Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari 02/11/2006

Escoltar

Ple extraordinari 02/11/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatoria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9394/2006 de 30 d'octubre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 2 de novembre de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de novembre de 2006, a les 18 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2007.

2 Aprovació de les actuacions dels contractes-programes amb les societats municipals Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, PROHABITATGE, SA, Gestió integral de Trànsit de Mataró, SL i Aigües de Mataró, SA.

-Servei d'Ingressos-

3 Aprovació provisional modificacions ordenances fiscals exercici 2007, i aprovació preus públics, tarifes i categories de carrers.

-Servei de Recursos Humans-

4 Aprovació de la plantilla del personal de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2007 i aprovació de la modificació de llocs de treball com a conseqüència de la plantilla 2007.

5 Aprovació de la plantilla del personal del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró per a l'any 2007.

6 Aprovació de la plantilla del personal de l'Institut Municipal d'Educació per a l'any 2007.

7 Aprovació de la plantilla del personal de l'Institut Municipal Promoció Econòmica per a l'any 2007.

8 Aprovació de la plantilla del personal del Patronat Municipal d'Esports per a l'any 2007.

9 Aprovació de la plantilla del personal del Patronat Municipal de Cultura per a l'any 2007.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor