Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell de Mobilitat. 28/06/06

Escoltar

Acta Consell de Mobilitat. 28/06/06

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

consell de MOBILITAT

Data: 28 de juny de 2006

Núm: 13

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala d'actes -Via Pública

Hi assisteixen:

Fermí Manchado Zambudio Vice-President del Consell

Joan Soler Serratosa Coordinador Àrea de la Via Pública

Ferran Àngel Garcia Cap Servei de Mobilitat

Alonso Sánchez Aunion Gremi de Taxistes

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró BUS

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Elena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local

Josep Ninou Guàrdia Enginyer Servei de Mobilitat

Joaquim Fernández Oller Grup Municipal CIU

Albert Gragera Lladó Representant PTP

Salvador Serra Abellan Secretari

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Remigio Herrero García Creu Roja de Mataró

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal CIU

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Marco Antonio Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Pedro Curado Bola ONCE

Santiago Liebana Suárez ONCE

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Jose Manuel Ortiz Martinez Col·lectiu conductors CTSA

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Juan Francisco Baldó Jaraba Sindicat Comissions Obreres

Joan Saborido i Badia Grup Municipal ERC

Quitèria Guirao Consellera-delegada Ciutat Sostenible

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Montserrat Martínez Sánchez Assistencial Club

Anselmo G. Ruiz Gerència SARBUS / Empresa CASAS

Josep Mª Gómez Caparrós Unió de Botiguers de Mataró

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Sergi Mingote Sindicat Unió General de Treballadors

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
  2. Donar compte de la reunió de la comissió de seguiment del Pacte per la Mobilitat. Actuacions 2005 i balanç 2001-2005.
  3. Proposta d'actuació de regulació del trànsit a la plaça França.
  4. Lliurament del document Participa! de prioritats per a l'elaboració del PAM 2007.
  5. Donar compte de la tramitació per a la construcció de l'aparcament del carrer de Terrassa per part de GINTRA.
  6. Temes sobrevinguts
  7. Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19:10 hores.

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

El Sr. Vice-President demana si hi ha alguna esmena a l'acta anterior, a la que no es formula cap esmena i per tant es dóna per aprovada.

Tanmateix el Sr. Javier Sánchez del Campo presenta el Sr. Albert Gragera Lladó, com a representant de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP).

2. Donar compte de la reunió de la comissió de seguiment del Pacte per la Mobilitat. Actuacions 2005 i balanç 2001-2005.

S'informa als membres que s'incorporen al Consell de Mobilitat de la realització de la presentació del seguiment del Pacte per la Mobilitat respecte les actuacions desenvolupades el 2005 i del balanç durant els anys de vigència del Pacte, que tot just s'acabava de fer.

3. Proposta d'actuació de regulació del trànsit a la plaça França.

El Sr. Vice-President exposa que arran de les queixes formulades per conductors del servei Mataró BUS respecte l'accessibilitat a la plaça França, degut a l'alta intensitat de trànsit que en aquesta rotonda es produeix, el Servei de Mobilitat ha realitzat una sèrie de propostes, que tot seguit es presenten per a la seva avaluació.

* La proposta número 1 rau en que el carril directe que des de l'autopista C-32 desemboca a la Via Europa, no ho faci al carril central sino directament al primer carril dret. D'aquesta manera, des de la rotonda es pot accedir al carril central de la Via Europa, facilitant al bus urbà el fet d'haver de tramar només un canvi de carril, i no pas dos com ho fa actualment.

* La proposta número 2 rau en obligar als vehicles que circumvalen la rotonda de la plaça França pel carril exterior, es vegin obligats a girar cap a la Via Europa. D'aquesta manera, es permet dibuixar una illeta que facilitarà encara més la penetració dels vehicles que provenen de la Via Europa cap a la plaça França.

* La proposta número 3 consisteix en habilitar els dos carrils exteriors de la rotonda en sentit obligatori cap a la carretera de Cirera sentit Hospital de Mataró (pont de l'autopista), ja que són molts els vehicles que actualment realitzen aquesta maniobra.

* La proposta número 4 consisteix en dotar de doble sentit el carrer d'Àustria, entre la carretera de Cirera i la Via Europa, d'aquesta manera es permet evitar als vehicles que volen anar des de la Via Europa cap a la Ronda dels Països Catalans el fet d'entrar a la plaça de França. La línia 4 hauria de canviar el seu recorregut pel carrer de Finlàndia, ja realitzat durant unes obres anteriors.

El Sr. Joaquim Fernández exposa que la segona proposta faria que molts conductors provinents de la C-32 tindrien poc espai per passar al segon carril de la rotonda per poder accedir a d'altres direccions diferents de la Via Europa, però que és acceptable. Respecte la 3era proposta hi troba un punt de perillositat en hores de baixa intensitat, ja que deixar només un carril d'una rotonda per realitzar la rotonda sencera pot no ser comprensiu en hores de baixa intensitat.

El Sr. Albert Gragera exposa que les rotondes no tenen sentit per altes intensitats, i que la solució rau en semaforitzar la rotonda, opció no permesa per la concessionària d'autopistes segons explica el Sr. Ferran Àngel.

Conseqüentment, s'acorda provar les dues primeres propostes provisionalment, i deixar la tercera proposta per a més endavant. Respecte la quarta proposta es proposa al representat de la FAVM (Sr. Javier Sánchez del Campo) la trameti a l'Associació de Veïns afectada.

4. Lliurament del document Participa! de prioritats per a l'elaboració del PAM 2007.

El Sr. Joan Soler exposa la diferència entre el procediment emprat el 2005 per l'elaboració del PAM 2006 i el que es procedirà a efectuar el 2006 per a l'elaboració del PAM 2007, on la innovació més important és la de celebrar una primera sessió al Consell de Ciutat per presentar el document de prioritats, obrint un debat general i poder clarificar temes. Així mateix es lliura el document Participa! i en aquest sentit, es proposa realitzar una reunió extraordinària del Consell de Mobilitat pel proper 11 de juliol, per tal de treballar i debatre les propostes a incloure.

 

5. Donar compte de la tramitació per a la construcció de l'aparcament del carrer de Terrassa per part de GINTRA.

El Sr. Vice-President exposa la tramitació i contractació de l'aparcament del carrer de Terrassa, que per motius tècnics de soterrament en els terrenys la capacitat es limita a unes 82 places, de caràcter resident, però que contribueix a solventar en bona mesura les necessitats d'aparcament de la zona. Tanmateix informa que l'inici de les obres està previst de cara al mes d'octubre d'enguany, i que la duració estimada pot ser d'1 any i mig aproximadament.

6. Temes sobrevinguts.

- Estacionament carrer de Calassanç Marqués

El Sr. Vice-President exposa la problemàtica que la Presidenta del Pla Integral de Cerdanyola ha traspassat en quant a la necessitat de realitzar alguna actuació al carrer de Calassanç Marqués, en els trams en que la vorera és insuficient per als vianants, ja que els veïns del carrer han denunciat la dificultat de sortir de les vivendes. Qualsevol actuació d'ampliació de voreres comportaria la eliminació d'unes 7 places d'estacionament. La proposta del Servei de Mobilitat va en el sentit d'esperar la finalització de l'aparcament del Parc de Cerdanyola, per tal de poder treure aquestes places d'estacionament. El Sr. Javier Sanchez del Campo considera que per 7 places d'estacionament no caldria, però veu bé esperar prudentment a la finalització de l'aparcament.

- Circulació al carrer de Sant Francesc de Paula

El Sr. Vice-President anuncia la propera inauguració del carrer de Sant Francesc de Paula. També exposa, que malgrat els estudis de mobilitat preveuen una baixa intensitat de trànsit en aquest carrer, i degut a les reclamacions dels veïns de tenir algun element addicional de restricció de trànsit, s'ha accedit a tancar el carrer mitjançant pilones extraibles en la seva sortida al Camí Ral, quedant en cul de sac el tram del carrer comprés entre els carrers del Cós i el camí Ral. Mentre durin les obres del carrer de Sant Antoni, i per tal de donar sortida als vehicles, no s'instal·laran aquestes pilones.

7. Precs i preguntes

El Sr. Javier Sánchez del Campo exposa la seva queixa sobre una certa descoordinació entre els serveis de Mobilitat i aquells relacionats amb obres, pel que proposa un representant al Consell de Mobilitat, al que se li contesta que són dificultats d'englobar projectes puntuals en els programaris de cadascun dels departaments de l'Ajuntament.

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta quan acabarà de modificar-se l'Ordenança Municipal de Circulació, al que el Sr. Joan Soler esmenta que el document que s'està acabant de polir i s'ha de transmetre a diferents col·lectius ciutadans (transportistes en especial...) és un procés que pot portar-nos just abans del procés electoral, pel que segurament seria més prudent esperar a després d'aquest procés.

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta quan es començarà a discutir la nova xarxa d'autobús, al que el Sr. Vice-President explica que ja s'han iniciat els treballs d'estudi, que són importants perque representarà un canvi important de la xarxa, i a l'igual que el punt anterior, com que segurament aquest procés portarà a les portes de les eleccions del 2007, seria prudent esperar per portar-lo a discussió. El Sr. Ferran Àngel explica que està previst fer reunions amb diferents col·lectius com empresaris de poligons industrials i nous usuaris potencials. El representant de l'Associació de Promoció del Transport Públic esmenta que des de la PTP estan disposats a participar en la nova definició de la xarxa del transport públic, al que se li contesta que seran convidats a participar en el decurs dels treballs.

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre la posta en marxa del vehicle de suport de disciplina viària al que se li respon que segons el calendari, cap a mitjans de juliol es començarien a realitzar les primeres proves i realitzar un període d'avisos, ja que fins després de l'estiu no es començarien a denunciar vehicles.

També el Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre les plataformes d'accés al bus, al que el Sr. Ferran Àngel contesta que és un projecte crític, i que finalment les obres les realitzarà directament el Servei de Mobilitat amb recursos propis, incorporant diferents plantejaments i condicionants que pugui formular el Servei de Serveis Municipals i Manteniment, que és qui està elaborant i revisant actualment el projecte, i que la previsió és treure el concurs durant el mes de juliol.

Finalment, el Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre les alegacions que l'Ajuntament ha realitzat sobre el projecte d'ampliació de la variant C-32 i ampliació d'accessos, al que el Sr. Vice-President li contesta que aquest treball li correspon a Urbanisme, però que trametrem la informació quan la rebem d'aquesta àrea.

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre les denúncies voluntàries, en concret vol saber quantes, al que el Sr. Joan Soler li respon que fins el moment han estat 30 les denúncies formulades, i també li recorda que abans ja existia aquesta possibilitat de denúncia, però que ara s'ha facilitat mitjançant la publicació en la web dels formularis.

El Sr. Albert Gragera pregunta sobre quin document planteja l'ampliació de la xarxa del carril bicicleta, al que se li contesta que el document que planteja l'horitzó és el Pla de Mobilitat Urbana (PMU), revisable periòdicament.

El Sr. Antoni Roca pregunta sobre les obres del carrer de Sant Pelegrí, al que se li contesta que estan a punt d'iniciar-se.

El Sr. Antoni Roca reitera la seva sol·licitud de més passos de vianants a la Riera de Cirera, al que se li respon que es va senyalitzar el pas que concretament va sol·licitar proper a la parada de l'autobús. Esmenta que si no estan pintats els passos de vianants, els vehicles no respecten els rebaixos existents i per tant no pot fer-ne ús. També esmenta que en aquesta zona hi ha rebaixos mal fets, al que el Sr. Ferran Àngel li contesta que hi ha previst conjuntament amb la Diputació de Barcelona, realitzar un estudi d'accessibilitat a tota la Ciutat i als edificis de titularitat pública.

El Sr. Antoni Roca pregunta sobre la possibilitat de fer funcionar els autobusos amb hidrògen, o amb gas, al que se li contesta que no es viable per una ciutat com Mataró la disposició de la infraestructura necessària per aquesta escomesa, al que el Sr. Jaume Bruguera explica que els requeriments actuals EURO en els motors fan que la contaminació sigui cada cop menys important.

Finalment, es tanca la sessió a les 20:20 hores.

El conseller delegat de Mobilitat(Vice-President del Consell )

 

 

Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

L'enginyer del Servei de Mobilitat (secretari)

 

 

Salvador SERRA ABELLAN

Mataró, 5 de juliol de 2006