Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Mobilitat. 15/03/2006

Escoltar

Acta Consell Mobilitat. 15/03/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

consell de circulació i transports

Data: 15 de març del 2006

Núm: 12

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de Reunions Via Pública

Hi assisteixen:

Fermí Manchado Zambudio Vice-President del Consell

Joan Soler Serratosa Coordinador Àrea de la Via Pública

Ferran Àngel Garcia Cap Servei de Mobilitat

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Alonso Sánchez Aunion Gremi de Taxistes

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró BUS

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Jose Manuel Ortiz Martinez Col·lectiu conductors CTSA

Santiago Liebana Suárez ONCE

Caporal Abolafio Servei de Policia Local (en absència Sr. Àvila)

Maria Jesús Recoder Presidenta Comissió Especial Mataró Ràdio

Mei Ros Directora Mataró Ràdio

Salvador Serra Abellan Secretari

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Remigio Herrero García Creu Roja de Mataró

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal CIU

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local (Representat)

Marco Antonio Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Pedro Curado Bola ONCE

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Juan Francisco Baldó Jaraba Sindicat Comissions Obreres

Elena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Joan Saborido i Badia Grup Municipal ERC

Quitèria Guirao Consellera-delegada Ciutat Sostenible

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Montserrat Martínez Sánchez Assistencial Club

Anselmo G. Ruiz Gerència SARBUS / Empresa CASAS

Josep Mª Gómez Caparrós Unió de Botiguers de Mataró

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Sergi Mingote Sindicat Unió General de Treballadors

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

 

Ordre del dia

 

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
 2. Presentació de la posta en marxa de la ràdio municipal
 3. Revisió del pressupost del Mataró BUS per al 2006 amb increment del servei a les línies 3 i 5 amb motiu de la subvenció rebuda
 4. Comissió de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2006
 5. Situació de les subvencions rebudes per l'adaptació dels taxis a persones de mobilitat reduïda
 6. Text aprovat del Reglament del transport urbà Mataró BUS
 7. Acord assolit sobre el carril bicicleta de la Ronda Cervantes
 8. Afectacions al trànsit per les obres de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch (entre l'avinguda de la Gatassa i el carrer de València)
 9. Acord assolit en la circulació del passatge Mas Sant Jordi i el carrer del Berguedà
 10. Temes sobrevinguts
 11. Precs i preguntes

 

 

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19:05 hores.

 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

El Sr. Vice-President demana si hi ha alguna esmena a l'acta anterior, a la que no es formula cap esmena i per tant es dóna per aprovada. Més endavant presenta al Sr. Ferran Àngel i Garcia com a nou cap del Servei de Mobilitat, atès que el Sr. Joan Miró i Farrerons ha passat al servei tècnic de Gintra en comissió de serveis.

2. Presentació de la posta en marxa de la ràdio municipal

Es presenten la Sra. Maria José Recoder en qualitat de Presidenta de la Comissió Especial Mataró Ràdio i la Sra. Mei Ros com a Directora d'aquesta nova emissora, per tal d'explicar la posta en marxa de la ràdio municipal. S'excusa la presència del Sr. Esteve Terradas, Conseller Delegat de Presidència.

La Sra. Maria José Recoder explica que és delegada per part de l'Alcalde de la Comissió formada per membres de cada grup municipal. La funció d'aquesta Comissió és elaborar un pla de treballs, reformulat a partir de diferents propostes de varis periodistes d ela Ciutat. Així mateix, la Ràdio municipal serà una escola de periodistes segons el conveni a signar amb les universitats.

Com sigui que el projecte de la ràdio municipal és important per la Ciutat, es vol aconseguir el màxim de consens possible. És important per tal de normativitzar el català, donar veu a les entitats de la Ciutat, i cohesionar la Ciutat degut a l'increment de població amb incorporació de nouvinguts de diferentes provinences.

La Sra. Maria José Recoder explica que ja ha estat atorgada la freqüència de la ràdio municipal al punt 89.3 de la FM i que s'està preparant una campanya publicitàira per donar major difusió. Els estudis de l'emissora estaran ubicats al Centre Cívic Pla d'en Boet, i les obres d'adequació estan previstes a finals del mes de juny. La primera emissió en proves es vol que sigui el dia 27 de juliol amb motiu de la festa major de les Santes, però l'inici de les emissions continuades seria per l'11 de setembre començant amb la temporada.

La ràdio municipal s'explica tindrà finançament municipal i també publicitari. La publicitat serà gestionada per una empresa adjudicada per concurs públic. El gruix de programes informatius també serà elaborat per una empresa que sorgeixi d'un concurs.

Finalment s'explica que hi ha la possibilitat de proposar formats de programes o realitzar programes per part de la població i de les entitats. Existeix conveni amb COMRàdio per tal d'obtenir assessorament tècnic i connectar l'emissora a la seva programació.

El Sr. Jaume Bruguera pregunta si per donar informacions del servei de transport urbà Mataró Bus s'haurà de comunicar directament amb la ràdio o serà l'Ajuntament qui transmeti la informació directament a l'emissora, al que la Sra. Mei Ros li respon es podria articular d'aquesta segona manera però com que la filosofia que es vol implementar és que la ràdio sigui aliena i independent del Servei de Premsa de l'Ajuntament, seria recomanable que fós una comunicació expressa cap a l'emissora, com es fan amb altres mitjans de comunicació.

El Sr. Antoni Roca pregunta si es faran programes oberts tipus debat, al que la Sra. Mei Ros li respon que es faran tot tipus de programes.

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta si s'ha previst radiar en directe els plens municipals, al que la Sra. Maria José Recoder li contesta que no s'ha previst en termes generals, i només en casos concrets en que es tractessin temes molt concrets i d'interés notori per a la ciutadania.

Finalment la Sra. Mei Ros explica que un dels atractius diferenciadors de la ràdio municipal seran els butlletins horaris d'informació.

 

3. Revisió del pressupost del Mataró BUS per al 2006 amb increment del servei a les línies 3 i 5 amb motiu de la subvenció rebuda

El Secretari exposa que atès a la subvenció rebuda per part de la Generalitat de Catalunya d'atorgament d'ajuts per a la millora del transport urbà a determinats municipis inclosos dins l'àmbit del sistema tarifari integrat de fins aproximadament 167.000,00 €, s'ha procedit a modificar el pressupost existent pel servei urbà Mataró BUS del 2006 per tal d'incorporar unes millores consistents en la compra de dos autobusos, posta en servei durant 8 hores diàries en dies feiners del reforç a les línies 3 i 5, millorant així la freqüència de pas, i la incorporació al servei d'un conductor per al vehicle de fotodenúncies que actuarà contra la indisciplina que afecta el bon funcionament dels autobusos, així com la incorporació d'una nova persona Oficial 1era Administrativa.

El Sr. Vice-President explica que el cotxe "espia" farà itineraris del transport col·lectiu urbà i fotografiarà les indisciplines viàries que perjudiquen aquest transport (ocupacions de parades, de carril bus, dobles fileres...), talment com tenen d'altres poblacions. Aquest fet s'ha comprovat té beneficis en la millora de la velocitat comercial.

El Sr. Arcadi Vilert pregunta si aquest vehicle serà camuflat, perque considera que seria convenient que es fes notar aquest vehicle perquè així la gent el veuria i seria un repulsiu, al que el Sr. Vice-President li contesta que serà destacat.

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre les dates d'implementació d'aquestes millores al que se li respon que el vehicle de fotodenúncia pot estar en marxa al cap de dos mesos, i la implementació del reforç del servei amb dos nous autobusos 8 hores cadascun serà a partir del 18 d'abril.

El Sr. Jaume Bruguera explica que les freqüències mitjanes de les línies 3 i 5 passaran a estar al voltant dels 15 minuts, i que s'editaran noves guies.

 

4. Comissió de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2006

El Sr. Vice-President exposa la voluntat de continuar adherint la Ciutat de Mataró a la campanya institucional, però considera que no s'ha de concentrar tots els actes durant aquesta setmana, encara per determinar, sino que la mobilitat sostenible i segura s'hauria de motivar durant tot l'any.

El Sr. Antoni Roca explica que la SMSS té un encaix social i que la ciutadania està conscienciada durant aquesta setmana en concret.

El Sr. Javier Sánchez del Campo diu que s'ha de diferenciar la SMSS i el Dia sense cotxes, i si es demostra poc interés per part de la ciutadania al llarg de la setmana malgrat els esforços lloables tant per part de l'administració com per part de les entitats organitzadores, aleshores s'ha de posar més émfasi en el dia sense cotxes.

El Sr. Jaume Bruguera proposa replantejar-ho tot donada la davallada general de l'interés del públic.

Finalment es considera que el propi Consell de Mobilitat sigui la pròpia Comissió de la SMSS.

 

5. Situació de les subvencions rebudes per l'adaptació dels taxis a persones de mobilitat reduïda

El Sr. Joan Soler Serratosa explica que després de signar el conveni de col·laboració amb l'IMSERSO i la Fundació ONCE per l'adaptació de 2 autotaxis, un dels taxistes ha renunciat a aquest ajut, pel que l'Ajuntament de Mataró ha de retornar el 50% d'una de les dues subvencions a l'IMSERSO per import de 6.000,00 euros. Malgrat que amb el taxi que si s'adapta amb l'ajut rebut s'obtenen 2 taxis adaptats a la Ciutat, mínim requerit per la Llei d'Accessibilitat.

El Sr. Javier Sánchez del Campo exposa la seva preocupació pel poc interés del col·lectiu taxista, al que el Sr. Alonso Sánchez li explica que el motiu és que molts dels vehicles són nous, i ara no els hi resulta interessant l'adaptació, sino que hauria d'haver coincidit aquest ajut quan un dels taxistes es renovi el vehicle, ja que aleshores per un tema de desgravació de l'IVA és més interessant.

El Sr. Antoni Roca exposa la seva queixa que un dia a les 20:15 hores no hi havia cap taxi adaptat en servei, al que se li contesta que seria necessària la seva programació i anticipació.

 

6. Text aprovat del Reglament del transport urbà Mataró BUS

El Sr. Vice-President explica que s'ha aprovat pel ple el Reglament del transport urbà Mataró BUS, que va recollir les esmenes dels veïns i del grup Popular, i ara es troba en procés d'exposició pública.

El Sr. Jaume Bruguera exposa conjuntament amb el Sr. Jose Manuel Ortiz que hi ha un error en l'article 8, ja que diu que els viatgers de 4 anys no han de pagar bitllet quan ara actualment hi estan pagant, al que el Sr. Ferran Àngel li contesta que es pot tractar d'un error material.

El Sr. Jaume Bruguera sol·licita que se li indiquin els punts en que hi ha hagut canvis respecte la darrera versió, al que se li contesta que se li enviarà el document detallat.

 

7. Acord assolit sobre el carril bicicleta de la Ronda Cervantes

El Sr. Vice-President explica que el projecte de senyalització de carril bicicleta a la Ronda Miguel de Cervantes que va sortir de la pròpia Comissió de la Bicicleta del Consell, va ser explicat a les A. de Veïns de l'Havana, el Palau, Santes-Escorxador i Rocafonda i no van exposar cap problema en contra del projecte. Abans d'acabar la implementació d'aquesta senyalització, alguns veïns ja van començar a mostar la seva inquietud, i alguns membres d'associacions de veïns van excusar-se dient que no havien rebut la informació. Per aquest motiu es va realitzar una reunió informativa amb els veïns de la qual va sorgir una Comissió específica, on s'ha arribat l'acord de fer lleugers canvis d'amplades de carrils, major senyalització de zones de càrrega i descàrrega i de passos de vianants. Per altra banda, hi ha el compromís de realitzar els estudis de viabilitat de fer uns aparcaments subterranis al Parc del Palau i a la Plaça del Turó de Mata.

El Sr. Javier Sánchez del Campo reclama un compromís realitzat en la reunió anterior d'ampliació de la vorera en el tram final a tocar del Camí Ral, cantó Barcelona, al que se li contesta que és un tema que porta el Servei de Manteniment.

El Sr. Ferran Ángel dedueix doncs que s'ha de fer a partir d'ara un esforç comunicatiu de tots els projectes.

 

8. Afectacions al trànsit per les obres de l'avinguda de Puig i Cadafalch (entre l'avinguda de la Gatassa i el carrer de València)

El Secretari explica en termes generals l'afectació de les obres de renovació del col·lector de l'avinguda Josep Puig i Cadafalch, en el tram afectat d'entre l'Av. de la Gatassa i el carrer de València amb tall total, donant com a alternativa de pas el Passeig de Ramon Berenguer III i el carrer de València o bé la Ronda de Josep Tarradellas. També s'ha hagut de canviar de sentit el carrer de Sant Joan Bosco.

També s'avança que durant una setmana quedarà tallada la cruïlla de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch amb la Ronda Cerdanya.

Aprofitant aquest tema, i a títol de sobrevinguts, s'explica les afectacions previstes al carrer de Sant Antoni, a començar a partir del proper 18 d'abril, degut també a la renovació del clavegueram i posterior reurbanització del carrer Sant Antoni, amb l'obertura del carrer de Damià Campeny, consistent en canviar de sentit el carrer de Jaume Ibran en una primera fase i donant sortida a la circulació pel carrer de Jaume Balmes que també canviarà de sentit. Aquestes obres tindran una durada aproximada d'un any.

El Sr. Vice-President explica que alguns veïns han mostrat el seu interés per deixar el carrer Jaume Balmes en sentit de sortida, un cop finalitzades les obres.

 

9. Acord assolit en la circulació del passatge Mas Sant Jordi i el carrer del Berguedà

El Sr. Vice-President explica l'acord definitiu en el conflicte dels sentits de circulació del Passatge Mas Sant Jordi i carrer del Berguedà, consistent en l'execució de dos passos de vianants de ressalt a nivell de vorera en el Passatge, conjuntament amb la instal·lació d'un semàfor en intermitència permanent al final del Passatge, i de la semaforització de la cruïlla del carrer del Berguedà amb el carrer de Sant Josep de Calassanç, conjuntament amb la senyalització de restricció de pas excepte turismes i motocicletes en el Passatge. S'ha denotat una baixada de la circulació en ambdós carrers, assolint doncs l'objectiu buscat.

 

10. Temes sobrevinguts

El Sr. Joan Soler explica l'acompliment del calendari d'aparcaments del 2005 i el previst per al 2006, amb l'anunci de 3 properes reunions informatives amb els veïns dels aparcaments de Ronda de Rafael Estrany, Plaça Occitània i Tabalet.

El Sr. Vice-President explica que a l'endemà del consell està prevista la posta en marxa del sistema SPOT BUS implementat als autobusos urbans, consistent en l'adaptació de pantalles a l'interior dels autobusos que donaran alternativament notícies locals, notícies pròpies del servei d'autobusos, aspectes d'entreteniment i publicitat per cobrir les despeses.

El Sr. Vice-President anuncia la jornada sobre la qualitat al transport públic que es celebrarà a Mataró amb motiu de l'obtenció de certificació UNE-EN 13816 a tota la xarxa global, el 25 de maig, i organitzada per CTSA.

El Sr. Joan Soler proposa la revisió del Pacte per a la Mobilitat realitzar-la la propera reunió del consell, prevista pel 21 de juny, en una convocatòria mitja hora abans de la reunió del consell.

El Sr. Vice-President planteja la intenció mostrada per alguns veïns d'eliminar definitivament l'estacionament al carrer d'Amàlia, mesura provisional mentre no es programi la reurbanització d'aquest carrer. Per tal d'evitar elevades velocitats es delimitaria la calçada mitjançant senyalització horitzontal i la disposició d'alguns elements de balissament, al que es creu que és una mesura addient. La circulació final hauria d'ésser la de sortida cap el Torrent.

 

11. Precs i preguntes

El Sr. Antoni Roca demana que se'ls avisi a les properes reunions informatives veïnals sobre els aparcaments, ja que ells com a entitat estarien agraïts d'assistir-hi, així com a la jornada de qualitat del transport urbà.

El Sr. Javier Sánchez del Campo exposa la seva queixa sobre l'exposició que va realitzar el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques amb compareixença de l'Alcalde de Mataró, en la seu d'Aigües de Mataró, els darrers dies, sobre el tema de desdoblament de carrils a la variant, i considera que hauria estat el Consell de Mobilitat el fòrum on s'hauria d'haver explicat, al que el Sr. Arcadi Vilert explica que aquest projecte encara no està finalitzat, i aquesta visita que es va fer va servir per calmar la inquietud mostrada per alguns veïns de la zona, tot i que entén la queixa del Sr. Javier Sánchez del Campo. El Sr. Vice-President es compromet que aquest projecte sigui explicat en el Consell un cop el projecte estigui finalment redactat.

El Sr. Javier Sánchez del Campo també considera que no és adequat rebre informació sobre l'enquesta de qualitat dels viatgers del Mataró Bus mitjançant la premsa, i considera que aquesta enquesta està mal realitzada perque hi ha aspectes que s'han valorat positivament quan la realitat és molt diferent com és el cas concret de les marquesines i la falta d'il·luminació, al que tant el Sr. Vice-President com el Sr. Jaume Bruguera li expliquen els problemes amb el concessionari actual, que vé a resultes de les vendes posteriors de la primera empresa que se'n va encarregar aquest tema, i que com que la finalització del contracte actual del servei Mataró Bus finalitza en els propers anys, doncs serà el moment de fixar en el nou contracte les clàusules necessàris pel bon manteniment de les marquesines.

El Sr. Javier Sánchez del Campo reclama com està el projecte d'instal·lació de plataformes, al que el Sr. Vice-President li explica que s'ha hagut de modificar el projecte, però que està en marxa.

El Sr. Antoni Roca reclama més passos de vianants a la Riera de Cirera, al que se li respon que no hi ha inconvenient en la seva senyalització. Així mateix sol·licita que les parades del Mataró Bus, mentre no tinguin plataformes, siguin senyalitzades amb major longitud perque sinó l'autobús no pot acostar-se a la vorera.

El Sr. Javier Sánchez del Campo sol·licita una reunió personalitzada amb l'equip tècnic del Servei per tractar temes molt puntuals, al que se li contesta que no hi ha inconvenient, previ avançament per e-mail d'aquests punts a tractar.

 

Finalment, es tanca la sessió a les 20:55 hores.

El conseller delegat de Mobilitat(Vice-President del Consell )

 

Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

L'enginyer del Servei de Mobilitat (secretari)

 

Salvador SERRA ABELLAN

Mataró, 16 de març del 2006