Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 10/07/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 10/07/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6271/2006 de 6 de juliol

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 10.7.2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 10 de juliol de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 26 de juny de 2006.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret de l'Alcaldia pel qual s'acorda la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2006, referent al subministrament de butaques per al Teatre Monumental

4 Modificació del contracte de les obres per a l'execució del projecte bàsic de Centre d'Art Germans Arenas Clavell, adjudicat a favor de Constructora i Rehabilitadora Secla, SA, per un import de 141.863,60 €, IVA. inclòs.

5 Adjudicació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica a través de la PECAP a favor de la mercantil ID Grup, SA, pel que fa el lot núm. 1 (ordinadors personals) per import de 70.000,00.-EUR, IVA, inclòs i Microsistemes, SA, pel que fa el lot núm. 2 (equips perifèrics) per import de 5.000,00.-EUR, IVA, inclòs.

6 Adjudicació del lot núm. 1 (obra civil), del contracte relatiu a les obres del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Nietos de Garcia Cano, SL per l'import de 49.300,00.-EUR, IVA, inclòs.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de recanvis de vehicles per al Departament de Serveis Municipals i Manteniment, i pel Servei de Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, durant dos anys, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 52.000 euros, IVA inclòs.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de mobiliari específic per l'escola bressol del carrer Herrera, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocat licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 54.522,53.-EUR, IVA, inclòs

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del projecte executiu del Centre d'Atenció Primària La Llàntia, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 1.749.185,20 euros, IVA, inclòs

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 Aprovació inicial del Projecte d'aparcament a nivell de carrer, al carrer Terrassa, núm. 7 de Mataró, promogut per l'empresa municipal Gestió Integral de Trànsit. (GINTRA).

11 Encarregar a l'empresa privada municipal Aigües de Mataró SA l'adquisició i instal·lació del mobiliari urbà aprovat per a l'Av. Amèrica, amb ocasió de les obres que executa en el Desviament.

12 Aprovació del Projecte modificat del projecte executiu de la radio municipal de Mataró, Lot 2 .Instal·lació baixa freqüència.

-Servei d'Urbanisme-

13 Aprovació inicial del projecte d'urbanització del Pla de millora urbana de EL RENGLE.

14 Ordre de retirada de rètol a l'av. Gatassa, 83 bxs.

15 Ordre de retirada de rètol al c. Energia, 5 bxs.

16 Ordre de retirada de rètol al c. Energia, 6 bxs.

17 Ordre de retirada de rètol al camí Ral, 452 bxs.

18 Ordre de retirada de rètol al camí Ral, 495, 2n-2ª.

19 Ordre de retirada d'un tub a façana a l'av. Gatassa, 83 bxs.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Participació Ciutadana-

20 Ratificar decret d'alcaldia d'aprovació de conveni amb l'associació de veïns de Rocafonda-Esperança-Ciutat Jardí.

-Institut Municipal d'Educació-

21 Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu en el marc de la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

22 Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i l'Ajuntament de Mataró, per a la compra agregada de terminals de serveis trunking digital tetra.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor