Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 13/11/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 13/11/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9780/2006 de 9 de novembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local del dia 13 de novembre de 2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 13 de novembre de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 30 d'octubre de 2006

2 DESPATX OFICIAL CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació del subministrament i instal·lació d'una videocàmera per sancionar infraccions de trànsit a la Plaça Granollers de Mataró, a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA)", fins un import de 38.244'25 €, IVA inclòs.

4 Adjudicació del subministrament i instal·lació d'un nou sistema d'emmagatzemament (storage area network) pels sistemes d'informació corporatiu de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "ID-Grup, SA", fins un import de 119.993'45 €, IVA inclòs.

5 Adjudicació del subministrament de l'equipament de la cuina del nou CEIP Anxaneta, de Mataró, a favor de l'empresa "Enginyeria, Muntatge i Equipament, SL (EME)", fins un import de 45.692'27 €, IVA inclòs.

6 Adjudicació del treballs de pintura per l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'associació "Centre de Formació i Prevenció", fins un import de 95.530'58 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada.

7 Acordar la resolució del contracte administratiu formalitzat amb Montserrat Cruzate de Palau, adjudicatària dels lots 2 i 3 de l'expedient de contractació per a l'homologació d'impresos, sobres, cartells, follets, bosses i publicacions de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i de designació de proveïdors, a conseqüència del cessament definitiu de l'empresa en la seva activitat.

8 Aprovació de l'ampliació del contracte subministrament de hardware estàndard per microinformàtica pel que fa el lot núm. 1 (ordenadors personals), adjudicat a favor de l'empresa ID GRUP, SA, per un import de fins a 20.000,00 euros, IVA inclòs.

9 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 9550/2006 de 3 de novembre, pel qual s'acordà l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de l'organització tècnica i la gestió de les Fires de l'Infant de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 38.547,32.-EUR, IVA inclòs.

10 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 9510/2006 de 2 de novembre, pel qual s'acordà l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de la infrastructura de telefonia IP, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 60.000,00.-EUR, IVA inclòs.

11 Ratificació del decret de l'Alcaldia, pel qual s'acordà l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament d'equips multifuncionals, mitjançant procediment negociat, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 130.700,00.-EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEISTERRITORIALS -Servei d'Obres-

12 Aprovació de la proposta d'esborrany de Conveni específic de col·laboració a formalitzar properament amb la Diputació de Barcelona, relatiu a l'atorgament d'un ajut econòmic de 439.000,00 € , destinat a actuacions de millora de l'espai i la via pública.

 -Servei d'Urbanisme-

13 Ordre de retirada de rètol al c. Energia, 5, 2n.

14 Ordre de retirada de rètol al c. Energia, 22-26.

15 Ordre de retirada de rètol al c. Lluís Millet, 22, bxs

-Servei de Manteniment-

16 Aprovació inicial del Projecte de millora urbana al barri de Cirera. CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

17 Subvenció de la taxa d'escombraries 2006 a favor de diverses persones.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe, LA SECRETÀRIA Acctal.

 

Anna Ramírez Lara