Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 03/04/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 03/04/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2923/2006 de 30 de març

 

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 3 d'abril de 2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 d'abril de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 20 de març de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 Donar compliment de la Sentència número 1417, de data 23 de novembre de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 318/2001, interposat per AEGON Unión Aseguradora SA. (Expedient AGC73/99)

 

4 Donar-se per assabentats del contingut de la Sentència número 13/2006, de data 27 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu numero 14 de Barcelona, recaiguda en el Recurs número 21/2005, interposat per la Sra. Rosa Luisa Siberta Bruguera. (Expedient: AGC 54/03)

 

-Servei d'Ingressos-

5 Donar compte sentència recaiguda en procediment interposat per Caixa d'Estalvis Laietana en matèria d'IAE.

6 Donar compte sentència recaiguda en procediment interposat per Caixa d'Estalvis de Catalunya en matèria d'IAE.

7 Donar compte sentència recaiguda en procediment interposat per un ciutadà en matèria de quotes de manteniment d'un local i d'un pallol al Port de Mataró.

8 Donar compte sentència recaiguda en procediment interposat pel Banco Español de Crédito contra una taxa per ocupació de la via pública (caixer automàtic)

 

-Servei de Compres i Contractacions-

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

10 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de recanvis de reg i eines de jardineria, a favor de l'empresa "Establiments Sabater, SA" fins un import de 42.070,84 EUR, IVA inclòs.

11 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment de solars municipals, a favor de l'Associació "Centre de Formació i Prevenció", fins un import de 50.000,00 EUR, IVA inclòs.

12 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de l'enllumenat públic dels quadres "AV", "AX", "EZ", "AT", a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 262.989,17 EUR.

13 Ratificar el decret 2657/2006, de 23 de març, s/l'adjudicació del subministrament i instal·lació d'una marquesina i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol 7 de Cirera, a favor de l'empresa Microarquitectura, SL, per un import de 49.880,00 EUR, IVA inclòs.

-Servei de Recursos Humans-

14 Aprovació de les bases-convocatòria de selecció d'1 plaça de caporal, mitjançant promoció interna.

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

15 Ratificació de la resolució 2390/2006 de 16 de març dictada per la consellera delegada d'Obres, relativa a la presentació del projecte de reurbanització de l'Av. Puig i Cadafalch dins de la convocatòria CTC/510/2006 de 6 de febrer del Departament de Comerç, Turisme i Consum d'ajuts destinats a la millora de zones de preferència de vianants.

16 Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització dels carrers Solís i del Prat entorns de la nova escola Anxaneta.

17 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització dels entorns de polisportiu de Cirera, i carrer Terrassa.

18 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització dels carrers Sant Pelegrí, Madoz i Mitja Galta.

 

-Servei d'Urbanisme-

19 Ordre de retirada de rètol al c. Santa Teresa, 29 bxs.

20 Ordre de retirada de rètols al Camí Ral, 363, bxs.

21 Ordre de retirada de rètol al c. El Carreró, 5, bxs.

22 Ordre de retirada de rètols al Camí Ral, 578, bxs.

23 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre enderroc de construcció al c. Vista Alegre, 25

 

-Servei de Ciutat Sostenible-

24 Aprovació de la pròrroga de la suspensió de l'atorgament de llicències per a la instal·lació i ampliació d'estacions base de radiocomunicació pel termini d'una any, en tot el terme municipal de Mataró.

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Secció de Civisme i Cooperació-

25 Aprovar del Pla Director de Solidaritat i Cooperació Internacional.

CMI VIA PÚBLICA

26 Aprovació del Pla Estratègic de la Policia Local

27 Donar compte de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, en el Procediment abreujat núm. 659/04-LL.

28 Donar compte de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona, en el Procediment Abreujat núm. 341/03-N.

 

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDESSA acctal.

Pilar González Agàpito

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor