incorporació de l'accés a la rampa de l'aparcament de l'edifici del Camí Ral.
  • Incorporació de l'accés a la rampa de l'aparcament de l'edifici del carrer Hospital.
  • Solució constructiva del petit badalot de la rampa.
  • Cobertura de la rampa de l'aparcament existent del carrer Hospital.

Aquesta modificació ha estat informada favorablement pel Cap del Servei d'Obres i per l'arquitecte del Servei d'Urbanisme.

L'Alcalde a través de Decret de 11 de maig de 2004 va delegar la competència d'aprovació inicial dels projectes d'urbanització a la Junta de Govern Local.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes tècnic i jurídic, i de conformitat amb l'article 87 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, de 26 de juliol de 2005, PROPOSO a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment la modificació del Projecte d'urbanització de la UA-48 CAMÍ RAL-CARRER HOSPITAL.

Segon.-

Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en un dels diaris de més divulgació a Catalunya.

Tercer.-

Notificar aquest acord a la propietat del sector PUMSA indicant que, abans de l'aprovació definitiva s'haurà de presentar el document en suport informàtic d'acord amb les directrius que s'indicaran juntament amb la notificació de la present Resolució.

Quart.-

Comunicar els acords als serveis municipals que correspongui."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

13 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A L'AV. AMÈRICA, 47, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 19 de setembre de 2006 s'ha incoat a M. Rosa Calvet Peña expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, a l'av. Amèrica, 47, bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat no compleix amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a M. Rosa Calvet Peña que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossats a façana, a l'av. Amèrica, 47, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.