Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola. 11/07/2006

Escoltar

Acta del Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola. 11/07/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

PLENARI DEL CONSELL TERRITORIAL DEL PLA INTEGRAL DE CERDANYOLA

Data: 11 de juliol de 2006

Hora: 19.45 h

Lloc: sala d€actes del Centre Cívic Cerdanyola

Hi assisteixen:

Presents:

Sr. Ramon Castany, representant de l'entitat GIMM; Sr. Salvador Herraiz (19:55h), de l€AMPA IES Miquel Biada; Sr. Julián Hernández (marxa a les 20:30h) i Sr. Vicente Manrique, de l'AV de Cerdanyola; Sra. Laura Sánchez i Sandra Farré (20:15h), en representació de l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola; Sr. Javier Naya, com a ciutadans a títol individual; Sr. Juan Saban (marxa a les 21:15h), en representació de l'Associació Rodeños- Adaluces.

Sr. Carlos Súnico, del grup municipal del PP; Sra. Montse López, del grup municipal del PSC; Sra. Quitèria Guirao, Presidenta del Consell; Sra. Glòria Brusati, Coordinadora dels Plans integrals territorials; Sr. Jordi Tarradellas, tècnic dels Plans Integrals Territorials.

Excusats:

Sr. Francisco Javier del Hoyo, com a ciutadans a títol individual; Sr. Àngel Prats, representant de l'entitat FAVM.

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors.

2. Presentació del document de recomanacions del Grup de Treball d'Urbanisme sobre

els nous usos urbanístics del Sorrall

3. Debat i priorització de les propostes al procés participatiu d'elaboració del PAM i

Pressupost 2007, treballades pels grups de treball.

4. Previsió del calendari de treball

5. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Atesa la manca de quòrum es posposa aquest punt fins al final de la reunió.

2. Presentació del document de recomanacions del Grup de Treball d'Urbanisme sobre els nous usos urbanístics del Sorrall

La senyora Quitèria Guirao fa una explicació del procés realitzat i la modificació aportada en el document final per part del GIMM, quedant el punt "Garantir l'accessibilitat universal en les noves actuacions que es realitzin a la zona, tant en els equipaments com en els carrers i places, a l'empar del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat de la Generalitat de Catalunya". Tot seguit la senyora

Brusati fa una lectura ràpida i en veu alta del document del Sorrall. El senyor Julián Hernández fa una reflexió sobre el punt del document el qual es tracta el creixement interior del barri, i fa una aportació en referència a què no s'ha de limitar aquest creixement únicament als habitatges.

Després d'una breu reflexió col·lectiva del tema es decideix deixar el punt de la següent manera:

Possibilitat de futur per evitar créixer fora dels límits actuals, aprofitant les indústries que encara queden dins de Cerdanyol

a.

Finalment s'aprova el document i la senyora Quitèria Guirao explica el procés que seguirà el document els propers mesos fins a la seva aprovació o modificació final (aprovació per part del Consell Territorial, presentació dels treballs previs al consell territorial i al grup de treball, debat dels treballs previs amb el GT d'urbanisme).

El senyor Salvador Herraiz pregunta com es concretarà el tema de la Ronda Bellavista, i la senyora Quitèria Guirao li respón que al setembre amb els plànols es concretarà.

Finalment i per concloure el punt, s'acorda que el document aprovat es farà arribar a totes les persones que han participat en el procés i la presa de decisions.

3. Debat i priorització de les propostes al procés participatiu d'elaboració del PAM i Pressupost 2007, treballades pels grups de treball.

La senyora Glòria Brusati explica el sistema de treball amb el qual està previst tractar i prioritzar les propostes respecte el PAM 2007. La proposta passa per realitzar una lectura individualitzada i col·lectiva de les actes dels GT d'Urbanisme i Cohesió Social, amb l'objectiu d'iniciar un debat de priorització. En primer lloc i un cop vistes les propostes del grup de treball d'urbanisme, el senyor Julián Hernández, puntualitza que caldria treure de l'apartat 3, l'aparcament d'exemple que s'utilitza per explicar el punt que diu: per optimitzar l'espai, delimitar les places d'aparcament. (marcades tipus zona blava). Aquest canvi es demana perquè justament aquest exemple possiblement no sigui el més adequat degut als problemes que aquestes zones van portar en el barri, així doncs el punt queda per optimitzar l'espai, delimitar les places d'aparcament.

El representant del GIMM el senyor Ramon Castany, fa lliurament d'un document en el qual demanen que es tingui present en tots els projectes de remodelació, o reparació el compliment real del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Tot seguit la senyora Sandra Farré exposa al Consell tot el projecte que es va tractar a la passada reunió del GT de Cohesió Social i Cultura. Durant l'exposició el senyor Salvador Herraiz comenta que el Casal de Joves s'ha quedat petit, i que caldria fer-ne més, i prioritzar el joves com a col·lectiu sensible.

Un cop exposades i explicades les diferents propostes dels grups de treball es passa a la fase de les votacions per a la posterior priorització. Voten els representant següents: Sr. Ramon Castany, representant de l'entitat GIMM; Sr. Salvador Herraiz, de l€AMPA IES Miquel Biada;

Sr. Vicente Manrique, de l'AV de Cerdanyola; Sra. Laura Sánchez, en representació de l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola; Sr. Javier Naya, com a ciutadans a títol individual.

Sr. Juan Saban, en representació de l'Associació Rodeños-Andaluces; Sr. Carlos Súnico, del grup municipal del PP; Sra. Montse López, del grup municipal del PSC.

Un cop realitzades les votacions, es considera qualificar de màxima prioritat aquelles que han obtingut 4 vots o més, i en altres graus de prioritat aquelles que han obtingut 3 vots o menys.

Així doncs, les prioritats per àmbit de treball queden de la següent manera:

Urbanisme, mobilitat i medi ambient

Màxima prioritat:

- Aplicació de l'Ordenança de Civisme, posant especial atenció a la publicitat, als gossos... Tractant possibles solucions com la col·locació de cartelleres públiques.

- Conservació del Turó de Cerdanyola i els garrofers com a Parc Natural amb les característiques de gestió que aquests tenen.

- Potenciar d'instal·lació d'ascensors.

- Iniciar un debat de futur sobre les necessitats d'equipaments (auditoria/diagnòstic).

- Estudi de necessitats dels ciutadans/es respecte el transport públic.

Altres graus de prioritat:

- Soterrament dels contenidors en les noves actuacions urbanístiques.

- Estudi i millora global de la situació/ubicació dels contenidors.

- Augment dels aparcaments de motos i millorar-ne el seu control (motos

abandonades).

- Mesures no agressives per a pacificar el trànsit.

- Rotació de l'aparcament per controlar els vehicles abandonats (possibilitat canvi de

vorera cada 15 dies).

- Control del mal ús dels guals (compliment de les ordenances).

- Per optimitzar l'espai, delimitar les places d'aparcament.

- Afavorir l'aparcament en bateria allà on es pugui.

- Rehabilitació d'habitatges per a la millorar de l'habitabilitat.

- Crear en els baixos de nova construcció, prenent com exemple els del carrer

Carlemany, serveis públics destinats a la Gent Gran i altres col·lectius.

- Ampliar els equipaments per a joves.

- Millorar la connexió entre barris i entre línies (en el cas de que entre barris no hi

hagi la mateixa necessitat, contemplar la possibilitat de posar microbusos).

- Augment del parc de taxis, sobretot en horari nocturn i aquells que estan adaptats

per a persones amb necessitats especials

Grup de treball de cultura i cohesió social

Màxima prioritat:

- Detecció de persones amb dependència.

- Facilitar tallers de formació intercultural per a pares i mares de les AMPAS.

- Fomentar les comissions de cultura i convivència dels centres per treballar la cohesió social en la comunitat educativa.

- Assessorament tècnic a les escoles per elaborar i portar a terme el Pla d'acollida.

- Ofertar de formació ocupacional durant tot el curs.

- Pel que fa als/a les joves nouvinguts/des d'entre 16 i 18 anys, oferir la possibilitat

d'optar a la formació ocupacional paral·lelament a un curs de capacitació de l'idioma.

- Buscar les formules per tal que els/les joves sense la situació legal resolta puguin optar a la formació ocupacional.

- Creació, dins dels circuits normalitzats (IMPEM), de la figura professional que dins un programa concret, treballi per pal·liar els handicaps que es troben els/les joves, a l'hora d'incorporar-se al món laboral, davant dels prejudicis que tenen moltes empreses envers ells/es pel fet de ser d'origen immigrat (de la mateixa manera que existeixen programes per treballar amb col·lectius desafavorits com ara les persones majors de 40 anys, les dones,...).

- Treballar per la equiparació de l'educació no formal a la formal, dotant de recursos i

infraestructures necessàries als projectes d'intervenció social del territori. Potenciar de manera destacada l'Espai Jove Cerdanyola com a referent de dinamització juvenil en el barri i aconseguir una aposta real per part de l'administració per tal que es reconegui com un recurs socioeducatiu integral. Reforçant els projectes que ja es porten a la pràctica i recolzant les noves iniciatives proposades.

- Obrir les instal·lacions dels centres educatius (pistes i biblioteques) en horari no escolar.

- Incrementar l'oferta de places en la campanya d'estiu (casals d'estiu, campaments...) i assegurar l'accessibilitat, garantint que estiguin a l'abast de tothom, de tots els infants i joves que estiguin interessats/des en participar.

- Facilitar i potenciar les iniciatives de creació de centres d'esplai que puguin sorgir.

Altres graus de prioritat:

- Formació en educació intercultural a les comunitats educatives (Formació al centre).

- Promoure l'aplicació de plans- entre altres tallers de llengua catalana en horari escolar i en tots els centres- per afavorir la interrelació entre totes les famílies.

- Enfortir els convenis entre les cases d'oficis, els PGS,... i les empreses, treballant, especialment, la situació dels/es joves sense permís de treball alhora de fer les pràctiques i també en el moment de la inserció laboral.

Com a comentari final i de cara a la millora del procés de vot en altres ocasions, el senyor Salvador Herraiz comenta que caldria prioritzar les aportacions de la més important a la menys important en un únic llistat. També comenta que pel proper cop caldria demanar que la periodització ja es portés feta des de les diferents associacions, i així agilitzar el procés.

4. Previsió del calendari de treball

La senyora Quitèria Guirao presenta la proposta de calendari de treball pels propers mesos de setembre, octubre i novembre:

DIA MES ÒRGAN HORA LLOC TEMA

26 setembre CT-GTU 20.00 Centre Cívic Sorrall

11 octubre GTC 20.00 Centre Cívic Educació

24 octubre CT-GTU 20:00 Centre Cívic Mobilitat

15 novembre GTC 20.00 Centre Cívic Ocupació

28 novembre CT-GTU 20.00 Centre Cívic Sorrall/PAM

Finalment i abans de donar pas al torn obert de paraules la senyora Quitèria Guirao demana si s'aproven les actes anteriors, la conclusió final és que s'aprova l'acta del 21 de febrer del 2006, però que l'acta del 18 d'abril queda pendent d'aprovar en el proper Consell Territorial.

5. Torn obert de paraules

El senyor Salvador Herraiz comenta que en el carrer Burriach hi ha discussions i petits conflictes entre la població joves i la gent gran que utilitzen el mateix espai. També reclama la instal·lació d'unes noves porteries, ja que les actuals es troben en molt mal estat.

La senyora Guirao respon que s'està treballant a l'Ajuntament per a poder trobar una solució, però que aquell espai és de propietat privada i requereix d'una intervenció diferent.

La senyora Laura Sànchez comenta que el PIC en general té baixa participació, i creu que s'hauria d'analitzar el perquè.

Es tanca la sessió a les 22'00h

Sra. Quitèria Guirao i Abellan Sra. Glòria Brusati i Massaguer

 

Presidenta del Consell Territorial de Cerdanyola Secretària del Consell Territorial

Mataró, 11 de juliol de 2006