Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari. 05/10/2006

Escoltar

Ple Municipal ordinari. 05/10/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8596/2006 de 2 d'octubre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 5 d'octubre de 2006.

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 d'octubre de 2006, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 7 de setembre de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per potenciar el vot accessible

4 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, d'Iniciativa per Catalunya-Verds-EuiA, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió, a fi defensar la lliure expressió artística en relació a l'obra de teatre "Lorca eran todos".

5 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya instant l'Ajuntament de Mataró a mostrar el seu desacord vers l'espot televisiu fet per la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes.

DICTAMENS

-Alcaldia-

6 Ratificació Decret de l'Alcalde núm. 8461/2006, de 27 de setembre, s/ festes locals a Mataró per a l'any 2007.

7 Canvi representant del grup municipal d'ERC al Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM).

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

8 Permuta d'una finca municipal de la riera de Figuera Major, cantonada c. Joan Oliver, per una finca de la Parròquia Sant Josep de Mataró, situada al c. Muntanya, 1.

9 Venda directa d'una finca municipal situada al c. de la Creu de Pedra, 39, de Mataró, de 48,11 metres quadrats, a favor de PUMSA.

10 Constitució d'un usdefruit a favor de Prohabitatge, en relació al pis de propietat municipal situat al c. Madoz, 28-30, 4t D, escala A

-Servei d'Ingressos-

11 Aprovació preu públic per suport famílies amb infants de 0 a 3 anys no escolaritzats a les escoles bressols municipals.

-Servei de Recursos Humans-

12 Ratificació del Decret d'Alcaldia 8116/2006, de 15 de setembre, relatiu a declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal.

-Comissió Especial de Comptes-

13 Aprovació del compte general de l'exercici 2005, integrat pels comptes de l'Ajuntament, els seus Organismes Autònoms i Societats Mercantils.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

14 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla Genera d'Ordenació Municipal, a l'àmbit discontinu "Riera de Cirera-Rocafonda.

15 Aprovar el conveni signat entre l'Ajuntament i "Volumetric Constructora y Promotora SLU" sobre la cessió avançada de part del sòl públic de l'àmbit "Riera de Cirera-Rocafonda".

16 Aprovar la modificació de la composició de la Comissió Especial de Seguiment del Pla Especial de les Cinc Sènies.

17 Resoldre el recurs de reposició interposat per CIVIT SL contra l'acord d'aprovació definitiva de la relació de bens i drets de l'expropiació de la Rda. O'Donnell s/n.

-Ciutat Sostenible-

18 Aprovació provisional del "Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació a Mataró.

-Servei d'Habitatge-

19 Aprovació conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge relatiu a l'Oficina d'Habitatge.

CMI DE VIA PÚBLICA

-Protecció Civil-

20 Aprovació del Pla d'Actuació específic per a la Fira d'Atraccions.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal de Cultura-

21 Candidatura de Mataró com a ciutat Pubilla de la Sardana 2008-2009

22 Adhesió a la Xarxa de Cultura i Proximitat.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 Proposta de resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la posada en marxa d'una campanya informativa sobre recomanacions a l'hora de llogar o adquirir un inmoble.

PRECS I PREGUNTES

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els efectes i conseqüències de la tempesta caiguda entre el 12 i el 13 de setembre.

25 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a millorar la gestió ambiental dels residus generats.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el manteniment dels edificis públics de la ciutat.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el viatge a Dinamarca de representants de Tecnocampus Mataró.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la creació d'un centre d'innovació en productivitat de Microsoft.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les obres a la cruïlla del carrer Argentona i la Muralla de la Presó.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació en què es troba l'inici del curs escolar a la ciutat.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els retrassos en els horaris del Mataró Bus.

32 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de donar una resposta adequada a possibles casos d'assetjament escolar o bullying.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la valoració de la temporada d'estiu i el Pla d'Actuació per a la promoció de la ciutat.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el document "Imatge i balanç de la gestió municipal a Mataró"- Juliol 2006" elaborat per l'empresa "Treball de Camp".

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en el primer aniversari del butlletí "MésMataró".

36 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'aplicació de la sisena hora i la repercussió que té als centres de primària a la ciutat de Mataró.

37 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre robatoris silenciosos a la ciutat.

38 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre una fuita d'aigua al Parc Central.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

Manuel Monfort Pastor