Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari. 07/09/2006

Escoltar

Ple Municipal ordinari. 07/09/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7707/2006 de 4 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 7 de setembre de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de setembre de 2006, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions extraordinària i ordinària del dia 6 de juliol de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, ICV-EUiA i ERC davant el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya.

4 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, ICV-EUiA i ERC sobre mobilitat judicial.

DICTAMENS

-Alcaldia-

5 Creació del Registre Municipal d'Unions Estables de Parelles formalitzades en escriptura pública notarial.

-Presidència-

6 Aprovació inicial de la constitució del "Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de Mataró"

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

7 Autoritzar a la societat mercantil GINTRA, davant l'entitat financera La Caixa , a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari, per un import màxim de 2.320.000,00 euros, per al finançament de la construcció d'un aparcament soterrani a la Rda. Rafael Estrany i autoritzar a PUMSA en l'aval d'aquesta mateixa operació.

8 Aprovació del reglament de règim interior de la comunitat d'usuaris de l'aparcament municipal "Can Xammar".

9 Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA perquè avali a la Societat Mataró Energia Sostenible SA en una operació de préstec d'import 593.172,80 euros amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

10 Autoritzar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró a concertar una operació de crèdit a llarg termini per un import de 8.500.000,00 euros, davant el Banc SabadellAtlàntico, per finançar la compra del 50% proindivís de l'edifici-fàbrica " Industrias de hijos de Antonio Fabregas, SA, i autoritzar a l'Alcalde President a signar la Comfort Letter que garantitza aquesta operació.

11 Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA perquè concerti una operació de préstec d'import 2.000.000,00 euros amb Caja Madrid, per al finançament del Pla Director del Clavegueram iniciat el 2004

-Servei de Recursos Humans-

12 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal.

-Servei de Compres i Contractacions-

13 Arrendament de la masia "Can Trisach" a PUMSA.

-Servei d'Ingressos-

14 Ratificació decret d'alcaldia 6757/2006, de 17 de juliol, d'aprovació d'un preu públic per la prestació del servei del curs de preparació de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior per als alumnes de l'IES Miquel Biada per al curs 2006/2007.

-Escola Universitària Politècnica de Mataró-

15 Relleu d'un Vocal representant de la Universitat Politècnica de Catalunya en el Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

16 Proposta d'aprovació de l'esborrany de Conveni de cooperació a formalitzar properament entre el Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la realització de les obres de construcció del CEIP de 2 línies a Cal Collut i del CEIP de 2 línies a Figuera Major, respectivament.

-Servei d'Urbanisme-

17 Aprovació dels treballs preparatoris per la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal àmbit "Lepanto-Churrruca / El Rengle" i designar a PUMSA administració actuant en l'execució d'aquest sector

18 Aprovació inicial de quatre modificacions puntuals de les Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Municipal (Densitat d'habitatges, regulació de l'ús d'aparcament, instal·lació d'ascensors en edificis existents, regulació d'usos en planta baixa als carrers comercials) i suspensió de llicències

19 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996 a l'àmbit discontinu "Iveco-Renfe/Farinera - Veïnat de Valldeix".

CMI DE VIA PÚBLICA

-Protecció Civil-

20 Aprovació del Pla específic municipal per a les processons de Setmana Santa.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

21 Ratificació decret d'alcaldia 6756/2006, de 17 de juliol, d'aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l'IME de l'exercici 2006.

22 Ratificació decret d'alcaldia 6759/2006, de 17 de juliol, d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'IME de l'exercici 2006.

23 Proposta de denominació específica de cinc centres d'educació infantil i primària de Mataró.

24 Proposta de denominació específica de quatre Escoles bressol municipals de Mataró.

-Servei de Salut Pública i Consum-

25 Subscriure el Conveni Marc entre el Departament de Salut, la Diputació de Barcelona, el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i diferents municipis per establir un marc de col·laboració per desenvolupar el funcionament d'un anomenat "equip de salut pública" (ESP).

-Servei de Benestar Social-

26 Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 24-7-2006 s/ aprovació del Pla de Promoció Social.

-Patronat Municipal de Cultura-

27 Aprovació modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball del Patronat Municipal de Cultura per l'equiparació de les retribucions del personal d'aquest patronat amb les de l'Ajuntament.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

28 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la instauració d'horts urbans al municipi de Mataró.

29 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè el govern renunciï al canal de TDT comarcal.

PRECS I PREGUNTES

30 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el mapa escolar de la ciutat.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el nomenament del Sr. Ricard Bonastre com a director del Tecnocampus.

32 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la redacció d'una Ordenança reguladora de l'Administració Electrònica.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la participació de l'Ajuntament de Mataró en un dels canals públics de TDT a la comarca del Maresme.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la biblioteca de l'Escorxador.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el cartell commemoratiu de l'Onze de Setembre.

36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'horari d'obertura de l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament.

37 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre una fuita d'aigua al Parc Central.

38 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la campanya publicitària, Mataró, Lloc de trobada amb l'estiu.

39 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per la millora de les prestacions de les platges de Mataró.

40 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a les reclamacions formulades contra PUMSA per part dels propietaris de l'immoble del carrer Esteve Albert núm. 86.

41 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la mobilitat del c. Sant Francesc de Paula.

42 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per incorporar un nou accés per a persones amb mobilitat reduïda a l'estació de RENFE.

43 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els problemes a l'immoble situat als números 592-596 del Camí Ral d'aquesta ciutat.

44 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el grau de compliment dels plaços d'execució de diferents obres a la ciutat.

45 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els horaris de la biblioteca Pompeu Fabra.

46 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació de la immigració a la ciutat.

47 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les atribucions del personal eventual de l'Ajuntament.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor