Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 26/06/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 26/06/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5796/2006 de 22 de juny

 

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local del dia 26 de juny de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 26 de juny de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 12 de juny de 2006

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Alienació de parcel.la sobrera situada al Camí Ral, 52 de Mataró.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte d'instal·lació de nou ascensor a l'IMPEM, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

5 Ratificació del decret de l'Alcaldia pel que s'aprova iniciar procediment negociat per l'adjudicació del lot núm. 1 corresponent a l'obra civil, dels dos que composen les obres del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental.

6 Ratificació del decret de l'Alcaldia pel que s'aprova la modificació del contracte de mediació intercultural i comunitària per ampliació del mateix en cinc mediadors.

7 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat, per ús del contracte marc de d'homologació de mobiliari i de designació de proveïdors, per al subministrament de mobiliari i cadires per al centre cívic del carrer València, l'escola bressol Cal Collut i per a Serveis varis d'aquesta Corporació, a favor de Comercial Comtel, SA., pel que fa al lot núm. 1 (mobiliari homologat i complements), per l'import de 28.826,00.-EUR., IVA. Inclòs i lot núm. 2 (cadires), a favor de la mateixa empresa, per l'import de 12.528,00.-EUR. IVA. Inclòs

8 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres d'urbanització dels entorns del poliesportiu de Cirera i del carrer Terrassa, a favor de l'empresa "Construcciones Juanes, SA", fins un import de 483.288,02 EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

9 Ordre de retirada d'activitat de dipòsit de terres i rocalla en finca qualificada de zona verda i equipament, a la urbanització de Can Marqués, entre els carrers Can Miró, Camí de Can Portell i Riera de Can Soler.

10 Ordre de retirada de rètol a la Via Europa, 96 bxs.

11 Ordre de retirada de rètol al c. Rosselló, 32 bxs.

12 Ordre de retirada de rètols al Camí Ral, 460-462, bxs.

13 Ordre de retirada de rètols al Camí de la Geganta, 21/ Guifré el Pelós, 91, entresòl.

CMI VIA PÚBLICA

14 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor