Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Seguretat i Prevenció del 12/07/2006.

Escoltar

Acta Consell Municipal de Seguretat i Prevenció del 12/07/2006.

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ

Data: 12 de juliol de 2006

Caràcter: Ordinari

Hora: de 19.00 a 20,10 h

Lloc: Sala de reunions de Via Pública (Pl. Granollers, 11)

Hi assisteixen:

Sr. Ramon Bassas (Vice-president del Consell de Seguretat i Prevenció)

Sra. Núria Calpe (Col·legi d'Advocats)

Sr. Manel Catà (Cap del parc de bombers de Mataró)

Sr. Antonio Cortés (Cos Nacional de Policia)

Sr. Jordi Escobar ( Sotscap ABP Mossos d'Esquadra de Mataró)

Sr. Carlos Fernández ( Federació d'Associacions de Veïns de Mataró)

Sra. Montserrat Font ( Cap de Protecció Civil de l'Ajuntament de Mataró)

Sr. Lluís Galán ( Grup municipal del PSC)

Sra. Luz Garcia (Servei de Benestar Social)

Sr. Joan F. Giménez (Cap de la Policia Local de Mataró)

Sr. Francesc Xavier Gomar (Grup municipal del PSC)

Sra. Pilar Pujol ( Participació Ciutadana, Àrea de Presidència de l'Ajuntament de Mataró)

Sr. Vicenç Ros (en representació del CEM)

Sra. Pilar Pujol ( Àrea de Presidència)

Sr. Joan Soler (Coordinador de l'Àrea de Via Pública, Ajuntament de Mataró)

Sra. Carme Puerta ( en substitució del Sr. Lluís Clemente, com a secretària del Consell)

Excusen la seva absència:

Sr. Joan A. Baron (Alcalde)

Sr. Santi del Arco ( Creu Roja Mataró)

Sr. Jordi Canal (LOLS, CATAC-IAC)

Sr. Matias Fierro (Grup d'Invàlids de Mataró Maresme)

Sr. Salvador Grabolosa (Patronat d'Esports)

Sr. Jordi Puigvert (ERC)

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

L'acta del dia 22 de febrer es dóna per aprovada amb les correccions següents:

 • El Sr. Antonio Cortes figura com a absent i va assistir a la reunió.
 • El Sr. Antonio Cortés demana que es canviï l'últim paràgraf de l'acte perquè la transcripció correcte era: "tot estranger que es troba en situació irregular se li tramita un expedient d'extradició dins l'actual marc legal".

El Sr. Giménez Cernuda demana que es corregeixi el nom i el càrrec del senyor Atilano Sánchez, comissari del Cos Nacional de Policia que figura de forma incorrecte a la pàgina 2 de l'acta del dia 14 de setembre de 2005.

 1. Nomenament de representants de participació de la Junta Local de Seguretat.
 2. El Sr. Bassas explica que caldria triar tres membres del Consell que els representi a la Junta Local de Seguretat. Els senyors Lluís Galán, Vicenç Ros i Manuel Catà s'ofereixen a assumir aquesta representació davant la Junta Local de Seguretat.

 3. Participació del Consell en l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal. Elaboració i debat de propostes al PAM.

El Sr. Bassas explica breument que és el PAM i com els consells poden participar en la seva elaboració.

La Sra. Pilar Pujol comenta les novetats que aquest any s'han incorporat al procés de participació en el PAM i pressupost i fa un breu resum del desenvolupament de les accions que el Consell de Seguretat va aportar al PAM 2006.

El Sr. Joan Soler esmenta que les aportacions del Consell de Seguretat per a l'elaboració del PAM del 2006 es varen incorporar al pla d'actuació que finalment va aprovar el Govern municipal, i del seguiment de la seva implantació se'n dedueix un balanç favorable (reducció dels índex delictius a la ciutat, reducció dels accidents de trànsit, increment de les denuncies i sancions per actes incívics i ocupacions il·legals de l'espai públic, etc.). Les accions que no eren competència de l'Àrea de Via Pública es varen incorporar al PAM de les respectives àrees. En aquest cas destaca, per exemple, els treballs per assolir una millor neteja viària. Enguany s'ha fet un nou contracte de neteja, que millora la recollida selectiva i els nivells de servei a la ciutat, mitjançant una important aportació de recursos per part de l'Ajuntament.

Sobre aquest darrer punt, la Sra. Montserrat Font afegeix que, malgrat no es contempla en el PAM 2006, també s'ha fet la neteja de zones forestals amb les persones que feien la prestació social substitutoria a sancions de l'Ordenança de Civisme.

El Sr. Manuel Catà, obra el torn d'aportacions al PAM 2007 i diu que els bombers sovint es troben amb problemes d'accessos a les façanes per problemes d'obres, mobiliari urbà, terrasses de bar, canvis a les vies, pilones, etc., i caldria millorar aquesta situació. També comenta que s'hauria de fer un seguiment de les mesures de prevenció als aparcaments de la ciutat. Esmenta així mateix que cal treballar amb els ciutadans extracomunitaris, perquè aprenguin a actuar correctament en cas d'incendi. La Sra. Pilar Pujol diu que des de Nova Ciutadana hi ha ja alguna iniciativa d'aquest tipus, i que es podria afegir la informació específica sobre formes d'actuació durant un sinistre.

El Sr. Lluís Galán pregunta qui es l'encarregat del manteniment dels hidrants dels carrers. El senyor Catà diu que hi ha uns 800 hidrants a la ciutat, i que els bombers no tenen la responsabilitat del seu manteniment, ja que correspon a la Companyia d'Aigües de Mataró. La Sra. Montserrat Font diu que fa un dos d'anys es a enviar una carta a la companyia i que no va haver-hi cap resposta. El Sr. Bassas diu que es recuperarà la còpia d'aquesta carta i es continuarà insistint a la companyia perquè es faci càrrec d'aquest manteniment.

El Sr. Carlos Fernández diu que caldria assegurar la presència policial a la nit durant les festes de barri.

El Sr. Vicenç Ros ha observat que darrerament hi ha un deficient manteniment dels semàfors i demana que es solucioni el problema. També esmenta que alguns conductors d'ambulàncies desconeixen els carrers de la ciutat i que caldria millorar la seva formació. Sobre aquest punt, la Sra. Montserrat Font demana una mica de paciència, atès que ha canviat el sistema d'ambulàncies i que hi ha un nou servei a la ciutat amb ambulàncies que incorporen personal nou.

El Sr. Vicenç Ros diu que en torn al mercat del carrer València hi hauria dificultats si hagués d'entrar un camió de bombers. El Sr. Bassas diu que això és una petició molt concreta que s'ha de solucionar.

El Sr. Jordi Escobar diu que caldria mantenir els nivells de seguretat actuals amb l'actuació conjunta de Policia Local i el CME mitjançant la Mesa de Coordinació Operativa i la Junta Local de Seguretat.

El Sr. Giménez Cernuda demana que es creï una Comissió Interdisciplinar en matèria de planejament urbà, per vetllar pel seu impacte sobre la seguretat de la ciutat.

La Sra. Luz García creu interessant que continuïn l'any vinent les accions del PAM 3.1.4.5 Desenvolupament del Pla d'oci nocturn i el 3.1.4.6 Desenvolupament del servei de vigilància preventiva de platja.

Finalment, la Sra. Núria Calpe diu que seria necessari iniciar als instituts campanyes d'educació en temes de drogues i abusos sexuals del mateix tipus que les que es fan actualment d'educació viària. D'aquesta manera es donarien als adolescents que ho necessitin mecanismes per a denunciar aquests fets delictius.

En conclusió, les aportacions dels assistents poden agrupar-se en torn als quatre apartats següents:

1. Mantenir els nivells de seguretat ciutadana mitjançant la coordinació de Policia Local i el Cos de Mossos d'Esquadra, utilitzant com a instruments la Mesa de Coordinació policial i la Junta Local de Seguretat.

 • Garantir la presència de la Policia Local en coordinació amb els Mossos d'Esquadra en els actes realitzats durant les festes de barri.
  • Desenvolupament del pla d'oci nocturn.
  • Desenvolupament del servei de vigilància preventiva a la platja
  • Desplegament de la coordinació policial mitjançant l'anàlisi del mapa delictiu de la ciutat.

  2. Millorar la formació i informació en matèria de seguretat pública.

  • Difondre consells de seguretat als ciutadans extracomunitaris per actuar en cas d'un sinistre.
  • Coordinar amb l'empresa d'ambulàncies concesionaria del servei la formació dels seus treballadors pel que fa al coneixement de la xarxa viària de la ciutat.
   • Desenvolupar un Pla de prevenció de delictes per consum de drogues i d'abusos sexuals adreçat als estudiants de secundària, per tal de donar mecanismes legals als adolescents que ho necessitin per denunciar els fets delictius.

   3. Millorar la seguretat en el marc de la mobilitat i la seguretat urbanística.

   • Millorar l'accessibilitat dels bombers als edificis, garantint la seva mobilitat a través de la xarxa viària de la ciutat.
   • Garantir la seguretat dels ciutadans als aparcaments i soterranis de la ciutat.
   • Crear una comissió interdisciplinar en matèria de seguretat urbanística amb representació de tots els serveis que realitzin actuacions a la via pública.
   • 4. Garantir el manteniment d'instal·lacions necessaries per a la seguretat.

    • Garantir el manteniment dels hidrants de la ciutat per a millorar l'actuació del servei de Bombers en cas d'incendi.
    • Garantir el manteniment de les instal·lacions semafòriques.
     • Mantenir i corregir el nomenclàtor dels carrers i places de la ciutat per millorar el temps de resposta dels serveis d'emergència en situacions de risc, evitant l'existència de duplicitats o similituds en els noms.

     4) Precs i preguntes.

     No n'hi va haver.

      

     El president                                                        

      

     Ramon Bassas i Segura

      

     La secretària

      

      

     Carme Puerta López, en substitució del sr. Lluís Clemente Marín

      

     Mataró, 13 de juliol de 2006.