Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Plenari de l'IME de 24/01/2006

Escoltar

Acta del Consell Plenari de l'IME de 24/01/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ.

Data: 24 de gener de 2006

Núm: 1/06

Caràcter: Sessió ordinària

Hora: de les 19,45 a les 21,20 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró

Hi assisteixen:

Josep Comas Valls President

Oriol Batista Gàzquez Vicepresident (PSC)

Santiago Ortego Carazo Vocal (PSC)

Remigio Herrero García Vocal (PSC)

J. Vicent Garcia Caurin Vocal (CiU)

Albert M. Geronés Llinarés Vocal (CIU)

Saturnino Martín del Pozo Vocal (PP)

Esteve Buscà Valdé Vocal (ICV-EUiA)

Magda Huguet Maén Vocal (ERC)

Joan Pérez Coll Vocal (CEM-famílies)

Sílvia Pont Munzó Vocal (Món empresarial)

Pere Manzanos González Vocal (Comitè d'empresa)

Carme Reboreda Jiménez Vocal (Comitè d'empresa)

Josep Illa Ximenes Vocal (Central Sindical majoritària)

Joan Puig Llaudó Vocal (CEM-directors)

Carles Bailo Mompart Vocal (Reconegut prestigi)

Jaume Aguilar Vallès Vocal (Reconegut prestigi)

Joaquim Vives Carós Vocal (CEM-estudiants)

M. Encarnació Safont-Tria Ximenes Vocal (Consell Municipal Cultura)

Emili Muñoz Martínez Director

Montserrat Cabré Roca Secretària

Excusen la seva absència:

Josep Canal Codina Interventor municipal

No assisteixen:

Estrella Fernández Domínguez Vocal (PP)

1. Ordre del dia

Lectura i aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de data 29 de novembre de 2005.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

2. Despatx Oficial.

No hi hagué cap assumpte.

3. Línies d'actuació:

3.1. Informació sobre les actuacions de millora a les Escoles Bressol municipals.

Es reparteix als assistents llistat de les inversions realitzades durant l'any 2005 a les diferents escoles bressol municipals.

El Sr. Emili Muñoz en destaca les actuacions efectuades a l'Escola Bressol Figueretes tant a l'estiu, fent la remodelació del pati, com per Nadal, en què s'ha resolt el desaiguat i drenatge del pati i s'hi han fet treballs de pintura. L'actuació en pintura ha suposat certa incomoditat els primers dies d'escola del gener, però l'opció de fer-ho per Nadal fou per evitar haver de tancar el centre pel juliol i no fer casal d'estiu.

Es donaren per assabentats.

El president suggereix tractar el següent punt de l'ordre del dia al final de la sessió.

3.2. Informació sobre previsions d'escolarització per al curs 2006-2007.

El Sr. Emili Muñoz comenta que el proper dijous es reunirà la Taula mixta de planificació on s'intentarà prendre decisions sobre millores en edificis escolars i oferta educativa.

Es comenten les propostes de planificació del curs 2006-07 i el Sr. Josep Comas afirma que la situació serà delicada fins a poder disposar dels nous equipaments escolars previstos.

El Sr. Santiago Ortego comenta que s'ha de poder assegurar que la previsió és suficient en base al número de grups pels diferents nivells d'ensenyament públic.

Tant el Sr. Jaume Aguilar com el Sr. Remigio Herrero alerten sobre el grau d'incertesa que comporten les noves incorporacions fruit de la matrícula viva i que seria bo conèixer les conseqüències del reagrupament familiar de cara a la resta de nivells educatius que no depenen de l'índex de natalitat.

Es donaren per assabentats.

4. Propostes al Consell:

El president considera oportú donar compte dels següents punts:

4.12. Donar compte de l'acord de Ple del nomenament del Sr. Pere Manzanos González i de la Sra. Carme Reboreda Jiménez com a vocals del Consell Plenari de l'IME en representació del Comitè d'Empresa de l'IME.

Es donaren per assabentats.

4.13. Donar compte de l'acord de Ple del nomenament del Sr. Joan Puig Llaudó, en substitució del Sr. Martí Casares Roca com a vocal del Consell Plenari de l'IME en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària.

Es donaren per assabentats.

4.1. Nomenar el Sr. Pere Manzanos González com a representant del Comitè d'Empresa de l'Institut Municipal d'Educació a la Junta Executiva de l'IME.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.2. Aprovació de la convocatòria i bases particulars de les subvencions per a projectes educatius de l'IME de l'any 2006:

- Per a activitats extraescolars i/o complementàries.

- Per a colònies escolars.

- Per a menjador escolar.

- Per a intercanvis escolars.

El Sr. Emili Muñoz comenta que, en relació a les convocatòries de l'any passat, s'ha suprimit el concepte de suport escolar (dotat en 12.000€) ja que, a través del conveni signat amb el Departament d'Educació de la Generalitat per al desenvolupament del Pla Educatiu d'Entorn (PEE), s'han rebut recursos per fer activitats, en principi, en els diferents centres inclosos en el PEE i per poder fer-lo extensiu a d'altres.

Es fa la lectura de les quantitats assignades enguany a cadascuna de les convocatòries: per a activitats extraescolars 52.000 € (2005: 48.000 €); per a colònies escolars, el mateix import que pel 2005, 11.000 €; per a menjadors escolars 68.029 € (2005: 56.000 €) i per a intercanvis escolars 3.000 € (2005: 1.400 €). En les bases d'aquesta darrera convocatòria, per part de la Secció de Civisme de l'Àrea de Presidència tenen prevista una dotació de 7.384 €.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

Els tres següents temes de l'ordre del dia es tracten de manera unificada.

El Sr. Emili Muñoz comenta al respecte que s'optà per recollir en format conveni la relació entre l'Ajuntament i els IES de titularitat de la Generalitat pel que fa a la utilització de les seves instal·lacions per part dels diferents Patronats i Serveis municipals.

Com a annex als mateixos s'hi fan constar també les contraprestacions municipals tant en serveis directes com si hi alguna línia de subvenció oberta a què puguin acollir-s'hi.

4.3. Aprovació del conveni entre l'IES Alexandre Satorras de Mataró i l'IME per a la utilització de les instal·lacions de l'IES per al curs 2005-2006.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.4. Aprovació del conveni entre l'IES Damià Campeny de Mataró i l'IME per a la utilització de les instal·lacions de l'IES per al curs 2005-2006.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.5. Aprovació del conveni entre l'IES Thos i Codina de Mataró i l'IME per a la utilització de les instal·lacions de l'IES per al curs 2005-2006.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.6. Aprovació de l'arrendament d'un local al carrer Poeta Punsola de Mataró per formació de persones adultes.

El Sr. Josep Comas explica que consisteix en porta a terme una actuació per poder pal·liar el dèficit d'espai de l'actual Escola d'Adults Can Noè. Necessitat ja considerada quan s'incorporaren romanents de l'exercici 2004 i es preveié una quantitat per l'adequació d'un nou espai. El local està ubicat als baixos de l'edifici situat davant del Centre Cívic i pertany a la Unió de Cooperadors de Mataró.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.7. Aprovació de la modificació temporal de la jornada laboral de la professora titular A de l'IES Miquel Biada, senyora Carme Jané Gallifa.

S'informa que la modificació de jornada es sol·licita per prescripció mèdica.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.8. Ratificar el decret número 1728/2005, de 31 de desembre, d'acceptació de la subvenció del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat destinada al sosteniment de guarderies infantils laborals corresponent a la convocatòria per a l'any 2005.

S'informa que aquest serà el darrer any d'existència d'aquesta convocatòria de subvenció.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.9. Ratificar el decret número 1651/2005, de 30 de desembre, d'adjudicació de les obres per a l'execució de la Fase II del projecte de rehabilitació de la instal·lació elèctrica de l'IES Miquel Biada.

S'informa que en el Plenari del mes d'octubre es portaren a aprovació els Plecs de la contractació, el 15 de desembre de 2005 es feu l'obertura d'ofertes per part de la Mesa de Contractació municipal, es passà a informe dels serveis tècnics municipals de manteniment i la proposta d'adjudicació fou aprovada per decret de la Presidència de l'IME.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.10 Ratificar el decret de redistribució del contracte de serveis per a la realització del servei de cuina a les escoles bressol per a l'exercici 2005.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.11. Ratificar el decret de redistribució del contracte de serveis per a la realització del servei d'atenció als infants de les escoles bressol per a l'exercici 2005.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.14. Donar compte del decret 1475/2005, de 2 de desembre, de contractació de la senyora Maria Teresa Comas de la Fuente com a professora titular B de l'IES Miquel Biada.

S'informa que és per atendre als alumnes amb deficiències auditives.

Es donaren per assabentats.

4.15. Donar compte del decret 1665/2005, de 31 de desembre, d'atorgament del complement de cap de Departament de Llenguatge, Interculturalitat i Cohesió (LIC) a la senyora Núria Esmatges Dedeu, professora titular B de l'IES Miquel Biada.

Es donaren per assabentats.

Per unanimitat dels assistents s'accepta tractar el següent punt no inclòs a l'ordre del dia:

Ratificar el decret 1745/2005, de 31 de desembre, d'atorgament d'ajuts individualitzats de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques dels alumnes. Curs 2005/2006.

El Sr. Josep Comas explica que enguany la dotació per beques destinada al municipi de Mataró ha resultat insuficient degut a l'increment de sol·licituds a nivell de comarca. S'optà per fer una anàlisi sistemàtica, en col·laboració amb el Servei municipal de Benestar Social, de totes les sol·licituds que quedaren sense atendre en la primera resolució del Consell Comarcal i, aplicant els criteris tècnics de la referida convocatòria, es proposa l'atorgament de 118 beques amb càrrec al pressupost de l'IME.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

Ratificar el decret 1686/2005, de 31 de desembre, d'atorgament de les beques d'estudi TRABAL

S'informa que, com cada any, un cop iniciat el curs escolar s'aprova la convocatòria i les bases particulars per a la concessió de les beques d'estudi TRABAL. El 15 de desembre de 2005 es va reunir la Comissió d'atorgament de les beques d'estudi TRABAL i per decret del President es va aprovar l'atorgament de les beques dins l'exercici 2005.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

5. Informacions de la Presidència.

3.2. Informació sobre el projecte de l'Escola Bressol municipal de Cal Collut-Escorxador.

El Sr. Josep Comas mostra als assistents el projecte de la nova escola bressol ubicada en part a l'últim edifici del recinte de l'Escorxador, on hi havia la triperia. Destaca la interessant ubicació per ser un equipament en una zona que fa frontissa entre dos barris. El projecte preveu una zona de nova edificació, on hi haurà les aules, i la rehabilitació de l'edifici antic, on hi haurà la resta de serveis de l'escola. Explica que s'ha optat per elevar el nivell del pati en relació al carrer Herrera i que es salvarà aquest desnivell amb una rampa i una zona verda.

6. Precs i preguntes.

No n'hi hagueren.

Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del president.

El president

Josep Comas i Valls

La secretària

Montserrat Cabré i Roca