Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de reunió del plenari del Consell Municipal de la gent gran

Escoltar

Acta de reunió del plenari del Consell Municipal de la gent gran

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

A la sala d'actes de Can Palauet de l'Ajuntament de Mataró es reuneix el Consell Municipal de la Gent Gran el dia 8 de setembre de 2005, la primera convocatòria a les 9.30h i la segona convocatòria a les 10.00 h amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
 2. Presentació del procés d'aprovació del Programa d'Actuació Municipal i pressupost 2006:

- Creació de grups de treball

- Debat de prioritats.

    3.  Precs i preguntes.

Les persones que han estat convocades són presents a la reunió en qualitat de membres del Consell Municipal de Gent Gran.

Hi assisteixen:

Sr. Oriol Batista Gàzquez, regidor de Benestar Social, Salut, Consum i Nova Ciutadania

Sra. Asun Muñoz, cap de servei de Benestar social

Sra. Maria Gil, cap de secció gent gran de Benestar social

Sra. Lola Ruiz i Lombardo, cap de secció infància i família de Benestar social

Sra. Carla Mulet Matas secretària tècnica del Consell Municipal de Gent Gran

Sra. Mayra Botey, responsable dels casals municipals de gent gran

Sra. Estel Ventura, responsable dels casals municipals de gent gran

Sr. Antonio Moreno, Grup Municipal Socialista

Sr. José Moya Padial, Grup Municipal PP

Sr. Francesc Soler, Federació d'AAVV

Sra. Guadalupe Angelina Gil, ABS de Cirera Molins

Sra. Marga Garcia, ABS 5 de Mataró

Sr. Francesc Tristany Alsina, Associació Jubilats i Pensionistes d' UGT Maresme

Sr. Emilio Gimeno, CCOO

Sra. Àngels Fradera, Associació familiars d'Alzheimer

Sr. Joan Peradejordi, Associació Jaume Terrades

Sra. Carmen Diaz, Vocalia gent gran Rocafonda

Sra. Concepcion Fernández, Vocalia gent gran Rocafonda

Sr. Joaquim Felipe, Associació de Jubilats i Pensionistes de la Caixa Laietana

Sra. Lidia Piñol, Residència Laia

Sr. Miquel Patuel, Associació Casal del Parc

Sr. Pep Llauder, Associació Casal del Parc

Sra. Mercè Besalú, Associació Catalana de Parkinson

Sr. Damaso Muñoz, Casal Municipal d'Avis La Llàntia

Sr. Lluís Rabasa, Associació Jaume Terrades

Sra. Esther Sánchez i Ribas, Centre Gèriàtric Can Boada

Sr. Josep Puy Badia, Associació Jubilats i Pensionistes del Maresme

Sra. Motserrat Comas, Creu Roja

Sr. Joan Campos Hervà, residència geriàtrica l'Estada

Sr. Juan Cruz, Associació Casal de Pla d'en Boet

S'excusen:

Sr. Pascual Fernández Pruñanosa, Grup Municipal Socialista

Sr. Romuald Grané Vilaseca, Grup Municipal IC-V

Sra. Teresa Bruguera Manté, Grup Municipal CIU

Sra. Roser Albert, ABS Riera

Sr. Josep Patricio, Associació Gent Gran de Cirera.

Sr. Francisco Melero, Associació Gent Gran de Cirera

Sra. Rosa Parés, Centre sociosanitari Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena

Sra. Begoña Monge, Casal Jaume Terrades

Sr. Joan Roca, Aula Sènior

Sra. Marta Coll, Fundació Maresme

Sra. Carme Costa i Gibert, Fundació Suport

Sr. Miquel Salrach, Associació Gent Gran Gatassa.

 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

El Sr. Oriol Batista procedeix a l'obertura de la sessió del Consell Municipal de Gent Gran i dóna pas als punts de l'ordre del dia. Abans però es fa esment de l'acta de la sessió anterior a proposta de les persones del Consell de la Gent Gran i després es dona pas a la seva aprovació. No hi ha cap esmena.

    1.2.   Informacions vàries

El Sr. Oriol Batista explica com ha anat la inauguració del nou casal d'avis de l'Havana i saber que a partir d'ara ja està en funcionament.

També explica que Mataró durà a terme un dels projectes demostratius del Programa per a la Promoció de l'Autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències (ProdeP), que desenvolupa la Generalitat de Catalunya. L'objectiu d'aquests projectes demostratius és ajudar a desenvolupar un sistema d'atenció a les persones amb dependències.

Han escollit Mataró per la seva línia de treball en el tema de dependències, i això suposarà poder intercanviar experiències, i poder contractar una persona perquè coordini tot aquest projecte.

El Sr. Oriol informa del canvi en el servei de la Sr. Lola Ruiz que deixarà el lloc que ocupava ja que passa a se la nova cap d'Infància i família, i fa la presentació de la persona que ocuparà el seu lloc que serà la Sr. Carla Mulet.

2. Presentació del procés d'aprovació del Programa d'Actuació Municipal i pressupost 2006

El Sr. Oriol Batista explica com s'està fent aquest procés de participació de l'aprovació del Programa d'Actuació municipal i el pressupost del 2006 i que la finalitat d'aquesta sessió és la de poder elaborar les prioritats del consell de Gent Gran que es portaran en el consell de Ciutat el dia 20 de setembre.

La Sr. Maria Gil explica la metodologia a seguir per poder elaborar aquestes propostes.

Es formaran tres grups lliures d'unes 6-7 persones i es debatrà quines propostes són les prioritàries per aquest any 2006.

Es formen tres grups, dels quals podem fer el resum dels temes que han anat sorgint:

El grup 1 el formen :

Sr. Francesc Soler, Federació d'AAVV

Sr. Emilio Gimeno, CCOO

Sr. Joan Peradejordi, Associació Jaume Terrades

Sr. Miquel Patuel, Associació Casal del Parc

Sr. Lluís Rabasa, Associació Jaume Terrades

Sra. Motserrat Comas, Creu Roja

Sr. Francesc Tristany Alsina, Associació Jubilats i Pensionistes d' UGT Maresme

Temes proposats:

 • Conèixer quins criteris econòmics segueix la Fundació Suport?
 • Poder crear infrastructures per poder participar la gent gran en el procés de coneixement cultural i artístic
 • Poder debatre temes sobre art i cultura en el consell de gent gran
 • Més habitatges tutelats
 • Més transport públic i abaratir-lo
 • Una llei nacional per la dependència
 • Millorar el servei a domicili
 • Rebaixar el preu del transport a l'hospital de dia
 • Més ajuda a domicili
 • Arreglar les voreres dels carrers per a una millor accessibilitat
 • Més seients en els transports públics
 • Millorar perquè hi hagi més civisme en els joves
 • Que per obtenir el carnet blau es revisi la declaració de la renda i criteris econòmics

 • Creació de la coordinadora d'entitats de gent gran amb representació dels casals subvencionats
 • Tenir un carnet de jubilat emes per l'Ajuntament
 • Potenciar el tema de la companyia a la gent gran que està sola

El grup 2 el formen:

Sr. José Moya Padial, Grup Municipal PP

Sra. Guadalupe Angelina Gil, ABS de Cirera Molins

Sra. Marga Garcia, ABS 5 de Mataró

Sra. Lidia Piñol, residència Laia

Sr. Pep Llauder, Associació Casal del Parc

Sr. Damaso Muñoz, Casal Municipal d'Avis La Llàntia

Sra. Esther Sánchez i Ribas, Centre Gèriàtric Can Boada

Sr. Joan Campos Hervà, residència geriàtrica l'Estada

Temes proposats:

 • Augmentar el % del fons destinat a l'atenció social
 • Agilitat amb el recursos econòmics individuals
 • Ampliació de la cobertura d'atenció domiciliaria
 • Creació d'un centre de dia per a persones amb mobilitat reduïda
 • Canvi en el funcionament del carnet blau
 • Donar més suport a les famílies amb persones depenents
 • Descentralització dels serveis aprofitant els recursos existents als diferents barris
 • Potenciar projectes intergeneracionals
 • Tenir un programa específic per demències
 • Mirar d'agilitzar els tràmits per demandes de serveis
 • Priorització dels recursos intermitjos com serien habitatges tutelats, centres de dia
 • Supressió de barreres arquitectòniques
 • Increments del serveis d'atenció domiciliaria
 • Més qualitat assistencial
 • Més activitats informatives específiques sobre temes diversos
 • Gratuïtat en el transport públic i activitats esportives pels que tinguin pensions baixes

El grup 3 el formen:

Sr. Antonio Moreno, Grup Municipal Socialista

Sra. Àngels Fradera, Associació familiars d'Alzheimer

Sra. Carmen Diaz, Vocalia gent gran Rocafonda

Sra. Concepcion Fernández, Vocalia gent gran Rocafonda

Sr. Joaquim Felipe, Associació de Jubilats i Pensionistes de la Caixa Laietana

Sr. Josep Puy Badia, Associació Jubilats i Pensionistes del Maresme

Sra. Mercè Besalú, Associació Catalana de Parkinson

Temes proposats:

 • Millorar la neteja dels carrers
 • Millorar la distribució de les línies d'autobús i poder arribar a totes les zones
 • Poder posar ascensors en els blocs de pisos
 • Canviar les voreres estretes per millorar l'accessibilitat sobretot del camí Ral
 • Potenciar el tema del voluntariat
 • Poder tenir més places de residències concertades
 • Millorar l'accés del Cap del Camí Ral
 • Millorar l'accessibilitat del pas subterrani que va a la platja
 • Més aparcaments pels minusvàlids
 • Millorar la senyalització quant fan obres
 • Explicacions sobre perquè han fet en aquest lloc la parada d'autobús en el camí Ral
 • Més assistència a domicili
 • Millorar el tema de les voreres estretes
 • Poder tenir més places de centres de dia

Cada grup fa un debat i prioritza tres propostes de totes les proposades en cada grup, que passaran a formar part de les propostes que es passaran al consell de Ciutat.

Les propostes que surten es classifiquen en tres temes que són:

 1. Recursos socials

 • Potenciar el tema de la companyia a la gent gran que està sola
 • Millorar el servei de l'atenció domiciliaria
 • Poder tenir més places de residències concertades
 • Mirar d'agilitzar els tràmits per fer demandes de serveis (documentació)
 • Prioritzar la creació de recursos intermitjos

           - habitatges tutelats

           - centres de dia

           - suport a cuidadors

           - programa específic per demències

    2.  Mobilitat i accessibilitat

 • Potenciar el tema de ubicar ascensors
 • Supressió de barreres arquitectòniques
 • Canviar el funcionament del carnet blau
 • Arreglar les voreres dels carrers per a una millor accessibilitat

    3.  Oci i cultura

 • Fomentar l'art i cultura a nivell d'infrastructures pensant amb la gent gran
 • Poder formar part en el consell de participació de cultura com a representants del consell de participació de la gent gran

Precs i preguntes

La Sr. Guadalupe Angelina comenta que en el seu grup la proposta que parla de la descentralització dels serveis aprofitant els recursos existents als diferents barris, també ha quedat molt votada i s'hauria de tenir en compte.

El Sr. Oriol Batista respon que totes les propostes quedaran recollides en l'acta i que es tindran en compte

La Sr. Concepción Fernández pregunta com està el tema del carnet blau.

El Sr. Oriol Batista respon que ja s'ha fet una proposta a través d'una comissió tècnica que ha revisat els criteris i que ha introduït nous elements a considerar com el patrimoni de la persona, i que aquest un tema s'està valorant mitjançant converses de l'Ajuntament amb Hisenda.

La Sr. Àngels Fradera comenta que la informació de traspàs dels Caps de Salut a nivell d'infermeres sobre temes de serveis socials és escàs i que s'hauria de millorar

El Sr. Oriol Batista planteja que és un tema que s'està treballant a través d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'ICS i que pensa que així aquests temes s'aniran resolent.

El Sr. Pep Llauder pregunta perquè la gent gran no està representada en el consell del patronat de cultura, que s'ha fet una proposta per escrit i que encara no s'ha contestat.

El Sr. Oriol Batista està d'acord en la proposta però s'ha de plantejar al patronat de cultura i en el seu consell

La Sr. Marga Garcia explica que si que existeix coordinació entre les assistents de les ABS i serveis socials i que cada cop la informació es va millorant

El Sr. Francesc Soler comenta la importància de crear infrastructures i actes culturals específics per la gent gran

El Sr. Oriol Batista li respon que aquesta proposta s'hauria de concretar més i que ja s'ha recollit la proposta de fer la petició al consell de participació del patronat de cultura de tenir un representant del consell de gent gran

La Sra. Mercè Besalú pregunta com està el tema de poder-se fer el taller de memòria.

La Sr. Maria Gil respon que un cop feta la formació de la gent que ha de fer els tallers es farà calendari dels pròxims tallers.

A les dotze es dona per finalitzada la reunió

 

El vice-president del Consell

 

La secretària del Consell