Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 11/12/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 11/12/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

10520/2006 de 4 de desembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local del dia 11 de desembre de 2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 11 de desembre de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent:

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 27 de novembre de 2006

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació de les obres de reurbanització de l'Avinguda Perú, entre la plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso, a favor de l'empresa "Constraula, SA" fins un import de 865.298'42 €.

4 Adjudicació del servei de poda de l'arbrat viari de Mataró, a favor de l'empresa " Servicios de Arboricultura, SL", fins un import de 64.543'91 € l'any.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de millora urbana al barri de Cirera (fase 1), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 137.077,96 euros, IVA inclòs.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MY", que inclou la plaça Espanya i el passeig de Carles Padrós, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 111.948,73 euros, IVA inclòs.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "BD", que inclou els carrer Navarro, Camí Ral i ronda de Joan d'Àustria, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 90.546,87 euros, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 Aprovació inicial del Projecte executiu de moviments de terres i tancament del solar de l'equipament Tecnocampus al passeig de la Marina, amb les avingudes Maresme i d'Ernest Lluch, promogut per PUMSA i encarregar-li la seva execució.

-Servei d'Urbanisme-

9 Aprovació inicial del Pla de millora Urbana de "IVECO-RENFE / FARINERA / VEÏNAT DE VALLDEIX".

10 Ordre d'enderroc de les obres efectuades sense llicència de distribució per canvi d'ús de local a habitatge al c. Sant Joan 28, bxs.

-Servei de Manteniment-

11 Ratificació del decret de sol·licitud a l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya de diverses subvencions d'estalvi i eficiència energètica per a la realització d'obres de renovació d'enllumenat públic i de reforma d'instal·lacions elèctriques i de climatització a edificis escolars.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agàpito

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

Manuel Monfort Pastor