Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 12/06/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 12/06/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5228/2006 de 8 de juny

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 12.6.2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 12 de juny de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 29 de maig de 2006.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 1493, de data 16 de desembre de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 926/2000, interposat pel Sr. Juan Uroz Zapata, (Expedient: AGC67/99)

4 Donar-se per assabentada de la Sentència número 170/2005, de data 10 de febrer de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Quarta, recaiguda en el Recurs número 661/2002, interposat pel Sr. Miguel Florido Gómez; Sra. Laura Baguet Gutiérrez i Sr. Manuel Florido Pons, (Expedient: AGC59/01)

5.Donar-se per assabentat de la Sentència número 150, de data 9 de febrer de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 1069/2000, interposat per la Sra. Núria Roure Álvarez, (Expedient: AGC60/99)

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de butaques de la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de sis escúters per a la Policia Local, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de quatre motocicletes per a la Policia Local, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de dos turismes per a la Policia Local, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució dels projectes de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Rosselló, Jaume I i St. Joan Bosco del barri de Cerdanyola i de la millora de la urbanització dels carrers Siete Partidas, Madern i Clariana i Germà Francisco del barri del Palau, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

11 Adjudicació a favor de la mercantil "Cobra Instalaciones y Servicios, SA," del lot núm. 2, corresponent al centre de mesura, dels dos lots en els que es composa la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma d'instal·lació elèctrica del Teatre Monumental, per l'import de 61.304,04 EUR, IVA inclòs.

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del camí Ral, entre Alcalde Josep Abril i ronda Barceló, promogut per PUMSA

13 Aprovació del Projecte Complementari del Centre D'Art Germans Arenas Clavell.

14 Aprovació del Projecte de subministre de mobiliari urbà a l'avinguda Amèrica.

15 Aprovació inicial del projecte d'instal·lació d'un nou ascensor a l'edifici de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica. (IMPEM).

 

-Servei d'Urbanisme-

16 Ordre de retirada de rètol al c. València, 64 bxs.

17 Ordre de retirada de rètols al c. Argentona, 86 bxs.

18 Ordre de retirada de rètol a la Muralla de Sant Llorenç, 26 bxs.

19 Ordre de retirada de rètols a la rda. President Irla, 28 bxs.

20 Ordre de retirada de rètol al c. Pablo Picasso, 39 bxs.

21 Ordre de retirada d'antena parabòlica al c. Velázquez, 95, 3r 1a.

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

22 Ratificar el decret número 4493/2006 de 17 de maig, d'atorgament de subvencions per a casals d'estiu. (convocatòria núm. 11/06)

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor