Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 24/07/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 24/07/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6878/2006 de 20 de juliol

 

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 24 de juliol de 2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 24 de juliol de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 10 de juliol de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. Decret 6500/2006, d'11 de juliol pel qual s'acorda iniciar un nou procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació de la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig i aprovar un nou plec de condicions administratives particulars, substituint, per a l'acreditació de la solvència tècnica, la classificació per una relació d'obres efectuades durant els últims cinc anys, acompanyada de certificats de correcta execució per a les més importants.

4 Modificació del contracte de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de l'Av. de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'Av. de la Gatassa i la ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer Sicília, adjudicat a favor de Eurocatalana Obres i Serveis, SA, per un import de 143.487,92 EUR, IVA. inclòs.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels treballs de pintura d'octubre de 2006 a setembre de 2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels treballs de paleta en edificacions de setembre de 2006 a agost de 2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels treballs de fusteria d'octubre de 2006 a setembre de 2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels treballs de serralleria de setembre de 2006 a agost de 2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 6701/2006, de 17 de juliol pel qual s'acorda adjudicar la contractació del subministrament de butaques pel Teatre Monumental, a favor de l'empresa "Ezcaray Internacional" fins un import de 212.378'00 EUR, IVA inclòs.

10 Adjudicació del contracte relatiu a les obres del projecte de reurbanització dels carrers Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Infrastructures i Obres Mataró, SL per l'import de 505.000,00.-EUR, IVA, inclòs.

11 Adjudicació del contracte relatiu a les obres incloses al projecte executiu de reurbanització dels carrers Solís i del Prat als entorns de la nova escola Anxaneta, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Infrastructures i Obres Mataró, SL per l'import de 327.000,00.-EUR, IVA, inclòs.

12 Adjudicació del contracte relatiu a les obres de reurbanització del carrer Cooperativa, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa Constraula Enginyeria i Obres, SA per l'import de 489.455,71.-EUR, IVA, inclòs.

13 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de lloguer de maquinària pesada per un període de dos anys, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

14 Adjudicació del contracte relatiu als treballs de paleta a la via pública, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa "Construcciones y Obras Públicas Garcia Cano e Hijos, SA", fins un import de 180.000'00 EUR, IVA. Inclòs.

15 Adjudicació del contracte relatiu al subministrament de material d'obra, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa a favor de l'empresa "Martí Conesa, SA", fins un import de 81.600'00 EUR, IVA inclòs.

16 Adjudicació del contracte relatiu al subministrament de material de lampisteria, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a favor de l'empresa "Comercial Iluro, SA", fins un import de 74.200.- EUR, IVA, inclòs.

17 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la concessió per a la instal·lació i explotació de 3 quioscos al Parc Central de Mataró, i convocar licitació.

18 Adjudicació del contracte per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica de l'escola Vista Alegre a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 99.899'56 EUR. IVA inclòs.

19 Adjudicació del contracte pel subministrament de dos vehicles turisme per a la Policia Local de Mataró, a favor de l'empresa "Prades Motor, SL", fins un import de 42.580'00 EUR. IVA inclòs.

20 Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de millores a la platea i a l'amfiteatre del Teatre Monumental.

21 Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal·lació de calefacció del CEIP Menéndez y Pelayo.

-Servei de Secretaria General-

22 Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 329, de data 6 d'abril de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 706/2001 interposat per la senyora Hortensia Portero Desojos.

23 Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 458/2006, de 19 de maig de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 446/2003, interposat per la senyora Maravillas de Maya Sánchez.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

24 Ordre de retirada d'activitat de magatzem de contenidor en sòl no urbanitzable, al camí de les Cinc Sènies, polígon 10, parcel·la 165.

25 Ordre de retirada de xemeneia o sortida de fums o gasos al carrer Timbaler del Bruc, 1, 2n 1ª.

26 Ordre de retirada de rètol al c. Pablo Picasso, 57 bxs.

27 Ordre de retirada de rètol al c. Maria Auxiliadora, 54 bxs.

28 Ordre de retirada de rètol al c. Meléndez Valdés, 31 bxs.

29 Ordre de retirada de rètol a la via Europa, 139-141, bxs 4.

30 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Vitòria, 13, 3r.

-Servei de Manteniment-

31 Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per la gestió de la fracció orgànica de residus municipals (FORM).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

32 Aprovar el conveni regulador de la subvenció prevista a les bases d'execució del pressupost d'enguany a favor de la Fundació Privada el Maresme.

33 Aprovar el conveni regulador de la subvenció prevista a les bases d'execució del pressupost d'enguany a favor del Centre de Formació i Prevenció

34 Aprovar el Pla de Promoció Social

-Nova Ciutadania-

35 Ratificar el decret número 6530/06, d'11 de juliol de 2006 d'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya per al reforç del Servei de Mediació Intercultural, per un import de 63.216 euros.

-Servei de Participació Ciutadana-

36 Ratificar el decret d'Alcaldia núm. 6758/2006 de 17 de juliol, relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del programa de suport als ajuntaments per l'impuls de serveis de mediació ciutadana, amb una subvenció a favor de l'Ajuntament de Mataró de 75.000,00 euros.

-Secció de Civisme i Cooperació-

37 Aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de Cooperació Internacional.

-Servei de Joventut i Dona-

38 Acceptar la renúncia de l'entitat AMPA CEIP Angeleta Ferrer a la totalitat de la subvenció atorgada, per un import de 4.830,30 euros, en el marc de la convocatòria 11/06 de subvencions per a casals d'estiu.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor