Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari 21/12/2006

Escoltar

Ple extraordinari 21/12/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

10937/2006 de 18 de desembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 21 de desembre de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 21 de desembre de 2006, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2007.

-Servei de Recursos Humans-

2 Aprovació de la plantilla per a l'any 2007 de l'Ens públic empresarial Mataró Audiovisual.

-Servei d'Ingressos-

3 Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals reguladores dels impostos, taxes, i normes reguladores dels preus públics i tarifes.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor