Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 23/01/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 23/01/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

520/2006 de 19 de gener

Assumpte: Ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 23 de gener de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 23 de gener de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 9 de gener de 2006.
 2. 2 DESPATX OFICIAL

  CMI SERVEIS CENTRALS

  SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

  -Servei de Compres i Contractacions-

  3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres i instal·lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

  4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació d'una marquesina i d'un mòdul prefabricat al camp de futbol-7 de Cirera, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

  5 Adjudicació del servei de neteja de les zones verdes de la ciutat a favor de l'empresa Centre Especial d'Ocupació del Maresme CEO fins un import d'1.154.574,88 EUR, IVA inclòs.

  6 Adjudicació del subministrament de productes de neteja durant els anys 2006 i 2007 a favor de l'empresa Serveis Maresme 2020, SL fins un import de 32.000,00 EUR, IVA inclòs, per als dos anys.

  -Servei de Recursos Humans-

  7 Aprovació de les bases específiques que regularan els processos selectius de dues places de tècnic/a mitjà/na de serveis personals, mitjançant concurs oposició per promoció interna.

  8 Aprovació de les bases específiques que regularan els processos selectius d'una plaça d'enginyer/a tècnica, mitjançant concurs oposició lliure.

  9 Aprovació de les bases específiques que regularan els processos selectius d'una plaça de tècnic/a especialista manteniment, mitjançant concurs oposició de promoció interna.

  CMI SERVEIS TERRITORIALS

  -Servei d'Obres-

  10 Aprovació inicial Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament, tram carretera de Mata-Riera de Sant Simó, promogut per Aigües de Mataró SA i autorització per executar les obres del projecte.

  11 Aprovació inicial del Projecte d'enderroc de dos habitatges al carrer Sant Antoni núm. 58 i 60 de Mataró.

  12 Aprovació inicial del Projecte d'equipament cívic al barri de Vista Alegre.

  -Servei d'Urbanisme-

  13 Ordre d'enderroc de la construcció que incompleix separació a veí, al c. Vista Alegre, 25.

  14 Ordre de retirada de rètol al c. Lepanto, 6 bxs.

  15 Ordre de retirada de rètol a la Via Europa, 113, bxs. 3.

  16 Ordre de retirada de rètol a la pl. Catalunya, 30 bxs.

  17 Ordre de retirada de rètol a l'av. Gatassa, 105-107, bxs.

  18 Ordre de retirada de rètol al c. Antoni Comas, 1 bxs.

  19 Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 444 bxs.

  CMI SERVEIS PERSONALS

  -Nova Ciutadania-

  20 Aprovar els Protocols d'Acollida de les persones nouvingudes a la ciutat.

  PRECS I PREGUNTES

   

  L'ALCALDE

  Joan Antoni Baron Espinar

   

  En dono fe,

  EL SECRETARI GENERAL

  Manuel Monfort Pastor