Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 20/02/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 20/02/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1408/2006 de 16 de febrer

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 20.2.2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 de febrer de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 6 de febrer de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 Donar compliment de la Sentència número 34/2003 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27 de gener de 2003 (Recurs numero 958/1998) que ha estat confirmada per Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, de data 21 de setembre (Recurs Cassació número 1839/2003) interposat per l'empresa CAPASER SL contra el decret del President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals, de data 20 de març de 1998.

4 Donar-nos per assabentats del contingut de la Sentència número 1036 de data 16 de setembre de 2005 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 83/2001, interposat pel FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA i el Sr. Lluís Hervàs Vall-Llosera contra el Decret 6534/2000 de 13 de novembre, del Conseller Delegat de Serveis Centrals.

5 Donar compliment al contingut de la Sentència número 344/2005, de data 9 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu numero 6 de Barcelona, recaiguda en el Recurs número 112/2005, interposat pel Sr. Marc Llimona Floriach, contra el Decret 943/2005 de 4 de febrer, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació.

6.Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 1347, de data 11 de novembre de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 714/2000, interposat pel Sr. Bartolomé Serrano Sánchez i per la Sra. Maravillas García Fernández, contra el Decret 3945/2000, de 22 de juny, del Conseller Delegat de Serveis Centrals.

-Servei de Compres i Contractacions-

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte d'execució d'un equipament al barri de Vista Alegre, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 485.265'13.-EUR., IVA. inclòs

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema mòbil d'identificació de vehicles, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 58.000'00.-EUR., IVA. inclòs

9 Ratificació del decret núm. 10403/2005, de 30 de desembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, pel que fa al seu annex "W", en el que s'aprova la despesa a favor de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA., de l'import de 192.906,92.-EUR., IVA. inclòs, meritat per l'enviament de cartes per la gestió cadastral durant el mes de desembre 2005.

10 Ratificació del decret núm. 10414/2005, de 30 de desembre, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel que fa al seu annex C, relatiu a l'aprovació de la revisió de preus definitiva aplicable durant el 2005 als serveis prestats per Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA), pels serveis de neteja prestats

11 Modificació del contracte de subministrament i instal·lació d'una galeria de tir a la comissaria de la Policia Local de Mataró, adjudicat a favor de GTS Electrónica, SL., per ampliació del contracte en 15.086'46.-EUR., a fi d'incloure millores operatives i de seguretat

12 Estimar la sol·licitud efectuada per STE Consulting, SA., mitjançant escrit de data 09/01/2006, i acordar la resolució de mutu acord del contracte administratiu formalitzat en la data de 08/02/2005 amb aquesta entitat per al subministrament i implantació d'una eina de Bussiness Process Management (BPM)

13 Modificació del contracte del servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS), modificació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 96.195,00.-EUR., IVA. inclòs, degut a l l'increment d'usuaris destinataris del servei i als nous orígens dels nouvinguts

14 Adjudicació de les obres d'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Bassa Mar, SA, per l'import de 152.018,65 EUR, IVA inclòs

15 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic a la ciutat de Mataró, a l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 599.995'78 €, IVA inclòs.

-Servei de Recursos Humans-

16 Ratificació del Decret 1085/2006 de 6 de febrer, que resol augmentar en una plaça el nombre total de places objecte de la convocatòria del procés selectiu de caporal per promoció interna.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 Aprovació inicial Projecte executiu de reurbanització del carrer Cooperativa.

18 Aprovació inicial del Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental.

19 Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer Moreto, tram carrer de Mata i Enric Prat de la Riba, promogut la societat Aigües Mataró SA. i autorització per executar les obres del projecte.

20 Aprovació inicial del Projecte d'adequació d'oficines a la 2ª planta del centre cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies.

-Servei d'Urbanisme-

21 Donar compte de la Sentència 31/2006, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Roser Aliberas Dorda i Marina Rodríguez Aliberas, contra el decret de 15/7/2004 que aprova el text refós del projecte de reparcel·lació de EL RENGLE.

22 Ordre de retirada d'instal·lacions i barraques en sòl no urbanitzable, a Can Riera, del Veïnat de Mata, polígon 4 parcel·la 48 del cadastre de rústica.

23 Ordre de retirada de rètol al c. Pere III el Cerimoniós, 39 bxs.

24 Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 623-627 bxs.

-Servei d'Habitatge-

25 Aprovació definitiva del Pla Local d'Habitatge 2005-2015

-Servei de Manteniment-

26 Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Germanes Bertomeu, situat al carrer República Dominicana, 15.

27 Aprovació inicial del projecte d'arranjament de l'avinguda Velòdrom .

-Servei de Serveis Municipals-

28 Ratificació del decret d'aprovació del sobrecost en els treballs de tractament de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) entrada a la planta de tractament del Consorci de Residus del Vallès Oriental durant l'any 2005.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Joventut i Dona-

29 Ratificar el decret 1078/2006 de 3 de febrer, d'aprovació de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu i la seva convocatòria.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor