Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 18/09/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 18/09/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8055/2006 de 14 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 18.9.2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 de setembre de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 4 de setembre de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació d'una videocàmera per sancionar les infraccions de trànsit, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Ratificació del decret núm. 7917/2006 de 7 de setembre, pel qual s'acordà l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del desenvolupament d'una infrastructura de definició i gestió de documents en l'estàndard XML, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 7921/2006 de 7 de setembre pel qual s'acordà l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació d'un nou sistema d'emmagatzematge (Storage Area Network) pels sistemes d'informació corporatius, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Adjudicació del subministrament de quatre motocicletes per a la Policia Local de Mataró, a favor de l'empresa "Fraferant, SL", fins un import de 47.236'00 euros.

7 Adjudicació del subministrament de sis "scooters" per a la Policia Local de Mataró, a favor de l'empresa "Fraferant, SL", fins un import de 41.356'00 euros.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de gestió dels casals municipals de gent gran, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Acceptació de la subvenció per un import de 52.183,32 € atorgada pel Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, dins de la convocatòria CTC/510/2006 de 6 de febrer, destinada al finançament de les obres de reurbanització de l'av. Puig i Cadafalch.

10 Aprovació del nou pressupost del Projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, a resultes del concurs 34/2006.

-Servei d'Urbanisme-

11 Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 630/2006 de 7/7/2006 que desestima el RCA 989/2003 interposat per Josep Riera Malet, contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la UA-72 "Can Quirze".

12 Ordre d'enderroc de l'excés d'alçada de la planta sotacoberta no ajustada a llicència, al c. Josep M. Pellicer, 48-50-52.

13 Ordre de retirada dels coberts de protecció de vehicles en pati d'illa, al c. Cuba, 4.

14 Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 501, bxs.

15 Ordre de retirada de rètol a l'av. Jaume Recoder, 34-36, bxs.

16 Ordre de retirada de rètols al ptge. Comtes Mir i Borrell, 2-4, bxs, local 3.

17 Ordre de retirada de rètol a l'av. Maresme, 285, bxs.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agàpito

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor