Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 20/03/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 20/03/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2353/2006 de 16 de març

 

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 20 de març de 2006

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 de març de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 6 de març de 2006

2 DESPATX OFICIAL

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

3 Aprovació del conveni marc de col·laboració i suport al graduat en mitjans audiovisuals entre l'Ajuntament de Mataró i el Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

4 Conveni amb el Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró per l'any 2006.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

5 Aprovar el conveni regulador de la subvenció que l'Ajuntament de Mataró atorga a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2006 i per import de 379.438,00 euros.

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'adequació d'oficines a la 2a. planta del centre cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

7 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte executiu d'adequació del local per a joves al carrer Teià, a favor de l'empresa "Servicios y Obras Barcelona, SL", fins un import de 446.263,16 EUR., IVA inclòs.

8 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del lot múm.1 (distribució, insonorització i climatització) a favor de l'empresa "Serveis, Obres i Manteniment, SL" i del lot núm.3 (instal·lació d'alta freqüència) a l'empresa "Link Comunicaciones, SA", incloses en el projecte executiu de ràdio municipal.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Aprovació inicial Projecte executiu de reurbanització de plaça i entorns de Can Boada.

-Servei d'Urbanisme-

10 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla especial de millora urbana de La Llantia (adaptació/reajust segons projecte d'urbanització en tràmit.

11 Ordre d'enderroc de nau en sòl no urbanitzable al Camí dels Contrabandistes, paratge Torrent Vallverdera, polígon 6 parcel·la, 85.

12 Ordre de retirada de rètol i focus al c. Argentona, 76, bxs.

13 Ordre de retirada de rètol a l'av. Gatassa, 83, bxs.

14 Ordre de retirada de rètols al Torrent, 29, bxs.

15 Ordre de retirada de rètols i aparell d'aire condicionat al c. Jaume Isern, 98, entl. 2ª.

16 Ordre de retirada d'antena parabòlica al c. Teià, 5, 1r 2ª.

-Servei de Ciutat Sostenible-

17 Aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació a Mataró.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Salut Pública i Consum-

18 Ratificar el Decret 834/2006 de 30 de gener, d'aprovació del document comptable ADOF NÚM. 200500076233 per les analítiques i recollida de mostres del laboratori municipal

-Servei de Benestar Social-

19 Ratificar el Decret que aprova l'aportació al Consorci Sanitari del Maresme per garantir la continuïtat de la Residència Sant Josep corresponent a l'exercici 2005.

20 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia 801/2006, de 27 de gener i 1104/2006, de 6 de febrer de nomenament del Sr. Oriol Batista com a representant de l'Ajuntament de Mataró dins la Xarxa local de Consum de la Diputació de Barcelona.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

M. Pau Ortillés Cadena