Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 30/10/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 30/10/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9249/2006 de 26 d'octubre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 30.10.2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 30 d'octubre de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 16 d'octubre de 2006

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

-Secretaria General-

3 Donar-se per assabentats de la Sentència número 633, de data 30 de juny de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 2095/2001 interposat per la Sra. M. Nieves Granados Arbona contra el Decret número numero 2632/2001, de 20 d'abril /2001, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial.

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

4 Donar compte de l'execució pressupostària a setembre 2006

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 8732/2006 de 3 d'octubre pel qual s'acordà l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de l'Avinguda Perú, entre la plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 9041/2006 de 16 d'octubre pel qual s'acordà iniciar els tràmits per acordar la resolució del contracte de les obres del projecte executiu de rehabilitació de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí formalitzat amb Secla, SA.

7 Adjudicació del contracte de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del Passeig dels Molins de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat a favor de l'empresa Construcciones Pai, SA, per import de 298.766,96 euros, IVA inclòs.

8 Adjudicació del contracta pel subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol del carrer Herrera a favor de l'empresa Ascra Distribucions, SL per import de 39.003,31.-EUR, IVA, inclòs pel lot núm. 1 (mobiliari i complements) i 8.447,54.-EUR, IVA, inclòs pel lot núm. 2 (cadires).

9 Adjudicació del contracte pel servei de suport a la gestió de les telecomunicacions a favor de l'empresa Grupo IT Deusto, SL, per import de 88.338,00.-EUR, IVA, inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya d'un import de 100,000,00 € amb concepte de col·laboració en el finançament de l'execució de les obres de reurbanització del carrer Sant Antoni.

11 Aprovació inicial del Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament. Tram carrers Padrós i Esteve Cortils, promogut per Aigües de Mataró, SA i autorització per executar les obres.

-Servei d'Urbanisme-

12 Aprovació inicial de la modificació del projecte d'urbanització de la UA-48 CAN XAMMAR (espai resultant de les edificacions del Camí Ral 246-252 i Carrer Hospital 32-44.

13 Ordre de retirada de rètols a l'av. Amèrica, 47, bxs.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, 

EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor