Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 06/03/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 06/03/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1848/2006 de 2 de març

Assumpte:

Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 6 de març de 2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 6 de març de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 20 de febrer de 2006

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu d'urbanització del carrer Damià Campeny, entre el carrer Balmes i Sant Antoni, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del obres incloses al projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Antoni, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment d'espais naturals per als anys 2006 i 2007, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament del C/ Velòdrom, mitjançant procediment obert i la forma de concurs pel que fa al lot núm. 1, i subhasta pel que fa al lot núm. 2, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i implantació d'una eina BPM (Business Process Management) W4, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de la implantació d'una eina de registre de decrets sobre W4, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Estimar la sol·licitud efectuada per Impresiones Generales, SA., (IMGESA), mitjançant escrit de data 17/02/2006, i acordar la resolució parcial de mutu acord del contracte administratiu formalitzat en la data de 22/09/2005 amb aquesta entitat, per a la distribució del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró (lot c).

10 Adjudicació de les obres incloses al projecte executiu de substitució parcial de la coberta de l'edifici municipal situat al carrer Sant Josep, núm. 9, mitjançant procediment negociat sense publicitat per manca de licitadors a la fase de concurs, a favor de l'empresa Bassa Mar, SA., per l'import de 167.313'18.-EUR., IVA. inclòs

11 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de mobiliari per a l'Ajuntament de Mataró per als propers 3 mesos, mitjançant procediment negociat amb els proveïdors homologats a través de la plataforma electrònica PECAP.

12 Ratificar el decret d'Alcaldia 1611/2006 de 23 de febrer, pel que s'adjudiquen els treballs de conservació i manteniment de zones verdes des de març de 2006 a febrer de 2008, a favor de "Fomento de Construcciones y Contratas, SA", fins un import de 703.872,46 EUR, IVA inclòs.

13 Adjudicar les obres del projecte executiu del nou teló tallafocs al Teatre Monumental a favor de l'empresa Fresnel, SA fins un import de 100.284,41 EUR, IVA inclòs.

14 Adjudicació de les obres del local situat al c. Colòmbia, 49-53, com a centre per a la gent gran i biblioteca, a favor de l'empresa "Bassa Mar, SA", fins un import de 108.077,11 EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

15 Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de Cafè de Mar promogut per PUMSA i autorització per executar les obres.

-Servei d'Urbanisme-

16 Aprovació inicial del Pla de millora urbana de l'àmbit discontinu "Rda. Barceló-fàbrica Fàbregas i de Caralt.

17 Ordre d'enderroc del cobert en pati planta baixa al c. Jaume I, 44 bxs.

18 Ordre de retirada d'estació base de telefonia al c. Agustín Argüelles, 8.

19 Ordre de retirada d'estació base de telefonia al Camí dels Caputxins, 45.

20 Ordre de retirada de rètol al c. Sant Joaquim, 52 bxs.

21 Ordre de retirada de rètols al c. Sta. Teresa, 20 bxs.

22 Ordre de retirada de tanques publicitàries a la rda. Frederic Mistral, 2 / Riera de Cirera.

-Servei de Manteniment-

23 Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Camí del Cros, situat a la Rda. del Cros, 13.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor