Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 02/05/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 02/05/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 2 de maig de 2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 2 DE MAIG DE 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 18 d'abril de 2006.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de mobiliari homologat per diverses dependències municipals, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del contracte marc d'homologació de mobiliari, i consulta als proveïdors homologats a través de la PECAP.

4 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat, per ús del contracte marc de d'homologació de mobiliari i de designació de proveïdors, per al subministrament de mobiliari per a diverses dependències municipals.

 

5 Adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "B" que inclou trams de l'avda. de Lluís Companys, dels carrers Sant Cugat, de Roma i de l'aparcament situat al final del C/ Roma, a favor de la mercantil SECE - Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA., per l'import de 68.092'42.-EUR., IVA. inclòs.

6 Adjudicació del lot núm. 2 (treballs de reforma d'enllumenat públic), de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament de l'avda. Velòdrom, a favor de la mercantil Electricitat Boquet, SL., per l'import de 23.185'98.-EUR., IVA. inclòs.

7 Adjudicació del contracte pel subministrament i implantació d'una eina de Business Process Management (BPM) W 4, a favor de l'empresa "Ste Consulting, SA", fins un import de 91.988,00 EUR, IVA inclòs.

8 Adjudicació del contracte pel servei d'implantació d'una eina de registre de decrets sobre W4, a favor de l'empresa "Ste Consulting, SA", fins un import de 31.983,52 EUR, IVA inclòs.

9 Adjudicació del contracte de les obres per a l'execució del projecte de regulació semafòrica de les cruïlles del carrer Berguedà amb el carrer Sant Josep de Calassanç, a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA)", fins un import de 71.828,12 EUR, IVA inclòs.

10 Adjudicació del contracte de les obres incloses al projecte d'execució d'un equipament cívic al barri de Vista Alegre, de Mataró, a favor de l'empresa "Construcciones Juanes, SA", fins un import de 484.779,86 EUR, IVA inclòs.

11 Adjudicació del contracte de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Antoni, a favor de l'empresa " Constraula, SA", fins un import de 327.405,28 EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

12 Donar compte de la Sentència 90/2006 de 20/3/2006, per la que s'inadmet el RCA interposat pel Club Deportivo Ronda contra l'acord municipal de 17/6/2004 que desestima el recurs de reposició interposat contra l'aprovació definitiva del projecte de taxació conjunta del Sector C-2 Can Soleret.

13 Ordre de retirada de rètol al camí Ral, 311-313.

14 Ordre de retirada de rètols al c. Cooperativa, 73 bxs .

15 Ordre de retirada de rètols a l'avinguda Amèrica, 43 bxs .

16 Ordre de retirada de rètol al c. Rosselló, 20 bxs.

17 Ordre de retirada de rètol al c. Barcelona, 59 bxs .

18 Ordre de retirada de rètol al c. Sant Antoni, 1-camí Ral, 341, bxs .

19 Ordre retirada de rètol a la rda. Doctor Ferran, 32 bxs.

20 Ordre retirada de rètol al c. Nàpols, 31 bxs.

21 Ordre retirada de rètol al c. Onofre Arnau, 16 bxs.

 

-Servei de Manteniment-

22 Aprovació inicial del projecte d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del passeig dels Molins.

23 Aprovació inicial del projecte de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Jaume I, Sant Joan Bosco i Rosselló

24 Aprovació inicial del projecte d'ampliació del menjador del col·legi Camí del Mig.

 

CMI VIA PÚBLICA

25 Donar compte de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, en el Procediment abreujat núm. 439/05-LL.

26 Donar compte de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, en el Procediment Abreujat núm. 359/05-I.

 

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor