Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 16/10/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 16/10/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8920/2006 de 11 d'octubre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 16.10.2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 16 d'octubre de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 2 d'octubre de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, mitjançant concurs.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte executiu del Centre d'Atenció Primària La Llàntia de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

5 Aprovació de l'ampliació del contracte del servei per a la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors per infraccions no comeses per vehicles a motor, adjudicat a favor de Ródenas de Paladella & Asociados.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

6 Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums de l'Edifici Terciari del Port (illa VII i part illa I).

7 Ordre de retirada de rètols a l'av. Maresme, 63-69.

8 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada de rètols, al camí Ral, 460-462, bxs.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor