Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell de Mobilitat. 29/11/06

Escoltar

Acta Consell de Mobilitat. 29/11/06

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Consell de MOBILITAT

Data: 29 de novembre de 2006

Núm: 15

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala d'actes -Via Pública

Hi assisteixen:

Fermí Manchado Zambudio Vice-President del Consell

Joan Soler Serratosa Coordinador Àrea de la Via Pública

Ferran Àngel Garcia Cap Servei de Mobilitat

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró BUS

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Albert Gragera Lladó Representant PTP

Jose Manuel Ortiz Martinez Col·lectiu conductors CTSA

Santiago Liébana Suárez ONCE

Juan Antonio Pérez Delegat Cap Explotació Empresa Casas (representant)

Joan Manel Casado Caporal Servei de Policia Local (representant)

Josep Ninou i Guàrdia Enginyer del Servei de Mobilitat

Salvador Serra Abellan Secretari

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Remigio Herrero García Creu Roja de Mataró

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal CIU

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Marco Antonio Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Alonso Sánchez Aunion Gremi de Taxistes

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Pedro Curado Bola ONCE

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Elena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local (representat)

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Juan Francisco Baldó Jaraba Sindicat Comissions Obreres

Joan Saborido i Badia Grup Municipal ERC

Quitèria Guirao Consellera-delegada Ciutat Sostenible

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Montserrat Martínez Sánchez Assistencial Club

Anselmo G. Ruiz Gerència SARBUS / Empresa CASAS (representat)

Josep Mª Gómez Caparrós Unió de Botiguers de Mataró

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Sergi Mingote Sindicat Unió General de Treballadors

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
 2. Balanç de la Setmana de la Mobilitat
 3. Seguiment de l'acompliment del Programa d'Actuació Municipal 2006.
 4. Valoració canvi de regulació a la plaça de França.
 5. Queixes del servei de l'Empresa Casas de la línia de Bellaterra.
 6. Obres del Servei de Manteniment a Cerdanyola Sud (c. del Rosselló € c. de Vitòria € c. de Jaume I € c. de Sant Joan Bosco)
 7. Auditoria del carril bicicleta a la Ciutat de Mataró.
 8. Situació de les marquesines a les parades del Mataró Bus.
 9. Situació de la línia 3 del Mataró Bus.
 10. Mobilitat al barri de Cerdanyola un cop reoberta la circulació a l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch.
 11. Temes sobrevinguts
 12. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19:05 hores.

 

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
 2. El Sr. Vice-President demana si hi ha alguna esmena a l'acta anterior, a la que no es formula cap esmena i per tant es dóna per aprovada.

  S'aprofita l'avinentesa per sol·licitar al Secretari la comprovació de si el Sr. Adolfo Pérez Merchan pertany al Consell de Mobilitat com a representant de la Federació d'Associació de Veïns, al que s'ha de dir que des del Consell del 23 de novembre de 2003, el Sr. Adolfo Pérez Merchan ha participat en el Consell de Mobilitat com a un dels dos representants de la Federació d'Associació de Veïns.

 3. Balanç de la Setmana de la Mobilitat
 4. El Sr. Ferran Àngel planteja la necessitat de valorar el model de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, atès als problemes que sembla va representar tallar el carrer de Sant Josep perquè si, i la baixa participació tant al concurs fotogràfic com a la discreta assistència de la xerrada- presentació de la PTP, fets que denoten que la voluntat ciutadana no va per aquest sentit.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo contesta que efectivament la efectivitat de la conscienciació sobre els ciutadans pot semblar que sigui poca, però que és important anar impregnant a la societat les idees de mobilitat sostenible. Segurament afirma que les dates de celebració de la Setmana no són les idònies, i que el fet de concentrar com es fa en d'altres municipis les actuacions de mesures permanents en aquesta setmana és pot considerar una trampa, ja que les mesures s'han d'anar realitzant durant tot l'any.

  El Sr. Vice-President aposta que aquestes mesures i actes relacionats amb la Mobilitat Sostenible s'han de perllongar durant tot l'any, però que realment l'administració no té ajuda i han de ser les diferents entitats les que participin i organitzin actes, i posa per exemple que el tall del carrer ha d'estar vinculat a alguna activitat en aquest espai.

  El Sr. Antoni Roca esmenta que des de la seva entitat l'únic que poden fer són campanyes de sensibilització i participar en aquest tipus d'actes.

  El Sr. Albert Gragera exposa que la ciutat de Barcelona pretén desadherir-se i vincular la setmana a les festes de la Mercé, cosa que possiblement es podria fer el mateix aquí amb la Festa Major de les Santes.

  El Sr. Joan Soler mostra el seu acord amb aquest tipus de mesures positives i no pas actes coercitius, la dificultat d'organitzar plenament actes des del propi Servei, i esmenta que seria positiu i factible adherir el lema de la mobilitat sostenible a tots aquells actes de la ciutat que en tinguin alguna relació.

 5. Seguiment de l'acompliment del Programa d'Actuació Municipal 2006.

El Sr. Ferran Angel esmenta que les accions relacionades amb el Servei de Mobilitat incloses en el Programa d'Actuació Municipal 2006 estan en termini o acomplertes, i només hi ha dues excepcions que les que es preveu una demora i que són l'execució de 9 plataformes d'autobús atès a la oportunitat anteriorment esmentada d'aprofitar aquestes obres i realitzar petites millores en el conjunt de la vorera o de la cruïlla fet que va fer modificar el projecte executiu, però que en qualsevol cas la previsió es que a finals del mes de gener estiguin executades, i la posta en funcionament de les càmeres de control d'estacionament de la plaça de Granollers, en que durant el mes de desembre estaran instal·lades però aleshores començarà un periode de proves d'aproximadament 3 mesos.

El Sr. Javier Sánchez del Campo esmenta que l'endarreriment de l'execució de les plataformes és greu, però celebra que aquestes obres també contemplin la millora més amplia del conjunt i no només de l'execució de la plataforma.

El Sr. Albert Gragera vol saber a quines parades es realitza aquesta actuació de plataformes i que són:

 • Bombers (Passeig Ramon Berenguer III)
 • Irlanda (de pujada)
 • Carles Padrós (de baixada)
 • President Macià
 • Jutjats
 • Plaça del Gas
 • J. Peiró
 • Figuera Major (de pujada)
 • Riera Cirera

 1. Valoració canvi de regulació a la plaça de França.
 2. El Sr. Ferran Àngel valora positivament des del Servei de Mobilitat la modificació viària realitzada i senyalitzada provisionalment en groc a la plaça de França, per tal de facilitar la sortida i accés a Via Europa dels autobusos circulants per la plaça de França, i per tant i d'acord amb els membres assistents, realitzar el marcatge definitiu amb pintura de color blanc. L'altre proposta que quedava pendent de provar de forma provisional consistent en fer que els dos carrils exteriors de la rotonda siguin de gir obligat cap al pont de l'autopista, queda pendent de la realització de proves de simulació, però que en qualsevol cas a la pràctica és el que realment els vehicles estan realitzant, i possiblement depenent del resultat de la simulació es pugui portar a terme al mes de gener.

  El Sr. Albert Gragera exposa que les simulacions són manipulables o que depenen molt de la parametrització entrada i poden donar resultats no corresponents amb la realitat, al que se li respon que des del Servei s'intentarà que la simulació sigui el més adequada a la realitat amb els mecanismes que es disposa i que es valorarà el resultat real que en surti.

 3. Queixes del servei de l'Empresa Casas de la línia de Bellaterra.
 4. El Sr. Ferran Àngel presenta al Sr. Juan Antonio Pérez, que ve en representació de l'Empresa Casas en qualitat de Delegat de Cap d'Explotació, i que ve a explicar les incidències sorgides durant la primera part del curs escolar en la línia de Mataró € Bellaterra UAB que fan servir els estudiants de la Ciutat. El Sr. Ferran Àngel fa incís important que aquest fòrum no representa òbviament cap tribunal vers l'empresa atès que la competència de la línia interurbana pertany al Departament de Ports i Transports de la Generalitat, però que s'ha cregut oportú incloure aquest punt en l'ordre del dia per donar a conèixer el desenvolupament d'aquestes incidències, i també expressar el malestar municipal per aquests inconvenients sorgits.

  El Sr. Juan Antonio Pérez explica que a l'Empresa han arribat poques queixes directament per part dels estudiants, de la forma reglamentàriament establerta, i els problemes han estat directament exposats mitjançant la premsa i via algun requeriment. Explica que efectivament durant la primera part del curs hi ha hagut problemes d'endarreriment i puntualitat, efectes que s'han millorat durant les darreres setmanes, i un dia hi va haver una avaria de la màquina de bitlletatge.

  El Sr. Juan Antonio Pérez exposa que l'esforç de l'empresa vers la conservació dels vehicles és important, però que evidentment s'han de rendibilitzar fins a la seva vida útil. És evident que qualsevol petita avaria en un dels vehicles té molta repercussió i afectació en el servei. Anuncia també la propera incorporació de 4 nous autocars.

  També els problemes puntuals de falta de places durant els primers dies del curs són deguts a la manca de coneixement de la demanda, fet que no permet disposar dels reforços necessaris fins que no es produeix la demanda. Per tal de trobar una solució en aquest aspecte, considera necessari disposar d'una Comissió d'Estudiants, com antigament existia, que en aquest sentit s'ha repartit una enquesta de satisfacció entre els usuaris, dels quals només s'han rebut 4 respostes disposades a col·laborar i d'aquestes només 1 persona finalment s'ha adreçat a l'empresa per tal de definir les millores i condicions necessàries pel servei. Paral·lelament, la impressió que creu tenen els estudiants és que el servei s'ha millorat després de les incidències de l'inici de curs.

  El Sr. Antoni Roca pregunta sobre l'accessibilitat d'aquests 4 nous vehicles, al qual el Sr. Pérez li respon que 2 vehicles seran adaptats i els altres dos a confirmar però amb major probabilitat que ho siguin.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre l'actuació de l'Ajuntament, al qual el Sr. Ferran Àngel li respon que l'Ajuntament ha estat transmissor de les queixes i de les notícies sorgides al departament corresponent de la Generalitat, iniciant un expedient informatiu.

 5. Obres del Servei de Manteniment a Cerdanyola Sud (c. del Rosselló € c. de Vitòria € c. de Jaume I € c. de Sant Joan Bosco)
 6. El Secretari explica els trams afectats en els que el Servei de Manteniment i Serveis ha iniciat o preveu iniciar les obres de renovació de calçades, amb algunes modificacions en vorera, dels carrers del Rosselló, Vitòria, Jaume I i Sant Joan Bosco. Aquest darrer vial, per tal de no fer coincidir amb la campanya comercial de Nadal i amb la coincidència de les obres properes de Av. de Josep Puig i Cadafalch, s'han postposat les obres afectes per després de Reis, si bé en algun tram inicial s'iniciaran treballs preparatoris.

  Aprofitant aquest punt de proximitat geogràfica, s'avança al punt 10 on el Sr. Ferran Àngel exposa el plantejament aprovat de canvis de sentit dels carrers de Nàpols, que serà de baixada des de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch cap el carrer de Vitòria, i des del tram del carrer de Sant Joan Bosco entre el carrer de València i de Provença, per tal d'evitar que tot el trànsit d'aquest tram del carrer de Sant Joan Bosco hagi de passar per Sicília o Rosselló, contribuïnt així a la pacificació d'aquests dos vials. Tanmateix anuncia que l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch ha recuperat el seu doble sentit, d'acord amb el que especifica el Pla de Mobilitat Urbana.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo considera que s'ha de reforçar la senyalització vertical a la plataforma elevada de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, amb senyalització lluminosa de prioritat invertida, i en aquest sentit va adreçar una instància, al qual se li respon que al Servei no s'ha rebut aquesta instància però que en qualsevol cas i fins l'entrega de l'obra, el Servei responsable és el Servei d'Obres.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo exposa el seu dubte sobre l'acompliment del Pla de Mobilitat Urbana en certes obres, perquè d'acord amb aquest Pla les obres del Passeig de Ramon Berenguer III entre el carrer de València i de l'avinguda de la Gatassa no han deixat l'ample de vorera especificat, així com les obres realitzades a l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch entorn la plaça de Rosa Sensat, al que se li contesta que les obres del Passeig de Ramon Berenguer III eren simplement unes obres de rasa d'una companyia de serveis privada, la qual ha de reposar el que hi havia, però no té perquè suportar una reurbanització. Respecte als treballs realitzats a l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, s'ha de diferenciar clarament entre treballs de reurbanització (nova definició) i treballs de manteniment (reposició d'allò malmès) que en definitiva és el que es va fer en aquest tram de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, consistent en mantenir la vorera actual i reasfaltant l'espai destinat a l'aparcament, amb alguna millora d'accessibilitat puntual.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo anuncia que denunciarà els incompliments del Pla de Mobilitat Urbana, al que el Sr. Joan Soler respon que tant l'Àrea de Via Pública com el propi Consell de Mobilitat són els primers interessats en aquest acompliment del PMU, i que en aquest sentit el Cap del Servei de Mobilitat té reunions continues amb els departaments corresponents d'execució i definició de les obres per tal de vetllar el seu compliment.

  El Sr. Joan de Haro pregunta si es fa alguna validació des del servei de Mobilitat respecte els projectes d'obres, al qual el Sr. Ferran Àngel diu que se'n fan informes tècnics així com una col·laboració tant en el procés de definició com durant les obres, però que no són vinculants. El Sr. Joan Soler afegeix que en aquest sentit s'ha constituït una Comissió de Seguretat Urbanística, dins la qual hi passaran tots els projectes d'impacte, per tal de verificar que reuneixen els mínims de seguretat vial i es compleixen d'altres paràmetres. El Sr. Vice-President afegeix que malauradament sempre hi ha modificacions del projecte, fins i tot quan ja estan en curs les obres, per tal de satisfer demandes puntuals o optimitzacions que van apareixent, fet que pot provocar alguna falla.

  El Sr. Albert Gragera pregunta sobre qui recepciona les obres, al qual el Sr. Ferran Àngel respon que un cop finalitzades les obres les rep l'Ajuntament en si, a partir d'aquest moment cada servei gestiona aquells elements dels que li són competència.

 7. Auditoria del carril bicicleta a la Ciutat de Mataró.
 8. El Sr. Vice-President explica que a partir dels problemes sorgits per la implantació del carril bicicleta, sobretot en algun tram, s'ha volgut encarregar una auditoria del procediment per tal de constatar que l'Ajuntament està complint amb el compromís i realitza aquests treballs d'implantació de forma correcta, així com veure si la tendència és positiva. En definitiva, es pretén obtenir un certificat d'acord amb els paràmetres europeus, que la implantació del carril bicicleta es fa de forma adequada (com, a on i de quina manera). L'empresa que realitzarà aquesta auditoria és la única autoritzada a Espanya per fer-ho.

  El Sr. Jaume Bruguera pregunta si també s'auditarà allò realitzat fins ara, al que se li respon afirmativament.

  El Sr. Joan de Haro exposa dos problemes relacionats amb els carrils bicicleta: la invasió de les motos dins aquests carrils que s'està detectant darrerament i l'aparcament també de motocicletes en espais destinats a les bicicletes (forquilles), esmenta per manca de definició del senyal vertical fent referència exclusiva a les bicicletes.

 9. Situació de les marquesines a les parades del Mataró Bus.
 10. El Sr. Javier Sánchez del Campo exposa que les marquesines de les parades dels autobusos tenen dues finalitats i funcions: la de reservar de les inclemències del temps als usuaris i la de facilitar informació adequada. En aquest darrer sentit exposa que moltes de les marquesines no tenen l'enllumenat funcionant, suposant que l'enllumenat és fos i hi ha per tant un defecte en el correcte manteniment. El Sr. Jaume Bruguera contesta que de les 132 parades, 83 estan en marquesines i d'aquestes 17 no estan connectades a l'enllumenat (posa per exemple les del carrer Lepant i la Riera de Cirera). La resta (66) haurien de tenir l'enllumenat en funcionament, i és la mateixa empresa que l'enllumenat públic (Electricitat Boquet) la que fa el manteniment en l'aspecte relacionat amb l'enllumenat de les marquesines. D'aquestes 17 que no en tenen connexió a l'enllumenat, hi ha previst connectar-ne unes 14 properament (en un termini de 2 setmanes es realitza la legalització de les escomeses). El Sr. Javier Sánchez del Campo queda satisfet doncs amb la resposta, però reclama un canal de comunicació d'incidències, al qual el Sr. Joan Soler li diu que pot fer servir el telèfon del Civisme per comunicar aquelles incidències que en detecti.

  El Sr. Antoni Roca exposa que la situació de les marquesines, sovint entorpeix el seu pas ja que es col·loquen enmig d'altres elements de la via pública que li fan d'obstacle, i que ja en va fer un escrit. Tanmateix afirma que s'hauria de tenir en compte en els nous recorreguts i noves parades que puguin sorgir arran de la redefinició de la xarxa.

 11. Situació de la línia 3 del Mataró Bus.
 12. El Sr. Javier Sánchez del Campo ha proposat aquest punt degut a que des de l'AV Rocafonda li han insistit sobre les disfuncions de la línia per la baixa freqüència durant els caps de setmana. El Sr. Ferran Ángel diu que en dies feiners és més necessari el reforç que en festius, però que en el pressupost de 2007 ja hi ha contemplat el reforç de la línia durant els caps de setmana. També comenta que les estadístiques mensuals seran enviades a la Federació, per tal que les trameti a les Associacions de Veïns que estiguin interessades.

 13. Mobilitat al barri de Cerdanyola un cop reoberta la circulació a l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch.
 14. Aquest punt ha estat tractat anteriorment en el punt 6.

 15. Temes sobrevinguts.
 16. - Mataró BUS

  S'explica que actualment ja s'està iniciant la feina tècnica de reelaboració de la xarxa, amb elaboració d'enquestes origen-destí. Un cop realitzats els treballs de camp cap el mes de juny s'iniciaria la fase de discussió oberta. El Sr. Albert Gragera sol·licita que se li faci arribar el resultat dels treballs un cop finalitzats.

  El Sr. Joan de Haro planteja que el PMU tenia 3 nivells de servei, i pregunta si aquests treballs previs tindran en compte aquests 3 escenaris, al que el Sr. Ferran Àngel li contesta que de moment només es realitzarà un treball de camp per valorar les necessitats i a partir d'aquí plantejar el nou servei, però que s'ha de ser realista amb les possibilitats i oportunitats que la Ciutat pot disposar.

  - c. de Sant Sadurní

  Degut a diferents obres particulars als dos trams del carrer de Sant Sadurní, s'ha vist necessari que un dels dos trams canviï de sentit, per tal de donar sortida als vehicles. D'aquesta manera, al carrer de Sant Sadurní sempre s'hi accediria des del carrer de Guifré el Pelòs. Aquest plantejament es va exposar al grup de Mobilitat del Consell del Centre i hi van estar d'acord.

  - Tarifes Taxi i BUS

  Es reparteixen les tarifes aprovades inicialment al Ple, tant del servei d'auto-taxi de Mataró com del Servei Mataró BUS, si bé s'està pendent de la seva aprovació per la Comissió de Preus de Catalunya. També la tarifa del bitllet senzill del Mataró BUS serà la que aprovi definitivament l'ATM.

 17. Precs i preguntes.

El Sr. Joan de Haro exposa que el servei nocturn d'autocars entre Barcelona i Mataró no té informació a les marquesines, i que en algun autocar té constància que ha caigut aigua del sostre, al que el Sr. Juan Antonio Pérez pren nota sobre el tema dels horaris a les marquesines, i sobre el tema de l'aigua respon és un problema de l'aire acondicionat que condensa i s'escapa aigua de la via d'evacuació.

El Sr. Javier Sánchez del Campo considera que el nou servei interurbà Mataró-Sabadell interfereix en la seva parada de la plaça de les Tereses amb el Servei urbà Mataró Bus, al que se li contesta que la proposta existent és canviar la ubicació del servei interurbà. El Sr. Vice-President exposa que hi ha en estudi un canvi de regulació viària prèvia a la reurbanització de la plaça, fet que faria traslladar els serveis de transport a la part de muntanya de la plaça. El Sr. Ferran Ángel explica que s'ha mantingut recentment una reunió amb Sagalés per tal que ajustin els horaris o facin regulació prèvia abans d'arribar a la plaça, per tal d'evitar que els autobusos s'entorpeixin entre ells.

El Sr. Javier Sánchez del Campo sol·licita que la part relativa al Servei de Mobilitat del PAM 2007 se li passi via correu electrònic, al que el Sr. Joan Soler li explica que encara està en període de al·legacions, i un cop aprovat en el Ple de desembre se li enviarà.

El Sr. Juan Antonio Pérez exposa la dificultat que tenen els autocars de l'Empresa Casas per sortir des del carrer de Jaume Isern a la plaça de Granollers, al qual se li respon s'estudiarà canviar la regulació semafòrica incorporant un semàfor exclusiu pel carril bus de sortida anticipada. El Sr. Jose Manuel Ortiz afegeix que caldria retallar alguns xamfrans de vorera perque dificulten molt la girada dels autobusos, al qual se li respon que en alguns punts si que és la solució tot i que representa una disminució de vorera, però que en aquest cas concret del carrer de Jaume Isern la solució pot raure en el semàfor.

El Sr. Santiago Liébana s'interessa sobre la megafonia dels autobusos urbans, al qual el Sr. Jaume Bruguera li respon que s'està treballant en la millora de la tecnologia, però que hi hagi poques empreses que es dediquin a aquest tema i que aquesta tecnologia presenta alguns inconvenients, sobretot quan hi ha desviacions. Preveu que en un termini de 3 mesos hi haurà una millora considerable en aquesta prestació.

El Sr. Santiago Liébana també presenta el seu malestar perquè hi ha molts semàfors auditius que no funcionen, al qual el Sr. Josep Ninou respon que el model de semàfor que l'empresa ONCE va suggerir implementar s'avaria amb molta facilitat i que l'empresa TECNICAID que els repara demora la seva reparació. Actualment s'hi està realitzant un canvi progressiu del model per un de compatible que sembla no avariar-se tant en excés i és més fiable.

El Sr. Antoni Roca agraeix el plànol i llistat dels estacionaments reservats per a persones de mobilitat reduïda que se li ha facilitat, si bé considera que es podria penjar en algun lloc d'accés públic (tal com la web municipal) i que es vagi actualitzant. També proposa que qualsevol nova ubicació d'estacionament reservat per a aquest col·lectiu sigui consultat prèviament amb el GIMM, al qual se li respon que s'intentarà fer-ho. També el Sr. Antoni Roca exposa la dificultat d'estacionar degut a la eliminació d'aquelles places que s'extreuen quan es reurbanitza en peatonal un carrer o zona.

El Sr. Antoni Roca expressa que mancaria un pas de vianants creuant la ronda d'Antoni Comas, al que el Sr. Vice-President diu que el va detectar i que es preveu la seva senyalització.

Finalment, es tanca la sessió a les 21:15 hores.

El conseller delegat de Mobilitat(Vice-President del Consell )

 

 

Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

L'enginyer del Servei de Mobilitat (secretari)

 

 

Salvador SERRA ABELLAN

Mataró, 11 de desembre de 2006