Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 04/09/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 04/09/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i odre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7603/2006 de 31 d'agost

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió 4.9.2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 de setembre de 2006, A DOS QUARTS DE CINC DE LA TARDA, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 24 de juliol de 2006.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 6945/2006 de 21 de juliol pel qual s'acordà adjudicar el contracte relatiu a les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL, per l'import de 151.516,10.-EUR, IVA, inclòs.

4 Aprovació plecs concurs servei suport gestió de les telecomunicacions

5 Adjudicació del contracte del servei de manteniment d'espais naturals existents al municipi de Mataró, durant els anys 2006 i 2007, mitjançant procediment negociat sense publicitat a favor de l'empresa DESBROSSAMENTS FUNUYET, SL, per import de 36.000 euros, IVA inclòs.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de Mataró durant el període 2007-2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 1.643.757,38 EUR., IVA. inclòs

7 Adjudicació del concurs per a la contractació de les obres de renovació de calçades del c. Vitòria, Rosselló, Jaume I i Sant Joan Bosco i obres de millora de la urbanització dels c. Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco, a favor de l'empresa "Construccions Pai, SA" fins 761.431'61 EUR.

8 Adjudicació del concurs per a la contractació de diferent material inclòs en el projecte de subministrament de l'equipament esportiu del poliesportiu de Cirera.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Acceptació de la subvenció atorgada pel Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya d'un import de 344,116,82 EUR destinada al finançament de les obres de rehabilitació i adequació del Teatre Monumental.

-Servei d'Urbanisme-

10 Aprovació inicial del projecte d'urbanització de l'espai lliure de la UA-75 "Café de Mar" i entorns.

11 Aprovació inicial de l'estudi de detall de regularització de la profunditat edificable de la Muralla de la Presó, 21-23 carrer Argentona 26-30.

12 Aprovació inicial dels Estatuts i Bases de la Junta de Compensació de la UA 79 -àmbit de la modificació puntual del PG-96 Passeig Cabanellas - entorn camp de futbol.

-Servei de Manteniment i Serveis-

13 Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MY", que inclou la plaça d'Espanya i el passeig de Carles Padrós.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

 

 

En dono fe, LA SECRETÀRIA Acctal.

Anna Ramírez Lara